EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2015

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ВІД ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Г. П. Савіцька

УДК 338.31.4:656.225

 

Г. П. Савіцька,

старший викладач кафедри фінансів і кредиту,

Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ВІД ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

 

G. P. Savitska,

Senior Lecture of State economics and technology university of transport

 

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF REVENUE MANAGEMENT RAIL TRANSPORT ENTERPRISES FROM FREIGHT TRANSPORTATION

 

Метою статті є розробка концептуальних засад управління доходами підприємств залізничного транспорту від вантажних перевезень. У статті запропоновано теоретико-методичний підхід до управління доходністю вантажних перевезень: сформульовані принципи сегменто-орієнтованого управління, визначено критерії сегментації ринку вантажних перевезень, розглянуто структуру «портфеля» вантажних перевезень. Зазначено, що максимізація доходності вантажних перевезень безпосередньо визначається структурою вантажопотоків. Зростання максимізації при одночасному зменшенні ризику недоотримання доходів можливе за умови формування оптимального «портфеля» вантажних перевезень. За результатами проведених досліджень сформовано концепцію сегменто-орієнтованого управління доходністю вантажних перевезень.

 

The article is to develop a conceptual basis Revenue Management railway undertakings of transportation. In the article the theoretical and methodological approach to yield management transportation: principles articulated segment-oriented management, the criteria freight market segmentation, considered the structure of "portfolio" of freight traffic. Indicated that maximize return on transportation directly determined by the structure traffic. Maximizing growth while reducing the risk of a shortfall in income is subject creating the optimal "portfolio" of freight traffic. According to the results of research carried out segment-oriented concept of yield management transportation.

 

Ключові слова: дохід, підприємство, залізничний транспорту, управління, вантажні перевезення, сегмент, механізм.

 

Keywords: revenue, enterprises, railroads, management, freight transportation, segment, mechanism.

 

 

Постановка проблеми. Під впливом процесів розвитку економіки, підприємства залізничного транспорту зазнають глибоких трансформаційних перетворень, які виступають передумовами та актуалізують необхідність підвищення ефективності управління доходами підприємств. Це зумовлено тим, що існуючий механізм, сформований ще в монопольних умовах функціонування залізничного транспорту, неспроможний реально забезпечити прозорість формування доходів, справедливий їх розподіл та використання, що є вкрай необхідним при реформуванні залізничного транспорту.

В умовах відсутності інвестиційних ресурсів для розвитку залізничного транспорту доходи підприємств від вантажних залізничних перевезень залишаються основним джерелом фінансового забезпечення, виконання зобов’язань, самофінансування суб’єктів господарювання. У зв’язку з необхідністю збільшення доходів виникає потреба наукового обґрунтування та підвищення ефективності механізму управління доходами від вантажних перевезень підприємств залізничного транспорту та удосконалення практичних інструментів, за допомогою яких він реалізується.

Останні роки спостерігається зниження обсягів перевезень, що відображається на рівні отриманих доходів підприємств залізничного транспорту. В умовах нестабільності, зростаючої невизначеності середовища, в якому функціонують підприємства залізничного транспорту, механізм управління доходами повинен принципово перебудовуватись, бути нерозривним із загальним механізмом управління транспортним підприємством, щоб реально оцінювати зміни, що відбуваються, та розробляти відповідні заходи, які сприятимуть досягненню максимального рівня отриманих доходів підприємств залізничного транспорту.

Крім того, в  результаті поступової демонополізації галузі, результатом якої є поява незалежних суб’єктів вантажних залізничних перевезень, виникли економічно невиправдані розбіжності в доходах підприємств залізничного транспорту, які здійснюють вантажні перевезення, та приватними перевізниками, що в свою чергу породжує значну диференціацію в фінансовому забезпеченні діяльності. Водночас, має місце жорстке державне регулювання залізничних тарифів, що позбавляє залізниці гнучкості в реалізації конкурентоспроможної цінової політики.

Зазначені передумови визначають завдання щодо наукового обґрунтування механізму управління доходами підприємств залізничного транспорту. Відповідно актуалізується потреба теоретичного, методологічного та концептуального обґрунтування засад управління доходів, що обумовлює актуальність проблематики даної статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-практичним основам управління економічною діяльністю підприємств залізничного транспорту та її результатами присвячені праці провідних вітчизняних та зарубіжних учених і практиків, серед яких А. П. Абрамов, Л. О. Бакаєв, О. В. Бакалінський, В. Г. Галабурда, В. М. Гурнак, В. П. Гудкова, О. С. Дегтярьова, Г. Д. Ейтутіс, А. Н. Єфанов,  В. П. Ільчук, О. В. Кендюхов, О. О. Кравченко, Ю. Ф. Кулаєв, Г. Ю. Кучерук, А. Л. Мазо, П. І. Підлісний, О. О. Петренко, Ю. М. Сафонов, О. В. Семенова, Н. П. Терьошина, Ю. М. Цвєтов, В. І. Щелкунов та ін. Напрацювання провідних вчених сучасності у сфері управління доходами спрямоване на вирішення проблем удосконалення процесів формування та розподілу доходів на залізничному транспорті відображені в працях авторів М. Г. Белінської, Н. І. Богомолової, Н. М. Колесникової, Е. В. Ларіонової, М. В. Макаренка, Є. М. Сича, Ю. П. Труханова, А. В. Череп, В. В. Чорного та ін. Незважаючи на важливість задач, вирішених науковцями та практиками, залишаються недостатньо дослідженими окремі теоретичні питання доходів підприємств залізничного транспорту та методичний інструментарій управління ними.

Мета статті. На основі викладеного, завданнями дослідження є обґрунтування концептуальних теоретичних засад управління доходами підприємств залізничного транспорту від вантажних перевезень, визначення мети, суб’єктів, принципів, методологічного базису та інструментарію зазначеної концепції.

Виклад основного матеріалу дослідження. Доходи є складним об’єктом управління, адже, з одного боку вони характеризують результативність різних видів економічної діяльності, з іншого – сукупність економічних відносин між державою (власником інфраструктури), підприємствами залізничного транспорту (перевізниками) та споживачами транспортних послуг (вантажовласниками та пасажирами).

Процес формування доходів від вантажних залізничних перевезень характеризуються протиріччями між: необхідністю оптимізації та недостатнім впливом з боку підприємств залізничного транспорту впливати на структуру вантажопотоків; необхідністю у застуванні гнучкого ціноутворення та витратним методом формування тарифів; використанням усього можливого виробничого потенціалу для збільшення доходів та незадовільним технічним станом основних засобів залізничного транспорту; економічними інтересами суб’єктів транспортного ринку (зі сторони залізничного транспорту у максимізації рівня доходів та збільшенні конкурентоспроможності, зі сторони споживачів – зменшенні тарифів, підвищенні якості послуг, зі сторони держави – наповненні бюджету, забезпеченні соціально-необхідних перевезень).

Розглядаючи основні протиріччя процесу формування доходів у логічній послідовності, формується системне уявлення про закономірності функціонування механізму управління доходами: від оптимізації структури вантажопотоків, встановлення гнучкого рівня тарифів на вантажні перевезення, використання усього можливого виробничого потенціалу для збільшення доходів до збалансування економічних інтересів суб’єктів транспортного ринку.

Доходи від перевезень вантажів у власному рухомому складі повністю належать в частині вагонної складової власникам вагонів, в свою чергу ПАТ «Укрзалізниця» отримує від власників плату за користування інфраструктурою. Характеризуючи сучасні особливості формування та розподілу доходів від вантажних перевезень, варто зазначити що саме економічно-обґрунтований підхід дозволяє застосовувати відповідні методи та інструменти механізму управління в частині формування доходів за тарифними складовими (зокрема, вагонної складової), що формує передумови до застосування сегменто-орієнтованого управління доходами від вантажних перевезень.

 

Впровадження сегменто-орієнтованого управління доходністю вантажних перевезень вимагає комплексного застосування обґрунтованих базових та сегменто-орієнтованих принципів управління доходами. Базові принципи дозволяють реалізувати основні функції управління доходами, а сегменто-орієнтовані – спрямовані на максимізацію доходів та мінімізацію ризиків в умовах демонополізації суміжних ринків, які є потенційно-конкурентними (рис. 1).

 

Рис. 1. Організаційно-економічні принципи ефективного управління доходами

Джерело: складено автором самостійно

 

Принципи управління доходами та фактори впливу на формування доходів дозволили удосконалити механізм управління доходами підприємств залізничного транспорту, при реалізації якого:

- здійснюється ідентифікація сегментів вантажних перевезень, що дозволяє виявити пріоритетні перевезення вантажів;

- формується «портфель» вантажних перевезень, що представляє собою сукупність вантажів, перевезення яких дозволяє отримати максимальну доходність при мінімальному рівні ризику недоотримання очікуваних доходів;

- досліджується еластичність попиту в залежності від зміни тарифів на визначені пріоритетні перевезення вантажів;

- прогнозується обсяг перевезень та рівень доходів, що є основою для планування.

В цілому механізм управління доходами підприємств залізничного транспорту від вантажних перевезень представляє собою сукупність цілеспрямованих дій, які ґрунтуються на базових та сегменто-орієнтованих принципах управління доходністю, виконанні функцій управління, використанні методів та інструментів впливу на процес формування доходів з урахуванням зовнішніх та внутрішніх факторів. Важливим у забезпеченні ефективності механізму управління доходами підприємств залізничного транспорту від вантажних перевезень є дослідження факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, які впливають на рівень отриманих доходів. Встановлено, що найбільший вплив серед факторів зовнішнього середовища на рівень доходів справляє обсяг перевезень. Даний фактор характеризується невизначеністю, оскільки залежить від попиту на транспортні послуги та дій конкурентів на ринку перевезень. Доведено, що найважливішим внутрішнім фактором формування доходів є ціноутворення.

Виділені фактори обумовлюють необхідність застосування маркетингового ціноутворення по вантажних залізничних перевезеннях, яке ґрунтується на встановленні рівня тарифів в залежності від попиту та пропозиції. Між тим, згідно чинного законодавства інфраструктура залізничного транспорту є суб’єктом природної монополії, а перевезення вантажів залізничним транспортом відноситься до суміжних ринків; ціни на продукцію суб’єктів природної монополії і суміжних ринків регулюються на принципах регулювання діяльності суб’єктів природних монополій. Це надає можливість застосовувати маркетингове ціноутворення лише до тієї частини тарифу на вантажні залізничні перевезення, яка є платою за послуги у суміжних ринках. Незважаючи на те, що маркетингове ціноутворення у перевезенні вантажів підприємствами залізничного транспорту можна застосовувати лише частково, такий підхід до ціноутворення буде сприяти перетворенню потенційного та незадоволеного попиту й потенційної пропозиції у реальний попит та пропозицію на ринку вантажних залізничних перевезень.

З метою ефективної реалізації маркетингового ціноутворення необхідним є розподіл вантажних перевезень за сегментами (за ціновим критерієм: високодохідні, середньодохідні, низькодохідні; за пріоритетністю: високопріоритетні, пріоритетні, низькопріоритетні), що вимагає застосування сегменто-орієнтованого управління доходністю підприємств залізничного транспорту по вантажних перевезеннях, під яким слід розуміти цілеспрямований вплив суб’єкта управління за допомогою використання спеціальних інструментів на доходність окремого вантажу певного сегменту перевезень з метою максимізації рівня доходності та мінімізації можливого ризику недоотримання очікуваної суми доходу.

Важливим підґрунтям застосування сегменто-орієнтованого управління доходністю вантажних перевезень є збалансована система їх оцінки, що включає коефіцієнт витратності вантажних перевезень по відношенню до доходів, коефіцієнт доходності вантажу, коефіцієнт співвідношення доходів від перевезень вантажів за критерієм доходності (високодохідні, середньодохідні, низькодохідні) до загальних доходів від перевезень вантажів та коефіцієнт доходності ресурсів, тощо. Дана система оцінювання вантажних перевезень обґрунтована пріоритетністю управління доходами перед управлінням витратами та необхідністю покривати витрати на перевезення за рахунок отриманих доходів. Отже, по своїй суті під доходністю вантажних залізничних перевезень слід розуміти здатність підприємств формувати відповідний рівень доходів, що дозволяє покривати витрати, отримувати прибуток для подальшого розвитку вантажних перевезень підприємств залізничного транспорту, підвищувати якість та забезпечувати потреби споживачів транспортних послуг у перевезеннях.

В умовах зниження доходності вантажних залізничних перевезень, управління їх доходністю на основі сегменто-орієнтованого управління має супроводжуватись мінімізацією ризиків недоотримання доходів. Одним з інструментів мінімізації впливу таких ризиків є їх врахування при формуванні «портфеля» вантажних перевезень.

Для прийняття обґрунтованих управлінських рішень пропонується формувати два альтернативні «портфеля» вантажних перевезень, ціллю оптимізації першого «портфеля» є максимізація доходності при заданому рівні ризику; другого – мінімізація ризику при заданому рівні доходності вантажних перевезень. Обраний «портфель» складається із номенклатурних позицій, які визначаються як високо пріоритетні, яким в першу чергу віддається перевага у надані рухомого складу у перевезеннях, та вживаються заходи, щодо їх залучення, наприклад надання знижок, укладання довгострокових договорів на перевезення, пропонування додаткових послуг, тощо. Для його реалізації необхідно проводити маркетингові дослідження еластичності попиту вантажовласників щодо зміни тарифів на перевезення даних вантажів. Для вибору оптимального тарифу формуються різні варіанти тарифів та прогнозується обсяг перевезень і-го роду вантажу за допомогою коефіцієнта еластичності попиту та прогнозований рівень доходу від перевезень і-того роду вантажу під впливом зміни рівня тарифів.

Поетапна реалізація сегменто-орієнтованого управління доходністю вантажних перевезень наведена на рис. 2.

Діагностика ефективності механізму управління доходами від вантажних перевезень дозволила дійти висновку, що необхідно розрізняти показники ефективності механізму та якість його функціонування. Таким чином, якість функціонування це процесуальні властивості механізму управління доходами, а ефективність – це результативна властивість.

Для визначення якості функціонування механізму вводиться поняття – регулююча ефективність механізму управління доходами, під якою розуміється ступінь зміни (збільшення/зменшення) доходів від вантажних перевезень зі змінами понесених експлуатаційних витрат. Даний показник дозволяє порівняти отримані результати (втрату/приріст доходів) з експлуатаційними витратами за визначений проміжок часу (місяць, квартал, рік) при поточному управлінні, виражені у відсотках за формулою:

 

,                                                (1)

 

де   – приріст доходів; – приріст експлуатаційних витрат; , – доходи та витрати від вантажних перевезень за розрахунковий період, тис. грн.;  , – доходи та витрати від вантажних перевезень за попередній період, тис. грн.

Ефективність механізму управління доходами допомагає оцінити регулюючий вплив на зміну доходів за рахунок використання методів, прийомів та інструментів сегменто-орієнтованого управління доходністю вантажних перевезень.

 

Рис. 2. Сегменто-орієнтоване управління доходністю вантажних перевезень підприємств залізничного транспорту

Джерело: складено автором самостійно

 

Висновки. Реалізація розглянутих концептуальних засад управління доходами від вантажних перевезень стане теоретичним підґрунтям для впровадження сегменто-орієнтованого управління доходністю підприємств залізничного транспорту та надасть практичні можливості для розвитку конкурентоспроможності на ринку вантажних перевезень, що сприятиме підвищенню якості надаваних послуг. Очевидно, що розуміння концептуальних засад управління доходами дозволить у подальшому розробляти  та формувати дієвий механізм реалізації управління доходами підприємств залізничного транспорту.

 

Література.

1. Белінська М.Г. Сучасний підхід до формування доходів від основної діяльності залізничного  транспорту / М.Г. Белінська // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка та технології: Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 квітня 2013 р. – К.: ДЕТУТ, 2013. – С. 48–50.

2. Бараш Ю. С. Управління залізничним транспортом країни: [монографія] / Ю. С. Бараш. – Д.: ДНУЗТ, 2006. – 252 с.

3. Богомолова Н. І. Особливості управління фінансово-економічною діяльністю залізничного транспорту / Н.І. Богомолова, О.О Кравченко // Інвестиції: практика і досвід. – 2012. – № 24. – С. 12–14.

4. Бакаєв Л. О. Міжнародний досвід впровадження соціальної відповідальності у діяльність операторів вантажних перевезень // 3б. наук. пр. ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». – 2014. – Вип. 30. – С. 175–186.

5. Галабурда  В. Г. Маркетинговые  методы  стимулирования  спроса  на грузовые  перевозки / В. Г. Галабурда,  Д. Г. Лемещук  //  Экономика  железных дорог. – 2009. – № 9. – С. 73-77.

6. Гудкова В. П. Діагностика конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту / В. П. Гудкова, С. М. Одарченко // 3б. наук. пр. ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». – Вип. 21–22. – Частина 1. – К.: ДЕТУТ, 2012. – С. 133–138.

7. Гурнак В. М. Засади удосконалення фінансово-економічної діяльності підприємств залізничного транспорту / Н. М. Корольова, В. М. Гурнак, Т. Бала // Зб. наук. пр. ДЕТУТ: Сер. «Економіка і управління». – 2015. – Вип. 32. – С. 83–90.

8. Ейтутіс Г. Д. Реструктуризація залізниць на основі галузеворегіональної моделі реформування / Г. Д. Ейтутіс // Залізничний транспорт України. – 2011. – № 2. – С. 41–45.

9. Колесникова Н. М. Формування ефективного попиту як важлива функція ціноутворення по вантажних залізничних перевезеннях / Н. М. Колесникова, В. В. Чорний // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», 2010. – Вип. 15. – С. 44 – 49.

10. Колесникова Н. М. Роль державного регулювання вантажних тарифів у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту / Н. М. Колесникова, В. В. Чорний // Зб. наук. пр. ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». – Вип. 30. – 2014. – С. 69–76.

11. Макаренко М. В. Основи управління фінансами залізничного транспорту / За заг. ред. М. В. Макаренка [та ін.] – К.: ДЕТУТ, 2011. – 458 с.

12. Підлісний П. І. Логістично-маркетингова діяльність в оптимізації змішаних вантажних перевезень / П. І. Підлісний А. М. Брайковська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 5. – С. 81–87.

13. Cич Є. М., Рибалкін В. О., Колесникова Н. М. Механізм формування доходів від перевезень залізничним транспортом  / Є. М. Сич, В. О. Рибалкін, Н.М. Колесникова // Збірник наукових праць КУЕТТ. –  2007. – Вип. 9. – С. 123 – 127.

 

References.

1. Belins'ka, M.H. (2013), “Suchasnyj pidkhid do formuvannia dokhodiv vid osnovnoi diial'nosti zaliznychnoho  transportu”, Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij ekonomichnij konferentsii [Problems and prospects of development of transport systems in railway reform: management, economics and technology], Problemy ta perspektyvy rozvytku transportnykh system v umovakh reformuvannia zaliznychnoho transportu: upravlinnia, ekonomika ta tekhnolohii, DETUT, Kyiv, Ukraine, pp. 48–50.

2. Barash, Yu. S. (2006), Upravlinnia zaliznychnym transportom krainy [Management of the country by railway transport], DNUZT, Dnipropetrovsk, Ukraine

3. Bohomolova, N. I. and Kravchenko, O.O. (2012), “Features of financial and economic activity of rail transport”, Investytsii: praktyka i dosvid, vol. 24, pp. 12–14.

4. Bakaiev, L. O. (2014), “International experience in implementing social responsibility activities in freight operators”, Zb. nauk. pr. DETUT: Seriia «Ekonomika i upravlinnia», vol. 30, pp. 175–186.

5. Galaburda,  V. G. (2009),  “Marketing methods to stimulate demand for freight transportation”, Jekonomika  zheleznyh dorog, vol. 9, pp. 73-77.

6. Hudkova, V. P. (2012), “Diagnostics competitiveness of rail transport”, Zb. nauk. pr. DETUT: Seriia «Ekonomika i upravlinnia», vol. 21–22, pp. 133–138.

7. Hurnak, V. M. Korol'ova N. M and Bala T. (2015), “Principles of improving financial and economic activity of railway undertakings”, Zb. nauk. pr. DETUT: Ser. «Ekonomika i upravlinnia», vol. 32, pp. 83–90.

8. Ejtutis, H. D. (2011), “Restructuring of railways through regional sectoral reform models”, Zaliznychnyj transport Ukrainy, vol. 2, pp. 41–45.

9. Kolesnykova, N. M. and Chornyj, V. V. (2010), “Formation of effective demand as an important function of pricing of freight rail transportation”, Zbirnyk naukovykh prats' DETUT. Seriia «Ekonomika i upravlinnia», vol. 15, pp. 44 – 49.

10. Kolesnykova, N. M. and Chornyj, V. V. (2014), “The role of state regulation of freight rates in ensuring the competitiveness of rail transport”, Zbirnyk naukovykh prats' DETUT. Seriia «Ekonomika i upravlinnia», vol. 30, pp. 69–76.

11. Makarenko, M. V. (2011), Osnovy upravlinnia finansamy zaliznychnoho transportu [Basics of financial management of railway transport], DETUT, Kyiv, Ukraine.

12. Pidlisnyj, P. I. and  Brajkovs'ka , A. M. (2012), “Logistics and marketing activities to optimize mixed freight”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 5, pp. 81–87.

13. Cych, Ye. M., Rybalkin, V. O. and Kolesnykova, N. M. (2007), “Mechanism of income from transportation by railway transport”, Zbirnyk naukovykh prats' KUETT, vol. 9, pp. 123 – 127.

 

 Стаття надійшла до редакціії 19.12.2015 р.