EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2015

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Л. В. Лисяк, Я. Ю. Подлужна

УДК 336.02

 

Л. В. Лисяк,

к. е. н., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів,

Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

Я. Ю. Подлужна,

магістр, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 

L. V. Lysyak,

Ph.D in Economics, Doctor of Economics, Professor, Head of Finance,

University of customs and finance, Dnipropetrovsk

Y. Y. Podluzhna,

master, University of customs and finance, Dnepropetrovsk

 

MODERN STATE AND MAIN PROBLEMS OF FINANCIAL SECURITY OF UKRAINE

 

У статті досліджено сутність та основні складові фінансової безпеки держави, сформульоване власне бачення визначення терміну «фінансова безпека держави». Розкрито основні підсистеми, які утворюють систему фінансової безпеки держави. Систематизовано та проаналізовано дані щодо сучасного стану фінансової безпеки України у 2009-2014 рр. у розрізі окремих її складових, таких як бюджетна, грошово-кредитна, валютна, банківська, боргова безпека. Досліджено внутрішні та зовнішні загрози, які впливають на рівень фінансової безпеки держави та визначають її стан. Розкриті найбільш небезпечні загрози фінансовій безпеці України на сучасному етапі її розвитку. Систематизовано дослідження науковців щодо напрямів зміцнення фінансової безпеки держави та запропоновано ряд пріоритетних заходів щодо зміцнення фінансової безпеки країни.

 

The article examines the essence and main components of financial safety of the state, formulated his own vision of the definition of "financial safety of the state". The basic subsystems form the system of financial security of the state. Systematized and analyzed data on the current state of financial security of Ukraine in 2009-2014 in the context of individual components such as fiscal, monetary, currency, banking, debt security. Investigated internal and external threats that affect the level of financial security of the state and determining its condition. The most dangerous threat to the financial security of Ukraine are disclosedat the present stage of its development. The scientific research on areas of strengthening financial security are systematized and number of priority measures to strengthen the financial security of country are suggested.

 

Ключові слова: фінансова безпека, загрози, бюджет, державний борг, монетарна політика, фондовий ринок, страховий ринок.

 

Keywords: financial security, threats, budget, public debt, monetary policy, stock market, insurance market.

 

 

Постановка проблеми. Одним із основоположних чинників незалежності України за сучасних умов господарювання є стан її фінансової безпеки. Без забезпечення фінансової безпеки держави на всіх рівнях управління неможливо вирішити економічні проблеми, що стоять перед країною, регіоном та підприємством. Це завдання набуває особливої пріоритетності в умовах нестабільності та фінансової кризи, а також складної воєнно-політичної ситуації, в якій опинилася наша держава.

На даний момент фінансові можливості держави, які залежать від обсягу фінансових ресурсів, залишаються досить лімітованими. Обмеженість та недостатність фінансових ресурсів призводять до збільшення державного зовнішнього та внутрішнього боргу, зростання інфляційних процесів, розвитку тіньового сектору економіки. Вирішення даних проблем потребує розробки виважених заходів з державного регулювання, спрямованих на зміцнення фінансової безпеки України. Отже, пошук шляхів зміцнення фінансової безпеки держави вимагає, останнім часом, особливої уваги дослідників та набуває особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми економічної та фінансової безпеки дедалі частіше привертають увагу вітчизняних і закордонних науковців. Проблематика фінансової безпеки держави в тій чи іншій мірі була предметом дослідження таких учених, як Барановський О.І., Вашай Ю., Венцковський Д.Ю., Винниченко Н. В., Кравчук Н.Я.,  Луцик-Дубова Т.О.,  Смоквіна Г.А., Терехов Є.М. тощо.

Попри значну кількість досліджень у даному напрямі на сьогодні, ще не повною мірою досліджено сутнісну природу та складові фінансової безпеки, сукупність показників, що характеризують її рівень та не сформовано систему заходів щодо зміцнення фінансової безпеки України.

Постановка завдання. Дослідження сучасного стану фінансовій безпеці України, ідентифікація її внутрішніх та зовнішніх загроз, а також визначення пріоритетних напрямків її зміцнення.

Виклад основного матеріалу. Однією із найважливіших складових економічної безпеки є її фінансова безпека. Без забезпечення фінансової безпеки практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед державою. Фінансова безпека є досить широким і неоднозначним поняттям, яке викликає дещо різні підходи вчених до його трактування.

Відповідно до позиції Кравчук Н.Я. виділено три основні аспекти тлумачення поняття фінансова безпека держави, а саме [6, с. 26]:

- з позицій ресурсно-функціонального підходу фінансова безпека – це захищеність фінансових інтересів суб’єктів господарювання на усіх рівнях фінансових відносин; забезпеченість домашніх господарств, підприємств, організацій і установ, регіонів, галузей, секторів економіки, держави фінансовими ресурсами, достатніми для задоволення їх потреб і виконання існуючих зобов’язань;

- з точки зору статики фінансова безпека – це такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової, інвестиційної, митно-тарифної і фондової систем, які характеризуються збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю попередити зовнішню фінансову експансію, забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи і економічне зростання;

- у контексті нормативно-правового регламентування фінансова безпека передбачає створення таких умов функціонування фінансової системи, при яких, по-перше, фактично виключена можливість спрямовувати фінансові потоки в незакріплені законодавчими нормативними актами сфери їх використання і, по-друге, до мінімуму знижена можливість зловживання фінансовими ресурсами.

Як видно із зазначених підходів, дослідник, приділяє увагу тільки внутрішнім складовим фінансової безпеки, залишаючи поза увагою зовнішньоекономічні відносини держави, які теж мають вплив на фінансову безпеку.

Теоретичне обґрунтування сутності фінансової безпеки знаходимо у працях О. Барановського, який вважає, що фінансова безпека - це важлива складова частина економічної безпеки держави, що базується на незалежності, ефективності і конкурентоспроможності фінансово-кредитної сфери України, яка відображається через систему критеріїв і показників її стану, що характеризують збалансованість фінансів, достатню ліквідність активів і наявність необхідних грошових і золотовалютних резервів, ступінь захищеності фінансових інтересів на усіх рівнях фінансових відносин, стан фінансових потоків в економіці, що характеризується збалансованістю і наявністю апробованих механізмів регулювання і саморегулювання [1]. На наш погляд, даний автор, ототожнює фінансову безпеку із станом фінансово-кредитного сектору та залишає поза увагою інші складові фінансової безпеки, такі як бюджетна, боргова безпека. безпека страхового ринку тощо.

Заслуговують на увагу й погляди Єрмошенка М.М. який зазначає, що фінансова безпека - це стан фінансової сфери держави, що характеризується збалансованістю і якістю системної сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних чинників (загроз), здатністю цієї сфери забезпечувати захист національних фінансових інтересів, достатні обсяги фінансових ресурсів для всіх суб’єктів господарства та населення і в цілому – ефективне функціонування національної економічної системи і соціальний розвиток [5].

Узагальнюючи вищенаведені підходи, можна запропонувати наступне узагальнене визначення поняття «фінансова безпека держави» - це узагальнюючий якісний стан функціонування фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової, інвестиційної, митно-тарифної і фондової систем, умов, правил та інструментів їх регулювання, що забезпечують ефективне функціонування національної економічної системи та її захищеність від внутрішніх і зовнішніх загроз. Отже, фінансова безпека є надзвичайно складною багаторівневою системою, яку утворюють ряд підсистем, кожна з котрих має власну структуру і логіку розвитку. Кожна із вищенаведених груп містить відповідні значення індикаторів, які запропоновані в Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної безпеки України [9] та окреслені граничними значеннями та ваговими коефіцієнтами.

З метою формування висновків про існуючий стан фінансової безпеки в Україні проведемо дослідження окремих її складових. На основі узагальнення аналітичного матеріалу сучасних науковців [4, 7, 8, 10] та з урахуванням статистичних даних проведемо оцінювання основних складових фінансової безпеки України у 2009-2014 рр., результати якого представимо у вигляді табл. 1.

 

Таблиця 1.

Загальні показники фінансової безпеки України за 2009 – 2014 рр.

Показник

Роки

 

2010

2011

2012

2013

2014

Оптимальне значення

Показники бюджетної безпеки

Відношення дефіциту держаного бюджету до ВВП, %

6,7

1,7

3,6

4,4

3,2

Не більше 3-4

Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет,%

29,17

31,11

31,58

30,63

31,6

Не більше 30

Асигнування на науку, % до ВВП

0,7

0,52

0,41

0,32

0,31

Не менше 1,7

Видатки на утримання оборони та армії, % ВВП

1,05

1,03

1,03

1,03

1,03

Не менше 2

Обсяг трансфертів з державного бюджету, % до ВВП

7,23

6,84

8,88

10,03

9,12

Не більше 15

Показники валютної та грошово-кредитної безпеки

Обсяг іноземної валюти відносно гривневої маси (рівень доларизації), %

29,1

30,3

32,1

29

26

10

Частка кредитів в іноземній валюті в загальному обсязі наданих кредитів, %

40,31

46,03

37

34

33

50

Індекс зміни офіційного курсу гривні до долара США, сер. за пер., %

1,02

1,01

1

1

1

6

Рівень інфляції за рік, %

9,10

4,60

-0,20

0,5

8,5

7

Різниця середньозваженої ставки за кредитами та облікової ставки НБУ, %

6,85

6,55

8

10,5

9,3

10

Показники  боргової безпеки

Відношення загального обсягу державного боргу до ВВП. %

39,4

36,1

36,1

39,2

55,8

Не більше 55

Відношення обсягу валового зовнішнього боргу до ВВП, %

25,25

26,00

21,91

20,1

28,6

Не більше 25-30

Рівень зовнішньої заборгованості на одну особу, дол. США

759,2

821,1

848,1

824,0

1131,0

Не більше 200

Відношення державного зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг, %

54,04

40,39

37,40

48,23

61,4

Не більше 70

Відношення відсоткових платежів з обслуговування зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг. %

0,8

1,1

0,7

0,9

1,2

Не більше 12

Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування зовнішнього боргу до доходів державного бюджету, %

3,5

6,5

8,5

11,7

16,1

Не більше25

Відношення обсягу внутрішнього боргу до ВВП, %

14,41

15,34

15,67

19,1

27,2

Не більше 35

Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування внутрішнього боргу до доходів державного бюджету, %

9,5

15,1

12,8

12,2

20,0

Не більше25

Відношення заборгованості уряду за державними цінними паперами до ВВП, %

17,8

19,5

21,7

13,1

27,0

Не більше 30

Показники банківської безпеки

Достатність (адекватність) регуляторного капіталу (Н2), %

20,83

18,90

18,06

18,26

18,10

Не менше

10-15

Частка іноземних банків у загальній кількості банківських установ, %

28,0

31,3

30,1

30,1

30,1

Не більше 30

Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, %

40,6

41,9

39,5

34,0

33,2

30-40%

Частка простроченої заборгованості за кредитами у загальному обсязі кредитів, %

11,2

9,6

8,9

7,7

8,3

Не більше 5

Рентабельність активів, %

-1,45

-0,76

0,45

0,12

0,07

Тенденція до зростання

Рентабельність капіталу,%

-10,19

-5,27

3,03

0,81

0,21

Тенденція до зростання

 

Дані наведені у табл. 1 свідчать, що стан фінансової безпеки України не просто потребує істотної уваги, а може характеризуватися як загрозливий. У зв’язку з цим необхідно дослідити загрози, які впливають та визначають стан фінансової безпеки України.

Усе різноманіття загроз, що впливають на фінансову безпеку держави можна поділити на внутрішні і зовнішні. Внутрішні загрози включають загрози на мікро- і мезо- економічному рівні, а зовнішні - на макроекономічному [10, 11].

До внутрішніх загроз відносять ризики, які знаходяться під контролем держави та на які вона має значний вплив. До цих загроз відносяться політичні, економічні, демографічні, соціально-культурні фактори, що впливають на стан фінансової безпеки. Зовнішні загрози - це загрози, на які держава не має прямого впливу, тому вона повинна враховувати їх вплив при здійсненні своєї політики. До таких ризиків відносяться зовнішньоекономічні чинники та глобальні політичні, економічні та екологічні процеси, що впливають на національну конкурентоспроможність та безпеку.

Значна увага сучасних дослідників приділена аналізу як внутрішніх так і зовнішніх загроз, які здійснюють вплив на фінансову безпеку України.

Так, Г.А. Смоквіна [10] серед головних причин виникнення внутрішніх загроз фінансової безпеки України, виділяє наступні: неадекватна фінансово-економічна політика держави; помилки, зловживання та інші відхилення (безгосподарність, різноманітні економічні злочини, тощо) в управлінні фінансової системи держави; скорочення використовуваної ресурсної основи у фінансово-кредитній сфері діяльності для виходу з економічної кризи та успішного проведення подальших реформ; розвал фінансово-кредитної системи і послаблення її стабілізуючих функцій у сфері виконання та формування бюджету; низький рівень соціальної орієнтованості економіки; падіння платоспроможності населення; скорочення ролі внутрішніх соціально-економічних стимуляторів економічного зростання; зростання економічної злочинності, корупції; зростання фінансових втрат в результаті збільшення масштабів і поглиблення соціальної напруженості в сфері економічних відносин; недосконалість механізмів формування економічної політики держави тощо.

Автор також виокремлює і зовнішні загрози фінансовій безпеці України, до яких відносить: інтернаціоналізація та глобалізація світового господарства; порушення національних пріоритетів України в області фінансів через просування іноземними партнерами вигідних їм економічних проектів і фінансових програм; формування іноземними партнерами такої структури зовнішньоекономічних зв'язків з Україною, в результаті якої остання поступово перетворюється на їх сировинний придаток; зростання зовнішньої фінансової заборгованості України, посилення її залежності від іноземних кредитів; нерозвиненість ринків капіталу та їх інфраструктури; криза грошової і фінансово – кредитної систем; нестабільність економіки.

На нашу думку, слід звернути увагу також на дослідження      Венцковського Д.Ю. [3], який виокремлює наступні загрози фінансової безпеки держави, серед яких: посилення тиску на державні фінанси в умовах недостатнього економічного зростання; поглиблення макрофінансових диспропорцій; нагромадження боргової концентрації; обмеження доступу до міжнародного ринку запозичень; розширення каналів і джерел трансферту криз; посилення негативного впливу прихованого безробіття.

З нашої точки зору та враховуючи вищенаведені трактування загроз фінансової безпеки України вказаними авторами, слід виділити такі найбільш вагомі ризики:

- зростання зовнішнього боргу та небезпека загострення фінансової кризи;

- зростання дефіциту зведеного бюджету та неефективна бюджетна політика щодо формування доходів та витрат бюджету;

- зростання тіньового сектору економіки та корупції у державних структурах влади;

- нестабільність законодавства та військовий конфлікт на сході України;

- недостатня інвестиційна активність та нестабільність національної грошової одиниці;

- переважання сировинної та низько-технологічної складової у загальних обсягах експорту товарів;

- низький рівень соціальної орієнтованості економіки та падіння купівельної спроможності населення.

До найважливіших зовнішніх загроз фінансовій безпеці України можна віднести:

- зростання зовнішньої фінансової заборгованості України, посилення її залежності від іноземних кредитів;

- не чітко спрямована зовнішньоекономічна політика України;

- залежність України від монополістичної політики Російської Федерації щодо експорту газу;

- відсутність умов для забезпечення експортної активності та надмірна імпортозалежність економіки України.

Кожна із наведених загроз має різносторонній вплив на фінансову безпеку і її нейтралізація може здійснюватися різними методами, які дають різний ефект.

Досліджуючи шляхи зміцнення фінансової безпеки держави, звернемося до існуючих досліджень вітчизняних учених [2, 7, 12] у даному напрямі.

Так, Луцик-Дубова Т.О. приводить досить ґрунтовну класифікацію заходів стосовно зміцнення фінансової безпеки України, в аспектах: реформування бюджетної системи; удосконалення монетарної політики; удосконалення валютної політика; регулювання фондового ринку; регулювання корпоративних відносин; регулювання страхового ринку [7].

Науковий погляд стосовно шляхів підвищення рівня фінансової безпеки України висловлює Вашай Ю. Автор пропонує заходи щодо припинення окремих тіньових схем і обмеження тіньової економіки, поліпшення валютної та грошово-кредитної політики, зміцнення безпеки страхового та фондового ринків [2].

Узагальнюючи проведені дослідження, на наш погляд, найбільш пріоритетними заходами щодо зміцнення фінансової безпеки України повинні бути:

- комплексний підхід до реформування бюджетного процесу на державному, місцевому рівнях та рівні міжбюджетних відносин, в аспекті удосконалення результативності бюджетних витрат за рахунок застосування програмно-цільових засад діяльності, орієнтації бюджетної системи на досягнення конкретних результатів (за відповідними програмами розвитку);

- розробка поетапної стратегії скорочення бюджетного дефіциту за рахунок нарощення власного доходного потенціалу;

- зменшення зовнішнього боргу України шляхом прямого зменшення чистих зовнішніх запозичень уряду та погашення довгострокових запозичень реального сектору економіки;

- забезпечення потреб економічного зростання країни шляхом розробки та впровадження виваженої грошово-кредитної політики, стабілізації рівня національної грошової одиниці, зниження рівня інфляції;

- припинення відтоку капіталу за кордон за допомогою створення сприятливих умов для репатріації вивезеного капіталу;

- оптимізація структури золотовалютних резервів шляхом нарощення в них частки золота;

- створення сприятливих умов та правил функціонування та розвитку ринку цінних паперів в Україні;

- чітке визначення прав і обов'язків емітентів та інвесторів шляхом розробки ефективної системи державного регулювання ринків капіталу, посилення контролю за дотриманням вимог законодавства, запобігання шахрайству.

Реалізація запропонованого комплексу заходів, що охоплює більшість складових фінансової безпеки, актуальних для України, потребує збалансування і комплексної взаємодії всіх гілок влади та суб’єктів господарювання. Саме забезпечення підтримки на законодавчому, виконавчому, владному рівнях дозволить значно підвищити рівень фінансової безпеки та досягти економічного зростання країни.

Висновки. Отже, поглиблення кризових явищ в економіці України потребує об'єктивної і неупередженої оцінки з точки зору фінансової безпеки.

Проведений аналіз внутрішніх і зовнішніх загроз фінансово-економічної безпеки показав, що в інтересах реального соціально-економічного розвитку, Україні необхідно переглянути урядовий курс і провести реформи в бюджетній, борговій, валютній, грошово-кредитній, зовнішньоекономічній сферах.

Уряд повинен зупинити глобальні відтоки капіталу, функціонування тіньового сектора та ліквідувати державний борг та дефіцит, вживши кардинальні заходи щодо стабілізації фінансової системи і зміцнення фінансової безпеки. Реалізація цих заходів, що охоплюють більшість складових фінансової безпеки, актуальних для України, підвищить рівень економіки за умови повної підтримки на законодавчому, виконавчому і владному рівнях.

Необхідно переглянути та удосконалити діючу нормативно-правову базу в галузі фінансової безпеки України. На її основі розробити концепцію фінансової безпеки держави, яка б враховувала специфіку кожного регіону, тим самим посилюючи економічну безпеку країни в цілому.

 

Список використаних джерел.

1. Барановський О.І. (2004) Фінансова безпека в Україні - методологія оцінки та механізми забезпечення, НАН України/ [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.gbv.de/dms/zbw/505608650.pdf

 

2. Вашай Ю.В. Шляхи підвищення рівня фінансової безпеки України на сучасному етапі / Ю.В.Вашай // Галицький економічний вісник. - 2012. - №6(39). - С.137-144.

3. Венцковський Д.Ю. Актуальні виклики фінансовій безпеці України /  Д.Ю. Венцковський // Фінанси України. - 2014. - № 3. - С. 37-50.

4. Винниченко Н. В. Оцінка стану фінансової безпеки в Україні /  Н.В. Винниченко, О. М. Есманов // Економічний часопис-XXI. - 2014.- № 3-4(2) – С. 47-51.

5. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави / М.М. Єрмошенко. – К.: 2001. – 350 с.

6. Кравчук Н.Я. Фінансова безпека: Навчально-методичний посібник / Н.Я. Кравчук, О.Я. Колісник, О.Ю. Мелих – Тернопіль: Вектор, 2010. – 277 с.

7. Луцик-Дубова Т.О. Основні пріоритети зміцнення фінансової безпеки України / Т.О. Луцик-Дубова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2012. - вип. 22, ч.ІІ - С. 1-6.

8. Магута Р.М. Безпека у фінансовій сфері та критерії її оцінки / Р. М. Магута // Формування ринкових відносин в Україні - 2014 - № 5 /(156) - С.29-34

9. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm

10. Смоквіна Г.А. Фінансова безпека як стратегічна складова економічної безпеки України / Г.А. Смоквіна // Економіка: реалії часу. - 2014.- №3(13). - С. 30-36.

11. Терехов Є.М. Пріоритетні напрями забезпечення фінансово-економічної безпеки в Україні в умовах глобалізації / Є.М.Терехов // Економіка та держава - 2014. - № 8. - С. 32 -36.

12. Ходжаян А.О. Фінансова безпека в системі забезпечення стійкого розвитку економіки / А.О.Ходжаян // формування ринкових відносин в Україні - 2015 - №4 (167). - С. 3-7.

 

References.

1. Baranovskiy O.I.(2004),  Finansova bezpeka v Ukrayini - metodologIya otsinki ta mehanizmi zabezpechennya [Financial security in Ukraine - assessment methodology and mechanisms to ensure], NAN Ukraine, available at: http://www.gbv.de/dms/zbw/505608650.pdf

 

2. Vashay U.V. (2012), “Ways of improving the financial security of Ukraine at the present stage”, Galitskiy ekonomichniy visnik, vol.6, pp.137-144.

3. Ventskovskiy D.U. (2012), “Recent financial security challenges Ukraine”, Finansi Ukrayini, vol. 3, pp.37-50.

4. Vinnichenko N. V. and Esmanov O.M. (2014) “Assessment of financial security in Ukraine”, Ekonomichniy chasopis-XXI, vol. № 3-4, pp. 47-51.

5. Ermoshenko M.M. (2001), Finansova bezpeka derzhavy [Financial security of state], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

6. Kravchuk, N.Ya. Kolisnik, O.Ya and Melih, O.Yu. (2010), Finansova bezpeka: Navchalno-metodichniy posibnik [Financial Security: Instructor's Manual],  Vektor, Ternopil, Ukraine.

7. Lutsik-Dubova T.O. (2012), “The main priorities for strengthening the financial security of Ukraine”, Naukovi pratsi Kirovogradskogo natsionalnogo tehnichnogo universitetu, vol. 22, pp. 1-6.

8. Maguta R.M. (2014), “Safety in the financial sector and criteria of evaluation”, Formuvannya rinkovih vidnosin v Ukrayini, vol. 5, pp. 29-34.

9. Ministerstvo economichnoho rozvytku I torgivli Ukrayny (2013), Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine “On approval of guidelines for the calculation of economic security of Ukraine”, available at: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm (Accessed 29 October 2013).

10. Smokvina G.A. (2014), “Financial security as a strategic component of economic security of Ukraine”, Ekonomika: realiyi chasu, vol. 3, pp. 30-36.

11. Terehov E.M. (2014), “Priority areas to ensure financial and economic security in Ukraine under globalization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 32 -36.

12. Hodzhayan A.O. (2015), “The financial security system to ensure sustainable economic development”, Formuvannya rinkovih vidnosin v Ukrayini, vol.4, pp. 3-7.

 

 Стаття надійшла до редакціії 19.12.2015 р.