EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2015

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ УКРАЇНИ
В. О. Швестко

УДК: 339.372.84(477)

 

В. О. Швестко,

аспірант кафедри торговельного підприємництва

Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ УКРАЇНИ

 

V. O. Shvestko,

post-graduate, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

 

TRENDS IN CORPORATE RETAIL TRADE NETWORKS OF UKRAINE

 

У статті проаналізовано доходи і витрати населення на придбання товарів та послуг, обсяг роздрібного товарообороту підприємств, зазначені найбільші продовольчі торговельні мережі за обсягом товарообороту, роздрібні торговельні мережі-лідери за відкриттям магазинів 2014-2015 рр. Також визначені основні фактори, що вплинули на доходи населення на їх купівельну спроможність. Зроблений прогноз та тенденції в роздрібній торгівлі на 2016 рік, а також надані рекомендації для торговельних мереж для залучення нових споживачів.

 

The article analyzes the income and spending on goods and services, the volume of retail turnover of enterprises referred largest food retailers in terms of turnover, retail trade network leaders for the opening of stores 2014-2015 years. Also the main factors that influenced the income their purchasing power. Made and forecast trends in retail in 2016, as well as recommendations for retailers to attract new customers.

 

Ключові слова: роздрібна торговельна мережа, роздрібний товарооборот, торгівля, споживач, продаж.

 

Keywords: retail sales network, retail turnover, trade, consumer, sale.

 

 

Постановка проблеми. В теперішній час Україна знаходиться в складному положенні - девальвація національної валюти, складні економічні та політичні умови, нестабільність та непрогнозованість подій в країні та в сегменті роздрібної торгівлі. Наслідком цих подій стало зниження купівельної спроможності населення, що відобразилося зниженням товарообороту та змінами у тенденціях розвитку корпоративних роздрібних торговельних мереж. Товарооборот роздрібних торговельних мереж займає вагому частину у загальному товарообороті роздрібної торгівлі України, тому недостатньо досліджені тенденції цієї галузі можуть вплинути на роздрібну торгівлю в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджують проблеми розвитку роздрібної торговельної мережі зарубіжні та вітчизняні науковці, а саме: Б. Берман, який визначає стратегічні підходи до роздрібної торгівлі, в монографії за редакцією Л.О. Лігоненко структуровано чинники розвитку роздрібної торгівлі, серед яких відзначено купівельну спроможність, споживчі можливості та вподобання українського населення, О. Голошубова та О. Кавун - працюють над вивченням особливостей  функціонування торговельних мереж в Україні. Бегларашвілі О.П. у своїх роботах розкриває ситуацію роздрібної торгівлі окремих областей України [1]. Проте загальна оцінка сучасного стану і тенденцій розвитку торговельних мереж України залишається недостатньо висвітленою.

Постановка завдання. Дослідження зміни товарообороту та тенденцій розвитку корпоративних роздрібних торговельних мереж України.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Загальну тенденцію, що спостерігається на ринку роздрібної торгівлі України неможливо охарактеризувати як позитивну. У 2015 році сталося вагоме скорочення продажу у більшості сегментів роздрібної торгівлі, роздрібний товарооборот у грошовому виразі зменшився на 17%. У січні-вересні 2015 року загальний оборот торгівлі склав 1579,4 млрд. гривень: зменшення обороту роздрібної торгівлі (на 22,3%) та обороту оптової торгівлі (на 14,0%) [2].

Для кожного окремого сегменту ринку роздрібної торгівлі причини зменшення продажу різні. У сегменті «преміум» спостерігався стабільний розвиток та відвойовування частки ринку між конкурентами. Ситуація у «середньому» сегменті ринку роздрібної торгівлі зовсім інакша – більше 70% покупців перейшли до сегменту «середній мінус», почавши робити більшу кількість покупок в дискаунтерах або у місцях неорганізованої торгівлі, причиною цього стала різниця витрат на товари. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадає 31,0% обсягів продажу. Частіше споживач не задоволений місцями неорганізованої торгівлі для закупівлі товарів та намагається повернутися до магазинів, але фінансове становище не дозволяє цього зробити. Таким чином поведінка споживача показує, що роздрібним корпоративним мережам потрібно знижувати ціни, наповнювати свій асортимент новими товарами за більш вигідними цінами для споживача.

Для аналізу стану та проблем розвитку роздрібної торговельної мережі необхідно дослідити такі фактори впливу на неї, як доходи і витрати населення України на придбання товарів та послуг, що представлені на рис.1 [3].

Аналізуючи дані рис. 1 можна зазначити, що протягом досліджуваного періоду доходи населення зростали з 1101015 млн. грн. до 1531070 млн. грн., або на 39%. Левова частки витрат населення України припадає на придбання товарів та послуг – у 2010 році сума на ці витрати складала 838220 млн. грн.,  2014 році – 1305001 млн. грн., тобто зростання на 55,7 %. Дані досліджуваних років вказують, що з 76,1% від загальних доходів витрачало населення на товари та послуги у 2010 році, а 85,2% - у 2014 році. Тобто відбувалося непропорційне зростання доходів та витрат населення за 2010-2014 роки.

 

Рис. 1. Доходи і витрати населення на придбання товарів та послуг у 2010-2014 рр.

 

Роздрібний товарооборот – це основний показник розвитку роздрібної торгівлі. Це пояснюється тим, що через показник товарообороту виражається суспільне визнання вартості та споживчої вартості частини суспільного продукту, який спрямований у сферу споживання. Формування умов стійкого економічного зростання торговельної галузі, задоволення потреб покупців та безперебійне здійснення торгово-технологічного процесу.

За січень-серпень 2015 року області України з найбільшим обсягом роздрібного товарообороту підприємств змінилися, порівняно до січня-серпня 2014 року (рис. 2) [4].

За 2014 рік товарооборот роздрібної торгівлі нашої країни знизився на 8,6% в порівнянні з 2013 роком - до 903,534 млрд грн. Лідерами показників роздрібного товарообороту у 2014 році був Київ, Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Одеська та Запорізька області [5, с. 19].

Стримуючим фактором розвитку роздрібної торгівлі є складна ситуація у східних регіонах країни, зокрема руйнування об’єктів промисловості та транспортної інфраструктури. Аналізуючи дані, що наведені вище можна зазначити, що товарооборот у всіх областях виріс, виключенням являється Донецька та Луганська області - зниження товарообороту у цих областях відбулося на 59,9% та 74,6% відповідно. Зміни у негативний бік  були передбачувані, тому що воєнні дії не припинялися, багато людей, що виїхали з цих територій, не поверталися додому та далі відбувався відтік населення у цих областей.

 

Рис. 2. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств за січень–серпень 2014 року та  2015 року.

 

Лідерами за роздрібним товарооборотом є Дніпропетровська, Одеська, Харківська, Київська та Львівська області. Збільшення роздрібного товарообороту підприємств цих областей відбулося на 12,6%, 16%, 18,4%, 21,9%, 27,11% відповідно. Роздрібний товарооборот Києва займає вагому частку у сукупному значенні роздрібного товарообороту підприємств України, тому що складає 20,4% від суми загального товарообороту. За січень-серпень 2015 року товарооборот Києва збільшився на 21,2% порівняно з цим же періодом у 2014 році. Отже, динаміка обсягу роздрібного товарообороту підприємств України у 2015 році позитивна.

На 1 січня 2015 року на території України було відкрито 8053 підприємств роздрібної торгівлі. Велику частину роздрібного товарообороту країни складають товарообороти магазинів роздрібних торговельних корпоративних мереж. Проаналізувавши рейтинг 200 найбільших українських компаній (складений за перше півріччя 2014 року) можемо побачити в ньому 30 роздрібних корпоративних торговельних мереж. Мережі «АТБ-Маркет» и Fozzy Group займають лідируючи позиції - 4 та 5 місце рейтингу відповідно. Галузь роздрібних торговельних мереж в загальному обсязі товарообороту займає друге місце – прибуток галузі складає 90,4 млрд. грн. Корпоративні роздрібні торговельні мережі, що займаються продажем продовольчих товарів, які входять до рейтингу 200 найбільших українських компаній представленні сімнадцятьма компаніями (рис.3) [6].

 

 

Рис. 3. Найбільші продовольчі торговельні мережі за обсягом товарообороту, млрд. грн.

 (за перше півріччя 2014 року).

 

Лідером останніх років залишається мережа «АТБ-маркет» з обсягом товарообороту 16569 млрд. грн. Друге місце рейтингу, серед роздрібних корпоративних торговельних мереж, займає «Fozzy Group» - 15360,7 млрд.грн. В свою чергу через такий вагомий економічний фактор, як курс іноземних валют, а саме його неконтрольоване підвищення, роздрібні торговельні мережі були вимушені підвищити рівень цін на товари та послуги, що відобразилося негативно на обсязі товарообороту цих мереж.

Підводячи підсумки 2014 року за структурною характеристикою ринку роздрібної торгівлі України, можна зазначити, що було кількісне зростання сучасних (супермаркети, гіпермаркети, дискаунтери, cash & carry) та традиційних ( «магазини біля будинку», традиційні магазини) форматів роздрібної торгівлі. Це зростання можна пояснити тим, що роздрібні мережі завершали розпочаті раніше проекти. На сьогоднішній день можна зазначити, що більш активний розвиток мали мережі «магазинів біля будинку» та дискаунтери. В порівнянні з європейськими ринками роздрібних корпоративних мереж, Україна є перспективною територією для розвитку таких видів магазинів, як гіпермаркети, в цьому напрямку є потенціал та перспективи, але після стабілізації економічної ситуації в країні.

Дослідити тенденції розвитку корпоративних роздрібних торговельних мереж України можна порівнюючи кількість відкритих магазинів кожної мережі (табл. 1) [7].

 

Таблиця 1.

Роздрібні торговельні мережі-лідери за відкриттям магазинів

(І півріччя 2014 та І півріччя 2015 року)

Роздрібна торговельна мережа

Кількість відкритих магазинів за І півріччя 2014 року, шт

Роздрібна торговельна мережа

Кількість відкритих магазинів за І півріччя 2015 року, шт

«Fozzy Group»

20

«АТБ-Маркет»

50

«Наш край»

13

«Varus»

21

«АТБ-Маркет»

10

«Наш край»

17

«Близенько»

10

«Fozzy Group»

13

«Брусничка»

9

«Брусничка»

12

 

Лідер 2014 року «АТБ-маркет» відкрив на 80% менше магазинів – всього 10. Мережа «Varus» вибула з п’ятірки лідерів за кількістю відкритих магазинів, її місце зайняла львівська мережа «Близенько». Але не у всіх роздрібних корпоративних торговельних мережах відбувся спад за цим показником. Компанія «Fozzy Group» єдина на українському ринку, в якої у першому півріччі 2015 року відкрилося більше магазинів ніж за цей же період часу у 2014 році - відкрилося п’ять супермаркетів «Сільпо» та п'ятнадцять магазинів «біля будинку» «Фора».

Аналізуючи економічну та політичну ситуацію в країні можна зазначити, що головною причиною зменшення кількості відкритих магазинів роздрібними торговельними мережами стали військові дії на Сході України. Витрати на відкриття нових магазинів для роздрібних торговельних мереж зросли та можуть бути непередбачуваними через нестабільність іноземних валют. Наприклад, на відкриття магазину формату «біля будинку» потрібно приблизно 1 млн. грн., а для відкриття супермаркету – не менше 8 млн. грн. Торговельні мережі оцінюють нестабільність Також вагомою причиною стали втрати торговельних мереж через воєнні дії у Донецькій та Луганській областях, а саме те, що їм довелося відмовитися від своїх магазинів на території самопроголошених ДНР та ЛНР. Мережа магазинів «АТБ-маркет» оцінила збитки свої збитки у 7 млрд. грн.

Зараз рівень життя населення України падає так само як і купівельна спроможність, все більше люди орієнтуються на продукцію «економ-класа». Серед факторів зниження купівельної спроможності населення є ріст безробіття, неконтрольоване підвищення цін на продукти, девальвація гривні, а також підвищення плати за  комунальні послуги. За перше півріччя 2015 року роздрібний товарооборот мереж зменшився приблизно на 9% за кількістю проданих товарів, але у грошовому виразі зріс на 17%. Це свідчить про те, що люди почали купувати меншу кількість товарів, обираючи тільки най необхідні, але ціни на ці товари підвищилися, тому у грошовому виразі товарооборот мереж зростає.

Корпоративні роздрібні торговельні мережі орієнтуються на споживача та його можливості, тому переважну кількість відкритих магазинів складають магазини формату «біля будинку», які стали більш привабливими для покупця за останній час. Згідно дослідження Shopper Trends, що проводиться компанією Nielsen один раз на рік в Україні, динаміка купівельної поведінки у  2015 році змінилася: споживачі стали менше відвідувати магазини для того, щоб зробити більшу закупівлю продуктів про запас (раз на місяць або рідше). За останній рік акцент змістився більше на покупки за щоденними потребам або для приготування їжі. При цьому, у порівнянні з минулим роком, помітно зріс відсоток покупців, що здійснюють термінові покупки - з 9% в 2014 році до 15% в 2015 [8].

Зробивши аналіз поведінки роздрібних торговельних мереж, можна зазначити, що почалась більш активна оптимізації асортиментної політики, особливо асортиментної матриці. Особливу увагу приділяють ефективному підходу до управління покупцем не тільки за допомогою масового маркетингу, а повертаються до індивідуальних комунікацій за допомогою баз даних, CRM-систем, включаючи такі комунікації в бізнес-процеси управління роздрібною торгівельною мережею.

Висновок. Аналізуючи доходи населення України можемо зробити висновок, що за останні роки споживачі почали більше витрачати на придбання товарів та послуг, відбувалося непропорційне зростання доходів та витрат населення за 2010-2014 роки. Динаміка обсягу роздрібного товарообороту підприємств України у 2015 році позитивна, порівняно з попередніми роками. Лідерами за роздрібним товарооборотом є Дніпропетровська, Одеська, Харківська, Київська та Львівська області. За структурною характеристикою ринку роздрібної торгівлі України, можна зазначити, що було кількісне зростання сучасних та традиційних форматів роздрібної торгівлі. Роздрібні торговельні мережі, що були лідерами попередніх років втримали свої позиції.

Проаналізувавши тенденції 2015 року можна зазначити, що такі ж самі тенденції будуть спостерігатися і в 2016 році. Роздрібним торговельним мережам наразі потрібно удосконалювати оптимізацію, стандартизацію всіх бізнес-процесів, пов’язаних з поставкою товарів, обранням товарів для асортименту, логістикою, вивченням поведінки та потреб споживачів. Для кожної мережі роздрібних магазинів необхідно дослідити споживача свого сегменту ринку, це надасть можливості для збільшення товарообороту мережі та стати більш конкурентоспроможними на ринку України.

 

Список використаних джерел.

1. Трансформаційні процеси в торгівлі України в умовах інтернаціоналізації: монографія / [Л.О. Лігоненко, Г.М. Богославець, Г.Л. Піратовський та ін.]; за ред. Л.О. Лігоненко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 334 с.

2. Роздрібна торгівля 2015-2016 - змінився продаж або змінився покупець. /Трейд Мастер/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://trademaster.ua/articles/1661.

3. Доходи та витрати населення України. / Офіційний веб-сайт Держстату України/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2005/gdn/dvn_ric/dvn%20_u/dvn_u.htm.

4. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств. / Офіційний веб-сайт Держстату України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2015/sr/sr/sr_u/sr1015_u.htm

5. Бегларашвілі О.П. Тенденції розвитку торгівлі Заропорізької області / Бегларашвілі О.П. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. - Вип. 5 (2).- с.18-21.

6. 200 крупнейших компаний. / Forbes Україна / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://forbes.ua/ratings/2

7. Темпи розвитку українського рітейлу у першій половині 2015 року впали. / Информационное агентство All Retail / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://allretail.ua/topics/41710//.

8. Динаміка споживчої поведінки у Києві за результатами дослідження Shopper Trends 2015 (Nielsen Украина) / Трейд Мастер / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://trademaster.ua/magazin/1650.

 

References.

1. Lihonenko, L.O. Bohoslavets, H.M. Piratovskyi, H.L. and others (2009), Transformatsiini protsesy v torhivli Ukrainy v umovakh internatsionalizatsii [], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine, p.334.

2. “Rozdribna torhivlia 2015-2016 - zminyvsia prodazh abo zminyvsia pokupets”, Treid Master, [Online], available at: http://trademaster.ua/articles/1661.

3. State Statistics Service of Ukraine, “Dokhody ta vytraty naselennia Ukrainy”, [Online], available at: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2005/gdn/dvn_ric/dvn%20_u/dvn_u.htm.

4. State Statistics Service of Ukraine, “Obsiah rozdribnoho tovarooborotu pidpryiemstv”, [Online], available at: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2015/sr/sr/sr_u/sr1015_u.htm

5. Behlarashvili, O.P. (2014), “Tendentsii rozvytku torhivli Zaroporizkoi oblasti”,  Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 5 (2), pp.18-21.

6. Forbes Ukraina, “200 krupneishykh kompanyi”, [Online], available at: http://forbes.ua/ratings/2

7. Ynformatsyonnoe ahentstvo All Retail, “Tempy rozvytku ukrainskoho riteilu u pershii polovyni 2015 roku vpaly”, [Online], available at: http://allretail.ua/topics/41710//.

8. “Dynamika spozhyvchoi povedinky u Kyievi za rezultatamy doslidzhennia Shopper Trends 2015 (Nielsen Ukrayna)”, Treid Master, [Online], available at: http://trademaster.ua/magazin/1650.

 

 Стаття надійшла до редакціії 20.12.2015 р.