EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2015

Переглянути у форматі pdf

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ
О. О. Бондаренко, Б. В. Левицький

УДК 658.012.8

 

О. О. Бондаренко,

к. т. н., професор кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки

Київського національного університету технологій та дизайну

Б. В. Левицький,

магістр кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки

Київського національного університету технологій та дизайну

 

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

 

O. O. Bondarenko,

Candidate of Engineering Sciences , Associate professor , Professor of the Department of Finance and the Financial and Economic Security

Kyiv National University of Technologies and Design

B. V. Levytskyі,

Master of the Department of Finance and the Financial and Economic Security

Kyiv National University of Technologies and Design

 

COMPREHENSIVE EVALUATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY: A THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

 

В статті розглядаються підходи до управління та комплексної оцінки фінансово-економічної безпеки підприємства. Досліджено відмінності у підходах до оцінки рівня економічної безпеки, фінансової безпеки та фінансово-економічної безпеки підприємства. Обгрунтовано необхідність комплексної оцінки фінансово-економічної безпеки на основі застосування системного, процесного, ситуативного, рефлексивного підходів.

 

The author considers approaches to management and comprehensive evaluation of the financial and economic security of an enterprise. The differences in approaches to the level of economic security, financial security, financial and economic security evaluation have been investigated. The need for a comprehensive evaluation of the financial and economic security on the basis of a systematic, process, situational, reflexive approaches has been substantiated.

 

Ключові слова: методичні підходи, фінансово-економічна безпека, ризики, кількісна оцінка, система показників.

 

Keywords: methodical approaches to evaluation, financial and economic security, risk, system of indices.

 

 

В умовах ринкового господарювання, загострення конкуренції, мінливості зовнішнього та внутрішнього середовища, виникнення загроз та викликів перед підприємствами постає задача формування комплексної системи  методів та заходів, реалізація яких створюватиме безпечний клімат для досягнення поставлених цілей. Забезпечення стійкого розвитку будь-якого бізнесу лежить в основі розробки такої стратегії, яка в умовах невизначеності та динамічних змін в бізнес-середовищі передбачає розробку, впровадження та оцінку системи фінансово-економічної безпеки.

Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств потребує відповідної оцінки, оскільки кожне підприємство функціонує як динамічна система та взаємоповʹязане з партнерами, клієнтами, суспільством, які очікують ефективної співпраці та безпечних умов для функціонування та розвитку власного бізнесу. Кожен субʹєкт господарювання повинен мати в своїх інтелектуальних ресурсах відповідні методики для оцінки власної фінансово-економічної безпеки та своїх партнерів, тому що порушення фінансової стабільності обумовлює низку проблем та може бути причиною банкрутства.

В науковій літературі описано багато методик аналізу та оцінки безпеки підприємств, регіонів, держави. Вони є різноплановими як за об΄єктами дослідження, так і за підходами та методиками оцінки. Тому узагальнення підходів до оцінки економічної безпеки та обгрунтування комплексної оцінки фінансово-економічної безпеки підприємств зумовлюють актуальність нашого дослідження.

Постановка проблеми

На дослідження безпеки підприємств в конкурентному середовищі спрямовано багато наукових праць. Проблеми загроз фінансовій безпеці, індикаторів та критеріїв їх оцінки підприємств у своїх наукових дослідженнях розглядали Барановський О.І., Бланк І.О., Горячева К.С. та інші; Васильців Т.Г., Геєць В.М., Міщенко С.П. та багато інших науковців досліджували проблеми оцінки рівня економічної безпеки регіону та держави; проблемами оцінки рівня фінансової безпеки займалися І.А.Александров, І.О.Бланк, М.М.Єрмошенко, та інші.

Порівняльний аналіз точок зору вчених на проблеми оцінки рівня безпеки підприємств показав, що серед них можна виділити такі: оцінка рівня безпеки регіону, держави; оцінка рівня економічної безпеки підприємства; оцінка рівня фінансової безпеки підприємства; оцінка рівня безпеки підприємства з урахуванням його специфіки; дослідження підходів до комплексної оцінки фінансової безпеки тощо. Кожна точка зору має право на життя, вона обгрунтована, але оскільки безпека взагалі та фінансово-економічна зокрема взаємопов΄язані з багатьма аспектами господарської діяльності, то, на нашу думку, її оцінка має носити комплексний характер.

Постановка завдання

Метою статті є узагальнення існуючих підходів до оцінки рівня безпеки  та обґрунтування комплексного підходу до оцінки рівня фінансово-економічної безпеки підприємства.

Виклад основного матеріалу

Діяльність будь-якого суб΄єкта господарювання в умовах конкуренції повинна бути убезпеченою від посягань конкурентів чи інших осіб на його активи (матеріальні, нематеріальні, продукцію, цінні папери тощо), технології (особливості, рівень прогресивності, інноваційний характер), науково-дослідні та конструкторські роботи, стратегії та програми розвитку, цінову та маркетингову політику тощо. Виток інформації хоча б про один із перерахованих чинників обумовлює можливість використання неї конкурентами для погіршення фінансового стану підприємства, зниження його конкурентоздатності, послаблення та зменшення ринкової ніші, яку займало підприємство, втрати ділової репутації, створення непорозумінь у стосунках з партнерами тощо. Тому кожне підприємство, не залежно від організаційно-правових форм та розмірів повинно використовувати увесь власний та суспільний потенціал для захисту своїх інтересів.

З метою захисту своїх інтересів підприємства використовують увесь наявний потенціал для аналізу чинників, що формують безпеку підприємства, принципів, на яких грунтується безпека, методичних підходів до оцінки стану безпеки.

Проблема оцінки безпеки підприємств досліджується давно, але кожен автор чи їх група представляють своє бачення її вирішення. Багато авторів розглядають питання оцінки економічної безпеки підприємства [1-8], інші розглядають фінансову безпеку та її оцінку як складову економічної безпеки підприємств [9-13], деякі досліджують особливості оцінки фінансово-економічної безпеки [14-15].

Аналіз наукових публікацій показав, що більшість науковців виділяють такі функціональні складові економічної безпеки як фінансова, правова, технологічна, інформаційна, екологічна, кадрова, інтелектуальна, силова. Багато науковців взяли їх за основу при розробці методик оцінки та аналізу економічної безпеки підприємства. Так Халіна В.Ю.[1] пропонує оцінювати рівень економічної безпеки за фінансовою, техніко-технологічною, інтелектуально-кадровою та екологічною складовими. На завершальному етапі визначається узагальнюючий показник рівня економічної безпеки як добуток індикаторів по кожній із складових. Застосування такого підходу, на нашу думку. забезпечує комплексність розгляду і врахування кожної із складових економічної безпеки, але представляється недостатньо обгрунтованим вибір та визначення показників для кожної із функціональних складових.

Автори [2], виходячи з позиції системного підходу, пропонують комплекс заходів щодо визначення стану економічної безпеки суб΄єкта господарювання та використання методики раннього розпізнавання загрози нестабільності в найближчому строковому періоді на основі аналізу структури балансу підприємства, платоспроможності, збалансованості грошових потоків та, як показник оцінки рівня економічної безпеки, застосовувати коефіцієнт стійкості економічного стану підприємства. Такий підхід бачиться нами не досить коректним, оскільки сфокусований при визначенні рівня економічної безпеки лише на реінвестованому прибутку та власному капіталі.

Марущак С.М. аналізує існуючі методики оцінки безпеки економічної діяльності підприємств і на основі їх співставлення виділяє такі основні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємств: індикаторний, ресурсно-функціональний та програмно-цільовий та зазначає, «що кожна із розглянутих нами методик має певні обмеження у використанні, а тому не дає можливості повно і точно визначити існуюче становище у якому знаходиться те чи інше підприємство» [3, с. 118].

Карпенко О.[4] комплексну оцінку економічної безпеки пропонує визначати на основі розрахунку інтегральних показників фінансової, інформаційної, інтелектуальної, кадрової та техніко-технологічної складових, але перелік запропонованих показників суттєво відрізняється від запропонованих Халіною В.Ю.[2].

Барановський О.І. пропонує комплексний підхід до аналізу економічної безпеки підприємства на основі дослідження інтегральних показників ефективності розвитку окремих функціональних складових та пропонує послідовність організаційних рівнів управління розвитком підприємства, виділяючи серед них три основних: інституційний, організаційний та фінансово-виробничий рівні та вважає, що кількість і порядок розрахунку інтегральних індексів визначається кількістю та узгодженістю функціональних складових безпеки [6].

Покропивний С.Ф. пропонує визначати сукупний критерій економічної безпеки за переліком її функціональних складових як суму добутків одиничних критеріїв кожної функціональної складової на питому вагу значущості цих складових [7]. Варто зазначити, що практичне застосування такого показника носить досить суб΄єктивний характер, оскільки визначення вагових коефіцієнтів кожної функціональної складової економічної безпеки експертним шляхом уже несе вплив суб΄єктивного фактора. Крім цього зміни внутрішнього та зовнішнього середовища обумовлюють зміни у пріоритетності тієї чи іншої функціональної складової.

Проблемам оцінки рівня економічної безпеки підприємств та організацій присв΄ячені наукові дослідження Корецького Б.[8]. Він досліджував питання оцінки економічної безпеки в перехідній економіці і запропонував виділити в системі  оцінки декілька блоків. А саме: індикатори якості потенціалу; індикатори виробництва; індикатори стану ринку та позиції на ньому суб΄єкта господарювання; індикатори фінансового стану підприємства; соціальні індикатори; екологічні індикатори. На нашу думку, саме цей підхід, на відміну від інших, спрямований на оцінку кожної функціональної складової економічної безпеки і в рамках кожного з блоків передбачає визначення декількох найважливіших показників, які зводяться в один інтегральний як відстань від еталонного значення, застосовуючи при цьому метод «Дельфі» та методи кореляційно-регресійного аналізу.

Як зазначалося раніше, багато науковців свої дослідження проводили у сфері оцінки фінансової безпеки підприємства. Так Тєльна Т.О. аналізує підходи та методи  оцінки фінансової безпеки підприємства та зазначає, що оцінка рівня фінансової безпеки підприємства на основі динаміки одного чи декількох індикаторів є неефективною, оскільки не враховує системний характер фінансової безпеки, при оцінці рівня фінансової безпеки підприємства слід віддавати перевагу застосуванню інтегрального показника безпеки, який отримано на основі використання багатомірних статистичних методів [9]. Автор не наводить систему показників, не конкретизує які саме методи варто застосовувати, але з ідеєю визначення інтегрального показника  не можна не погодитися.

Дехто із дослідників фокусують свою увагу на визначенні рівня фінансової безпеки підприємств окремих галузей економіки. Так Почечун О.І. досліджував проблеми методики оцінки стану і рівня системи фінансової безпеки підприємств залізничного транспорту зі сторони індикаторного підходу [10]. Не зважаючи на те, що автором досліджено багато методик, нам видається, що індикатори фінансової безпеки підприємств залізничного транспорту вибрані без достатнього обгрунтування.

Рета М.В., Іванова А.О. розробили методичний підхід до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства на основі удосконалення застосування графічного методу, «який наочно інтерпретує отримані результати, дозволяє швидко визначити поточний стан фінансової безпеки підприємства, а також стан фінансової безпеки, до якого варто прагнути» [11,с. 35].

Автори [14, 15] досліджували інструментарій та підходи до аналізу та оцінювання фінансово-економічної безпеки підприємства. Кокнаєва М.О., вивчаючи особливості формування методичного інструментарію дослідження фінансово-економічної безпеки торговельних підприємств дійшла висновку, що методика оцінювання фінансово-економічної безпеки торговельних підприємств повинна проводитися за певними етапами, яким притаманні комплексність, системність, використання математичного апарату для здійснення розрахунків, врахування впливу  факторів внутрішнього та зовнішнього середовища та базуватися на таких критеріальних умовах, як: аналіз використання фінансово-економічного потенціалу підприємства в розрізі окремих бізнес-процесів; вибір оптимальних значень індикаторів задля забезпечення реалізації пріоритетних фінансово-економічних цілей підприємства; звуження переліку показників-індикаторів фінансово-економічної безпеки підприємства з метою досягнення максимальної ефективності при їх оцінці; відповідність результатів реалізації запропонованого методичного підходу галузевому спрямуванню. Комплексність та системність в підходах до оцінки фінансово-економічної безпеки та звуження кількості показників-індикаторів є, безперечно, позитивним в даному методичному підході, але застосування експертного опитування для побудови моделі оцінювання фінансово-економічної безпеки торговельного підприємства носить суб΄єктивний характер і не дасть точного очікуваного результату.         

Висновки

Отже, аналіз наукових публікацій щодо оцінки рівня безпеки підприємств показав, що існує значна кількість різних методик та методичних підходів для визначення рівня економічної, фінансової, фінансово-економічної безпеки, яким притаманні ті чи інші недоліки та переваги. Ці методики можуть застосовуватися як на рівні підприємства, так і на рівні регіону та держави, носити галузевий характер, відтворюючи особливості функціонування підприємств даної галузі, вплив внутрішнього та зовнішнього середовища, базуватися на застосуванні системного та комплексного підходів. На нашу думку, підходи та методики комплексної оцінки фінансово-економічної безпеки підприємств мають враховувати ще ситуативний та рефлексивний підходи, оскільки усі методики мають бути спрямовані на оцінку бізнес-процесів, характерних для підприємства та давати можливість менеджменту оперативно приймати рішення щодо управління діяльністю підприємства з метою досягнення стратегічних цілей, на основі реалізації комплексу заходів безпеки.

 

Список використаної літератури.

1. Халіна В.Ю.Методичний підхід щодо оцінки рівня економічної безпеки підприємства/В.Ю.Халіна//Економічна безпека і підприємництво.-випуск 1(53).-2014.-с.173-181

2. Артамонова Н.С., Атрашкова А.В. Визначення рівня економічної безпеки підприємства задля забезпечення ефективного адміністрування/А.В.Атрашкова//Економіка:реалії часу,-№1(2).-2012.-с. 19-23.

3. Марущак С.М. Проблеми застосування існуючих методик оцінки економічної безпеки діяльності підприємств/С.М.Марущак//Наукові праці.Економіка.-Випуск 132.-том145.-с.115-119

4. Карпенко О. Комплексна оцінка економічної безпеки підприємництва в агропромисловому комплексі/О.Карпенко О.// Економіка.-№1(133).-2015.-с.22-27

5. Хуторський П.О. Економічна безпека вітчизняних підприємств в умовах нестабільної фінансово-економічної ситуації в Україні/П.О.Хуторський//Науковий вісник Херсонського державного університету.-Випуск 10.-Частина 4.-2015.-с.100-103.

6. Барановський О.І. Фінансова безпека:[Монографія]/О.І.Барановський.-К.:Фенікс.-1999.-338с.

7. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства/С.Ф.Покропивний.-Вид. 2-е перероб. та доп.-К.:КНЕУ.-2001.-528с.

8. Корецький Б. Діагностика економічної безпекисуб΄єктів господарювання в транзитивній економіці /Б. Корецький//Наукові записки Тернопільського національного економічного університету.-2006.-315.-с.74-77.

9. Тєльна Т. О. Методичні підходи щодо оцінки рівня фінансової безпеки підприємства/Т.О.Тєльна [Електронний ресурс]/Режим доступу: http://intkonf.org/telna-to-metodichni-pidhodi-schodo-otsinki-rivnya-finansovoyi-bezpeki-pidpriemstva/

10. Почечун О.І. Проблеми методики оцінки стану і рівня системи фінансової безпеки підприємств залізничного транспорту/ О.І.Почечун//[Електронний ресурс].-Режим доступу: http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=431064

11. Рета М.В., Іванова А.О. Методичні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства/М.В.Рета, А.О.Іванова//Вісник НТУ»ХПІ».-2013.-№21(994).-с.29-37.

12. Мулик Я. Методичні підходи до аналізу рівня фінансової безпеки підприємств/Я.Мулик [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://sophus.at.ua/publ/2013_04_18_19_kampodilsk/sekcija_5_2013_04_18_19.

13. Деркач О.М. Науково-методичний підхід до комплексної оцінки фінансової безпеки держави /О.М.Деркач//[Електронний ремурс].-Режим доступу: https://yandex.ua/search/?text=10.%09.

14. Кокнаєва М.О. Особливості формування методичного інструментарію дослідження фінансово-економічної безпеки торговельних підприємств/М.О.Кокнаєва // Економiчний часопис-XXI. — 2012. — № 5-6. — С. 53-55.

15. Полтавська Є.О., Кавун С.В. Методичний підхід до аналізу та оцінювання фінансово-економічної безпеки підприємства/Є.О.Полтавська

 

References.

1. Halina, V.Ja. (2014),The methodical approach to the assessment of the level of economic security, Economichna bezpeka i pidpryjemnytstvo, vol. 1(53), pp.173-181.

2. Artamonova, N.S. and Atrachkova, A.V.(2012),Determining the level of economic security to ensure effective administration, Economica: realij chasu, vol.1(2), pp. 19-23.

3. Marustchak, S.M. (2010), “The problems of the existing methodologies to assess the economic security of enterprises”, Naukovi pratsi.Ekonomika, vol. 132, no.145, pp.115-119.

4. Karpenko, O. (2015), Comprehensive assessment of economic security of entrepreneurship in agriculture”, Ekonomika, vol.1(133), pp.22-27.

5. Khutorskoi, P.O.(2015), The economic security of domestic enterprises in unstable financial and economic situation in Ukraine”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 10, no 4, pp.100-103.

6. Baranovskyj, O.I.(1999), Finansova bezpeka [Financial security],Feniks,Kyiv, Ukraine.

7. Pokropevnyi, S.F.(2001), Economika pidpryjemstva [Economics of Enterprise], KNEU, Kyiv, Ukraine.

8. Koretskyi, B.(2006),Diagnosis economic security of subjects of managing in transitive economy, Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho economichnoho universytetu, pp.74-77.

9. Telna, T.O. (2015), “Methodological approaches to assessing the level of financial security company”, available at: http://intkonf.org/telna-to-metodichni-pidhodi-schodo-otsinki-rivnya-finansovoyi-bezpeki-pidpriemstva/ (Accessed 20 Nov 2015).

10. Pochechun, O.I.(2011), “Problems methodology and assessment system of financial security railway undertakings”, available at: http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=431064 (Accessed 20 Nov 2015).

11. Reta, M.V. and Ivanova, A.O.,(2013), Methodological approaches to assessing the level of financial security company,  Visnyk NTU «HPI», vol.21(994), pp.29-37.

12. Mulyk, Ja.(2013), Methodological approaches to the analysis of financial security companies”, available at: http://sophus.at.ua/publ/2013_04_18_19_kampodilsk/sekcija_5_2013_04_18_19 (Accessed 20 Nov 2015).

13. Derkach, O.M.(2012) Methodical approach to complex estimation of financial state security”, available at: https://yandex.ua/search/?text=10.%09

14. .Koknajeva, M.O.(2012),Features of formation of methodical research tools of financial and economic security trade enterprises”,Ekonomichnyj chasopys-XXI, vol. 5-6, pp. 53-55.

15. Poltavska, Je.O. and Kavun, S.V.(2012), Metodychnyjy pidkhid do analizu ta otsinjuvannja finansovo-economitsnoji bezpeky  pidpriemstva [The methodical approach to the analysis and evaluation of the financial and economic security], Kyiv, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 11.12.2015 р.