EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2015

Переглянути у форматі pdf

КРИЗОВІ ЧИННИКИ ДЕПОЗИТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ
Ю. В. Махнарилов

УДК 336.7

 

Ю. В. Махнарилов,

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки,

Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

 

КРИЗОВІ ЧИННИКИ ДЕПОЗИТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

 

Yurii Makhnarylov,

PhD, Associated Professor of Department of Finance and Financial and Economic Security,

Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

 

THE CRISIS FACTORS OF HOUSEHOLD DEPOSIT BEHAVIOR

 

В статті досліджується підходи та інструменти, які дозволяють передбачувати вплив кризових чинників на депозитну поведінку домогосподарств. Остання пов’язана з феноменом довіри вкладників до національної банківської системи. Проаналізовано статистику національного регулятора за показниками суми депозитів домашніх господарств в національній та іноземних валютах та різними термінами розміщення коштів. Розраховано темпи росту та приросту депозитів, структурні показники вкладень домогосподарств. Встановлено зв'язок між показниками строкових депозитів та ощадною поведінкою домогосподарств в періоди фінансових криз. Зроблено висновок про способи адаптації домогосподарств до зміни умов розміщення грошових коштів на депозитних рахунках. Підтверджено гіпотезу про формування ставлення домогосподарств до депозитних продуктів банків як до прибуткової діяльності. Запропоновано використовувати депозитні ставки за гривневими рахунками можуть в якості індикаторів підприємницької активності.

 

The article examines approaches and tools that allow to predict the impact of the crisis factors on deposit behavior of households. The latter is connected with the phenomenon of depositors' confidence in the national banking system. Statistics analyzed by the national regulator parameters amounts of deposits of households in national and foreign currencies and different terms of allocation of funds. Calculated deposit growth, structural indicators of investments of households. The relationship between indicators of term deposits and savings behavior of households during the financial crisis. The conclusion on how households adapt to the changing conditions of placement of funds on deposit accounts. Confirmed hypothesis formation ratio of households to bank deposit products as a profitable activity. A use deposit rates of national currency accounts may as indicators of entrepreneurial activity.

 

Ключові слова: депозит, депозитна поведінка, фінансова криза, довіра, банк.

 

Keywords: deposit, deposit behavior, financial crisis, confidence, bank.

 

 

Постановка проблеми. Пасиви національної банківської системи, які слугують одним з джерел інвестиційних ресурсів економіки України, в значній мірі формуються з тимчасово вільних коштів домогосподарств. В сукупності способи реагування домогосподарств-вкладників, процес прийняття ними рішень та їх реалізація можуть бути узагальненні в понятті "депозитна поведінка". Існування та розвиток банківської системи супроводжується періодичними фінансовими кризами, які змінюють рішення вкладників щодо можливості та обсягів розміщення своїх коштів. Дослідження фінансових кризових явищ, представлених у сприйнятті вкладників як чинників обраного способу поведінки, дозволяє передбачувати можливі рішення домогосподарств, сприяє формуванню відповідної депозитної політики з боку банків, і, в кінцевому рахунку, забезпечує прибутковий обіг грошових коштів в національній економіці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом відбувається розширення переліку дисциплін, які вивчають депозитну поведінку як фізичних осіб, домогосподарств так і великих суб'єктів господарювання. Збільшується список дисциплін, в межах яких відбуваються відповідні студії. Це й різні галузі психології, і соціологія, і економіка тощо. Як правило, депозитна поведінка розглядається як одна з реалізацій фінансової поведінки, і має найчастішу назву "ощадної". Наприклад, соціолог В.В.Леонов називає депозитну поведінку заощаджувальною, яка є частиною дій з акумулювання грошових коштів в межах узагальнюючого поняття "фінансова поведінка" [2, с. 10]. Психолог О.М.Чигир пропонує розглядати потяг до заощадження грошей як один зі стилів фінансової поведінки [5, с. 10]. Економіст О.С.Шаманська обґрунтовує депозитну поведінку як ощадно-інвестиційну, яка є пасивно-інституційною стратегією фінансової поведінки [6, с. 12]. До схожих висновків доходить інший економіст О.О.Драган [1, с. 12]. Більшість дослідників погоджується з тезою про наявність власних мотивів у депозитної поведінки (яку вони називають ощадною), хоча і у складі фінансової поведінки. На мою думку, фінансова поведінка може використовуватись як об'єднувальне поняття для депозитної, кредитної, податкової, інвестиційної, страхової та інших видів поведінки. Кожен з цих видів має як власний мотив, так і власний перелік дій для розв'язання певних задач в межах досягнення самостійних цілей. Отже, цілком виправданим є використання поняття "депозитна поведінка", як самостійного конструкту для аналізу, прогнозування та формування явищ дійсності.

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження окремих підходів та інструментів, що дозволяють передбачувати вплив кризових чинників на депозитну поведінку домогосподарств. Остання пов’язана з феноменом довіри вкладників до національної банківської системи. В основу пошуку відповідності психологічного феномену та банківської статистики покладено гіпотезу про поступовість формування довіри, як вирішального чинника процесу прийняття рішень стосовно обміну ресурсами між економічними партнерами. Оскільки довіра передує такому рішенню, то її поступове формування від меншої довіри до більшої (завдяки притаманній їй властивості парціальності [4, с. 93]) дозволяє прогнозувати зміни у економічних показниках (які характеризують відповідні відносини обміну). Часті фінансові кризи, що супроводжують розвиток національної банківської системи, призводять до коливань довіри, отже змушують домогосподарства виявляти різноманітні способи досягнення поставленої мети і, таким чином сприяють поглибленому вивченню депозитної поведінки вкладників.

Виклад основного матеріалу. Від першого року державної незалежності українська банківська система пережила чотири фінансових кризи: 1998 р., 2004 р., 2008 р. та 2014 р. Національна банківська статистика кілька разів змінювала методику обліку показників, що ускладнило їх порівняння в динаміці від 1998 р. до поточного моменту часу. Найменш можливим є залучення даних щодо кризи 1998 р. Найбільш порівнювані є дані від 2006 р. до 2015 р. Також, з урахуванням певних поправок, можливо залучення до порівняння розрахункових відносних показників щодо кризи 2004 р. Методика обліку показників, запроваджена Національним банком України (НБУ) з 2008 р. дозволяє використати більш детальні структурні показники депозитів домогосподарств від лютого 2007 р.

Дослідження, проведене автором у 2008 р. виявило дві найбільших інформаційних події, які впливають на депозитну поведінку українських вкладників: зміни у політичній владі та значні коливання курсу національної валюти. Ці події можуть бути інтерпретовані у поняттях теорії довіри: зміна політичної влади сприймається суб'єктом довіри як зміна безпечності об'єкта довіри, а коливання курсу національної валюти – як порушення раніше укладеної угоди про рівень компетентності об'єкта у задоволенні актуальної потреби суб'єкта. Кризи 1998 р. і 2008 р. супроводжувалась падінням курсу гривні, а криза 2004 р. спричинена зміною політичної влади під тиском частини суспільства. У 2014 р. до зазначених подій додалась нова, якої не існувало у досвіді переважної більшості вкладників українських банків – зовнішня військова агресія. Ця подія 2014 р. "зачепила" обидві складові довіри: і безпечність, і компетентність депозиту в національній банківській системі.

В зв'язку зі згадуваною зміною методики обліку банківської статистики, у поточному дослідженні порівнювались дані останніх трьох криз: 2004 р., 2008 р. та 2014 р. Для порівняння депозитної поведінки вкладників за даними НБУ [3] було розраховано та використано ряд показників, які у дослідженні підтвердили гіпотезу про можливість зв'язку між коливанням довіри вкладників банків та коливанням показників депозитів у цих банках. В якості найбільш пов'язаних з феноменом довіри застосовано наступні показники:

1) базовий темп росту короткострокових депозитів домогосподарств у національній валюті;

2) базовий темп росту короткострокових депозитів домогосподарств у іноземній валюті;

3) ланцюговий щомісячний і середньомісячний темп приросту короткострокових депозитів домогосподарств у національній валюті;

4) ланцюговий щомісячний і середньомісячний темп приросту короткострокових депозитів домогосподарств у національній валюті;

5) щомісячна і середньомісячна частка депозитів домогосподарств всіх термінів розміщення у національній та іноземній валютах.

Дані НБУ щодо депозитів до лютого 2007 р. подавались як зобов’язання комерційних банків України за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб. Із лютого 2007 року НБУ обліковує депозити домашніх господарств, залучених депозитними корпораціями (крім НБУ). Відносні дані (темпи росту, темпи приросту, питома вага складових показників) щодо депозитів фізичних осіб та домогосподарств, надані НБУ в період від 1 лютого 2007 р. до 1 жовтня 2010 р., співпадають з відхиленням в межах статистичної похибки з відповідними даними щодо депозитів фізичних осіб

Для розрахунку показників обрано щомісячні дані, які спостерігалися протягом одного року, починаючи від останнього передкризового місяцю. Вибір річної довжини періоду дослідження обґрунтовується як традиціями обліку і оцінки результатів діяльності у національній та міжнародній статистиці, так і традиціями суб'єктної свідомості осмислювати власні успіхи у річному вимірі. Щомісячні дані представлено у графічному вигляді (побудовано за допомогою програми MS Excel), середньорічні – у табличному. Оскільки на графіках порівнюються дані трьох криз, що відбувалися в різні роки, часову вісь пронумеровано від 1 до 12 (відповідно до кількості місяців). Номерам 1…12 відповідають роки і місяці, представлені у таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Відповідність значень часової вісі датам спостереження даних

Номер дати кризи на часовій вісі графіків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Дата кризи 2004 р.

01.11.
2004

01.12.
2004

01.01.
2005

01.02.
2005

01.03.
2005

01.04.
2005

01.05.
2005

01.06.
2005

01.07.
2005

01.08.
2005

01.09.
2005

01.10.
2005

Дата кризи 2008 р.

01.10.
2008

01.11.
2008

01.12.
2008

01.01.
2009

01.02.
2009

01.03.
2009

01.04.
2009

01.05.
2009

01.06.
2009

01.07.
2009

01.08.
2009

01.09.
2009

Дата кризи 2014 р.

01.03.
2014

01.04.
2014

01.05.
2014

01.06.
2014

01.07.
2014

01.08.
2014

01.09.
2014

01.10.
2014

01.11.
2014

01.12.
2014

01.01.
2015

01.02.
2015

 

Починаючи з фінансової кризи 2004 р. уряд та НБУ запроваджували обмеження на дострокове розірвання угоди між вкладником та банком про розміщення депозитів. Отже, показники, пов'язані із довгостроковими депозитами будуть малоінформативними, оскільки вкладник певний час був не в змозі забрати свої кошти з банку. Більш чутливими є короткострокові депозити. Саме вони порівнювались у наступних чотирьох графіках.

На рис. 1 представлено темпи росту коштів домогосподарств, які розміщувались у гривнях на термін менше одного року.

 

Рис. 1. Темпи росту депозитів розміщених в національній валюті

(розраховано за даними НБУ[3])

 

З рис. 1 очевидно, що під час фінансових криз 2004 р. та 2008 р. вкладники починали нарощувати суми короткострокових депозитів у національній валюті. Лише в період кризи 2014 р. відбувалося поступове зменшення суми гривневих короткострокових розміщень. Більш повну інформацію щодо депозитної поведінки вкладників можна отримати з аналізу рис. 2, на якому відображено темпи росту коротких депозитів у іноземних валютах.

З рис. 2 бачимо, що під час всіх трьох досліджуваних фінансових криз вкладники намагалися нарощувати суми коротких депозитів у іноземних валютах. Не виключенням стали події 2014 р.

Основну тенденцію у поведінці домогосподарств було проаналізовано з використанням даних щодо темпів приросту коротких депозитів у національній та іноземних валютах. Пряме відображення темпів приросту часто набуває вигляду лінії хаотичного руху показника то вниз, то вгору. Взагалі, графічне зображення динаміки депозитних рахунків домогосподарств ілюструє зміну показника, але не дозволяє визначити тенденцію їх розвитку, тобто не дає змогу відповісти на питання: "Як змінилося значення показника у наступному місяці у порівнянні з усіма значеннями за попередній період та за останню частину попереднього періоду?"

На це питання важко відповісти, якщо враховувати поточні значення в кожному окремому місяці, оскільки поточне значення не показує тенденцію до змін значень показників. Більш інформативними є дані, усереднені за кілька останніх періодів з кроком зменшення періоду, що дорівнює неділимій одиниці спостереження.

 

Рис. 2. Темпи росту депозитів розміщених в іноземних валютах

(розраховано за даними НБУ[3])

 

Для щорічних даних таким кроком буде один рік, для щомісячних – один місяць, для щотижневих – один тиждень і т. д.

Таким чином, отримується ряд усереднених значень показника, де першим значенням буде середня за весь період, другим – середня за весь період, зменшений на одиницю періоду (рік, місяць, тиждень тощо), третім – за період, зменшений на дві одиниці періоду, і так до значення останньої одиниці спостереження, середня якого дорівнює самому значенню. Оскільки необхідно визначити тенденцію на майбутнє, період зменшується шляхом відкидання на кожному кроці розрахунків найбільш віддалених у минуле одиниць періоду.

На рис. 3 та рис. 4 представлено згладжені темпи приросту показників короткострокових депозитів за досліджуваний річний період (див. табл. 1).

Під час кризи 2004 р. розміщення в гривневих короткострокових депозитах демонструє тенденцію з прогнозом до зростання. В двох наступних кризах 2008 р. та 2014 р. домогосподарства зменшують темпи приросту коротких депозитів у національній валюті. Але депозитна поведінка домогосподарств у 2008 р. та 2014 р. являє схожість лише в тенденціях. Якщо в першому випадку темпи приросту додатні, то криза 2014 р. призвела до від'ємних значень темпів приросту депозитів, тобто домогосподарства не спокусились навіть високим ставками проценту, пропонованим банками за гривневі депозити.

Тенденція у депозитах з іноземними валютами також демонструє різкий спад під час кризи 2014 р. (див. рис. 4), хоча в досліджуваному період темпи приросту були додатними.

На відміну від останньої кризи у 2004 р. та 2008 р. домогосподарства нарощували темпи приросту сум коштів на короткострокових депозитних рахунках в інвалюті.

 

Рис. 3. Згладжені темпи приросту депозитів розміщених в національній валюті

(розраховано за даними НБУ[3])

 

Доповнити загальну картину кризи 2014 р. можна шляхом аналізу структури строкових депозитів з урахуванням терміну та валюти розміщення (див. рис. 5). Частки короткострокових депозитів у гривнях та інвалютах, а також довгострокових депозитів у гривнях в кінці досліджуваного періоду максимально наближаються одна до одної у своїх значеннях. Лише довгострокові депозити у інвалюті зберігають високе значення з поступовим його зменшенням. Схожу поведінку домогосподарства демонстрували у 2008 р. (з більшим зближенням часток всіх складових строкових депозитів у одному значенні 20-25 % у зальному їх обсязі). Криза 2004 р. не спричинила такої поведінки домогосподарств. Таким чином, кожна з криз призвела до формування різних структур строкових депозитів. Найбільш несприятливою була ситуація 2008 р., коли домогосподарства виходили з довгострокових розміщень, що створювало фінансові ускладнення для банківської системи.

Досліджені показники (динаміка коротких розміщень, структура строкових депозитів) дозволяють оцінити швидкість зміни довіри вкладників як до національної валюти, так до банківської системи в цілому, що, в свою чергу, допомагає прогнозувати депозитну поведінку домогосподарств.

 

Рис. 4. Згладжені темпи приросту депозитів розміщених в іноземних валютах

(розраховано за даними НБУ[3])

 

Наведені у табл. 2 середні значення темпів приросту короткострокових депозитів свідчать, що опиняючись в умовах фінансової кризи, домогосподарства скорочують терміни розміщення та віддають перевагу інвалютам. Середні значення питомої ваги окремих складових строкових депозитів відображають тенденцію зменшення частки довгострокових гривневих депозитів на користь короткострокових.

Висновки. 1. Необхідність дослідження кризових чинників депозитної поведінки домогосподарств визначається особливостями циклічності фінансових криз у національній банківській системі, які виникають з середньою періодичністю раз на п'ять років від початку першої кризи 1998 р.

Крім політичних та фінансових криз, як звичайних чинників, що впливають на депозитну поведінку домогосподарств, у 2014 р. додався ще один – зовнішня військова агресія. Термін часу між кризами є достатньо коротким. Це дозволяє припустити, що потенційні вкладники навчилися зважували ризики розміщення своїх коштів у банках.

 

Рис. 5. Структура строкових депозитів за термінами та валютою розміщення

(розраховано за даними НБУ[3])

 

В табл. 2 наведено середньомісячні значення досліджених показників.

 

Таблиця 2

Середньомісячні значення показників динаміки та структури депозитів домогосподарств (розраховано за даними НБУ[3]), %


з/п

Назва показника

Фінансова криза 2004 р.

Фінансова криза 2008 р.

Фінансова криза 2014 р.

1.

Темп приросту короткострокових депозитів у національній валюті

1,36

3,37

-0,87

2.

Темп приросту короткострокових депозитів у інвалюті

2,99

8,79

4,65

3.

Частка короткострокових депозитів у національній валюті

15,53

16,64

22,14

4.

Частка короткострокових депозитів у інвалюті

17,36

20,81

15,62

5.

Частка довгострокових депозитів у національній валюті

35,07

31,65

25,00

6.

Частка довгострокових депозитів у інвалюті

32,04

30,90

37,24

 

2. Характер поведінки домогосподарств свідчить про появу стійкого сприйняття депозитних розміщень як прибуткової діяльності. Незалежно від позитивних, чи негативних подій у національній банківській системі, домогосподарства призвичаїлись до коливань рівня безпечності та доходності депозитних розміщень, сприймають банківську систему як джерело постійних доходів і демонструють різні способи поведінки залежно від поточного стану системи. В умовах фінансових криз, спричинених політичними подіями, збільшують обсяги розміщення у короткострокових депозитах в іноземних валютах. В разі впливу загальносвітових фінансових криз або збільшують частку розміщення в довгострокових депозитах в іноземних валютах, або за умови зростання ставки відсотку на депозит переходять у гривневі довгострокові розміщення. Сформована за двадцять років депозитна поведінка відображає, по-перше, готовність приймати на себе ризики розміщення своїх коштів у банках, по-друге, більшу ризикованість інших варіантів використання власних коштів у порівнянні з депозитними вкладами, по-третє, відсутність впливових депозитних корпорацій, які були б альтернативою банкам.

3. Депозитні ставки за гривневими рахунками можуть стати індикаторами підприємницької активності, оскільки потенційні дрібні підприємці віддають перевагу розміщенню тимчасово вільних грошових коштів на депозитних рахунках. Фактори, які сприяють позитивним суб’єктивним оцінкам людей щодо їхньої можливості ведення власного бізнесу, формують довіру до економічної системи країни, збільшують підприємницьку активність, залучають більшу кількість людей до процесів обміну товарами та послугами, прискорюючи обмін та збільшуючи національний дохід країни.

 

Список літератури.

1. Драган О.О. Формування фінансової поведінки домогосподарств в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Драган Оксана Олександрівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". - Київ, 2014. - 20 с.

2. Леонов В.В. Мотивація фінансової поведінки населення України [Текст] : автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Леонов Володимир Володимирович ; Ін-т соціології НАН України. - К., 2008. - 16 с.

3. Офіційний сайт Національного банку України // Бюлетень : електронне видання [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=57897 — Назва з титулу екрану.

4Скрипкина Т.П. Психология доверия [Текст] — М.: Издательский центр "Академия", 2000. – 264 с.

5. Чигир О.М. Міжособистісна взаємодія в батьківській сім'ї як чинник фінансової поведінки молоді [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Чигир Олександр Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2013. - 16 с.

6. Шаманська О.С. Фінансова поведінка домогосподарств в умовах економічних трансформацій [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Шаманська Олена Сергіївна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2015. - 20 с.

 

References.

1. Dragan, O.O. (2014). Formation of the financial behavior of households in Ukraine, Ph.D. Thesis, Econ. Sciences, PVNZ Europe. Univ., Kyiv, Ukraine.

2. Leonov, V.V. (2008). Motivating financial behavior of Ukraine, Ph.D. Thesis, Sociology. Sciences, Institute of Sociology of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

3. The official site of the National Bank of Ukraine (2015) Bulletin: electronic edition, available at: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=57897 (Accessed 09 December 2015).

4. Skripkina T.P. (2000) Psihologiya doveryya. [Psychology of confidence], Publishing center Academy, Moskva, Russia.

5. Chygyr A.N. (2013) Interpersonal interaction in the parent family as a factor in the financial behavior of youth, Ph.D. Thesis, Psychology. Sciences, Kiev. nat. University of them. Taras Shevchenko, Kyiv, Ukraine.

6. Shamanic A.S. (2015) The financial behavior of households in terms of economic transformation, Ph.D. Thesis, Econ. Sciences, Ternopol. nat. Econ. Univ., Ternopil, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 11.12.2015 р.