EnglishНа русском

Ефективна економіка № 1, 2016

Переглянути у форматі pdf

КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ОЦІНКА СТАНУ ТА НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ
О. А. Кондрашов

УДК 657.631

 

О. А. Кондрашов,

аспірант кафедри менеджменту і бізнес-моделювання Державного університету телекомунікацій, м. Київ

 

КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ОЦІНКА СТАНУ ТА НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ

 

O. A. Kondrashov,

post graduate student, Department of Management and Business-Modeling State University of Telecommunications,  Kyiv

 

THE PROCESS OF ADMINISTRATIVE DECISION-MAKING IN THE TELECOMMUNICATIONS COMPANIES CONTROL: STATE ASSESSMENT AND OPTIMIZATION DIRECTIONS

 

Телекомунікаційна діяльність, виступаючи інноваційно-орієнтованою ланкою економіки країни, в останній час характеризується фінансовими та управлінськими проблемами, розв’язання яких можливе при дієвій та якісній реалізації контрольної функції управління відносно процесу прийняття управлінських рішень. Зазначені проблеми пов’язані зі збитковою діяльністю телекомунікаційних підприємств та наявністю значної кількості порушень вимог діючого законодавства.

Оцінка практики застосування методик контролю на п’ятнадцяти телекомунікаційних підприємствах засвідчила низький рівень якості роботи відділів внутрішнього контролю; необхідність вдосконалення методичного забезпечення в частині контролю процесу прийняття управлінських рішень; потребу введення практики застосування методики контролю процесу прийняття управлінських рішень при відсутності відособлених відділів внутрішнього контролю.

Проведене дослідження дозволило визначити елементи методики, впровадження яких дозволить розв’язати виявлені проблемні аспекти та позитивно вплинути на якість функціонування телекомунікаційних компаній за рахунок оптимізації контролю процесу прийняття управлінських рішень. Серед головних елементів, який має безумовний позитивний вплив, внутрішньо корпоративний стандарт методики контролю процесу прийняття управлінських рішень, розробка та впровадження якого в практичну діяльність є основним заходом оптимізації як контрольної функції управління зокрема, так і всього процесу управління взагалі.

 

Telecommunications activity, speaking of innovation-oriented element of the economy, in recent years characterized by financial and management problems, the solution of which is possible with an effective and high-quality implementation of the control function of management regarding administrative decision making process. These problems related to loss-making activities of telecommunications companies and the presence of a significant number of the current legislation violation.

Assessment of the practice of the control methods for fifteen telecommunication companies has showed low quality of the internal control departments; need of improving the methodological support in terms of control of decision making; the need of inculcation of control management decision-making methods in the absence of separate departments of internal control.

The research allowed to determine the methodic elements , the implementation of which will resolve the identified aspects and positive influence on the quality of operation of telecommunication companies by optimizing process control management decisions. Among the main elements that has an absolute positive effect, internal corporate standard control methods of decision-making, development and implementation of which in practice is a major event as the optimization of management functions including the control and management of the entire process in general.

 

Ключові слова: телекомунікаційні підприємства, управлінські рішення, контроль, оптимізація, внутрішньокорпоративний стандарт.

 

Keywords: telecommunication companies, managerial decisions, control, optimization, internal corporate standard.

 

 

Постановка проблеми. Сьогодні, у період активної євроінтеграції, значну роль у розвитку економіки України відіграють інноваційно-орієнтовані галузі, до яких відноситься і галузь телекомунікацій. Слід відзначити, що телекомунікаційні підприємства мають певні специфічні ознаки та характеристики, які визначають організацію та методику результативних контрольних заходів.

За результатами Звіту національної комісії щодо діяльності та стану телекомунікацій в Україні види та кількість порушень законодавства, виявлених за результатами державного нагляду наступні – табл. 1.

 

Таблиця 1.

Систематизація порушень діючого законодавства у телекомунікаційній галузі України за 2013–2014 р.р.

№ з/п

Види порушень

Кількість порушень

Темп росту, %

Структура порушень, %

2013 р.

2014 р.

2013 р.

2014 р.

1

Вимоги Закону України «Про телекомунікації»

195

101

51,79

31,71

36,73

2

Вимоги припису

3

8

266,67

0,49

2,91

3

Ліцензійні умови

142

39

27,46

23,09

14,18

4

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг

49

48

97,96

7,97

17,45

5

Вимоги Закону України «Про метрологію і метрологічну діяльність»

9

2

22,22

1,46

0,73

6

Порядок ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

53

20

37,74

8,62

7,27

7

Вимоги до договору про надання телекомунікаційних послуг

90

37

41,11

14,63

13,45

8

Інші порушення

74

20

27,03

12,03

7,27

 

Всього

615

275

44,72

100,00

100,00

Джерело: розраховано за даними [1]

 

Представлена інформація свідчить про те, що основні порушення стосуються вимог Закону України «Про телекомунікації» (31,71 % та 36,73 % від загальної кількості виявлених порушень у 2013 та 2014 роках відповідно) та ліцензійних умов – 23,09 % та 14,18 % попередньому та звітному періодах.

Якщо говорити в цілому про динаміку кількості порушень, то відносно попереднього періоду їх розмір знизився майже на 55,28 %, що безумовно є позитивним моментом. За усіма видами порушень, крім одного, спостерігається скорочення їх кількості: найбільше зменшилась кількість порушень вимог Закону України «Про метрологію і метрологічну діяльність». На цьому фоні зросла більше ніж у 2,5 рази кількість порушень вимог припису.

Сказане вище свідчить про необхідність удосконалення функціонування системи управління телекомунікаційних підприємств за рахунок оптимізації контрольної функції управління. Особливої уваги при цьому потребує такий багатогранний, а тому складний об’єкт контролю як процес прийняття управлінських рішень (далі УР).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню організаційно-методичних проблем контролю присвячені роботи значної кількості вітчизняних вчених: Бардаш С. В., Бутинця Ф. Ф., Виговської Н.Г., Івахненкова С.В., Максімової В. Ф., Нападовської Л.В., Шигун М.М. [2 – 8]. В той же час питання контролю саме УР майже не досліджені; за зазначеною темою виділяється робота Сухаревої Л.О. та Стефківського В.М. [9]; а дослідження специфіки контролю з урахуванням особливостей діяльність  телекомунікаційних підприємств не відбувалось взагалі.

Мета дослідження. Провести оцінку стану контролю процесу прийняття УР в телекомунікаційних підприємствах та визначити напрямки його оптимізації.

Виклад  основного  матеріалу  дослідження. Як зазначено в Звіті національної комісії щодо діяльності та стану телекомунікацій в Україні за 2014 рік, ця галузь є одним із пріоритетних і важливих напрямків економіки країни; вона створює інноваційну складову в соціально-економічному розвитку держави, демонструючи упродовж десятиліть стійку динаміку росту [1].

Стислий огляд представленої інформації дозволяє зробити такі висновки:

у теперішній час в Україні понад 86 тис. суб’єктів господарювання різних форм власності здійснюють свою діяльність у сфері зв’язку та інформатизації, що дає можливість забезпечити робочими місцями 298 тис. осіб;

на ринку України діють 4255 операторів та провайдерів, що внесені до відповідного Реєстру;

у 2014 р. доходи, отримані суб’єктами від надання послуг зв’язку на 2 % більше доходів, отриманих у 2013 р. Доходи від надання телекомунікаційних послуг 48,3 млрд. грн., що на 1,2 млрд. грн. більше ніж у 2013 р. та становить 2,5% приросту порівняно з минулим роком;

основними сегментами на ринку телекомунікаційних послуг залишаються мобільний, телефонний фіксований та комп’ютерний зв'язок, спільна частка яких у загальних доходах від надання телекомунікаційних послуг за підсумками року склала 94,8%;

зростання обсягу отриманих доходів від надання телекомунікаційних послуг відбулося за рахунок підвищення обсягу надання комп’ютерного зв’язку, доходи по якому зросли на 11,9 %. Це відбулося в основному за рахунок зростання доходів від надання послуг доступу до мережі Інтернет – на 12,6 % [1].

У табл. 2 приведені дані про динаміку формування чистого фінансового результату телекомунікаційних підприємств за 2013–2014 роки.

Приведені данні свідчать про те, що в цілому чистий дохід телекомунікаційних підприємств у 2014 р. виріс на 791,9 млн. грн. Це, безсумнівно є позитивною тенденцією. В той же час, незважаючи на ріст доходів у підприємств витрати зросли ще більш суттєво. У результаті телекомунікаційними підприємствами отримано у 2014 р. збиток у розмірі 7222,8 млн. грн. Такий незадовільний стан результатів діяльності з урахуванням наявності випадків порушень вимог діючого законодавства свідчить про необхідність визначення проблем розвитку телекомунікаційних компаній та пошуку напрямків їх розв’язання.

 

Таблиця 2.

Динаміка формування чистого фінансового результату телекомунікаційних підприємств за 2013 – 2014 роки, млн. грн.

№ з/п

Показники

2013 р.

2014 р.

Темп росту, %

Абсолютне відхилення

1

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції

43259,8

44051,7

101,8

+791,9

2

Інші операційні доходи

1493,2

5522,4

369,8

+4029,2

3

Інші доходи

522,1

1672,7

320,3

+1150,6

4

Разом чисті доходи

45275,1

51246,8

113,2

+5971,7

5

Операційні витрати

36235,9

44091,9

121,7

+7856,0

6

Інші витрати

1793,4

13022,4

726,1

+11229,0

7

Витрати усього

39573,4

58469,6

147,7

+18896,2

8

Чистий фінансовий результат

5701,7

-7222,8

-

-12924,5

Джерело: розраховано за даними [10]

 

Одним із найбільш дієвих та раціональних шляхів рішення вказаних проблем є оптимізація процесу управління за рахунок якісного поліпшення усіх складових елементів. Це повною мірою відноситься до такої функції управління, як контроль, одним з найголовніших об’єктів якого є саме процес прийняття УР. Оцінка практики застосування методики контролю взагалі та методики контролю процесу прийняття УР зокрема, на сукупності досліджуваних телекомунікаційних підприємств, дала наступні результати – табл. 3.

Проведений моніторинг дає можливість стверджувати, що трохи більше 50 % підприємств з досліджуваної сукупності (8 з 15) мають методику контролю та лише 2 з них (13 % з досліджуваної сукупності) мають методику контролю процесу прийняття УР. Практично застосовують методику контролю процесу прийняття УР 6 підприємств – 40 %.

Більше детальна оцінка показує:

 

Таблиця 3.

Оцінка практики застосування методик контролю

№ з/п

Телекомунікаційні компанії

Наявність відділу внутрішнього контролю

Наявність методики контролю

Практичне застосування методики контролю процесу прийняття УР

Взагалі

Процесу прийняття УР

1

ПрАТ «Фарлеп-Інвест»

+

+

+

+

2

ПАТ «Укртелеком»

+

+

-

-

3

ТОВ «Інтерлінк»

-

-

-

-

4

ПрАТ Корпорація «Інком»

-

-

-

-

5

ТОВ «Аріадна ТВ»

-

-

-

-

6

ТОВ «Велтон Телеком»

+

+

-

+

7

ТОВ «Омега Груп»

-

-

-

-

8

УНСП ТОВ «Інфоком»

-

-

-

-

9

DATA GROUP

-

-

-

-

10

Ітернеттелефонія

-

-

-

-

11

ТОВ «Гудвін Онлайн»

-

+

-

+

12

ПрАТ «Телесистеми України»

+

+

+

+

13

ТОВ «ФРІНЕТ»

+

+

-

+

14

ТОВ «Воля-кабель»

+

+

-

+

15

ТОВ «Інтертелеком»

-

+

-

-

 

Всього

6

8

2

6

Джерело: розроблено автором.

 

Лише ПрАТ «Фарлеп-Інвест» та ПрАТ «Телесистеми України» при наявності відділу внутрішнього контролю повною мірою забезпечені методикою контролю взагалі і методикою контролю процесу прийняття УР;

ТОВ «ФРІНЕТ», ТОВ «Воля-кабель» та ТОВ «Велтон Телеком» на фоні наявності відділу внутрішнього контролю та при відсутності методики контролю процесу прийняття УР фактично її реалізують;

ПАТ «Укртелеком» має загальну методику контролю, але такий важливий об’єкт, як УР залишився поза зоною уваги контролерів компанії;

ТОВ компанія «Гудвін Онлайн» не зважаючи на відсутність відділу внутрішнього контролю має загальну методику контролю та фактично проводить контроль процесу прийняття УР;

ТОВ «Інтертелеком» реалізує контрольну функцію управління на підстав загальної методики контролю; але і відділ внутрішнього контролю, і будь-які організаційно-методичні аспекти контролю процесу прийняття УР на підприємстві відсутні;

інші 7 підприємств не мають жодного елементу контрольної діяльності: відсутній відділ внутрішнього контролю; відсутні і загальна методика контролю, і методика контролю процесу прийняття УР; контроль процесу прийняття УР фактично не реалізується.

Подібна ситуація свідчить: по-перше, про низький рівень якості роботи відділів внутрішнього контролю; по-друге, про необхідність вдосконалення методичного забезпечення функціонування відділів внутрішнього контрою в частині контролю процесу прийняття УР; по-третє, про потребу введення практики застосування методики контролю процесу прийняття УР при відсутності відособлених відділів внутрішнього контролю.

Таким чином, логіка міркувань призводить до виокремлення наступних груп підприємств, яким притаманні певні проблеми або неузгодженості функціонування методики контролю процесу прийняття УР – табл. 4.

Різниця фактичного стану контролю процесу прийняття УР на досліджуваних підприємствах величезна: від повної відсутності будь-яких елементів контролю до максимального повного рівня впровадження. Ця оцінка дозволила визначити елементи методики, впровадження яких дозволить розв’язати виявлені проблемні аспекти та позитивно вплинути на якість функціонування телекомунікаційних компаній за рахунок оптимізації контролю процесу прийняття УР.

Для 2, 3 та 4 груп компаній (ТОВ «ФРІНЕТ»;  ТОВ «Воля-кабель»; ТОВ «Велтон Телеком»; ПАТ «Укртелеком»; ТОВ Компанія «Гудвін Онлайн») впровадження внутрішньокорпоративного стандарту «Методика внутрішнього контролю процесу прийняття управлінських рішень» засновано на формуванні відділом внутрішнього контролю плану окремих робіт та застосуванні внутрішньокорпоративного стандарту.

 

Таблиця 4.

Групування телекомунікаційних підприємств за елементами методики контролю процесу прийняття УР, які підлягають впровадженню.

Г

р

у

п

и

 

Телекомунікаційні компанії

Характеристика

групи

Елементи методики контролю процесу прийняття УР які підлягають впровадженню

Коментарі

1

ПрАТ «Фарлеп-Інвест»

Мають усі формальні ознаки функціонування внутрішнього контролю процесу прийняття УР.

Відсутні

Доцільно оцінити якість методики контролю процесу прийняття УР, її відповідність специфіці діяльності підприємств та сучасним умовам господарювання.

ПрАТ «Телесистеми України»

2

ТОВ «ФРІНЕТ»

Практична реалізація внутрішнього контролю процесу прийняття УР на фоні відсутності відповідного методичного забезпечення.

Внутрішньокорпо-ративний стандарт

Ситуація яка склалася свідчить про незадовільний рівень наукового обґрунтування функціонування відділів внутрішнього контролю. Фрагментарне проведення контрольних заходів негативно впливає на якість їх проведення.

ТОВ «Воля-кабель»

ТОВ «Велтон Телеком»

3

ПАТ «Укртелеком»

Контроль процесу прийняття УР методично не забезпечений та фактично не проводиться.

Внутрішньокорпо-ративний стандарт

Незадовільний рівень функціонування відділу внутрішнього контролю; зниження якості УР, що приймаються; не достатньо ефективне функціонування системи управління підприємством.

4

ТОВ Компанія «Гудвін Онлайн»

Не зважаючи на відсутність

відділу внутрішнього контролю та методики контролю процесу прийняття УР, фактично окремі його елементи застосовуються.

Відсутність наукового обґрунтування

практичної діяльності негативно пливає на процес прийняття УР в частині його якісних характеристик.

5

ТОВ «Інтертелеком»

Наявність загальної методики контролю

Розподіл функціональних обов’язків з контролю процесу прийняття УР, внутрішньокорпоративний стандарт

Зниження якості УР, що приймаються; не достатньо ефективне функціонування системи управління підприємством.

6

ТОВ «Омега Груп»

Відсутність відділу внутрішнього контролю, методичного забезпечення контрольних функцій та практичної реалізації контрольних заходів щодо процесу прийняття УР

Повна відсутність будь-яких елементів методики внутрішнього контролю негативно впливає як на систему управління взагалі, так і на кожен її окремий елемент, в тому числі на процес прийняття УР.

УНСП ТОВ «Інфоком»

DATA GROUP

Ітернеттелефонія

ТОВ «Інтерлінк»

ПрАТ корпорація «Інком»

ТОВ «Аріадна ТВ»

Джерело: розроблено автором

 

Для підприємств 5 та 6 груп (ТОВ «Інтертелеком»; ТОВ «Омега Груп»; УНСП ТОВ «Інфоком»; DATA GROUP; Ітернеттелефонія; ТОВ «Інтерлінк»; ПрАТ Корпорація «Інком»; ТОВ «Аріадна ТВ») впровадження методики контролю процесу прийняття УР повинно починатися з стратегічного та / або загального планів: відсутність відділів внутрішнього контролю або потребує їх створення, або доповнення функціональних обов’язків працівників керівної ланки контрольними функціями.

Впровадження внутрішньокорпоративного стандарту «Методика внутрішнього контролю процесу прийняття управлінських рішень» повинно відбуватись шляхом його затвердження керівництвом компанії.

Висновки і пропозиції. Проведений моніторинг макроекономічної ситуації в сфері телекомунікацій та оцінка стану контролю процесу прийняття УР на сукупності досліджуваних підприємств цієї галузі, стала підставою для формування науково-обґрунтованих рекомендацій з оптимізації контрольної функції управління за рахунок впровадження необхідних елементів методики контролю.

Подальше дослідження доцільно спрямувати на дослідження взаємозв’язку якості організації контролю процесу прийняття УР та  результативність діяльності підприємства.

 

Література.

1. Звіт щодо діяльності НКРЗ та стану телекомунікацій в Україні за 2014 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nkrz.gov.ua/img/zstored/File/2014_zvit_nkrz.pdf

2. Бардаш С. В. Економічний контроль в Україні: системний підхід : монографія / С. В. Бардаш ; Київ. нац. торг.–екон. ун-т. – К. : КНТЕУ. – 2010. – 656 с.

3. Бутынец Ф.Ф. Предмет и объекты контроля в сельскохозяйственных предприятиях / Бутынец Ф.Ф. – К.: УСХА, 1976. – 108 с.

4. Виговська Н.Г. Методологія господарського контролю / Н.Г. Виговська // Облік і фінанси АПК. [Електронний ресурс]. Режим доступу до журн. : http://magazine.faaf.org.ua/content/view/60/35/

5. Івахненков С.В. Інформаційні технології в аудиті та внутрішньогосподарському контролі : дис. … доктора екон. наук: 08.00.09 / Івахненков Сергій Володимирович. – К., 2011. – 577 с.

6. Максімова В. Ф. Внутрішній контроль економічної діяльності промислового підприємства – системний підхід до розвитку : монографія / В. Ф. Максімова. – К. : АВРІО, 2005. – 264 с.

7. Нападовська Л.В. Внутрішньо-господарський контроль в ринковій економіці: монографія / Нападовська Л.В. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 224 с.

8. Шигун М. М. Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії в умовах ринку : дис… канд. екон. наук: 08.06.04 / Шигун Марія Михайлівна. – Ж., 2003. – 310 с.

9. Контроль управлінських рішень: системний підхід [Текст] : монографія / Л. О. Сухарева, В. М. Стефківський ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. - 236 с.

10. 2. Транспорт і зв'язок України – 2014. Статистичний збірник [Текст]. – Київ : Державна служба статистики, 2015. – 222 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat.../publ8_u.htm

 

References.

1. National Commission for State Regulation of Communications and Information (2015), “Report on the activities of the NCRC and the state of telecommunications in Ukraine by 2014”, available at: http://nkrzi.gov.ua/images/upload/142/5369/r165_dod_2015-03-24.pdf (Accessed 25 December 2015).

2. Bardash, S. V. (2010) Ekonomichnyj kontrol' v Ukraini: systemnyj pidkhid [Economic control in Ukraine: a systematic approach], KNTEU, Kyiv, Ukraine.

3. Butynec, F.F. (1976) Predmet i ob#ekty kontrolja v sel'skohozjajstvennyh predprijatijah [Subject and object control in the agricultural enterprises], USHA, Kiev, Ukraina.

4. Vygovska, N.G. (2009),Methodology of economic control”, Oblik i finansy APK, [Online], available at:  http://magazine.faaf.org.ua/content/view/60/35/ (Accessed 5 December 2015).

5. Ivakhnenkov, S.V. (2011)Information technology audit and internal control”, Abstract of Dr. hab. dissertation, Accounting, Analysis and Audit, National University Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, Ukraine.

6. Maksimova, V. F. (2005) Vnutrishniy kontrol' ekonomichnoyi diyal'nosti promyslovoho pidpryyemstva – systemnyy pidkhid do rozvytku [Internal control economic activity of the industrial enterprise – a systematic approach to development], AVRIO , Kyiv, Ukraine.

7. Napadovs'ka, L.V. (2000) Vnutrishn'o-hospodars'kyy kontrol' v rynkoviy ekonomitsi [Internal control in a market economy], Nauka i osvita, Dnipropetrovs'k,  Ukraine.

8. Shyhun, M.M. (2003) “Development of adaptive systems audit and the audit market conditions”, Abstract of  Ph.D. dissertation, Accounting, Analysis and Audit, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr, Ukraine.

9. Sukhareva, L. O. and Stefkivs'kyy, V. M.(2013) Kontrol' upravlins'kykh rishen': systemnyy pidkhid [Control of management decisions: systematic approach], DonNUET, Donets'k, Ukraine.

10. State Statistics Service (2015), “Transport and Communications of Ukraine – 2014” available at: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat.../publ8_u.htm (Accessed 21 December 2015).

 

 Стаття надійшла до редакції 16.01.2016 р.