EnglishНа русском

Ефективна економіка № 1, 2016

Переглянути у форматі pdf

ПІДГОТОВКА ЕКСПЕРТІВ-БУХГАЛТЕРІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Н. Є. Стельмах

УДК 657.92

 

Н. Є. Стельмах,

молодший науковий співробітник відділу кредитування, страхування та фінансів підприємств,

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ

 

ПІДГОТОВКА  ЕКСПЕРТІВ-БУХГАЛТЕРІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 

N. Ye. Stelmah,

Junior research assistant of the Department of lending, insurance and company's finances,

National Science Centre "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

 

PREPARATION OF EXPERT ACCOUNTANTS: PROBLEMS AND PROSPECTS

 

У статті на основі законодавства визначено суб’єктів експертизи та досліджено підготовку експертів-бухгалтерів зі спеціальності Експертиза документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності В даний час у підготовці експертів-бухгалтерів є очевидні прогалини, а саме, неграмотне застосування методик документальної перевірки, не використання автоматизації обліку як ефективного засобу контролю, не володіння експертними методиками як засобом оптимізації правових і управлінських рішень. Недосконала програма підготовки та відбору кадрів на посаду експерта суттєво обмежують можливості бухгалтерської експертизи. У зв’язку з цим виділено специфіку сільськогосподарської діяльності та розроблено пропозиції щодо їх врахування під час навчання, підвищення кваліфікації експертів-бухгалтерів, що дасть можливість покращити результативність бухгалтерської  експертизи слідчими органами чи судом.

 

On the basis of defined business law expertise and training of experts studied the specialty Accountants Examination of documents accounting, tax accounting and reporting currently in training experts-accountants are obvious gaps, namely illiterate application methods documentary checks without the use of automation accounting as an effective means of control, not ownership of expert techniques as a means of optimizing the legal and administrative decisions. Inadequate training program and selection of personnel for the position of expert significantly restrict the ability of financial expertise. In this regard, highlighted the specific agricultural activities and suggestions for their consideration during studies, training experts, accountants, that will improve the efficiency of financial expertise investigative authorities or the court.

 

Ключові слова: судово-бухгалтерська експертиза, експерт-економіст, атестація, присвоєння кваліфікації, організація кадрового забезпечення, проблеми кадрового забезпечення судово-економічної експертизи.

 

Keywords: judicial and economic expertise, economic expert, certification, qualification, organization of staffing, problems of staffing of judicial and economic expertise.

 

 

Постановка проблеми. Останнім часом, у зв'язку зі зміною соціально-економічних, правових основ суспільства і розвитком ринкових відносин, сфери можливого і необхідного, а також процесуального та непроцесуального застосування спеціальних бухгалтерських пізнань на практиці істотно розширилися. Бухгалтерський облік стає все більш правовим, наділяється новими юридичні форми, а, отже, в даний час будь-якому фахівцеві в цій області економічних знань не обійтися без достатньої юридичної підготовки. Бухгалтери-економісти, чия діяльність може бути пов'язана з участю в адміністративному, кримінальному, цивільному або арбітражному процесах, повинні мати спеціальні комплексні знання. Специфічність цих знань полягає в умінні розпізнавати в бухгалтерській інформації ознаки протиправної діяльності.

В даний час у підготовці експертів-бухгалтерів є очевидні прогалини, а саме, неграмотне застосування методик документальної перевірки, не використання автоматизації обліку як ефективного засобу контролю, не володіння експертними методиками як засобом оптимізації правових і управлінських рішень. А потребують їх значна кількість бухгалтерів-економістів, аудиторів і ревізорів, що виконують перевірки і ревізії за дорученням власників підприємств, а також призначені у зв'язку з розслідуванням арбітражних, цивільних і кримінальних справ, оскільки особливість таких ревізій і перевірок - збір інформації, необхідної для встановлення найважливіших обставин фінансового порушення. Завдання  експертів і полягає в тому, щоб, використовуючи спеціальні пізнання, дати компетентний висновок з питань, поставлених при призначенні експертизи.

Отже, крім відомостей про бухгалтерський облік, їм потрібні більш глибокі знання в частині тонкощів відбиття і виявлення слідів протиправних дій в даних бухгалтерської, фінансової, податкової та статистичної звітності.

Таким чином, експерту-бухгалтеру необхідні не просто бухгалтерські, а саме спеціальні бухгалтерські знання, а кваліфікація фахівця, що залучається до проведення економічної експертизи, багато в чому визначає її результативність. Тому питання організації належного кадрового забезпечення експертної діяльності є завжди актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У цілому організації експертного дослідження присвячено достатньо праць відомих в галузі  судової експертизи науковців, зокрема, С. Фортинського [1], М. Ласкіна [2], О. Ромашова [3] та ін. Теорію та методику судово-економічної експертизи висвітлювали в своїх дослідженнях Ф. Бутинець [4], М. Базась [5], І. Панченко [6], Г. Мумінова-Савіна [7]. На правовому аспекті та процесуальному статусі експерта-економіста зосереджували свою увагу В. Головченко [8], О. Пугаченко [9], О. Разборська, В. Ємець [10].

Проблемам кадрового забезпечення судово-економічної експертизи в Україні у науковій літературі не приділено достатньої уваги.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Широке застосування бухгалтерської експертизи в умовах ринкової економіки  вимагає від експертів високої кваліфікації. Проте недосконала програма підготовки та відбору кадрів на таку посаду суттєво обмежують можливості бухгалтерської експертизи. У зв’язку з цим метою даної публікації є дослідження організації підготовки експертів-бухгалтерів зі спеціальності Експертиза документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності з урахуванням  основних проблемних моментів .

Виклад основного матеріалу. В умовах ринкової економіки слідчі та судові органи мають потребу в тому, щоб з'ясувати фактичні обставини підприємницької і господарської діяльності, які дозволили б всебічно, повно та об'єктивно висвітлити діяльність обвинуваченої, підозрюваної або підсудної особи. Це необхідно для того, щоб, керуючись нормами кримінального права, правильно кваліфікувати цю діяльність.

Зазвичай під суб'єктом розуміють джерело активності, спрямований на об'єкт. Тобто в нашому випадку, суб'єктом судово-бухгалтерської експертизи будуть ті, хто і здійснює судово-бухгалтерську експертизу. Безпосереднім суб'єктом судово-бухгалтерської експертизи виступає експерт-бухгалтер, що займається аналізом бухгалтерської документації, а також пише висновок судово-бухгалтерської експертизи, в якому детально описуються проблеми та правопорушення, а також можливі шляхи запобігання цих недоліків. Експерт-бухгалтер є незалежною особою.

Відповідно до законодавчих норм, на даний час можна визначити три категорії судових експертів:

• співробітники державної судово-експертної установи, що проводять експертизи в порядку виконання посадових обов'язків;

• фізичні особи або співробітники суб'єктів господарювання - експерти, які рішенням ЦЕКК отримали кваліфікацію судового експерта з певних спеціальностей;

• будь-яка особа, що володіє необхідними знаннями для дачі висновку з досліджуваних питань, яка не має кваліфікації судового експерта,

але викликана слідчим, суддею для виконання окремих завдань і попереджається ним про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку.

Статус державного судового експерта який працює в державній судово-експертній установі визначається відповідним міністерством (відомством), у віданні якого знаходиться установа (система установ).

Зокрема, судовий експерт-бухгалтер – особа, що володіє необхідними знаннями в галузі економічних наук (бухгалтерського обліку, планування, фінансів і кредиту, статистики, ін.), пройшла спеціальну підготовку для отримання знань з процесуальних питань та отримала кваліфікацію судового експерта-бухгалтера за відповідними експертними спеціальностями.

Найважливіші вимоги, які пред'являються до експерта, це компетентність, об'єктивність і незалежність.

Якісне проведення експертного дослідження можливе тільки професійно компетентним експертом. Якщо в процесі проведення експертизи буде встановлено, що у експерта відсутні або недостатні спеціальні знання та навики для проведення експертних дій у даній справі, то він визнається некомпетентним і повинен бути відсторонений від проведення даної експертизи.

Об'єктивність висновків експерта з поставлених питань передбачає застосування ним в процесі проведення судової експертизи наукових методів дослідження та його неупередженість. Разом з тим, користуючись загальнонауковими методичними прийомами, експерт, конкретизуючи свої висновки, зобов'язаний поєднувати їх з конкретними науково-практичними та методичними прийомами проведення експертизи. Головним критерієм об'єктивності висновків експерта є їх обґрунтованість (у судово-економічній експертизі даними первинної облікової документації, яка підтверджує факт здійснення господарської операції, і відповідністю відображення в обліку задокументованих операцій вимогам чинних нормативних актів). Неупередженість експерта - важливий елемент його об'єктивності. Вона ґрунтується на відсутності тенденційного підходу при дослідженні фактів з метою встановлення істини по розслідуваній справі. Тому законом не допускається поєднання в одній особі експерта і працівника правоохоронних органів, навіть якщо останній і має необхідні знаннями для формування кваліфікованого експертного висновку по даній справі, так як таке суміщення не дозволяє об'єктивно дослідити і оцінити зібрані фактичні дані.

Правовий статус судового експерта визначений загальними принципами судово-експертної діяльності відповідно до концепції процесуального права в Україні.

Судово-експертна діяльність ґрунтується на принципах законності, дотримання прав і свобод людини і громадянина, незалежності експерта, об'єктивності, всебічності і повноти досліджень, що проводяться з використанням сучасних досягнень науки і техніки.

Судово-експертна діяльність здійснюється в межах і формах, встановлених процесуальним законодавством. Дослідження, що вимагають тимчасового обмеження свободи особи або його особистої недоторканності, проводяться тільки на підставах і в порядку, що встановлені законом. Особа, яка вважає, що дії судово-експертної установи або експерта призвели до обмеження його прав і свобод, може оскаржити зазначені дії у порядку, встановленому законом.

 При проведенні судової експертизи експерт має незалежний статус, він не може перебувати в будь-якій залежності від органу або особи, що призначили судову експертизу, сторін та інших осіб, зацікавлених в результаті справи. Експерт дає висновок, базуючись на результатах власних проведених дослідженнях у відповідності зі своїми спеціальними знаннями.

Не допускається вплив на експерта з боку судів, суддів, органів дізнання, осіб, які проводять дізнання, слідчих і прокурорів, а також інших державних органів, організацій, об'єднань та окремих осіб з метою отримання висновку на користь кого-небудь з учасників процесу або в інтересах інших осіб.

Експерт проводить дослідження на сучасній науковій і практичній основі, в межах відповідної спеціальності, всебічно і в повному обсязі. Висновок експерта повинен ґрунтуватися на положеннях, що дають можливість перевірити їх на базі загальноприйнятих наукових та практичних

даних.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про судову експертизу" суб'єктами судово-експертної діяльності є державні спеціалізовані  установи,  також  у  випадках і  на  умовах, визначених  цим  Законом,  судові експерти,  які не є працівниками зазначених установ.

До державних спеціалізованих установ належать:

- науково-дослідні установи  судових   експертиз   Міністерства юстиції України;

- науково-дослідні установи  судових експертиз,  судово-медичні та  судово-психіатричні  установи  Міністерства  охорони  здоров'я України;

- експертні служби   Міністерства   внутрішніх  справ  України, Міністерства оборони України,  Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.

Виключно державними  спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов'язана з  проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз.

Для проведення деяких видів експертиз,  які  не  здійснюються виключно державними спеціалізованими установами, за рішенням особи або органу,  що призначили судову  експертизу,  можуть  залучатися крім  судових  експертів  також інші фахівці з відповідних галузей знань.

Співробітник державної судово-експертної установи, що проводить судові експертизи в порядку виконання посадових обов'язків, є державним судовим експертом. Стосовно до судово-економічної експертизи особливо актуальним є питання про діяльність експертних установ – суб'єктів господарювання та експертів. Можливості задоволення потреб слідства і суду в судово-економічній експертизі державними експертними установами обмежені штатними розкладами. Чинне процесуальне законодавство передбачає залучення експертів, які мають відповідні кваліфікаційні свідоцтва, внесені до реєстру судових експертів Мін'юсту України, та не працюють в державних експертних установах. Витрати на оплату експертних досліджень у таких випадках проводяться за рахунок сторони, що визначена платником в ухвалі суду, а потім відшкодовуються за рахунок винної сторони. При цьому, слід пам'ятати про те, що незалежно від того, працівником якої установи є експерт він повинен застосовуватися одні і ті ж методики.

Судовий експерт є суб'єктом процесуальних відносин, який залучається для дачі висновку з питань, що мають значення для справи. При цьому судовий експерт у межах своєї компетенції бере участь у дослідженні обставин справи лише з питань, що належать до предмета, дорученої йому експертизи, і мають значення для дачі висновку. Сторони по справі мають право звертатися до експерта тільки у зв'язку з дорученою йому експертизою та з дозволу органу, який призначив експертизу.

Компетенція експерта-бухгалтера, як суб'єкта судово-бухгалтерської експертизи, не обмежується знанням бухгалтерського обліку, фінансів та економіки. Тут повинні бути і істотні знання в області права, а також і в галузі, в якій працює безпосередньо підприємство. До експерта-бухгалтера пред'являються такі вимоги, як стаж роботи в галузі бухгалтерії не менше п'яти років, наявність вищої освіти, а також знання своєї справи. Незважаючи на те, що безпосередньо проведенням судово-бухгалтерської експертизи, також до суб'єктів судово-бухгалтерської експертизи ми можемо віднести і слідчого, і суд, і арбітраж.

Ми робимо такий висновок, виходячи з визначення «суб'єкта». Слідчий або судова інстанція є джерелом активності, так як саме вони приймають рішення про призначення судово-бухгалтерської експертизи. Рішення приймається на етапі попереднього слідства, коли збирається вся необхідна інформація для прийняття рішення про винність або невинність фірми в заподіянні шкоди або матеріальної шкоди третім особам. Суб'єкти судово-бухгалтерської експертизи приймають рішення про проведення даної процедури, якщо є які-небудь питання, на які слідство може відповісти, лише за допомогою залучення фахівців, які розбираються в бухгалтерській документації та зможуть з'ясувати реальну фінансову ситуацію в компанії на основі бухгалтерської звітності.

Враховуючи вище викладене, вітчизняна наукова та професійна бухгалтерська спільнота не може стояти осторонь цих процесів. Визначальна роль аграрного сектору в забезпеченні продовольчої та енергетичної безпеки, суспільної стабільності, реалізації експортного потенціалу держави, а також специфіка, пов’язана з використанням у господарському процесі незамінних природно-біологічних факторів виробництва, ставить специфічні вимоги до галузевого бухгалтерського обліку як інформаційної системи, що має проводити достовірну діагностику стану:

- біологічної складової економічного процесу, відповідно до якої саме родючий ґрунт, рослина і тварина, біологічні закони, за якими вони існують, визначають технологію побудови бухгалтерського обліку;

- соціальної складової та неоціненної суспільної значимості сільськогосподарської продукції, що апріорі передбачає орієнтацію аграрного бізнесу не стільки на отримання максимального прибутку, скільки на провадження соціально орієнтованого підприємництва в громадянському суспільстві;

- місії забезпечення продовольчої, екологічної та енергетичної безпеки світу в умовах участі України в Світовій організації торгівлі (далі – СОТ), що вимагає здійснення активної інформаційної політики, спрямованої на підвищення ефективності і конкурентоспроможності виробництва та реалізацію Україною свого значного аграрного експортного потенціалу.

Без належного інформаційного представлення цих особливостей аграрний сектор, як складова національної економіки, не зможе повною мірою забезпечити збереження та примноження унікальних земельних та біологічних ресурсів, інвестиційної привабливості суб’єктів господарської діяльності і сільських територій, конкурентоспроможності національного аграрного виробництва в світовій господарській системі.

На даний час програма підготовки експертів-бухгатерів включає в себе тільки загальні питання організації та проведення експертизи (табл.1). Тому, пропонуємо залучати лише сертифікованих експертів з певної галузі знань (сільське господарство, промисловість, будівництво та ін.). На даний час є програми сертифікації бухгалтерів, що враховують галузеву специфіку побудови бухгалтерського обліку, зокрема для бухгалтерів сільськогосподарського виробництва призначена програма CAPA. На основі цього ми пропонуємо вдосконалити програму підготовки бухгалтерів-експертів (табл.2).

 

Таблиця 1.

Навчально-тематичний план підготовки судового експерта за курсом «Процесуальні,

організаційні і загально-методичні питання судової експертизи»

Тема

Питання,що розглядаються

1. Поняття судової експертизи і її роль як засобу доказування у процесі (відповідно до процесуального законодавства). Загальна характеристика Закону України «Про судову експертизу».

1.1. Поняття судової експертизи. Мета і завдання судової експертизи. Роль судової експертизи в процесі доказування. Оцінка висновку судового експерта органом чи особою, що призначили експертизу.

1.2. Основні нормативно-правові акти, що регулюють судово-експертну діяльність. Загальна характеристика Закону України «Про судову експертизу».

1.3. Огляд спеціальної літератури стосовно призначення та проведення судової експертизи.

1.4. Принципи судово-експертної діяльності.

1.5. Порядок призначення судової експертизи. Обов’язкове призначення судової експертизи.

2.Суб’єкти судово-експертної діяльності. Судовий експерт, його права, обов’язки та відповідальність. Експерт і спеціаліст (процесуальний аспект).

2.1. Організація судово-експертної діяльності в Україні.

2.2. Суб’єкти судово-експертної діяльності. Державні експертні установи. Порядок здійснення судово-експертної діяльності судовими експертами, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.

2.3. Судовий експерт, його права, обов’язки та відповідальність.

2.4. Експерт і спеціаліст (процесуальний аспект).

2.5. Атестація судового експерта. Державний Реєстр атестованих судових експертів. Особи, які можуть бути судовими експертами. Особи, які не можуть бути судовими експертами.

3. Класифікація судових експертиз. Організація проведення судових експертиз та експертних досліджень у судово-експертних установах та за їх межами.

3.1. Спеціальні знання судового експерта. Питання, які може вирішувати судовий експерт. Питання, які не можуть вирішуватись судовим експертом.

3.2. Класифікація судових експертиз.

3.3. Особливості організації проведення додаткових та повторних експертиз.

3.4. Особливості організації проведення комісійних та комплексних експертиз.

4. Судова експертиза як вид науково-практичного дослідження. Загальна характеристика етапів експертного дослідження та порядок проведення судової експертизи. Особливості порядку проведення експертиз у судовому засіданні.

4.1. Предмет і об’єкти судової експертизи, методи судової експертизи, забезпечення цілісності об’єктів дослідження. Методики судової експертизи. Реєстр методик судових експертиз.

4.2. Порядок проведення судової експертизи:

4.3. Особливості порядку проведення експертиз у судовому засіданні.

4.4. Проведення судових експертиз за дорученням відповідного органу чи особи іншої країни. Залучення спеціалістів з інших держав для спільного проведення судових експертиз. Міжнародне наукове співробітництво.

5. Структура експертного висновку та зміст його частин. Оформлення висновку та ілюстративного матеріалу.

5.1. Висновок судового експерта як процесуальний документ і як джерело доказів.

5.2. Структура висновку експерта. Зміст складових частин висновку експертизи - вступу, дослідження і висновків. Особливості змісту висновків додаткової, повторної, комісійної та комплексної експертиз. Ілюстрація досліджень експерта.

5.3. Форми висновків експерта.

5.4. Повідомлення про неможливість надання висновку.

 

Крім того, на наш погляд, експерт – бухгалтер повинен володіти такими знаннями з різних галузей наук, а саме:

З бухгалтерського обліку - порядку заповнення бухгалтерських документів; документообігу та облікового процесу; знання нормативного матеріалу, що регулює бухгалтерський облік; принципів калькулювання готової продукції; виробничого процесу та особливостей його документообігу; міжнародних стандартів обліку;

З аудиту - методів аудиту; способів відновлення обліку; уразливих господарських операцій;

По фінансово-економічному аналізу господарської діяльності - методів аналізу;

З товарознавства - знання нормативного матеріалу, що регулює товарознавство, економіку і т.д .; основ ціноутворення;

З юриспруденції - знання нормативного матеріалу, що регулює юридичні основи діяльності організації; прийомів розпізнавання недоброякісності документів; основ розслідування - криміналістики.

 

Таблиця 2.

Навчально-тематичний план підготовки судового експерта за курсом «Процесуальні,

організаційні і загально-методичні питання судово-бухгалтерської  експертизи»

Тема

Питання,що розглядаються

1. Облік сільськогосподарської діяльності

1. Методологічні основи обліку сільськогосподарської діяльності

2.Організація оцінки біологічних активів

3.Бухгалтерський облік біологічних активів та сільськогосподарської продукції

4.Визначення та облік фінансового результату сільськогосподарської діяльності

5.Відображення інформації про біологічні активи у фінансовій звітності

2.Облік і оподаткування земельно-майнових відносин в сільськогосподарській діяльності

1. Нормативно-правове забезпечення земельних та майнових відносин в сільськогосподарській діяльності

2.Обліково-податкове забезпечення операцій з формування власного капіталу підприємства

3. Облік і оподаткування оренди землі та майна

4. Нормативне забезпечення та облік емфітевзису

5.Обліково-податкове забезпечення операцій з реалізації прав власності

3. Облікове забезпечення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників

1. Оподаткування податком на додану вартість у сфері сільського господарства.

2. Фіксований сільськогосподарський податок.

3. Оподаткування доходів фізичних осіб.

4. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

5. Плата за землю.

4.Організація обліку відносин власності

1. Організаційно-установчі повноваження власника підприємства. Організація обліку власників.

2. Законодавчо-нормативне забезпечення прав власності у сільському господарстві.

3. Облік майна та власного капіталу.

4. Обліково-правове забезпечення операцій з реалізації прав власності.

5. Внутрішній та зовнішній контроль відносин власності.

 

Бухгалтерський облік, покликаний служити потужним знаряддям контролю, протидії та запобігання незаконних дій у сфері економіки, у ряді випадків перетворюється на таке ж потужне знаряддя для приховування порушень та злочинних діянь. Тому важливим для проведення судово-бухгалтерської експертизи є врахування специфіки побудови бухгалтерського обліку в тій чи іншій галузі, що зможе посилити організаційно-методичні аспекти процесуальної дії. До останнього часу комплексні дослідження, що охоплюють як правові, так і економічні аспекти судово-бухгалтерської експертизи в повній мірі проводилися недостатньо. Разом з тим перехід до ринкової економіки, до міжнародних стандартів фінансової звітності робить цю проблему особливо гострою.

На нашу думку, потрібно адаптувати міжнародні стандарти бухгалтерського обліку з врахуванням особливостей галузей національної економіки, шляхом розробки галузевих стандартів бухгалтерського обліку, які вже існують за кордоном (США). Це важливо для подальшого розвитку загальної та прикладної теорії бухгалтерського обліку та аналізу  і вдосконалення діючої практики.

Таке  розширення програми підготовки експертів із судово-бухгалтерської експертизи дозволить поглибити знання з галузевих особливостей обліку в сільському господарстві.

Висновки. Таким чином, дослідження підготовки кадрового забезпечення бухгалтерської експертизи показало, що в організації освіти, атестації, присвоєння кваліфікації та практичної діяльності експертів є певні проблеми. Для їх подолання пропонуємо враховувати особливості галузей економіки (торгівля, сільськогосподарська діяльність, будівництво та ін.) в програмах підготовки таких спеціалістів.

Такий підхід дозволять вдосконалити організацію кадрового забезпечення бухгалтерської експертизи, забезпечити належний рівень кваліфікації фахівців та, як наслідок, якість, високий науковий рівень та обґрунтованість висновків експертів-економістів.

 

Література.

1. Фортинский С.П. Судебно-бухгалтерская експертиза / С.П. Фортинский. – М.: Государственное издательство юридической литературы, 1962 – 236 с.

2. Ласкин Н. Современное положение бухгалтерских судебных экспертиз / Н. Ласкин // Вестник И.Г.Б.Э. – 1929. – № 2 – С. 159–164.

3. Ромашов А. Методы судебно-бухгалтерской экспертизы / А. Ромашов, А. Соколов // Некоторые проблемы судебной экспертизы. – М., 1978. – 160 с.

4. Судово-бухгалтерська експертиза: [навч. посіб.] / за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир, 2004. – 460 с.

5. Базась М.Ф. Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи: [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / М.Ф. Базась; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2007. – 484 c.

6. Панченко І.А. Організація судово-бухгалтерської експертизи: теоретико-практичні аспекти: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.09 / І.А. Панченко; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2007. – 21 с.

7. Мумінова-Савіна, Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза / Г.Г. Мумінова-Савіна; реценз. М.Г. Чумаченко, В.Б. Кириленко. – К.: КНЕУ, 2003. – 202 с.

8. Головченко Л. Правове регулювання судової експертизи: перспективи та розвиток / Л. Головченко // Право України. – 2003. – № 12. – С. 100–102.

9. Пугаченко О.Б. Вимоги процесуального законодавства в частині участі експерта при проведенні судової експертизи з економічних питань / О.Б. Пугаченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2013. – Вип. 24. – С. 340–348.

10. Разборська О.О. Роль судово-бухгалтерської експертизи у вирішенні кримінальних та цивільних справ / О.О. Разборська, В.В. Ємець // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2014. – Вип. 3. – С. 309–317.

 

References.

1. Fortinskij, S.P. (1962), Sudebno-buhgalterskaja ekspertiza [Accounting Forensic examination],  Gosudarstvennoe izdatel'stvo juridicheskoj literatury, Moscow, Russia, p. 236.

2. Laskin, N. (1929), "Sovremennoe polozhenie buhgalterskih sudebnyh jekspertiz", Vestnik I.G.B.Je, vol. 2, vol. 159–164.

3. Romashov, A. and Sokolov, A. (1978), "Metody sudebno-buhgalterskoj jekspertizy", Nekotorye problemy sudebnoj jekspertizy, Moscow, Russia, p. 160.

4. Butynets, F. F. (2004), Sudovo-bukhhalterska ekspertyza [Accounting Forensic examination], Zhytomyr, Ukraine, p. 460.

5. Bazas, M.F. (2007), Teoretyko-metodolohichni zasady sudovo-bukhhalterskoi ekspertyzy [Theoretical and methodological principles of forensic accounting], Mizhrehion. akad. upr. personalom, Kyiv, Ukraine, p. 484.

6. Panchenko, I.A. (2007), "Orhanizatsiia sudovo-bukhhalterskoi ekspertyzy: teoretyko-praktychni aspekty", Ph.D. Thesis, 08.00.09, Derzh. akad. statystyky, obliku ta audytu Derzhkomstatu Ukrainy, Kyiv, Ukraine, p. 21.

7. Muminova-Savina, H.H. (2003), Sudovo-bukhhalterska ekspertyza [Accounting Forensic examination], KNEU, Kyiv, Ukraine, p. 202.

8. Holovchenko, L. (2003), "Pravove rehuliuvannia sudovoi ekspertyzy: perspektyvy ta rozvytok", Pravo Ukrainy, vol. 12, pp. 100–102.

9. Puhachenko, O.B. (2013), "Vymohy protsesualnoho zakonodavstva v chastyni uchasti eksperta pry provedenni sudovoi ekspertyzy z ekonomichnykh pytan", Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 24, pp. 340–348.

10. Razborska, O.O. and Yemets, V.V. (2014), "Rol sudovo-bukhhalterskoi ekspertyzy u vyrishenni kryminalnykh ta tsyvilnykh sprav", Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, vol. 3, pp. 309–317.

 

 Стаття надійшла до редакції 19.01.2016 р.