EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2015

УДК 338.43:631.11.009.12:005.44(477)

 

В. Ю. Ільїн,

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник відділу форм господарювання,

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

 

V. Y. Ilyin,

PhD, associate professor, senior researcher of economic forms of

NSC Institute of Agrarian Economics NAANU

 

ECONOMIC EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTION AS THE FACTOR OF COMPETITIVENESS INCREASING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN UKRAINE

 

У статті проаналізовано основні показники економічної ефективності виробництва аграрної продукції в аграрних підприємствах України. Зроблено порівняльний аналіз показників економічної ефективності роботи аграрних підприємств, включаючи фермерські господарства. Досліджено вплив ефективності продукції рослинництва та тваринництва на конкурентоспроможність аграрних підприємств. Визначено зміну прибутку у виробництві продукції рослинництва та тваринництва аграрних підприємств України. З метою забезпечення конкурентоспроможності аграрного виробництва в Україні, запропоновано ряд організаційних і економічних заходів, щодо підвищення урожайності сільськогосподарських культур, продуктивності тварин, удосконалення організаційної структури виробництва, впровадження сучасних енергозберігаючих та екологобезпечних технологій.

 

The article analyzes the main indicators of economic efficiency of agricultural production in agricultural enterprises of Ukraine. The comparative analysis of economic efficiency of agricultural enterprises, including farms was developed. The influence of the efficiency of crop production and livestock competitiveness of agricultural enterprises was researched. The changes in income in crop production and animal agricultural enterprises in Ukraine were calculated. In order to ensure the competitiveness of agricultural production in Ukraine were proposed a number of organizational and economic measures to improve crop yields, animal productivity, the organizational structure of production and introduction of modern energy-saving and ecologically safe technologies.

 

Ключові слова: аграрні підприємства, аграрна продукція, рівень рентабельності, ефективність, рослинництво, тваринництво, конкурентоспроможність, економіка.

 

Keywords: farms, agricultural production, profitability, efficiency, crops, livestock, competitiveness, economy.

 

 

Постановка проблеми. Підвищення ефективності аграрних підприємств за рахунок продукції в сучасних умовах є вагомою і актуальною проблемою аграрної економіки усіх регіонів України. За останні роки суттєво зменшилися обсяги виробництва деяких видів продукції рослинництва і тваринництва, зросла їх собівартість, а в більшості аграрних підприємствах тваринницькі галузі стали збиткові. Все це свідчить про важливу актуальність розвиту конкурентоспроможності аграрних підприємств та підвищення їх ефективності, що і обумовило вибір теми для дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні, методичні й практичні питання ефективності аграрного господарства в умовах становлення конкурентоспроможного ринкового середовища висвітлені у наукових працях В. Андрійчука, О. Бутнік-Сіверського С. Кваші, І. Кириленка, М. Маліка, В. Месель-Веселяка, П. Саблука, А. Стельмащука, Б. Супіханова, О. Шпичака та багатьох інших науковців [1-7]. Водночас наукові дослідження, для забезпечення стійкої конкурентоспроможності аграрних підприємств, вимагають детальнішого відображення галузевих аспектів ефективності продуктів рослинництва та тваринництва в умовах економічної нестабільності та глобалізації, на що і спрямоване наше дослідження.

Формулювання мети статті. Визначення впливу економічної ефективності аграрних підприємств України за рахунок продукції на підвищення їх конкурентоспроможності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Україні необхідно повною мірою усвідомлювати слабкі та сильні сторони аграрної економіки, щоб вітчизняна аграрна продукція могла сміливо конкурувати на світовому ринку. Наша країна має декілька основних конкурентних переваг у розвитку експорту продукції сільського господарства: сприятливі кліматичні умови, багаті сільськогосподарські ресурси (у т. ч. високопродуктивні ґрунти та придатні для зрошення землі), наявність у великій кількості водних ресурсів, досягнутий останнім часом прогрес в галузі сільськогосподарської торгівлі та розвитку підприємництва, а також близькість до основних іноземних ринків із постійно зростаючим попитом на аграрну продукцію [8].

До слабких сторін можна віднести кризу ресурсного потенціалу та складний фінансовий стан сільськогосподарських товаровиробників, нерозвиненість ринкової та виробничої інфраструктури, загострення соціальних проблем у сільській місцевості, недостатність державного регулювання та підтримки аграрного виробництва [9].

Для підтвердження цього розглянемо економічну ефективність аграрного виробництва, яка вивчалася окремо по аграрних підприємствах разом з фермерами, аграрних підприємствах в цілому, фермерських (великих і середніх, традиційних малих фермерських господарствах таблиця 1.

Аграрні підприємства разом з фермерськими збільшили чистий дохід (виручку) від реалізації продукції з 78,6 млрд. грн у 2010 р. до 174,7 млрд. грн або у 2,2 рази, у тому числі від реалізації продукції рослинництва з 59,1 до 142,1 млрд. грн (у 2,4 рази), тваринництва – з 19,5 до 32,6 млрд. грн (або на 67 %). Прибуток збільшився  з 13932 до 35924 млн. грн (у 2,6 рази), утому числі від рослинництва – з 12546 до 32116 млн. грн (у 2,6 рази), тваринництва – з 1386 до 3809 млн. грн (у 2,7 рази). Аграрні підприємства без фермерських від реалізації аграрної продукції збільшили чистий дохід з 68 млрд. у 2010 р. до 150,8 млрд. грн у 2014 р., або у 2,2 рази. Фермерські господарства чистого доходу збільшили з 10,6 до 23,9 млрд. грн (у 2 рази), у тому числі рослинництва – з 9,8 до 22,4 млрд. грн (у 2,3 рази) і тваринництва – з 739 до 1455 млн. гривень (у 2 рази).

 

Таблиця 1.

Основні показники економічної ефективності виробництва аграрної продукції в аграрних підприємствах України*

Форми господарювання

Всього

в тому числі

2010 р.

2014 р.

2014 р. до

2010 р., %

продукція   рослинництва

продукція тваринництва

2010 р.

2014 р.

2014 р. до 2010 р., %

2010 р.

2014 р.

2014 р. до 2010  р., %

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації аграрної продукції , млн. грн

Аграрні підприємства,  включаючи   фермерські господарства

78597

174678

222,2

59100

142117

240,5

19497

32561

167,0

        у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аграрні підприємства (без фермерських)

68011

150772

221,7

49253

119667

243,0

18758

31106

165,8

фермерські господарства

10586

23906

225,8

9847

22451

228,0

739

1455

197,0

         з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фермерські господарства (великі та середні)

5122

11742

229,2

4729

11055

233,8

393

687

174,8

фермерські господарства малі

5464

12164

222,6

5118

11396

222,7

346

768

222,1

 

Прибуток, збиток (-) від реалізації аграрної продукції, млн. грн

Аграрні підприємства,  включаючи   фермерські господарства

13932

35924

257,9

12546

32116

256,0

1386

3809

274,8

        у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аграрні підприємства (без фермерських)

11343

30472

268,6

9970

26739

268,2

1373

3732

271,9

фермерські господарства

2589

5453

210,6

2576

5377

208,7

13

76

585,4

         з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фермерські господарства (великі та середні)

1408

2812

199,8

1406

2788

198,3

2

24

1411,3

фермерські господарства малі

1181

2641

223,5

1170

2588

221,2

11

52

462,3

*Джерело: [10]

 

Надалі вважаємо за доцільне дати аналіз рівня рентабельності аграрної продукції, таблиця 2.

 

Таблиця 2.

Рівень рентабельності виробництва аграрної продукції*, %

Форми господарювання

Всього

в тому числі

2010 р.

2014 р.

2014 р.

 до 2010 р., %

продукція   рослинництва

продукція тваринництва

2010 р.

2014 р.

2014 р.

до 2010 р., %

2010 р.

2014 р.

2014 р. до 2010 р., %

 

Рівень рентабельності виробництва аграрної продукції, %

Аграрні підприємства,  включаючи   фермерські господарства

21,5

25,9

 

26,9

29,2

 

7,7

13,2

 

        у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аграрні підприємства (без фермерських)

20,0

25,3

 

25,4

28,8

 

7,9

13,6

 

фермерські господарства

32,4

29,6

 

35,4

31,5

 

1,8

5,5

 

         з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фермерські господарства (великі та середні)

37,9

31,5

 

42,3

33,7

 

0,4

3,6

 

фермерські господарства малі

27,6

27,7

 

29,6

29,4

 

3,4

7,3

 

*Джерело: [10]

 

З таблиці 2 ми бачимо, що рівень рентабельності аграрних підприємств, включаючи фермерські господарства у 2014 році складає 25,9%, а саме в рослинництві 29,2%, а в тваринництві 13,2%. У порівнянні з 2010 роком ми спостерігаємо зростання цих показників. Також на це зростання вплинула діяльність великих та середніх фермерських господарства, ефективність яких в рослинництві була вищою ніж в тваринництві.

Порівняння показників ефективності виробництва аграрної продукції в господарських формуваннях у 2014 р. наведено у таблиці 3.

 

Таблиця 3.

Порівняння показників економічної ефективності роботи аграрних підприємств, включаючи фермерські господарства* у 2014 році

Показники

Аграрні

підприємства разом з фермерськими господарствами,

тис. грн

%

у тому числі

Аграрні підприємства (без фермерських господарств)

Фермерські господарства

з них

великі, тис. грн

%

малі, тис. грн

%

тис. грн

%

Всього, тис. грн

%

На 100 га с/г. угідь:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дохід (виручка від реалізації) аграрної продукції, тис. грн

839

100

936

111,6

508

60,5

561

66,9

465

55,4

у т.ч.  рослинництва

683

100

743

108,8

477

69,8

528

77,3

436

63,8

      тваринництва

156

100

193

123,7

31

19,9

33

21,2

29

18,6

Прибуток, збиток (-) від  реалізації аграрної продукції, тис. грн

173

100

189

109,2

116

67,1

134

77,5

101

58,4

у т.ч. рослинництва

154

100

166

107,8

114

74,0

133

86,4

99

64,3

     тваринництва

18

100

23

127,8

2

11,1

1

5,6

2

11,1

Рівень рентабельності виробництва аграрної продукції, %

25,9

100

25,3

97,7

29,6

114,3

31,5

121,6

27,7

106,9

у т.ч. рослинництва

29,2

100

28,8

98,6

31,5

107,9

33,7

115,4

29,4

100,7

     тваринництва

13,2

100

13,6

103,0

5,5

41,7

3,6

27,3

7,3

55,3

*Джерело: [10]

 

Вищих економічних результатів  досягли реформовані у ринкові структури аграрні підприємства без фермерських. Вони одержали від реалізації аграрної продукції на 100 га сільськогосподарських угідь чистого доходу 936 тис. грн, або на 11,6 % більше ніж аграрні підприємства з фермерськими, на 84,2 % – ніж фермерські всього, на 66,8 % – ніж фермерські великі і у 2 рази більше – ніж фермерські малі. У рослинництві вони одержали чистого доходу 743 тис. грн, або до інших названих форм відповідно на 8,8; 55,8; 41,7 і 70,4 % більше. Прибутку всього одержано 189 тис. грн – на 9,2 %, 62,9, 41,0 і 87,1 % більше, у тому числі від рослинництва 166 тис. грн – на 7,8; 45,6; 24,8 і 67,7 % більше, від тваринництва – на 27,8; у 11,5; 23 і 11,5 рази більше.

Рівень рентабельності аграрної продукції в усіх господарських формуваннях коливається в межах 25,3-29,6 %, у тому числі рослинництва – 28,8-33,7 %, а тваринництва – 7,3-13,6 %. Змінилася прибутковість різних видів продукції, яку ми більш детально пропонуємо розглянути в таблиці 4.

 

Таблиця 4.

Ефективність виробництва продукції рослинництва*

Показники

Прибуток, млн. грн

2014 р. до

2010  р.

Рентабельність, %

2014 р. до 2010 р.,           (+, -)

2010 р.

2014 р.

   млн. грн

(+, -)

%

2010 р.

2014 р.

Рослинництво усього

11376

29534

18158

259,6

26,7

29,2

2,5

Зернові усього

3100

14224

11125

458,9

13,9

25,8

12,0

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

пшениця

937

5763

4826

615,1

9,6

28,0

18,5

ячмінь

-15

1012

1028

-6692,9

-0,4

18,3

18,7

кукурудза

2051

7109

5057

346,5

29,9

26,2

-3,7

інші зернові

127

340

214

269,0

 

 

 

Соняшник

5895

7953

2057

134,9

64,7

36,5

-28,2

Соя

377

2916

2539

774,1

16,4

34,5

18,1

Ріпак

728

1819

1091

250,0

26,6

29,2

2,6

Цукрові буряки

351

389

39

111,1

16,7

17,9

1,2

Картопля

245

94

-151

38,2

62,1

9,2

-52,9

Овочі

112

125

13

111,5

23,5

16,7

-6,8

Плоди та ягоди

59

1123

1064

1889,0

14,9

68,2

53,3

Виноград

265

217

-48

81,8

91,6

61,0

-30,6

Інша продукція рослинництва

244

674

430,3

276,5

 -

*Джерело: [10]

 

У рослинництві прибутки зросли з 11,4 до 29,5 млрд. грн, або на 18,2 млрд. грн – у 2,6 рази, а рівень рентабельності – з 26,7 до 29,2 %.

Вищої рентабельності досягнуто по соняшнику (36,5 %), сої (34,5 %), ріпаку (29,2 %), пшениці (28,0 %).

У тваринництві (табл. 5) прибутки зросли з 1375 до 3756 млн. грн, або на 2381 млн. грн, або у 2,7 рази, а рівень рентабельності – з 7,8 до 13,4 %. Вищої рентабельності досягнуть у виробництві яєць (58,8 %), молока (11,0 %) виробництво м’яса свиней із збиткового у 2010 р. (-3,7 %) у 2014 р. стало прибутковим (5,6 %). Зростає збитковість виробництва м’яса овець з (-29,5) до (-52,2 %), м’яса птиці – з (-4,4 %) до (-15,4 %), залишається збитковим на рівні 2010 р. виробництво м’яса ВРХ (- 35,9 %).

 

Таблиця 5.

Ефективність виробництва продукції тваринництва

Показники

Прибуток,                    млн. грн

2014 рдо 2010 ,         (+, -)

%

Рентабельність, %

2014 р до 2010 р, (+, -)

2010 р.

2014 р.

2010 р.

2014 р.

Тваринництво усього

1374,6

3756

2381

273

7,8

13,4

5,6

М’ясо усього

-1346

-1125

221

84

 

 

 

великої рогатої худоби

-962

-1338

-376

139

-35,9

-35,9

0,0

свиней

-323

425

748

-132

-7,8

5,6

13,4

вівці та кози

-13

-27

-14

208

-29,5

-52,2

-22,8

птиці

-49

-185

-136

379

-4,4

-15,4

-11,0

Молоко

774

887

113

115

17,8

11,0

-6,8

Вовна

-9

-6

3

63

-82,2

-75,1

7,0

Яйця

678

3190

2513

471

18,6

58,8

40,2

Інша продукція тваринництва

1278

809

-469

63

 -

*Джерело: [10]

 

Прибутки від реалізації аграрної продукції залежать від обсягів її реалізації, ціни і собівартості одиниці продукції.

У рослинництві (табл. 6) збільшено прибутку по основних видах реалізованої продукції на 17728 млн. грн., з них прибутки збільшилися за рахунок зростання обсягу реалізації продукції на 7009 млн. грн., з них 3480 млн. грн. (49,6 %) по кукурудзі, 3306 млн. грн. (47,2 %) – соняшнику, 456 млн. грн. (6,5 %) –  ріпаку, 401 млн. грн. (5,7 %) по пшениці.

 

Таблиця 6.

Зміна прибутку у виробництві продукції рослинництва в аграрних підприємствах України*

Показники

Зміна маси прибутку, млн. грн

усього

у тому числі за рахунок

обсягу

ціни

собівартості

Рослинництво усього

17728

7009

40121

-29401

Зернові усього

11125

2135

26290

-17301

у тому числі:

 

 

 

 

пшениця

4826

401

10983

-6558

ячмінь

1028

2

2883

-1858

кукурудза

5057

3480

10195

-8618

Соняшник

2057

3306

6338

-7587

Соя

2539

517

5020

-2998

Ріпак

1091

456

2416

-1781

Цукрові буряки

39

9

50

-20

Картопля

-151

203

-55

-299

Овочі

13

54

-1

-40

Плоди та ягоди

1064

282

142

640

Виноград

-48

47

-79

-15

*Джерело: [10]

 

За рахунок підвищення цін одержано 40121 млн. грн. приросту прибутку в рослинництві, з яких 10195 млн. грн. (25,4 %) по кукурудзі, 100983 (27,4 %) – пшениці, 6338 млн. грн. (16,5 %) по соняшнику. За рахунок зростання собівартості продукції прибутки зменшилися на 29401 млн. грн, з яких за рахунок кукурудзи 8618 млн. грн, або на 29,3 %, соняшника 7587 млн. грн (25,8 %), пшениці 6558 млн. грн (22,3 %).

У тваринництві (табл. 7) приріст прибутку (2848 млн. грн) відбувся за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції на 320 млн. грн, від реалізації молока на 226 млн. грн (70,6 %), яєць – на 121 млн. грн (37,8 %), а м’яса свиней – зменшення прибутку. За рахунок зміни ціни прибутки у тваринництві збільшилися на 5846 млн. грн, з яких на долю яєць припадає 3528 млн. грн (60,3 %), м’яса свиней припадає 2709 млн. грн (46,3 %).

 

Таблиця 7.

Зміна прибутку у виробництві продукції тваринництва в аграрних підприємствах України*

Показники

Зміна маси прибутку, млн. грн

усього

обсягу

ціни

собівартості

Тваринництво, усього

2848

320

5846

-6943

М’ясо

220

-31

 

-3374

великої рогатої худоби

-377

83

823

-1282

свиней

748

-125

2709

-1836

вівці та кози

-14

4

4

-22

птиці

-136

7

90

-233

Молоко

112

226

2317

-2431

Вовна

3

4

1

-2

Яйця

2513

121

3528

-1136

*Джерело: [10]

 

За рахунок зростання собівартості продукції  прибутку від реалізації продукції тваринництва зменшено на 6943 млн. грн, у тому числі за рахунок молока 2431 млн. грн (35 %), м’яса свиней 1836 млн. грн (26,4 %), м’яса ВРХ 1282 млн. грн (18,5 %).

З метою підвищення ефективності аграрного виробництва для забезпечення його конкурентоспроможності в Україні необхідно вжити ряд організаційних і економічних заходів щодо підвищення урожайності сільськогосподарських культур, продуктивності тварин, удосконалення організаційної структури виробництва.

Збільшення, наприклад, надою молока на корову – з 2500 до 5000 кг забезпечує зниження собівартості – на 30 %, середньодобового приросту свиней – з 220 до 500 грамів – на 46 %, а середньодобового приросту великої рогатої худоби з 350 до 800 грамів  – на 25 %.

Для підвищення конкурентоспроможності аграрного виробництва, зусилля керівників та спеціалістів мають бути спрямовані на технічне переоснащення діючих підприємств, впровадження сучасних енергозберігаючих та екологобезпечних технологій, вдосконалення організаційно-економічного механізму діяльності господарств, а держава повинна підтримати ініціативно активні аграрні підприємства за рахунок залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій.

Висновки та пропозиції. За результатами аналізу діяльності аграрних господарських формувань та забезпечення їх конкурентоспроможності в сучасних умовах, слід зробити наступні висновки:

1. Усі господарські формування як аграрні підприємства разом з фермерськими, так і окремо аграрні підприємства без фермерських, а також фермерські як великі, так і традиційні (малі) та господарства населення зайняли свою нішу у виробництві аграрної продукції.

2. Виробництво аграрної продукції на 100 га сільськогосподарських угідь у фермерських і господарствах населення не досягли співставного базового 1990 року рівня.

3. Ефективність виробництва, завдяки його організації на приватній основі, значно вища ніж була у колгоспах і радгоспах за радянських часів.

 

Список літератури.

1. Кваша С.М. Конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції на світовому аграрному ринку / С.М. Кваша, Н.Е. Голомша // Економіка АПК. – 2006. – №5. – С.101.

2. Кіндзерський Ю. Проблема національної конкурентоспроможності та пріоритети конкурентної політики в Україні  / Ю. Кіндзерський, Г. Паламарчук // Економіка України. – 2006. – № 8. – С. 19-29.

3. Мазур Н.А. Конкурентоспроможність виробництва сільськогосподарської продукції та основні напрями її підвищення / Н.А. Мазур, М.С. Місюк // Економіка АПК. – 2007. - №2. – С. 129-127.

4. Малік М.Й. Проблемні питання розвитку кооперації та інтеграційних відносин в АПК/ М.Й. Малік, Ю.Я. Лузан / Економіка АПК. – 2010. –№ 3. – С. 3-8.

5. Малік М.Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми: монографія / М.Й. Малік, О.А. Нужна. - К. : ННЦ ІАЕ 2007. – 270 с.

6. Стельмащук А.М. Економічний механізм сталого розвитку галузі тваринництва в сільськогосподарських підприємствах / А.М. Стельмащук // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка АПК. – Тернопіль: 4. 2010 [18]. – C. 57-60.

7. Супіхонов Б.К. Про підвищення конкурентоспроможності аграрного виробництва в сучасних умовах / Б.К. Супіхонов // Економіка АПК. – 2008. - №5. – С. 3-8.

8. Ільїн В.Ю. Глобалізація та її вплив на конкурентоздатність підприємств аграрного сектору економіки України : [монографія] / В.Ю. Ільїн – Луганськ : Ноулідж, 2014. – 436 с.

9. Ільїн В.Ю. Вплив інновацій на конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств в умовах глобалізації / В.Ю. Ільїн // Часопис економічних реформ. Науково-виробничий журнал. - №1(17). – 2015. – С. 84-88.

10. Офіційний сайт „Державний комітет статистики України”. -  [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

 

References.

1. Kvasha S. (2006) “Konkurentospromozhnist' vitchyznianoi sil's'kohospodars'koi produktsii na svitovomu ahrarnomu rynku” [The competitiveness of domestic agricultural products on the world agricultural market], Ekonomika APK, vol.5, p. 101.

2. Kindzers'kyj Yu. (2006) “Problema natsional'noi konkurentospromozhnosti ta priorytety konkurentnoi polityky v Ukraini” [The problem of national competitiveness and priorities of competition policy in Ukraine], Ekonomika Ukrainy, vol.8, pp. 19-29.

3. Mazur N. (2007) “Konkurentospromozhnist' vyrobnytstva sil's'kohospodars'koi produktsii ta osnovni napriamy ii pidvyschennia” [The competitiveness of agricultural production and the main directions of its improvement], Ekonomika APK, vol.2, pp.129-127.

4. Malik M. (2010) “Problemni pytannia rozvytku kooperatsii ta intehratsijnykh vidnosyn v APK” [Issues of cooperation and integration relations in agriculture], Ekonomika APK, vol. 3, pp. 38.

5. Malik M. (2007) Konkurentospromozhnist' ahrarnykh pidpryiemstv: metodolohiia i mekhanizmy [The competitiveness of agricultural enterprises: methodology and mechanisms: monograph], Nuzhna, NNTs IAE, Kyiv, Ukraine, p. 270.

6. Stel'maschuk A. (2010) “Ekonomichnyj mekhanizm staloho rozvytku haluzi tvarynnytstva v sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstvakh” [Economic mechanism of sustainable development in the field of stock-raising], Vseukrains'kyj naukovo-vyrobnychyj zhurnal Innovatsijna ekonomika APK”,  vol.4, Ternopil', Ukraine, pp. 57-60.

7. Supikhonov B. (2008) Pro pidvyschennia konkurentospromozhnosti ahrarnoho vyrobnytstva v suchasnykh umovakh [On improving the competitiveness of agriculture in modern conditions], Ekonomika APK, vol. 5, pp. 3-8.

8. Ilyin V.Y. (2014) Hlobalizatsiia ta ii vplyv na konkurentozdatnist' pidpryiemstv ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy [Globalization and its impact on the competitiveness of enterprises of the agricultural sector of Ukraine]: [monograph] - Lugansk: Noulidzh, - 436 p.

9. Ilyin V.Y. (2015) Vplyv innovatsij na konkurentospromozhnist' sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv v umovakh hlobalizatsii [The impact of innovation on competitiveness of agricultural enterprises in the conditions of globalization], Journal of economic reforms. Scientific Production Journal. - №1 (17). - P. 84-88.

10. Official site of “State Statistics Committee of Ukraine”. - [Electronic resource]. - Access mode : http://www.ukrstat.gov.ua

 

 Стаття надійшла до редакції 20.05.2015 р.