EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2015

УДК: 330.332.

 

С. П. Ковальчук,

асистент, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК НАДХОДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ДЕРЖАВІ

 

S. P. Kovalchuk,

assistant, Vinnitsa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Vinnitsa

 

INTERCOMMUNICATION OF RECEIPT OF INVESTMENTS AND SOCIO-ECONOMIC SITUATION IS IN THE STATE

 

У статті визначений ступінь взаємозв’язку між інвестиціями та економічним розвитком держави. Охарактеризований рівень взаємозв’язку між капітальними інвестиціями та економічними показниками розвитку держави, серед яких: валовий внутрішній продукт, фінансові результати підприємств, обсяг реалізації сільськогосподарської та промислової продукції, кількість суб’єктів господарювання. В роботі сформовано організаційно-економічний механізм залучення інвестицій   з виділенням  державного і регіонального рівня, наведено алгоритм (порядок) розроблення і підготовки до реалізації інвестиційних проектів в умовах взаємодії різних інституцій, показані різновиди форм ресурсної участі замовника в інвестиційному проекті. В статті розглянута динаміка співвідношення капітальних інвестицій та валового внутрішнього, а також обґрунтована залежність обсягів залучення інвестицій від загальноекономічної ситуації та  попередніх надходжень інвестицій в економіку держави.

 

In the article a certain degree of intercommunication is between investments and economic development of the state. Described level of intercommunication between capital investments and economic indicators of development the states among that : gross domestic product, financial results of enterprises, volume of realization of agricultural and industrial produce, amount of subjects of menage. The organizationally-economic mechanism of bringing in of investments is in-process formed with the selection of state and regional level, the algorithm (order) of development and preparation to realization of investment projects in the conditions of co-operation of different institutes, shown varieties of forms of resource participation of customer is driven to the investment project. In the article the considered dynamics of correlation of capital investments and gross internal, and also reasonable dependence of volumes of bringing in of investments on a situation and previous receivabless of investments in economy of the state.

 

Ключові слова: інвестиції, капітальні інвестиції, валовий внутрішній продукт,  фактори впливу.

 

Key words: investments, capital investment, gross domestic product, influence.

 

 

Постановка проблеми. В умовах недостатньо високих показників економічного розвитку України все більший акцент робиться на інвестиційну складову, як засіб, що здатен забезпечити формування позитивної динаміки в економічних процесах. Надходження інвестицій в економіку – це економічний процес, залежний від значної кількості чинників. Аналізуючи ситуацію залучення інвестицій, акцент на різних факторах впливу в більшості випадків не передбачає розгляду обсягу фактично залучених інвестицій як складової системи впливу на майбутні інвестиції. Формуванню системи заходів поліпшення інвестиційного клімату має передувати вивчення системи чинників впливу та показників, що перебувають у взаємозв’язку із досліджуваними процесами.

Аналіз досліджень і публікації. Питання впливу різних факторів на обсяги залучення інвестицій вивчали такі науковці: Л.Л. Гриценко, М.І. Диба, Т.В. Майорова, С.В. Онишко, О.П. Савицька, Н.В. Савицька, В.Я. Швець та ін. Дослідження науковців щодо системи чинників в більшості випадків ґрунтується на вивченні факторів, що визначають умови для перебігу економічних процесів в країні, в тому числі і процесів інвестування. Проте, науковці рідко акцентують увагу на вже сформованій економічній основі для залучення інвестицій. Частково досліджується економічна ситуація як фактор, проте обсяг фактично залучених інвестицій в більшості випадків не розглядається як чинник, що впливає на майбутні надходження інвестиційних ресурсів в економіку.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження взаємозалежності між економічними характеристиками держави та надходженням інвестицій.

Виклад основного матеріалу. В умовах розвитку кризових явищ в економіці зростає недостатність і одночасно збільшується потреба у фінансових ресурсах, ефективним способом накопичення яких може виступати залучення інвестицій. Проте, діючий механізм залученню інвестицій не є досконалим, часто не враховує реалій сьогодення, особливостей економічного розвитку країни, динамічного впливу значної кількості зовнішніх та внутрішніх факторів. Використовувані механізми мають загальний характер, а диференціація та посилення диспропорцій в розвитку економіки знижує їх дієвість.

Система факторів, що впливають на інвестиційний клімат, включає чинники організаційного характеру та чинники економічного характеру. Країни з високим рівнем розвитку економіки мають переваги в сфері інвестиційної привабливості, порівняно із країнами, що характеризуються незначним рівнем розвитку економіки. Стан розвитку економіки характеризує значна кількість економічних показників. Залежність між обсягом залучення інвестицій та окремими економічними показниками їх розвитку можна визначити на основі показників кореляції між капітальними інвестиціями та: обсягом реалізованої сільськогосподарської продукції (згідно розрахункам - 0,56); фінансовими результатами підприємств (0,76); обсягом реалізованої промислової продукції (0,85); кількістю суб’єктів господарювання (0,88), валовим внутрішнім продуктом (0,93).

Визначені показники тісноти зв’язку підтверджують твердження про взаємну обумовленість рівня залучення інвестицій та рівня економічного розвитку. Виступаючи однією із характеристик економічного розвитку держави, інвестиції одночасно виконують роль фактора в покращенні економічної ситуації, формуючи потенційно привабливі характеристики для майбутнього інвестора.

При дослідженні рівня взаємозалежності між економічними показниками розвитку та обсягом інвестицій використовується принцип одночасності (взаємозв’язок показників встановлюється на основі дослідження їх в одному визначеному періоді). В систему взаємозв’язку «інвестиції породжують інвестиції» необхідно вводити поняття часового лагу. Інвестиції, залучені в поточному періоді, сприятимуть збільшенню надходжень інвестицій в майбутньому періоді.

За критерієм можливості та рівня реалізації регуляторного впливу на залучення інвестицій, заходи і інструменти регулювання можна поділити на фактори загальнодержавного впливу і фактори регіонального впливу. До основних чинників загальнодержавного регулювання варто віднести систему податкових пільг для різних галузей та територій освоєння інвестицій, систему ставок кредитування бізнесу, систему державних дотацій, субвенцій, субсидій, заохочень. На інвестиційний клімат регіону на загальнодержавному рівні впливають шляхом надання йому спеціального статусу, що передбачає проведення на цій території пільгової податково-кредитної політики. Судова система розглядається при вивченні ризиків інвестицій. Чим менш вона корумпована, і чим більш незалежна, тим привабливішими є регіони країни для інвестора. Важливим є бізнес-клімат, тобто система дозволів на ведення бізнесу, податкова система, система звітності, система контролю.

Регіональні фактори впливу на інвестиційний клімат можна об’єднати в декілька груп: засоби нормативно-методичного характеру; засоби дозвільного характеру; економіко-ресурсного характеру;  інформаційно-рекламного характеру.

Організаційно-економічний механізм залучення інвестицій   з виділенням державного і регіонального рівня наведений на рис. 1. Даний механізм формується із двох основних складових: організаційної та фінансової. Організаційна складова передбачає різні процедури із підготовки та реалізації проекту: формування інвестиційної пропозиції, розробку інвестиційного проекту. Фінансова складова – це процедури із фінансування. За кількістю процедур вона уступає організаційній, проте за рівнем важливості їй можна відвести ключову роль, адже за умови відсутності достатніх джерел інвестиційних ресурсів втрачає актуальність розробка самого інвестиційного проекту.

 

Рис. 1. Організаційно-економічний механізм залучення інвестицій на державному і регіональному рівнях

 

На сьогодні в Україні відбувається формування загальнодержавних, національних інвестиційних проектів. Їх кількість постійно збільшується. Такі проекти пропагуються в рамках пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку: нова енергія; нова якість життя; нова інфраструктура; агроперспектива. Але, аналіз існуючих проектів дозволяє зробити висновок про необхідність їх подальшого вдосконалення. Необхідно більшу увагу звертати на якість підготовки інвестиційних проектів, від чого залежить їх зацікавлення інвесторами і доходність реалізації. Як приклад, на рис. 2 наведено алгоритм (порядок) розроблення і підготовки до реалізації інвестиційних проектів в умовах взаємодії різних інституцій, що може сприяти покращенню їх якості.

 

Рис. 2. Алгоритм розроблення і підготовки до реалізації інвестиційних проектів

 

Важливе значення в контексті дослідження інвестиційних проектів має вивчення можливості ресурсної участі замовника, інших суб’єктів у реалізації таких проектів. Замовник в більшості випадків приймає участь в реалізації інвестиційного проекту. Що стосується ресурсної участі то вона диференціюється в залежності від видів ресурсів. Замовники можуть брати участь у реалізації інвестиційних проектів такими видами ресурсів: обєкт для реалізації проекту; фінансовий ресурс; природний ресурс; матеріальний ресурс; кадровий ресурс; інтелектуальний ресурс; ресурс сприяння (на регіональному рівні в першу чергу антибюрократичний); інформаційний ресурс тощо (рис. 3).

 

Рис. 3. Різновиди форм ресурсної участі замовника в інвестиційному проекті

 

У цілому ж слід відмітити, що в останні роки в економіці України не спостерігалося значних змін в динаміці залучення інвестицій, які б забезпечили кардинальні зрушення  в розвитку економіки. Це свідчить про значну залежність інвестиційного клімату від загальнодержавних економічних та правових факторів, а також про ідентичність заходів державної влади щодо інвестиційної політики. Визначальні позиції, забезпечені наявним на період впровадження ринкових відносин та забезпечення відкритості ринків економічним потенціалом і конкурентними перевагами, дозволять держави збільшувати обсяги залучення інвестицій. Набутий потенціал залучення інвестицій виступає досить важливим фактором у визначенні майбутнього обсягу інвестування.

Висновки та перспективи подальших досліджень. За результатами проведеного дослідження ми переконалися (як з теоретичної точки зору, так і на основі практичного обґрунтування) в залежності обсягів залучення інвестицій від фактично набутого рівня їх надходження, який визначається шляхом порівняння обсягу залучення інвестицій із динамікою інших економічних показників стану держави. Чим вище наявний рівень залучення інвестицій, тим більш розширеною є фінансово-господарська діяльність, активність бізнесу знаходиться на вищому рівні, економічний ефект від діяльності, що був виражений нами у валовому внутрішньому продукті – зростає більш швидкими темпами. Виявлена загальна тенденція зниження коефіцієнта співвідношення капітальних інвестицій до валового внутрішнього продукту, досліджена із вивченням факторів впливу на даний показник, була пояснена випереджаючими темпами зростання валового внутрішнього продукту над темпами зростання капітальних інвестицій. Це може розглядатися як свідчення значного наростаючого ефекту від інвестицій. Проте, враховуючи, що на формування валового внутрішнього продукту впливають не лише обсяги інвестування фінансово-господарської діяльності, доречніше відзначити відставання темпів нарощування обсягів капітальних інвестицій.

Відповідно, організаційно-економічний механізм державного регулювання залучення інвестицій повинен базуватися на раціональному співвідношенні загальнодержавних та регіональних заходах, методах і інструментах регулювання, що буде сприяти інтегрованості регіонів в єдиний цілісний державний механізм з одночасним виокремленням їх як окремих економічних систем з індивідуальними характеристиками, а це, в свою чергу, забезпечує використання уніфікованих та особистісних способів сприяння залученню інвестицій в державу та доповнює існуючий механізм державного регулювання інвестицій розширеним переліком інструментів регіонального впливу.

Подолання кризових явищ, у першу чергу, пов"язане з активізацією залучення інвестицій. А для цього необхідно використовувати усі потенційно можливі заходи економічного і організаційного характеру (за умови врахування ризик-факторів), починаючи від розроблення інвестиційних проектів і закінчуючи заходами щодо їх реалізації.

Варто відзначити, що дійсно ефективного та високого рівня залучення інвестицій можливо досягти лише за умов повного та комплексного оздоровлення економіки держави та реалізації послідовних реформ в усіх сферах діяльності держави.

Проведені дослідження моделі формування інвестицій зумовлюють необхідність подальших досліджень системи економічних і організаційних факторів впливу на залучення інвестицій.

 

Література.

1. Активізація інвестиційного процесу в Україні: колективна монографія / [Т.В. Майорова, М.І. Диба, С.В. Онишко та ін.]; за наук. ред. М.І. Диби, Т.В. Майорової; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2012. – 472 с.

2. Гриценко Л.Л. Державна інвестиційна політика: сутність, цілі та завдання [Текст] / Л.Л. Гриценко // Збірник наукових праць Кіровоградського національно- го технічного університету. – 2012. – Ч. ІІ. – С. 162 – 171. – (Серія "Економічні науки", вип. 22).

3. Савицька О.П. Державне регулювання інвестиційних процесів в Україні / О.П. Савицька, Н.В. Савицька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2011. – № 714. – С. 391–398.

4. Швець В.Я. Аналіз інвестиційного клімату в економіці України та шляхи його покращення / В.Я. Швець // Економічний нобелівський вісник. – 2014. – №1 (7). – С. 502–508.

5. Державна служба статистики України. – [Електронний ресур]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

 

References.

1. Majorova, T. V. Dyba, M. I. and Onyshko, S. V. (2012), Aktyvizatsiia investytsijnoho protsesu v Ukraini [Activation of investment process is in Ukraine], KNEU, Kyiv, Ukraine.

2. Gricenko, L.L. (2012), "Goverment investment policy: the nature, goals and objectives", Zbirnyk naukovykh prats' Kirovohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu, vol. 22, рp. 162—171.

3. Savitska, O. P. and Savitska N.V. (2011), "State regulation of investment processes in Ukraine", Vestnik of the National University "Lviv Polytechnic": Management and Entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and develop ment problems, vol. 714, pp. 391—398.

4. Shvets, V.Ya. (2014), "Analysis of investment climate in the economy of Ukraine and ways of his improvement", Ekonomichnyj nobelivs'kyj visnyk, vol. 1 (7), pp. 502—508.

5. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

 

Стаття надійшла до редакції 20.08.2015 р