EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2015

Переглянути у форматі pdf

РІВЕНЬ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ ЯК ІНДИКАТОР СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
К. Г. Гончарова

УДК 336.71

 

К. Г. Гончарова,

аспірант Черкаського Національного Університету імені Богдана Хмельницького,

провідний експерт з питань комплаєнсу банківського сектору України

 

РІВЕНЬ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ ЯК ІНДИКАТОР СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Kristina Honcharova,

aspirant of The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy,

Leading expert in compliance area of banking sector of Ukraine

 

THE LEVEL OF BANK’S TOP- MANAGEMENT’S BUSINESS REPUTATION AS INDICATOR OF ECONOMIC SECURITY SYSTEM

 

Досліджено науковий зміст наукової категорії ділова репутація та економічна безпека банку.

Наукова новизна полягає у тому, що було вперше систематизовано елементи системи внутрішнього контролю банку у взаємозв’язку із елементами системи економічної безпеку; визначено вплив рівня ділової репутації топ – менеджменту як показника гудвіл, що формується системою комплаєнс та виступає індикатором економічної безпеки банку.

Практична значущість роботи полягає в тому, що отримані результати спрямовано на оптимізацію процесу формування ефективної системи економічної безпеки банку, а саме системи внутрішнього контролю банку та формування ділової репутації топ – менеджменту банку, як інструменту контролю та превенції комплаєнс та репутаційних ризиків економічної безпеки банківської установи з метою підвищення економічної безпеки банківського сектору України.

 

Researched the scientific content of economic category business reputation & economic security of bank.

Scientific innovation of this research - there were systematized the main components of economic security elements with the interbank control systems to ensure their security.Measured the influence of business reputation level of top-management of the bank to the “goodwill”, that is forms within the compliznce system & being the indicator of economic security of the bank.

The practical value is in the results, those are focused at the optimization of the forming process & the integrating of the effective system of economic security of the banking institution, in fact – the system of internal control & forming of business reputation of top – management of the bank, as a tool for control & prevention of compliance & reputation risks of economic security in the bank to improve the economic security of the banking sector of Ukraine.

 

Ключові слова: економічна безпека,ділова репутація, індикатор, система внутрішнього контролю банку.

 

Key words: economic security, business reputation ,indicator, internal control system of the bank.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. У сучасних геополітичних та економічних умовах дедалі більшої наукової актуальності набуває розгляд питання впливу ділової репутації на діяльність банківських установ взагалі та на окремі процеси системи економічної безпеки, зокрема. Банківська діяльність потребує невпинного втручання та контролю за цими процесами, а також грамотного управління ними для досягнення банками економічних вигід та поставлених цілей. Саме тому аспекти, пов’язані з визначенням ділової репутації топ-менеджменту банку як індикатору системи економічної безпеки є обґрунтовано науково актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Теоретичними і практичними питаннями економічної безпеки банківської діяльності присвячено праці багатьох вітчизняних і зарубіжних учених. Важливий внесок у дослідження даних проблем зробили українські вчені О. Бандурка, Т. Васильців, О. Васильчак, П. Гайдуцький, В. Геєць, В. Гіжевський, Р. Гриценко, М. Диба, В. Духов, М. Зубок, М. Камлик, Л. Клюско, Г. Леонова, І. Мігус,  О. Озаріна, К. Петрова, а також зарубіжні — Л. Абалкін, Д. Артеменко, І. Бланк, О. Бочаров, С. Букін, В. Гамза, С. Ілляшенко, А. Крисін, В. Ларічев, Б. Райзберг, В. Сенчагов, Г. Тагірбеков, І. Ткачук, А. Шаваєв, В. Ярочкін, С. Яременко та інші.

З метою проведення даного дослідження, автором було проаналізовано зміст наукової категорії «економічна безпека», результати якого представлено у таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Аналіз змісту наукової категорії «економічна безпека»

Автор

Зміст

Наукової категорії «економічна безпека»

Аналіз

О.А. Бочаров

 [1, с. 15]

 

Економічна безпека банку - стан економіки кредитної організації (банку), необхідний і достатній для реалізації цільової функції, самостійного, стійкого і прогресивного розвитку, збереження стабільності за внутрішніх і зовнішніх дестабілізуючих факторів

Тлумачення економічної безпеки як стану, основним завданням при цьому є забезпечення прогресивного росту банку

A.A. Безпалько A.C. Власков В.Ф. Гапоненко

Економічна безпека банку - це стан, що характеризується його здатністю нормально функціонувати для досягнення своїх цілей за існуючих зовнішніх умов і їх змін у визначених межах

Приклад стислого тлучення економічної безпеки, що дає натяк на осноні його функції та елементи

С.В. Васильчак

 [2, с. 289]

Економічна безпека банку - стан, за якого забезпечується економічний розвиток і стабільність діяльності банку, гарантований захист його ресурсів, здатність адекватно і без істотних втрат реагувати на зміни внутрішньої і зовнішньої ситуації

Як і в двох попередніх визначеннях, економічна безпека розглядається як стан із переліком основних функцій, що більш детально окреслені

О.А. Кириченко

[3, с. 89]

Економічна безпека банківської діяльності  - це сукупність умов, за яких потенційно небезпечні для фінансового стану комерційних банків дії чи обставини, попереджені чи зведені до такого рівня, за якого вони нездатні завдати шкоди встановленому порядку функціонування банківської системи, збереженню й відтворенню її майна та інфраструктури і перешкодити досягненням банками статутних цілей

У даному визначенні змістовно  перелічені основні завдання економічної безпеки, проте відсутні інструменти здійснення даних функцій

М.В. Матвєєв

 

Економічна безпека банку - це стан, за якого забезпечується стабільність його функціонування, фінансова рівновага і регулярне одержання прибутку, можливість досягнення поставлених цілей і виконання завдань, здатність до подальшого розвитку й удосконалення

Економічна безпека розглядається як стан, за якого підтримується задовільна фінансова діяльність банку - основні функції

В.І. Соловьов

 [4, с. 175]

Економічна безпека банку - стан, за якого забезпечується стабільність його функціонування, фінансова рівновага і регулярне одержання прибутку, можливість виконання поставлених цілей і завдань, здатність до дальшого розвитку й удосконалення

Економічна безпека так само розглядається як стан. Більш детальне, ніж попереднє визначення основних функцій економічної безпеки

К.Р. Тагірбеков

[5, с. 23]

Економічна безпека банку - це його здатність протистояти деструктивним діям на фінансовому ринку і забезпечити виживання в конкурентній боротьбі банківського бізнесу

Тлумачення подібне од попереднього, практично отожнене із ним.

Л.М. Стрельбицька

 [6, с. 130]

 

Економічна безпека банку - здатність протистояти деструктивним змінам на фінансовому ринку і забезпечити виживання в конкурентній боротьбі банківського бізнесу

Тлумачення спирається на функції економічної безпеки - забезпечення стійкості та конкур-ності

С.М. Яременко

[7, с. 140]

 

Економічна безпека банку - стан, за якого забезпечується економічний розвиток і стабільність діяльності банку, гарантований захист його ресурсів, здатність адекватно і без істотних втрат реагувати на зміни внутрішньої і зовнішньої ситуації

Визначення об’ємно описує захисну функцію економічної безпеки банку, визначаючи економічну безпеки, як стан

Власне визначення

Економічна безпека банку – як процес

безперервний процес запобігання економічним загрозам та управління ризиками економічної безпеки банку з метою захисту безперервності та адекватності економіної діяльності банківської установи

Економічна безпека банку – як стан 

Стабільний стан системи внутрішнього контролю банку із елементами швидкого реагування, що забезпечує захисну функцію та сприяє сталому економічному росту банківської установи

Тлумачення, надані автором, розглядають економічну безпеку банку як стан та як процес. Адже процес не управління було введено у банківську діяльність порівняно нещодавно та за подібних умов та тлумачень, навеених вище є науковою новизною

складено автором

 

Оскільки економічна безпека, яку ми розглядаємо, не існує поза банківською системою, для детального розуміння її основних елементів потрібно перш за все проаналізувати системну взаємопов’язаність критеріїв із показниками економічної безпеки банківської установи. Одним із актуальних на сьогодні показників банківської економічної безпеки виступає рівень ділової репутація топ -менеджменту.

У сфері господарських відносин більш вживаним є саме термін «репутація», при чому не окремо, а саме «ділова репутація». Вперше поняття "репутація" у науковий обіг ввів професор Ч.Фомбран у 1996 р. і в тому чи іншому ракурсі цей феномен досліджено в працях таких науковців, як К.Букша, В.Венедиктова,  Е.Гріффін, К.Дженазі, Г.Доулінг, К. ван Ріл, В.Ріндова, І.Смайжене, О.Трубецького, Ф.Шарков та ін.

В українській науці вивчення наукової категорії "репутації" розпочалось не так давно, однак авторитет, престиж, імідж, суспільна довіра до органів державної влади, професійні стандарти у наданні послуг громадянам та інші репутаційні складові діяльності органів державної влади висвітлено у працях Т.Е.Василевської, Н.Т.Гончарук, В.М.Князєва, С.В.Колоска, І.І.Колосовської, А.В.Ліпенцева, М.М.Логунової, Н.Р.Нижник, О.Ю.Оболенського, В.М.Олуйка, Л.А.Пашко, Ю.Г.Падафет, М.І.Пірен, Г.Г.Почепцова, В.А.Ребкала, Є.В.Ромата, М.І.Рудакевич, С.М.Серьогіна, В.М.Сороко, Л.М.Усаченко та інших українських науковців.

З метою подальшого дослідження автором було розглянуто ділову репутацію за цивілістичним, економічним, статегічним, соціологічним, бухгалтерським та менеджмент- напрямками, за результатами розгляду було складено таблицю 2, що представлено нижче.

 

Таблиця 2.

Аналіз наукового поняття «ділова репутація» згідно різних наукових аспектів

Напрямок

Аналіз

1

Цивілістиний

згідно

Законодавства

України

Розглядаючи «ділову репутацію» стосовно банківських інституцій, віднаходимо дефініцію «ділова репутація» - відомості, зібрані Національним банком України, про відповідність діяльності юридичної або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи та власників істотної участі у такій юридичній особі, вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а також відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи. (прибічник Н.Подлужна [8])

2

 

Економічний

на думку

економістів

ділова репутація не більше ніж особливість або знак, що дозволяють розрізняти типи банківських установ і їх бізнес-стратегії, прогнозувати відгуки на зміни навколишнього середовища.

3

 

 

Стратегічний

на думку

стратегів

репутація - це і актив, і бар'єр, що перешкоджає мобільності банківської інституції. Оскільки репутація оцінюється зовнішнім середовищем, істотно обмежені можливості управління нею зсередини.

4

 

 

Менеджмент

з організаційної

точки зору

репутація - це похідна від внутрішньої культури компанії, результат взаємодії співробітників та менеджменту банку з зацікавленими особами.

5

 

 

Соціологічний

на думку

соціологів

репутація - сукупна оцінка відносної ефективності банківської установи, відповідності її прийнятим у суспільстві очікуванням і нормам ділового обігу.

6

 

 

 

 

Бухгалтерський

облік

з погляду

бухгалтерських

норм

Ділова репутація - це нематеріальний актив, що дає фірмі стійку конкурентну перевагу на ринку [9], один з «найбільш важливих стратегіческіхресурсов» [10]. Матеріальна стаття «гудвіл» (прибічниками є іноземні вчені, зокрема: Робертс, Даулінг, Фланаган)

складено автором

Українськими вченими – науковцями О. М. Гребешкова, О. В. Шиманська, Н.О Кравчук та О.П. Вашків визначено три основні підходи до тлумачення ділової репутації, а саме: правовий, обліковий та маркетинговий [11].

Отже, автором було вдосконалено та розширено перелік підходів до наукової категорії ділова репутація, та згруповано останні за наступними напрямками наукової діяльності: правовий, маркетинговий, маркетингово –обліковий, маркетингово –процесний, обліковий.

У таблиці 3 представлено аналіз робіт науковців, які є послідовниками правового підходу до визначення ділової репутації.

 

Таблиця 3.

Аналіз правового підходу до наукової категорії «ділова репутація»

Науковці

Зміст

Аналітична графа

1

О.М. Жидкова

розглядають ділову репутацію організації як цінний нематеріальний актив організації, який має спільні правові властивості з іміджем та брендом даної організації.

 

За даних умов, об’єктивною складова останньої виступить – немайнове благо, а суб’єктивною складовою - інформація, яка формує ділову репутацію (тобто інформація, яка надається безпосередньо банківською інституцією та оцінка ділової репутації іншими суб’єктами). Не зважаючи на відмінності тлумачень, більшість цивілістів згодні, що ділова репутація  є оцінкою професійних якостей будь-якої особи.

2

О.В. Синєгубов

3

А.О. Церковна

4

І.В. Саприкін

5

Д.Д. Луспеника

6

С.І. Шимон

7

В.П. Паліюк

8

О.В. Кохановська

9

Р.О. Стефанчук

10

С.І. Чорнооченко

11

Л.В. Красицька

та ін.

Складено автором

 

У таблиці 4 представлено аналіз робіт науковців, які є послідовниками маркетингового підходу до визначення ділової репутації.

 

Таблиця 4.

Аналіз маркетингового підходу до наукової категорії «ділова репутація»

Науковці

Зміст

Аналітична графа

1

Дж. Ларкін

Ґрунтується на визначенні ділової репутації як ефективного інструменту досягнення організацією бажаних конкурентних переваг та дизагрегує дане поняття на компоненти серед яких є поняття іміджу та бренду. Ділова репутація як судження, що дає оцінку - загальну поінформованість про діяльність компанії, що не передбачає глибокого аналізу й оцінки

Ділова репутація як усвідомлення – охоплює ті визначення, в яких йшла мова про те, що спостерігачі або зацікавлені сторони мають загальне розуміння організації, але не виносять судження про неї.

2

Дж. Ф. Махон

3

Ч. Дж. Фомбрун

4

О. Ляшенко [37]

5

Н. Краснокутська

6

О. Чирва

та інші.

 

складено автором

 

У таблиці 5 представлено аналіз робіт науковців, які є послідовниками маркетингово - облікового підходу до визначення ділової репутації

 

Таблиця 5.

Аналіз маркетингово- облікового підходу до наукової категорії «ділова репутація»

Науковці

Зміст

Аналітична графа

1

Г.Швіндін

«діілова репутація» є інструментом підвищення конкурентоспроможності, що ототожнюється з «гудвілом».

В рамках цього кластеру, корпоративна репутація визначається як сукупність індивідуальних уявлень, прихованого сприйняття, чистого сприйняття і колективних уявлень, що впливає на вартість банку.

2

 

Г. Даулінг [49]

 

складено автором

 

У таблиці 6 представлено аналіз робіт науковців, які є послідовниками маркетингово - процесного підходу до визначення ділової репутації.

 

Таблиця 6.

Аналіз маркетингово- процесного підходу до наукової категорії «ділова репутація»

науковці

зміст

аналітична графа

1

О.В. Васюренко

ділова репутація як усвідомлення - деяке знання, отримане шляхом безпосереднього залучення цільових груп в оцінку стану компанії на основі власного досвіду або думок сторонніх експертів.

В рамках даного підходу існує посиланнями на ділову репутацію як систему знань та емоцій, так як вони вказують на поінформованість про банківську інституцію. Ділова репутація як судження, що дає оцінку – охоплює ті визначення, в яких йшла мова про те, що спостерігачі або зацікавлені сторони є залученими в процес оцінки стану фірми. Вони включають в себе посилання на корпоративну репутацію як судження чи оцінку.

2

Ч.Б.М. Ван Ріель

3

Б. Браун

4

С. Перрі і т.д.

складено автором

 

У таблиці 7 представлено аналіз робіт науковців, які є послідовниками облікового підходу до визначення ділової репутації. В системі комплаєнс саме взаємозв'язок процесу формування ділової репутації та гудвілу дає економічний ефект, рівень останнього є матеріальним показником системи економічної безпеки банку. Трансформація ділової репутації із нематеріального активу у матеріальний показник гудвіл притаманний багатьом вченим.

 

Таблиця 7.

Аналіз облікового підходу до наукової категорії «ділова репутація»

Науковці

Зміст

Аналітична графа

1

Бутинця Ф. Ф.

Ділова репутація, як нематеріальний актив, що має матеріальну складову «гудвіл» та може приносити дохід, навіть, вищий за основну форму діяльності

В рамках даного підходу існує посиланнями на ділову репутацію як матеіальну бухгалтерську статтю «гудвіл»

2

Горецької П. П.

3

Голова С. Ф.

4

Костюченка В. М.

5

Губачова О. М.

6

В. Ковальова

7

Л. Сімової

8

Я. Соколова

9

М. Пятова

10

І. Павлюка

11

Полєнової С. М.

12

Єлисеєва В. М. та ін.

13

Балтатарова Е.

Розглядаючи ділову репутацію як економічну категорію ми отримаємо її складову гудвіл [54].

Ділова репутація як актив - нематеріальний об'єкт, що має вартісне вираження, тобто, по суті, є фінансовим або економічним активом.

Ділова репутація як актив – охоплює ті визначення, в яких йшла мова про те, що репутація це щось цінне і суттєве для організації. Ця група включає в себе посилання на термін як ресурс або як нематеріальні, фінансові або економічні активи. Дана група визначень розглядаю ділову репутацію як щось, що має властивість створювати вартість і розглядає її не як саму по собі, а у вигляді причинно-наслідкових зв’язків.

14

Букша К.С

15

Булико А.Н.

16

Венедиктова В.

17

Горін С.В.

18

Гребешкова О.М.

19

Дулясова М.В.

20

Ісламгієва Є.Р.

21

Кочин В.В.

22

Кравчук Н.О.

23

Лозовський Л.Ш.

24

Мочерний С.В.

25

Новіченкова Л.

26

Новик В.

27

Нусінова [51]

28

Райзберг Б.А.

29

Резонтов С.

30

Стародубцева Є.Б.

31

Соломандіна Т.

32

О. Россомахіна, [52]

33

Г. Швіндіна

34

Шиманська О.В.

35

Ханнанова Т.Р.

36

Р. Харлоу

37

О.Хортюк

38

О. Чирва і Н. Краснокутська

39

Г. Майлз і Дж. Ковін

40

Ч. Дж. Фомбрун та М. Шенлі

41

А. Голдберг

42

Г.Девіс та Л. Майлз

складено автором

 

Як видно з проведеного аналізу, на сьогодні немає єдиного, загальноприйнятого визначення поняття «ділова репутація» та «економічна безпека».

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є знаходження взаємозвязку рівня ділової репутації топ –менеджменту банку, як індикатора ефективності та розвиненості системи економічної безпеки банку, а отже розкриття впливу показника рівня ділової репутації топ –менеджменту банку на систему економічної безпеки банку через економічний ефект, що здійснюється складовими ділової репутації: нематеріальною та матеріальною складової гудвіл, що є показником ефективності системи комплаєнс, що входить до системи внутрішнього контролю.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Система складових економічної безпеки направлена на виявлення, знешко­дження, запобігання, відвернення та попередження загроз, небезпек і ризиків, як зовнішньо-векторних, а саме тих, що загрожують банківській установі ззовні, так і внутрішньо-векторних - тих, що продукуються (без)діяльністю банківської установи. Ефективний менеджмент економічної безпеки банківської установи має проявлятися в ефективному процесі управління її елементами, а саме у створенні дієвої системи внутрішнього контролю банківської установи дієвими інструментами якої є процесне управління та контроль. Отже, умови сучасного економічного становища вимагають від банків створення ефективної системи внутрішнього контролю, основним завданням якої є забезпечення економічної безпеки банківської установи. Дана система є новітньою та офіційно започаткована Національним банком України Постановою № 867 від 29.12.14 Про затвердження Положення про організацію внутрішнього контролю [18], у якому розкривається її сутність та основні елементи, що системно забезпечують ефективну економічну безпеку банку.

Сучасна банківська установа потребує деталізованого розкриття змісту складових системи економічної безпеки, а саме моделювання новітньої системи внутрішнього контролю банківської інституції.

З огляду на практичний досвід роботи автора та проаналізовані теоретичні викладки вчених, автором визначено та наведено перелік основних критеріїв оцінки рівня та відповідні показники економічної безпеки банку, які наведено у табл. 8.

 

Таблиця 8.

Аналіз системної взаємопов’язаності критеріїв із показниками економічної безпеки банківської установи

п/н№

базові критерії оцінки економічної безпеки

базова система показників економічної безпеки

приклад

1

ресурсний потенціал банку

рівень ефективності використання ресурсі

темпи зростання прибутковості та посилення економічної стабільності в діяльності суб’єкта

2

цілісність та масштаби структури банку

-затверджена адекватна структура, що погоджена НБУ

-частота перегляду структури банку

структура відповідає процесній діяльності, у якій відсутнє дублювання функціонального навантаження

3

конкурентоспроможність банку

-економічні/фінансові показники в динаміці

- портфель банку у динаміці

- ріст партнерської бази за певний період часу(що аналізується)

- рівень ділової репутації

- рівень комплаєнс банку

- забезпечення зворотності кредитів, підвищення прибутковості, підтримання ліквідності, зниження банківських ризиків, гарантування депозитів,

- впізнаваність бренду

 

4

система внутрішнього контролю банку

арсенал/інструментарій можливостей банку протистояти загрозам економічній безпеці та самостійно ліквідовувати їх

низький рівень ризиків

- високий показник гудвілу,

- розвинені системи ризик менеджменту, комплаєнс та інформаційної безпеки, що сформували високий рівень ділової репутації

5

кадрова політика банку

рівень матеріального і соціального забезпечення працівників

отримання висококваліфіковані кадри за нижчу за ринкову ціну,

позитивний імідж банку

6

ділова репутація

бренд та імідж

експансія ринку

7

комплаєнс

ефективне управління ризиками комплаєнс

показник матеріальної статті гудвіл (відсотковий/грошовий еквівалент)

Результат

8

забезпечення економічної безпеки банківської установи

ефективна система внутрішнього контролю

ефективні елементи системи, що інтегровані в банківську установу та знаходяться під контролем та постійно вдосконалюються

складено автором

 

Для економічної безпеки велике значення мають не стільки самі показники, скільки їх порогові значення, тобто допустимі величини, недодержання яких буде перешкоджати оптимальному розвитку діяльності та бізнес процесам банку, зумовлювати формування негативних тенденцій його економічної безпеки. Система значень має бути розроблена кожним банком окремо, в залежності від його напряму та масштабу діяльності. Проте показники мають перевищувати нуль у будь-якому разі. Найвищий ступінь економічної безпеки банку досягається при умові, знаходження повного комплексу показників в рамках допустимих меж порогових значень, та порогові значення одного показника не мають досягатися за рахунок іншого.

Тож, основний критерій системи економічної безпеки банку - це ефективне забезпечення економічної безпеки банку, показником якої є імплементовані у банківську установу, розвинені елементи системи внутрішнього контролю. Визначені  критерії економічної безпеки банку та їх показники - моделюють систему забезпечення оптимального функціонування банківської установи при існуванні зовнішніх і внутрішніх дестабілізаційних факторів – загроз та ризиків.

На основі проаналізованих даних, запропоновано наступні елементи системи економічної безпеки банківської установи, а саме: організаційна безпека, фінансова безпека, репутаційна безпека, інформаційна безпека, юридично – правова безпека, що наведено у таблиця 9.

 

Таблиця 9.

Складові економічної безпеки банківської установи

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

СКЛАДОВІ

ЕЛЕМЕНТИ

1

ОРГАНІЗАЦІЙНА БЕЗПЕКА

кадрова безпека з елементами фізичної та психологічної безпеки

2

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА

попередження настання економічних загроз та управіління фінансовими ризиками банку

3

РЕПУТАЦІЙНА БЕЗПЕКА

глибоко інтегрована у банківську структуру та процеси безпека із інструментами швидкого реагування та забезпечення попередження настання загроз репутації 

4

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

інформаційно –технологічна безпека з елементами управління операційно – технологічними ризиками

5

 

ЮРИДИЧНО-ПРАВОВА

БЕЗПЕКА

безпека комплаєнс банку

складено автором

 

З метою забезпечення ефективності системи економічної безпеки банку потрібно провести інтеграцію складових економічної безпеки у банківську установу. Для цього, було визначено складові системи внутрішнього контролю та проведено аналіз відповідності складових економічної безпеки складовим системи внутрішнього контролю банку, результати чого наведено у таблиці 10.

 

Таблиця 10.

Аналіз відповідності складових економічної безпеки складовим системи внутрішнього контролю банку

Система внутрішнього контролю банку

Система економічної безпеки

Внутрішні системи

Складові

1

Система комплаєнс

Юридично –правова безпека

Репутаційна безпека

2

3

Система фінансового

моніторингу

4

Система інформаційно –безпеки

Інформаційно - технологічна безпека

5

Система управління ризиками

Фінансова безпека

6

Система кадрового забезпечення

Організаційна безпека (кадрова безпека з елементами фізичної та психологічної безпеки)

складено автором

 

Дана модель розроблена відповідно до Закону України  “Про банки і банківську діяльність” [12]  з урахуванням документа Базельського комітету з банківського нагляду “Опорні положення оцінки систем внутрішнього контролю” [13] та загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і стандартів.

Дана модель потребує більш докладнішого розгляду. Отже, система внутрішнього контролю розробляється, інтегрується та вдосконалюється в банківській установі з метою зміцнення та забезпечення ефективності та  підвищення економічної безпеки банків банківських інституцій України, стабільності і безпечності діяльності банків та захисту інтересів вкладників і кредиторів.

Оскільки організація системи внутрішнього контролю має відповідати певним Принципам, було складено таблицю 11, що включає у себе повний перелік даних Принципів.

 

Таблиця 11.

Принципи організації системи внутрішнього контролю

Принцип

Зміст

1

ПРИНЦИП 1

ДІЄВІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Організація постійного процесу внутрішнього контролю, інтегрованого в поточну діяльність банку та зрозумілого на всіх рівнях персоналу банку;

2

ПРИНЦИП 2

РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ

Забезпечення уникнення ситуації, за якої одна особа здійснює повний контроль над функцією чи видом діяльності банку (відокремлення функції контролю від здійснення операцій банку);

3

ПРИНЦИП 3

УСЕБІЧНІСТЬ

 Охоплення всіх видів діяльності банку та всіх його підрозділів;

4

ПРИНЦИП 4

СВОЄЧАСНІСТЬ

Створення системи внутрішнього контролю, яка надає можливість отримати інформацію про загрозу виникнення втрат банку раніше, ніж такі втрати будуть понесені;

5

ПРИНЦИП 5

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Відокремлення функції оцінки ефективності системи внутрішнього контролю від функцій її організації і здійснення;

6

ПРИНЦИП 6

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Недопущення розголошення інформації особам, у яких немає повноваження щодо її отримання.

складено автором

 

Розглянемо більш докладно яким чином рівень ділової репутації топ –менеджменту впливає на систему економічної безпеки банку.

Критерієм ефективності системи комплаєнс виступає гудвіл банку, а саме додаткова вартість ділової репутації банківської установи, що виражається в грошовому еквіваленті, а отже складає економічний ефект.

Згідно Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України № 867, комплаєнс представляє собою дотримання банком законодавчих актів, ринкових стандартів, а також стандартів та внутрішніх документів банку, у тому числі процедур, а комплаєнс - ризик – це ризик юридичних санкцій, фінансових збитків або втрати репутації внаслідок невиконання банком законодавчих актів, ринкових стандартів, а також стандартів та внутрішніх документів банку, у тому числі процедур.

На сьогодні, комплаєнс - ризик набуває особливого значення для банків України, адже вдала модель управління комплаєнс ризиків забезпечує високий рівень репутації банку, що дорівнює його інвестиційній привабливості й довірі клієнтів.

Система комплаєнс представляє собою вагому частку внутрішнього контролю банківської інституції, основним елементом якої є управління комплаєнс ризиками та репутаційними ризиками, а отже ділова репутація топ – менеджменту банку є вагомою складовою системи комплаєнс. Взаємозв'язок  даних елементів системи комплаєнс представлено у таблиці 12.

 

Таблиця 12.

Ризик менеджмент системи комплаєнс

 

Елемент (процес)

Контроль

Мета

Мат/Нмат.

1

Ризик менеджмент комплаєнс

Ризик менеджмент репутаційних ризиків, ризиків комплаєнс фінансового моніторингу

Контроль репутації топ –менеджменту банку

Зріст репутації банку

НМА

Зріст гудвілу

МА

2

Ризик менеджмент стратегічних ризиків

Контроль формування репутації банку

3

Ризик менеджмент продуктових ризиків

4

В деяких системах економічної безпеки банків*

Ризик менеджмент операційних ризиків

Контроль репутації персоналу банку

Зріст репутації банку

НМА

складено автором

 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Рівень ділової репутації топ –менеджменту банку являє собою індикатор ефективності економічної безпеки банку. Оскільки ділова репутація складається як з нематеріальної так і з матеріальної частини – гудвіл, останній має економічний ефект. У зарубіжній практиці гудвіл давно вже набув широкого застосування як об’єкт бухгалтерського й податкового обліку. На Україні дана практика з'явилась нещодавно. Він виражається в грошовому еквіваленті різницею між продажною ціною банківської установи, що придбавається, і його балансовою вартістю.

На сьогодні банки із розвиненою системою комплаєнс, що є елементом системи внутрішнього контролю, мають бухгалтерську статтю гудвіл, що є вищою за нуль. А отже ділова репутація у банках із розвиненою системою комплаєнс має економічний ефект, адже ділова репутація топ –менеджменту банку трансформуючись у гудвіл приносить прибуток банківській інституції та є індикатором ефективної та розвивненої системи економічної безпеки банку.

В результаті проведеної аналітичної роботи, автором запропоновано удосконалене визначення наукового явища ділової репутації, за багаторівневим принципом в розрізі різних підходів (таблиця 13).

 

Таблиця 13

Визначення автором наукової категорії ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ

За різними науковими підходами

ПРАВОВИЙ

Ділова репутація система правових характеристик, що знаходяться в рамках актуального законодавства та можуть належати якфізичній так і юридичній особі.

МАРКЕТИНГОВИЙ

Ділова репутація є показником іміджу та однією зі складових бренду, які формується завдяки якіості корпоративної культури та є обєктивною оцінкою професійних якостей фізичної чи юридичної особи.

МАРКЕТИНГОВО - ОБЛІКОВИЙ

Ділова репутація складається з нематеріального елементу іміджу та бренду та має матеріальну складову «гудвіл», що виражають разом ринкове сприйняття та вартість особи.

МАРКЕТИНГО - ПРОЦЕСНИЙ

Ділова репутація розглядається як безперевний процес накопичення нематеріальних характеристик, що конвертується у позитивний імідж та перетворень останнього у матеріальну складову «гудвіл»

ОБЛІКОВИЙ

Ділова репутація розглядається як діяльність з накопичення матеріальних благ за допомогою професійної діяльності в рамках комплаєнс, тобто, законодавчих норм та професійної етики

ОБЛІКОВО-ПРАВОВИЙ

Ділова репутація є матеріальним вираженням нематеріальної складової комплаєнсу

складено автором

 

Згідно моделі внутрішньої безпеки банку, що є практичною реалізацією системи економічної безпеки, ділова репутація топ –менеджменту є однією з важливих складових ефективної системи комплаєнс банку, та виражається у матеріальній статті гудвіл. Чим вища ділова репутація банку, тим вищим є показник бухгалтерської статті гудвіл. Тож важливим інструментом системи комплаєнс, а отже й економічної безпеки банку є репутаційний менеджмент банку. Отже, ділова репутація виступає індикатором рівня розвиненості та ефективності економічної безпеки банку.

 

Список використаних джерел.

1. Бочаров О.А. Формування основ економічної безпеки у банківській діяльності : дис. канд. екон. наук / О.А. Бочаров. – М., 2003. – 20 с.

2. Васильчак С.В. Економічна безпека банків та методи її забезпечення / С.В. Васильчак, Р.Ю. Моцьо // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.12. – С. 287-293.

3. Кириченко О.А. Сучасна банківська установа: організація управління та фінансів: монографія / О.А. Кириченко, І.М. Грищенко, М.П. Денисенко, А.П. Гречан, С.А. Єрохін, С.М. Лаптєв; Ун-т економіки та права "Крок", Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, Ін-т вищ. освіти АПН України. – К. : Вид-во ХНУ; Хмельницький, 2009. – 547 с.

4. Соловйов В.І. Банківська безпека України: вдосконалення методики оцінки / В.І. Соловйов // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2012. – № 1 (17). – С. 171-176.

5. Тагирбеков К.Р. Основи банківської діяльності / К.Р. Тагирбеков. – М. : Вид-ня "Ось-89", 2003. – 446 с.

6. Стрельбицька Л.М. Банківське безпекознавство: навч. посібн. / Л.М. Стрельбицька, М.П. Стрельбицький, В.К. Гіжевський; Нац. акад. СБУ, Унів. економіки та права "КРОК". – К. : Вид-во "Кондор", 2007. – 602 с.

7. Яременко С.М. Економічна безпека банків та способи її забезпечення / С.М. Яременко. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/foa/2009_13/13_18.pdf С. 136-145 (дата доступу 03.11.15)

8. Подлужна Н. Загрози кадровій безпеці та методи їх попередження в виробничо- комерційної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Н. Подлужна, О. Єгорова. — Режим доступу: masters.donntu.edu.ua/2011/iem/kuzmina/library/tez1.htm (дата доступу 30.09.15)

9. Roberts P.W. and Dowling G.R. Corporate reputation and sustained superior financial performance. Strategic Management Journal. 2002. № 23 (12). Р. 1077 – 1093. ], рідкісний, неповторний, цінний і причинно неоднозначний актив [

10. Boyd B.K., Bergh D.D. and Ketchen Jr. D.J. Reconsidering the reputation-performance relationship: Aresource-based view. Journal of Management. 2010. № 36 (3). Р. 588 – 609.

11. Flanagan D.J. and O’Shaughnessy K.C. The effect of layoffs on firm reputation. Journal of Management. 2005. № 31 (3). Р. 445 – 463.

12. Гребешкова О. М. Ділова репутація як стратегічний актив компанії / О. М. Гребешкова, О. В Шиманська // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). - 2007. - № 1-2. - С. 493-502.

13. Закон України “Про банки і банківську діяльність”.

14. Декларація Базельського комітету з банківського нагляду “Опорні положення оцінки систем внутрішнього контролю”

 

References.

1. Bocharov, O.A. (2003), Building the foundations of economic security in banking”,Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Moscow, Russia.

2. Vasyl'chak, S.V. and  Mots'o, R.Yu. (2009), “ The economic security of banks and methods of ensuring ”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 19.12, pp. 287-293.

3. Kyrychenko, O.A. Hryschenko, I.M. Denysenko, M.P. Hrechan, A.P. Yerokhin, S.A. and Laptiev, S.M. (2009), Suchasna bankivs'ka ustanova: orhanizatsiia upravlinnia ta finansiv: monohrafiia [Modern banking institution, organization management and finance], Un-t ekonomiky ta prava "Krok", Kyiv. nats. un-t tekhnolohij ta dyzajnu, In-t vysch. osvity APN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

4. Solovjov, V.I. (2012), “ Banking Security Ukraine: improving methods of evaluation ”, Visnyk Berdians'koho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol 1 (17), pp. 171-176.

5. Tahyrbekov, K.R. (2003), Osnovy bankivs'koi diial'nosti [Basics of Banking], Vyd-nia "Os'-89", Moscow, Russia.

6. Strel'byts'ka, L.M. Strel'byts'kyj, M.P. and Hizhevs'kyj, V.K. (2007), Bankivs'ke bezpekoznavstvo [Banking Security Studies], Vyd-vo "Kondor", Kyiv, Ukraine.

7. Yaremenko, S.M. (2009), “ The economic security of banks and how to provide ”, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/foa/2009_13/13_18.pdf  (Accessed 10 October 2015).

8. Podluzhna, N. and O. Yehorova, (2011), “ Threats to security personnel and methods of prevention in production and business enterprises ”, available at: masters.donntu.edu.ua/2011/iem/kuzmina/library/tez1.htm  (Accessed 10 October 2015).

9. Roberts, P.W. and Dowling, G.R. (2002), “ Corporate reputation and sustained superior financial performance ”, Strategic Management Journal, vol 23 (12), pp. 1077 – 1093.

10. Boyd, B.K. Bergh, D.D. and Ketchen, Jr. D.J. (2010), “Reconsidering the reputation-performance relationship: Aresource-based view”, Journal of Management, vol 36 (3) , pp. 588 – 609.

11. Flanagan, D.J. and O'Shaughnessy, K.C. (2005), “The effect of layoffs on firm reputation. Journal of Management”, vol. 31 (3), pp. 445 – 463.

12. Hrebeshkova, O. M. and O. V Shymans'ka, (2007), “Business reputation as a strategic asset of the company”, Stratehiia rozvytku Ukrainy (ekonomika, sotsiolohiia, pravo), vol 1-2, pp. 493-502.

13. Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine " On Banks and Banking ", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 (Accessed 10 October 2015).

14. Basel Committee on Banking Supervision (1998), “Declaration "Supporting provisions evaluation of internal control systems", available at: https://www.bis.org/list/bcbs_all/index.rss (Accessed 10 October 2015).

 

 Стаття надійшла до редакції 20.12.2015 р.