EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2015

УДК: 335.12

 

Ю. С. Рогозян,

к. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем міжрегіонального співробітництва

Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

 

Регіональний досвід оптимізації територіальної організації мережі установ загальної освіти

 

Y. S. Rohozyan,

Ph.D., senior researcher of the problems of regional cooperation department

of the Institute of Economic and Legal Research, NAS of Ukraine, Kyiv

 

REGIONAL EXPERIENCE OPTIMIZATION OF general education TERRITORIAL network

 

В статті виявлено та узагальнено регіональний досвід оптимізації мережі установ загальної освіти та її територіальної організації на прикладі сільських та міських шкіл казахських регіонів. Наведено успішний досвід партнерства установ загальної освіти з підприємствами та органами місцевої влади. Особливу увагу приділено досвіду вдосконалення загальної освіти як рівня формування основних життєвих установок особистості.

 

The article revealed and generalized regional experience by optimize the network of general education and its territorial organization on the example of rural and urban schools Kazakh regions. Experience of successful partnership of institutions of general education with businesses and local authorities is revealed.

Particular attention is paid to improving the overall experience of education as forming the basic attitudes of the individual.

 

Ключові слова: співробітництво, розвиток, ефективність, регіон, установи загальної освіти, оптимізація.

 

Keywords: cooperation, development, effectiveness, region, institutions of general education, optimization.

 

 

Постановка проблеми. Набуття чинності змін до Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999  651-XIV диктує перехід системи української освіти на новий якісний стан, що має на увазі реформування організаційної структури, розвиток системи управління, формування нових відносин. Проте, незважаючи на державні зусилля скоріше перейти до європейської системи загальної освіти, її стан продовжує викликати безліч питань з невідповідності сучасним вимогам.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз проблем оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів належить таким вченим як О. Пастовенський, В. Курець, В. Куценко, Л. Михайлова, В. Цеханович, А. Яценко, А. Байназаров та ін., проте в сьогоденні так і не вирішено ряд проблем, пов’язаних з доцільністю такої оптимізації, адже мало дослідженим залишається питання закордонного досвіду регіонів, які успішно функціонують при такому процесі, що й обумовлює мету та завдання даної статті.

Постановка завдання. Не дивлячись на досить різноманітні дослідження, досі не визначено питання закордонного досвіду регіонів, які успішно функціонують при оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів. У зв’язку з цим, дослідження та аналіз позитивного регіонального досвіду постає дуже актуальним та своєчасним, що й обумовлює мету та завдання даної статті.

Виклад основного матеріалу. В умовах прагнення України набути європейської системи освіти актуальним постає науковий пошук шляхів, засобів і механізмів підвищення якості освіти, реальна взаємодія всіх сфер діяльності суспільства задля пріоритетного розвитку освіти і підвищення її якості, що відповідає запитам сучасного світу.

У процесі перебудови система освіти набуває мобільності, розвиває партнерські відносини з усіма зацікавленими суб'єктами соціуму, тому діяльність загальних освітніх установ повинна розвиватися у відповідному правовому полі та забезпечуватися необхідними ресурсами: фінансовими, нормативно-правовими, інформаційними.

Застаріла матеріально-технічна та навчальна база загальноосвітніх установ, особливо розташованих в сільській місцевості в Україні та їх недостатнє кадрове забезпечення, відсутність або недостатній розвиток сучасних комунікацій, транспортних засобів істотно ускладнюють освітній процес в  школах і значно знижують рівень якості загальної освіти.

Оптимізація мережі міських та сільських загальноосвітніх установ через зміну її структури і здійснення відповідних заходів соціального, організаційно-педагогічного та фінансово-економічного характеру здатна вирішити перераховані вище проблеми, як показує закордонний регіональний досвід освітніх установ Карагандського, Костанайського, Кизилордського, Павлодарського, Мангістауського, Північно-Казахстанського та Південно-Казахстанського регіонів Казахстану. В даних регіонах було виявлено соціально-педагогічні умови забезпечення оптимального функціонування загального навчання та було виділено основні внутрішні та зовнішні умови для оптимізації їх територіальної організації [1].

Так, до внутрішніх умов відносяться:

- необхідність системної діагностики профорієнтації учнів в системі мереж установ загального навчання;

- розвиток психологічної підтримки в системі мереж установ загальної освіти тощо.

До зовнішніх умов відносяться:

- спільне з іншими мережевими загальними освітніми установами формування навчально-науково-виробничих кластерів;

- розробка додаткового нормативно-правового супроводу, в рамках наявних компетенцій і повноважень учасників мережі установ загального навчання;

- виділення ресурсних територіальних центрів для організації мережі установ загального навчання тощо.

Одним з реальних механізмів реалізації внутрішніх і зовнішніх умов загального навчання в казахських регіонах вважають розвиток територіальної мережевої взаємодії установ по горизонталі між школами і по вертикалі між дошкільними установами і школами, її оптимізація відкриває нові можливості організації навіть передпрофесійної та професійної освіти  вже на рівні загальної освіти. Так, наприклад, в Кизилордському регіоні отримує розвиток корпоративне навчання в умовах мережі профільних шкіл з урахуванням потреб ринку праці у вигляді кластеру. Такий освітній кластер створювали на базі ПАТ «Кизилордпромзавод» і профільних класів шкіл сільської та міської місцевості області. Особливість такої оптимізації полягає в мобільності учнів, з пріоритетом на подальше професійне навчання на високому якісному рівні та в оптимальному режимі. При цьому також вирішуються деякі соціальні проблеми соціуму, сім'ї та особистості, орієнтуючи старшокласників на професійний вибір і найближчі перспективи самовизначення в різних сферах навчання та праці, пов'язаних не тільки з надходженням до вузу або коледжу в найближчій перспективі, а й з продуктивною працею [2].

Стратегічним розвитком відрізняється модель оптимізації територіальної взаємодії мережі установ загальної освіти в Північно-Казахстанському регіоні (с. Талшик) з підприємствами та організаціями Західного управлінського округу у сфері професійної орієнтації школярів, підготовки робітничих кадрів та фахівців для машинобудування, металургії, сфери обслуговування, сільського господарства. Даний приклад показує можливість розвитку логістично-навігаційного територіального об'єднання для реалізації прав вибору молоддю сфери професійної діяльності.

Також перспективним є досвід партнерства між сучасним технологічного оснащеним приладобудівним заводом у м. Астана і мережі міських коледжів. На рівні вертикальної взаємодії вони організовують навчання на рівні установ загальної освіти, яке за змістом вже виконує функції професійного навчання.

Іншим прикладом оптимізації територіальної організації мережі установ загальної освіти є розміщення мережі регіональних ресурсних центрів загальної освіти з прив'язкою їх до регіонально значущих галузевих економічних груп в Павлодарському регіоні. Оптимізація мережі передбачала  раціональний розподіл навчальних закладів на території регіону відповідно до демографічних прогнозів та перспектив розвитку окремих галузей економіки, а також створення системи багаторівневих установ. При цьому було дотримано наступних принципів:

- безперервність загальної освіти;

- багаторівневість системи загальної освіти;

- варіативність загальної  освіти;

- адаптивність системи загальної освіти до потреб розвитку регіональної економіки.

Для досягнення поставленої мети було вирішено наступні завдання:

1. Організація доставки учнів до шкіл шляхом автобусів та оптимізація витрат на реалізацію освітніх програм мережі установ загальної освіти: виключення дублювання при реалізації освітніх програм підготовки на одній території в рамках реалізації державного регіонального замовлення; підвищення ефективності використання бюджетних коштів за рахунок реалізації програм в рамках рекомендованих нормативів наповнюваності груп підготовки (орієнтація на позитивний ефект масштабу при розміщенні державного замовлення);

2. Підвищення заробітної плати викладацько-адміністративному персоналу (за рахунок закордонної донорської допомоги) та престижності загальної освіти за рахунок створення багатопрофільних, багаторівневих освітніх комплексів: забезпечення безперервності загальної освіти за рахунок можливості продовження навчання за обраним раніше профілем в рамках єдиного комплексу мережі установ загального навчання; розширення спектру програм загальної підготовки за рахунок об'єднання викладацьких кадрів і навчального обладнання установ мережі; підвищення доступності загальної освіти за рахунок ефективного використання наявних місць розміщення; підвищення стійкості освітніх установ до змін ринку праці за рахунок багатопрофільної підготовки, що враховує локальну спеціалізацію території, на якій розташовано освітній комплекс;

3. Виключення недоцільних витрат, які не впливають на реалізацію освітніх програм, але збільшують витрати на утримання комплексу загальної освіти  в цілому на території регіону: виявлення майна, що вимагає зміни функціонального використання; скорочення фінансових витрат на утримання майнового комплексу за рахунок звільнення від непрофільного майна, не залученого в освітній процес [3].

Одним з рішень сучасних проблем, що створилися в системі загальної освіти, є концентрація освітніх ресурсів з одночасним забезпеченням їх колективного використання. Таким чином, виникає необхідність в нових одиницях регіональних мереж загальної освіти. Однією з них є Ресурсний центр загальної освіти (далі – Центр), що розташований на території  Мангістауського регіону, в якому сконцентровані ресурси, необхідні для підготовки учнів, які в майбутньому будуть затребуваними регіональним ринком праці. Так, у вересні 2010 року на базі Центру було відкрито Ресурсний центр промисловості, що є об`єднанням декількох освітніх установ та який має можливість здійснювати спільну підготовку кадрів близько 300 осіб на рік за рахунок державної допомоги та донорських коштів [4].  

На відміну від оптимізації казахської системи загальної освіти, в українських регіонах слово «оптимізація» часто визначає, нажаль, скорочення. Так, за умови оптимізації мережі навчальних закладів у Львівській області шляхом закриття без територіального доступу до освіти опиняться близько  9000 учнів у сільській місцевості, що спровокує багато інших проблем: логістика, дороги, ремонти та інше, адже процес оптимізації в даному регіоні було розпочато у 2014 році. Проте, у міській місцевості даний процес скоріше позитивний. Так, 1,2 %  львівських закладів загальної освіти від загальної кількості у 2014 - 2015 році переходить на однозмінне навчання. Також упродовж 2014 року проведено ряд заходів з оптимізації мережі закладів шляхом об'єднання класів із малою наповнюваністю, що призвело до збільшення середньої наповнюваності (з 25,9 % до 26,1 %). Однак є ряд навчальних закладів, у яких середня наповнюваність нижча середньої по місту, а саме: найнижча наповнюваність у середньої школи № 71 (9,2 %), професійному ліцеї №50 (13,5 %), середньої школи №35(16,6 %), середньої школи «Лідер» (17,3 %), тощо; а найкраща наповнюваність у середньої школи № 4 (31,8 %), середньої школи  «Світанок» (31,8 %), гімназії «Престиж» (31,2%). За результатами аналізу мережі у 2014 році спостерігається тенденція до зменшення кількості 10-11-их класів та їх наповнюваності. В 11-ти навчальних закладах (9,3 % від загальної кількості) кількість учнів 10-11-их класів становить 10-15 учнів – загальна навчальна установа «Галицька» (10-ий кл. – 14 %), середня школа  № 27 (13% та 19% відповідно), середня школа № 57 (12 % та 16 % відповідно). У м. Львові є ряд навчальних закладів, які систематично працюють над іміджем закладу, шукають різноманітні форми і методи для територіальної організації та проведення навчання, яке б зацікавлювало дітей та їхніх батьків. Такі навчальні заклади користуються популярністю та мають велику кількість охочих навчатися саме у них [5].

Процес оптимізації територіальної організації установ загальної освіти - досить інноваційне явище для України, проте давно назріле, адже пов'язане з включенням в даний процес й зачатків професійної підготовки, розширюючи межі професійної діяльності випускників на основі багаторівневого територіального співробітництва та стає першою сходинкою для подальшого профільного навчання, а також передумов для розвитку інноваційних кластерів освіти.

Позитивним для українських регіонів є перейняття казахського досвіду, адже усі освітні установи мережі глибоко взаємодіють як між собою, так і з підприємствами, органами місцевого самоврядування тощо.

Оптимізація територіальної організації мережі установ загальної освіти в українських реаліях є складним комплексним, проте дуже необхідним процесом, тому повинен носити системний характер та обов’язковий нагляд та контроль, а першим кроком на шляху до такого процесу може служити побудова справді дієвих мереж установ освіти та врахування всіх тенденцій розвитку регіону.

 

Література.

1. Закон України «Про загальну середню освіту». – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua/.

2. Statistics Agency of Kazakhstan [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stat.gov.kz

3. Eastern Kazakhstan  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.shygys.stat.kz

4. Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України. – К.: Форум, 2010.

5. Підсумки розвитку загальної середньої, позашкільної та дошкільної освіти у 2013 – 2014 навчальному році. Сайт Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.lviv.sch.in.ua/Files/downloads/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%
D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%
B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8.pdf

 

References.

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "About General Secondary Education", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/651-14 (Accessed 5march 2015).

2.  The official web-site of Statistics Agency of Kazakhstan (2015), “Information of General Secondary Education“, available at: http://www.stat.gov.kz (Accessed 5march 2015).

3. The official web-site of Eastern Kazakhstan (2015), “Regional education system“, available at: hhttp://www.shygys.stat.kz (Accessed 5march 2015).

4. Zastavnyj, F. D. (2010). Ekonomichna i sotsial'na heohrafiia Ukrainy [Economic and social geography of Ukraine], Forum, Kyiv, Ukraine.

5. The official web-site of Education Department Office of Humanitarian Policy of Lviv City Council (2015), “Results of secondary, non-school and primary education in 2013 - 2014 academic year“, available at: http://osvita.lviv.sch.in.ua/Files/downloads/
%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0
%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8.pdf (Accessed 5march 2015).

 

Стаття надійшла до редакції 10.05.2015 р.