EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2016

УДК 339.13, 339.17

 

С. В. Маловичко,

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та менеджменту,

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО БЛОКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ТОРГІВЛЕЮ ПІДПРИЄМСТВА

 

S. Malovychko,

PhD in Economics, associate Professor of  Department of marketing and management ,

Donetsk National University of Economics and Ttrade named after Mykhaylo Tugan-Baranovsky

 

RESEARCH ON FUNCTIONAL UNIT OF CONTROL SYSTEM FOR ENTERPRISE’S E-COMMERCE

 

В статті детерміновано поняття «система управління електронною торгівлею підприємства», охарактеризовано її складові. Запропоновано науково-методичний підхід до дослідження функціонального блоку системи управління електронною торгівлею підприємств, що включає ідентифікацію характеру розвитку маркетингової підсистеми підприємств електронної торгівлі, діагностику стану логістичної підсистеми підприємств, визначення форми здійснення стратегічних змін підприємства в сфері електронної торгівлі.

 

The term of ‘System of management of enterprise’s E-commerce’ was determined in the article; the constituents of the system were described. The scientific and methodical approaches was suggested to research a function unit of system of management of enterprise’s E-commerce, that included character authentication for development of marketing subsystem of enterprises’ E-commerce, the diagnostics of the state of enterprises’ logistic subsystem, the determination of form of enterprise’s strategic changes in the field of E-commerce.

 

Ключові слова: електронна торгівля, Інтернет, система, систему управління, функціональний блок, маркетингова підсистема, логістична підсистема.

 

Keywords: e- commerce, Internet, system, control system, function box, marketing subsystem, logistic subsystem.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Мінливі реалії ринкового середовища функціонування сучасних підприємств висувають нові вимоги до управління їх діяльністю, унаслідок чого вони по-різному використовують наявні ресурси потенційного розвитку за однакових умов існування. Головним цільовим орієнтиром підприємств електронної торгівлі  виступає забезпечення гнучкості системи управління, особливість якої полягає у здатності миттєво, адекватно реагувати на зміни у маркетинговому середовищі та максимально реалізовувати потенційні можливості підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню електронної торгівлі присвячені роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Засади її розвитку в України опубліковані в роботах Брижко В. [1], Винарик Л.С. [2], Висоцької В.А. [3], Васильєва Н.Ф. [2], Мельничука О.С. [4], Новицького А. [1], Тімофєєвої О. М. [5], Цимбалюк В. [1], Чекіної К.В. [6], Чучко Н.О. [7], Швець М. [1], Щедрина А.Н. [2]та інших. Однак дослідження системи управління підприємств електронної торгівлі залишилось поза увагою авторів.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є розробка науково-методичного підходу до дослідження функціонального блоку системи управління електронною торгівлею підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Система управління електронною торгівлею підприємства – це сукупність взаємопов’язаних ресурсів, компетенцій, процесів інтернального адміністрування, що спрямовані на  підвищення рівня конкурентоспроможності електронної торгівлі підприємства з урахуванням ступеню впливу факторів маркетингового середовища. Відмінні характерні риси здійснення електронної торгівлі підприємств зумовлюють проектування системи управління електронною торгівлею підприємством, що дозволяє впливати на рівень результативності діяльності підприємства в сфері електронної торгівлі, контролювати його ефективність, та підвищувати його конкурентоспроможність на ринку (рис. 1). Система управління електронною торгівлею підприємства (СУЕТП) представлена взаємодією керуючої та керованої підсистем, яка під впливом імпульсів зовнішнього середовища ініціює керуючі імпульси в рамках відповідного контуру управління, створює задавальні імпільси керованої підсистеми, що на засадах зворотного зв’язку та антиципації дає можливість визначити  вектор стратегічного розвитку підприємства в сфері електронної торгівлі.

Розглянемо структуру функціонального блоку системи управління електронною торгівлею підприємств. Першим елементом функціонального блоку системи управління електронною торгівлею підприємства є маркетингова підсистема, завданнями якої виступають виявлення споживчих потреб, формування товарного асортименту відповідно до запитів споживачів, встановлення цін на товари, розробка комунікаційної політики, налагодження системи стимулювання, розподілу і просування товарів, забезпечення належного сервісу. З огляду на вищезазначене, виділено чотири складові маркетингової підсистеми підприємств електронної торгівлі: товарна, цінова, збутова та комунікаційна політика. Коректна побудова маркетингової підсистеми надає можливість більш ефективно вести бізнес в мережі Інтернет, тому аналіз та оцінка кожної її складової є важливим аспектом діяльності підприємства в сфері електронної торгівлі. Логіку дослідження функціонального блоку керованої підсистеми управління електронною торгівлею підприємства  наведено на рисунку 2.

 

Примітки:

ІЗС – імпульс зовнішнього середовища; КІ – керуючий імпульс; ІКП – імпульс керованої підсистеми; ЕТ – електронна торгівля.

 

Рис. 1. Система управління електронною торгівлею підприємства (СУЕТП)

[розроблено автором]

 

Рис.2. Логіка дослідження функціонального блоку системи управління електронною торгівлею підприємств

[розроблено автором]

 

 

Методика ідентифікації характеру розвитку маркетингової підсистеми підприємств електронної торгівлі полягає у визначенні рівня розвитку товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики за результатами проведення кількісного та якісного оцінювання відповідних показників.

Розглянемо етапи стандартизації значень кількісних показників оцінки товарної, комунікаційної, збутової або цінової політики підприємств електронної торгівлі:

1. Формування матриці вихідних показників оцінки, до складу якої входять  показників оцінки товарної, комунікаційної, збутової або цінової політики для  підприємств електронної торгівлі відповідних кластерів (1). При цьому -ий показник () на -му об’єкті () має певну величину :

 

                                       (1)

 

У результаті отримано матрицю , рядки якої характеризують  якісних показників однієї з товарної, комунікаційної, збутової або цінової політики підприємств.

2. Другим етапом виступає знаходження медіани () за формулою 2 у ряду за кожним з  показників [14, с.18]:

 

,                                      (2)

 

де  – нижня межа медіанного інтервалу;

 – величина медіанного інтервалу;

  половина суми накопичених частот інтервального ряду;

 – сума накопичених частот перед медіанним інтервалом;

  частота медіанного інтервалу.

3. Складання нормалізованої матриці  шляхом приведення значень показників вихідної матриці у 0 чи 1 з урахуванням значення . Якщо показник виступає дестимулятором діяльності підприємства електронної торгівлі (максимальне значення показника свідчить про негативні результати діяльності підприємства, а мінімальне – про позивні), то його значенню, що знаходиться після  за мірою зростання, присвоюється «0», а перед   «1». Якщо показник є стимулятором (максимальне значення показника свідчить про позитивний вплив на діяльність підприємства ЕТ), то його значенню, що знаходиться після  за мірою зростання, присвоюється «1», а перед   «0».

Методичний підхід, що застосовано при визначені якісних оцінок за відповідними показниками, полягає у знаходженні середнього значення експертних оцінок за показниками, що попередньо відібрані за результатами анкетування працівників підприємств електронної торгівлі, а також вітчизняних спеціалістів та фахівців на ринку електронної торгівлі України.

Для визначення узгодженості відповідей експертів використано інструменти математичної статистики, а саме – коефіцієнт рангової кореляції Спірмена та коефіцієнт конкордації. Визначення ступеня узгодженості думок експертів щодо оцінки показників товарної політики підприємств електронної торгівлі кожного кластеру розраховано коефіцієнт конкордації за формулою (3) [8, с.378]:

 

,                                     (3)

 

де  – коефіцієнт конкордації;

 – кількість факторів;

 – кількість експертів;

 – показник зв’язаних рангів в і-му ранжируванні (4.4) [15, с.378]:

 

,                                                                 (4)

 

 – кількість однакових рангів -го показника.

Настурним етапом виступає визначення коефіцієнтів конкордації та значущості оцінок показників. Так, наприклад, при оцінці маркетингової товарної політики підприємств електронної торгівлі, за допомогою пакету програми «SPSS» було проведено автоматизацію розрахунків та встановлено коефіцієнт конкордації  значення якого становило – 0,71, отже, коефіцієнт значущий, узгодженість експертних оцінок задовільна. Виходячи з того, що , отриманий у такий спосіб, є випадковою величиною, тому було визначено його надійність, тобто здійснено перевірку статистичної значущості коефіцієнта конкордації.

Кількість факторів , тому оцінка значущості коефіцієнта може бути проведена за критерієм Пірсона . Величина  за наявності зв’язних рангів з  ступенями вільності має -розподіл (4.5) [8, с.378]:

 

,                                                          (5)

 

де  – значення для сумарних рангів показників.

 

За результатами розрахунків було встановлено, що  більше табличного , за умови прийняття довірчої ймовірності у 0,95, що свідчить про не випадковість погодженості  експертних думок.

Ідентифікація характеру розвитку маркетингової підсистеми підприємств електронної торгівлі відбувається у 4 етапи, що унаочнено на рисунку 3.

За результатами діагностики маркетингової підсистеми підприємств електронної торгівлі було визначено рівень розвитку товарної, комунікаційної, збутової та цінової політики відповідно до значення їх кумулятивних оцінок  , , ,  (табл. 1), що є сумою стандартизованих значень якісних та кількісних показників.

 

Таблиця 1.

Шкала оцінки рівня розвитку складових маркетингової підсистеми підприємств електронної торгівлі

Рівень розвитку

Кумулятивна оцінка

Товарна політика

Цінова політика

Збутова політика

Комунікаційна політика

1

Низький

2

Середній

3

Високий

[розроблено автором]

 

 

Рис. 3. Структурно-логічна схема ідентифікації характеру розвитку маркетингової підсистеми підприємства електронної торгівлі [розроблено автором]

 

Ідентифікація характеру розвитку маркетингової підсистеми підприємств електронної торгівлі здійснюється після проведення комплексного аналізу рівня розвитку кожної складової маркетингової підсистеми підприємств електронної торгівлі.

Якщо більше 50% кумулятивних оцінок складових маркетингової підсистеми свідчать про високий рівень розвитку, то підприємства електронної торгівлі має прогресивний характер розвитку зазначеної підсистеми, якщо більше 50% кумулятивних оцінок складових маркетингової підсистеми свідчать про середній рівень розвитку, то підприємство електронної торгівлі має стабільний характер розвитку маркетингової підсистеми, в іншому випадку, коли більше 50% кумулятивних оцінок складових маркетингової підсистеми мають низький рівень розвитку, характер розвитку маркетингової підсистеми підприємства електронної торгівлі є регресивним. Також поєднання показників з 50% високим та 50% середнім рівнем розвитку свідчить про прогресивний характеру розвитку маркетингової підсистеми підприємств електронної торгівлі, з 50% високим та 50% низьким рівня розвитку – про стабільний характеру розвитку, а наявність показників з 50% низьким та 50% середнім рівнем розвитку – про регресивний характер розвитку.

Підприємствам електронної торгівлі, що мають прогресивний характер розвитку маркетингової підсистеми слід продовжувати реалізовувати поточний комплекс маркетингових дій. Стабільний характер розвитку маркетингової підсистеми підприємств електронної торгівлі свідчить про доцільність трансформації окремих напрямів маркетингової політики, тобто кумулятивні оцінки яких свідчать про середній або низький рівні їх розвитку. При регресивному характері розвитку маркетингової підсистеми підприємства електронної торгівлі необхідно звернути увагу на низький та середній рівні розвитку товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики та сконцентрувати зусилля на здійсненні радикальних змін їх стратегічних цілей з одночасним встановленням балансу між ними.

Другим структурним елементом функціонального блоку керованої підсистеми управління електронною торгівлею підприємств виступає логістична підсистема, що включає у себе закупівельну, транспортну, фінансову, інформаційну логістику та логістику розподілу, складування і запасів. З метою виявлення рівня розвитку логістичної підсистеми підприємств електронної торгівлі було проведено дослідження особливостей здійснення кожного виду логістичної діяльності відповідно до переліку якісних показників, що утворено за результатами опитування експертів підприємств електронної торгівлі, а також спроектовано моделі бізнес-процесів різних видів логістики.

Структурно-логічна схема діагностики стану логістичної підсистеми підприємства електронної торгівлі наведено на рисунку 4.

Методика проведення оцінки та здійснення стандартизації значень якісних та кількісних показників оцінки різних видів логістики є аналогічною до тієї, що була використана при оцінці структурних елементів маркетингової підсистеми підприємств електронної торгівлі.

 

Рис. 4. Структурно-логічна схема діагностики стану логістичної підсистеми підприємства електронної торгівлі

[розроблено автором]

 

Враховуючи той факт, що характер розвитку маркетингової підсистеми підприємств електронної торгівлі буває трьох типів (прогресивний, стабільний, регресивний), а стан логістичної підсистеми – двох (кон’югований, некон’югований) розроблено шість комбінацій, що дозволяють визначити форму здійснення стратегічних змін для підприємства електронної торгівлі з огляду на його поточний стан діяльності (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Форма здійснення стратегічних змін підприємства електронної торгівлі [розроблено автором]

Характер розвитку маркетингової підсистеми

Стан логістичної підсистеми

Форма здійснення стратегічних змін

1

Прогресивний

Кон’югований

Кайдзен

2

Прогресивний

Некон’югований

Перепроектування

3

Стабільний

Кон’югований

Бенчмаркінг

4

Стабільний

Некон’югований

Бенчмаркінг

5

Регресивний

Кон’югований

Реінжиніринг

6

Регресивний

Некон’югований

Реінжиніринг

 

Як можна побачити з таблиці 2 на підприємствах електронної торгівлі запропоновано розглядати чотири форми здійснення стратегічних змін – кайдзен, перепроектування, бенчмаркінг та реінжиніринг бізнес-процесів. Кайдзен – підхід, що полягає безперервному вдосконаленні бізнес-процесів підприємств електронної торгівлі, а також всіх аспектів управління, орієнтований на оптимізацію стандартизованих дії з залученням незначних матеріальних витрат.

Перепроектування бізнес-процесів – підхід, що концентрує зусилля підприємства електронної торгівлі на вдосконаленні існуючих бізнес-процесів. Використовується для бізнес-процесів, які є успішними на поточний момент, або для тих, незначна трансформація яких дозволить підприємству електронної торгівлі отримати значні конкурентні переваги.

Бенчмаркінг бізнес-процесів підприємства електронної торгівлі – систематичний пошук та реалізація найкращих практик організації та здійснення бізнес-процесів підприємства електронної торгівлі - еталона, впровадження яких призведе до підвищення ефективності ринкової діяльності підприємства електронної торгівлі.

Реінжиніринг бізнес-процесів – підхід, що передбачає здійснення радикальних змін до бізнес-процесів підприємства електронної торгівлі, повністю ігноруючи поточні традиційні бізнес-процеси, що відбуваються на підприємстві електронної торгівлі у зв’язку з тим, що застосування їх у теперішніх умовах не є актуальним.

Висновки. Запропонований науково-методичний підхід до дослідження функціонального блоку системи управління електронною торгівлею підприємств дає можливість визначити  форму здійснення стратегічних змін підприємства електронної торгівлі, що, в свою чергу, відкриває резерви для підвищення ефективності підприємства в цій сфері, сприяє набуттю стійких конкурентних переваг в умовах мінливості зовнішнього середовища.

 

Література.

1. Брижко В. Електронна комерція: правові заходи та заходи удосконалення : моногр. / В. Брижко, А. Новицький, В. Цимбалюк, М. Швець; НДЦ прав. інф-ки Акад. прав. наук України. - К., 2008. - 149 c.

2. Винарик Л.С. Онлайновый электронный бизнес : монография / Л. С. Винарик, А. Н. Щедрин, Н. Ф. Васильева; Ин-т экономики пром-сти НАН Украины. - Донецк, 2007. - 370 c.

3. Висоцька В.А. Особливості проектування та впровадження систем електронної комерції / А.Ю. Висоцька // Вісник національного університету «Львівська Політехніка». Комп`ютерні науки та інформаційні технології, 2008. - № 629. – С.34-45.

4. Мельничук О.С. Розвиток електронної комерції у структурі інформаційної економіки України / О.С. Мельничук // Вісник Київськ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер.: Економіка. - 2014. - 8(161). – С. 93-97.

5. Тімофєєва О. М. Використання електронних торгів в Інтернеті / О. М. Тімофєєва, І. В. Онопрієнко // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. - 2011. - Вип. 2. - С. 416-423. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pt_2011_2_65.pdf

6. Чекіна К.В. Інтернет та сучасні способи ведення електронного бізнесу / Чекіна К.В., О. В. Орлик // Інформатика та інформаційні технології : студ. наук. конф., 20 квітня 2015 р. : матер. конф. —Одеса, ОНЕУ. —С. 36-39.

7. Чучко Н.О. Електронна торгівля в системі світогосподарських відносин/ Н.О. Чучко, Г.М. Лозікова // Економіка пром-ті. – 2011. - №4. – С. 153-158.

8. Трасковецька Л. М. Автоматизація математичних методів експертних оцінок / Л. М. Трасковецька, Л. В. Боровик, О. В. Боровик // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Військові та технічні науки. – 2013. – № 2. – С. 373–384.

 

References.

1. Bryzhko ,V. Novyts'kyj, A. Tsymbaliuk, V. and Shvets' M. (2008), Elektronna komertsiia: pravovi zakhody ta zakhody udoskonalennia [E-commerce: legal events and events of improvement], NDTs prav. inf-ky Akad. prav. nauk Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

2. Vinarik, L.S. Shhedrin, A.N. and Vasil'eva, N.F. (2007), Onlajnovyj jelektronnyj biznes [On-line electronic business], In-t jekonomiki prom-sti NAN Ukrainy, Donetsk, Ukraine.

3. Vysots'ka, V.A. (2008), “Features of planning and introduction of the systems of e-commerce”, Visnyk natsional'noho universytetu «L'vivs'ka Politekhnika». Komp`iuterni nauky ta informatsijni tekhnolohii,, vol. 629, pp. 34–45.

4. Mel'nychuk O.S., (2014), “Development of e-commerce is in the structure of informative economy of Ukraine”, Visnyk Kyivs'k. nats. un-tu im. T. Shevchenka. Ser.: Ekonomika, vol. 8(161), pp. 93–97.

5. Timofieieva, O. M. Onopriienko, I. V. (2011), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Prohresyvni tekhnika ta tekhnolohii kharchovykh vyrobnytstv restorannoho hospodarstva i torhivli, vol. 2, pp. 416–423.

6. Chekina, K.V. and Orlyk, O.V. (2015), “Internet and modern methods of conduct of e-business”, Materialy konferentsii [Materials of conference], Informatyka ta informatsijni tekhnolohii [Informatics and information technologies], Odessa National Econonic University, Odessa, Ukraine, pp. 36–39.

7. Chuchko, N.O. and Lozikova H.M. (2011), “E-commerce is in the system of economic relations”, Ekonomika prom-ti, vol.4, pp. 153–158.

8. Traskovets'ka, L. M. Borovyk, L. V. Borovyk O. V. (2013), “E-commerce is in the system of economic relations”, Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Ser.: Vijs'kovi ta tekhnichni nauky, vol.2, pp. 373–384.

 

Стаття надійшла до редакції 03.04.2016 р.