EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2016

УДК 332.834.4:004.358

 

С. О. Крайчук,

к. т. н., ст. викладач, Рівненський державний гуманітарний університет

 

СТАН ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

 

S. O. Kraichuk,

Ph.D. in Engineering, Lecturer, Rivne State University of Humanities, Ukraine

 

CONDITION OF INFORMATION TECHNOLOGIES INTRODUCTION IN MANAGING MODERN ENTERPRISES

 

У статті розкрито сутність та перспективи впровадження ІТ в управлінні сучасними підприємствами. Дано порівняльну характеристику вибірки інформаційних систем і технологій, впроваджуваних в управління діяльністю підприємства. Проаналізовано стан ринку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні. Розкрито існуючі перешкоди на шляху впровадження ІТ в управлінні сучасними підприємствами: ускладнення вивчення швидкозмінних інформаційних потоків; складність розробки та впровадження інформаційних і програмних систем для автоматизації управління компаніями через відтік ІТ-персоналу, нестачу фінансових ресурсів; відсутність у значної кількості керівників розуміння доцільності використання ІТ для удосконалення управлінської роботи; доцільність безперервного застосування Internet-технологій в організації і забезпеченні мобільного управління. Рекомендовано для розв’язання проблем запровадження інформаційних технологій удосконалення процесу його реалізації в управлінні сучасними підприємствами, що забезпечить безперервний облік і контроль за станом і рухом ресурсів на підприємстві, отримання первинних даних про результати діяльності підприємства в режимі реального часу, оперативну підготовку аналітичних документів, прогнозування показників роботи підприємства, підвищення ефективності прийняття управлінських рішень.

 

The essence and prospects for introduction of IT in managing of modern enterprises were revealed in the article. The comparative characteristic of sample of information systems and technologies, implemented in the management activities was given. The condition of the market of information and communication technologies in Ukraine was analysed. Existed obstacles in the way for introducing IT in the management of modern enterprises were revealed: complications in studying the rapidly changing information flows; the complexity of development and implementation of information and program systems for automatization of companies' management due to the outflow IT-staff, lack of financial resources; lack in a significant number of managers of understanding the feasibility of using IT to improve management work; feasibility of continuous use of Internet-technologies in organizing and providing mobile management. Recommended for solving the problems of implementing information technologies of improving the process of its implementation in the management of modern enterprises that will provide continuous accounting and control over the condition and movement of resources in the enterprise, obtaining primary data on the enterprise's performance results in real-time, operative preparation of analytical documents, forecasting indicators of enterprise's performance, improvement of decision-making efficiency.

 

Ключові слова: інформаційні технології та системи, ринок ІТ, алгоритм, управління, підприємство.

 

Key words: information technologies and systems, IT market, algorithm, management, enterprise.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Управління підприємствами в умовах сучасних трансформацій, які супроводжують їх функціонування та розвиток, що викликані незворотними змінами зовнішнього середовища та супроводжуються виникненням кризових ситуацій в діяльності підприємств, все частіше потребують застосування підходів, які здатні оптимізувати взаємодію його внутрішнього середовища та зовнішніх чинників впливу на систему господарювання. Вирішити це складне завдання покликано запровадження інформаційних технологій (ІТ) в управлінні діяльністю функціонуючих нині підприємств.

Проте, реалізація поставленої мети, що спрямована зробити систему управління діяльністю підприємства більш ефективною, пов’язана із виникненням низки проблем організаційного, економічного, технічного, соціального та іншого характеру, які вимагають негайного розв’язання. Мінімізація руйнівного впливу існуючих проблем або їх усунення дозволять суттєво підвищити ефективність господарювання підприємств. Цим питанням і присвячено дане актуальне дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджувана проблематика є надзвичайно багатогранною і знайшла своє відображення в багатьох працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Так, С.Б. Алексєєв [2] розкриває шляхи вирішення проблем впровадження ІТ в процес управління стратегічним потенціалом торговельних підприємств. Г.Ю. Бібік [3] розглядає етапи розвитку ІТ, практичне значення їх використання в комерційній, виробничій та управлінській діяльності підприємства. Джестон Дж. [4]. В роботі [6] проаналізовано сучасний стан і місце ІТ в управлінні підприємством. Такі вчені, як І.В. Кривов’язюк, О.Р. Усков та Ю.М. Кулик [7; 9] зосереджують увагу на вирішенні проблем запровадження ІТ в управлінні логістичною системою підприємства, розкриваючи сучасні інформаційні логістичні системи, які використовуються в логістиці, загальні, часткові та конкретні проблеми, які заважають їх поширенню, а також встановлюють шляхи їх подолання. З позиції використання ІТ в діяльності інформаційних служб підходить до вивчення досліджуваної проблематики М.О. Левченко [11]. Натомість, Т.Н. Носкова і М.А. Омелько [12] розкривають перспективи впровадження ІТ для поліпшення організації бухгалтерського обліку. В монографії [13] науковцями приділено увагу теоретичним аспектам розвитку і застосування ІТ в економіці та управління в розрізі макро- і мікроекономіки. Т.В. Янчук [14; 15] обґрунтовує економічний механізм впровадження та реалізації ІТ на підприємствах малого та середнього бізнесу.

Разом з тим, швидкоплинність ринкового середовища, виникнення кризових ситуацій в діяльності, зміни в системі функціонування та розвитку підприємств спричинюють виникнення нових питань і проблем, які супроводжують запровадження ІТ, а тому потребують більш глибокого аналізу та вивчення можливих шляхів їх подолання.

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження умов і виявлення проблем запровадження ІТ в процесі управління сучасними підприємствами.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів. Інформаційні системи та ІТ представляють собою комплекс програмно-технічних засобів і методів виробництва, передачі, обробки та споживання інформації. Метою їх впровадження є створення системи, у якій інформаційні потоки налагоджені таким чином, що користувачі з мінімальними витратами одержують доступ до необхідної інформації в той час, коли вона потрібна, і там, де вона потрібна, а базовими принципами є: релевантність, час та місце [7].

Використовуючи сучасні технології, підприємства отримують можливості узгодити обсяг виробництва з попитом у режимі реального часу, виявляють нові канали продажів і розміщення, оптимізувати органі­заційну структуру, визначати структуру виробництва згідно з законами, покращити якість обслуговування і цим підвищити ефективність своєї діяльності [15, с. 130].

Підприємство як соціально-економічна система значною мірою залежить від ІТ, які забезпечують пропорційність її функціонування. Важливим інструментом визначення стану пропорційності соціально-економічної системи є діагностика, яка дозволяє встановити можливі резерви чи напрямки наближення порушеної пропорції до оптимального рівня [8].

Проте, невизначеність і ризики внутрішнього й зовнішнього середовища породжують виникнення кризових явищ в системі функціонування та розвитку підприємств, що вимагає здійснення імітаційного моделювання пропорційності їх розвитку [10, с.192-220], а також додаткового дослідження тенденцій та наявного стану ринку ІТ в Україні.

В сфері управління підприємствами знаходять своє застосування такі послуги галузі ІТ, як ІТ-аутсорсинг, розробка програмного забезпечення (ПЗ), системи інтеграції. Воднораз, тенденції НТР, а також новий етап економічних перетворень в Україні вимагають від вітчизняного бізнесу ефективного функціонування та розвитку, серед основних завдань якого – формування ефективної системи управління на підприємстві на основі запровадження ІТ.

Аналіз застосовуваних в практиці господарювання інформаційних систем і технологій представлено в таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Порівняльна характеристика інформаційних систем і технологій*

Характеристика

MRP I / MRP II

ERP

CRM

CALS

SAP

1. Об’єкт управління

матеріальні потоки

бізнес-процеси підприємства

інформаційні потоки

інформаційні потоки

наскрізні бізнес-процеси

2. Сфера використання

виробництво, запаси

виробництво, планування, фінанси, постачання, управління кадрами, збут

збут

постачання, етапи життєвого циклу виробу

виробництво, планування,

фінанси,

постачання,

управління кадрами збут

3. Область використання

господарська, фінансова (лише MRP II)

фінансова, господарська

розподіл

етапи життєвого цикл товару

всі сфери діяльності на рівні середніх, великих підприємств

4. Тип системи

штовхаюча

штовхаюча

штовхаюча

штовхаюча

штовхаюча

5. За видом ЛІС

диспозитивна

планова

оперативна

планова

планова, оперативна

6. Область, яку вкриває

локальна

глобальна

територіальна

глобальна

глобальна

7. Ядро системи

виробництво на базі інформації про матеріальні ресурси

система управління базою даних

«клієнто-орієнтова-

ний» підхід

інтегрована база даних

фінанси, контролінг

8.Рівень використання

мікро-, мезорівень

мікро-, мезо-макрорівень

мікро-, мезо-макрорівень

мікро-, мезо-макрорівень

мезо-, макрорівень

9. Концепція, що використовується

логістична концепція

логістична і маркетингова концепція

соціально-етичного маркетингу

маркетингу, логістики, менеджменту якості

інтегрованої логістики

10. За можливістю інтеграції з іншими системами

закрита система

Слабоінтегро-

вана система

закрита система

слабоінтегрована система за рахунок стандартизації

повна інтеграція і підтримка ERP, EAM, CRM,

SCM, APS,

PLM технологій

11. Ефект

оптимізація управління матеріальними потоками

оптимізація усіх бізнес-процесів

оптимізація за рахунок підтримки зв’язків з клієнтами

оптимізація за рахунок стандартиза-

ції та підвищення якості

оптимізація усіх бізнес-процесів між багатьма підприємствами

* складено на основі  [9, с. 91]

 

Запровадження ІТ в управлінні підприємством забезпечує прискорення обробки інформації, скорочення управлінського персоналу, забезпечення якісною інформацією керівництва, дозволяє своєчасно та якісно здійснювати діагностику господарської діяльності, підвищує швидкість прийняття управлінських рішень [15, с. 129].

Активне впровадження ІТ в сфері управління підприємствами забезпечило підтримання необхідного рівня конкурентоспроможності економіки України, незважаючи на складну ситуацію, яка стала продовженням військових дій Росії на сході країни.

Нині на ринку представлено безліч систем управління підприємством: “System Aurora (Business/400)”, “iRenaissance”, “Infor SyteLine ERP”, “Microsoft Dynamics AX”, “Microsoft Dynamics NAV”, “Капітал”, “Oracle EBusiness Suite”, “BAAN”, “Компас”, “МОНОЛИТ SQL”, “Scala”, “Галактика”, “АСТОР”, “Business Control”, “Global ERP”, “Виртуоз”, “PayDox”, “Технокласс”, “IT–Предприятие” та інші.

Незважаючи на значну кількість використовуваних систем управління у 2014 році з усієї сфери інформаційно-комунікаційних технологій в Україні зросла тільки розробка програмного забезпечення (ПЗ). За напрямом “компютерне програмування та надання інших інформаційних послуг” було надано послуг на 14,6 млрд грн. Приріст склав 33 % або 3,62 млрд грн. За експертними оцінками у 2014 році темпи зростання експорту послуг з розробки ПЗ з України скоротилися до 5 %, замість 20-25 % у минулі роки. Сумарний спад внутрішнього ІТ-ринку досяг 50 %, що обумовлено багатьма обєктивними факторами. Так, на 40 % скоротився загальний ІТ-бюджет підприємств основних галузей промисловості, на 47 % зменшився ІТ-бюджет 4-х провідних операторів звязку, на 32 % скоротився сумарний ІТ-бюджет 10 найбільших банків. Крім того, ІТ-ринок на 80 % залежить від поставок імпортного обладнання, на частку сервісів припадає всього 6 %. Це дуже несхоже на розвинені ринки, де на кожен з сегментів hardware, software і сервісів припадає по 30-35 % [5].

Україна посідає четверте місце у світі за кількістю сертифікованих ІТ-спеціалістів (після США, Індії, Росії), входить до ТОП 30 локацій для передачі замовлень на розробку ПЗ. Це свідчить про наявність величезного потенціалу зростання для галузі. Ключові переваги галузі розробки ПЗ полягає у тому, що для збільшення обсягів виробництва не потрібні значні інвестиції в основні засоби, оскільки головний актив ІТ галузі – людський фактор, тобто програмісти. Так, співвідношення розробників в компаніях, які працюють на організованому ринку і орієнтованих на аутсорсинг і внутрішній ринок можна оцінити приблизно як 90 %  і 10 % за їх загальної кількості 65 тис. чол. Крім того, у 2014 році Україна посіла 41-е місце в міжнародному рейтингу компанії A.T. Kearney найбільш привабливих країн у сфері аутсорсингу (вибірка охоплює 51 державу) [5].

Дана сфера активно підтримується урядом України [1]. Державну політику в сфері ІТ реалізує Агентство з питань електронного урядування. Агентство є центральним органом виконавчої влади, який відповідає за розвиток ІТ галузі в Україні, створює відповідні плани, обробляє та погоджує проекти нормативних документів щодо розвитку галузі.

Серед перешкод на шляху впровадження ІТ в управлінні сучасними підприємствами прийнято виділяти:

– ускладнення вивчення швидкозмінних інформаційних потоків як результат поглиблення експортної орієнтованості значної частки підприємств, погіршення процесів реалізації ринкових відносин внаслідок російської агресії та подальшого перерозподілу власності серед “нової” та “старої” олігархії;

– складність розробки та впровадження інформаційних і програмних систем для автоматизації управління компаніями через відтік ІТ-персоналу, нестачу фінансових ресурсів;

– відсутність у значної кількості керівників розуміння доцільності використання ІТ для удосконалення управлінської роботи;

– доцільність безперервного застосування Internet-технологій в організації і забезпеченні мобільного управління.

З метою вирішення проблем запровадження інформаційних технологій в управління сучасними підприємствами рекомендується дотримуватись чітко встановленої послідовності кроків (рис. 1).

 

Рис. 1. Покроковий підхід до вирішення проблем запровадження ІТ в управлінні сучасним підприємством

авторська розробка

 

Вирішення проблем запровадження інформаційних технологій в управління сучасними підприємствами повинне супроводжуватись підвищенням рівня кваліфікації управлінського персоналу, змінами організаційного характеру (організаційна перебудова), постановкою стратегічних цілей та завдань розвитку підприємства, розробкою заходів системного характеру, де центральне місце буде належити застосуванню сучасних ІТ і систем.

Висновки. Причиною неефективного господарювання на багатьох підприємствах України нині виступає недостатнє використання інформаційних технологій та систем. Порівняльна характеристика значної частини застосовуваних на підприємствах ІТ і систем показала, що їх використання забезпечує оптимізацію бізнес-процесів, поліпшення зв’язків з клієнтами, оптимізацію матеріалопотоків, підвищення якості. Разом з тим, сферу інформаційно-комунікаційних технологій нині характеризує стан стагнації, що супроводжується скороченням внутрішнього ринку, залежністю від поставок імпортного обладнання, але характеризується наявністю величезного потенціалу до зростання.

Незважаючи на активну підтримку даного сектору з боку держави, до кінця не вирішеними є проблеми вивчення та прискорення інформаційних потоків, розробки та впровадження інформаційних і програмних систем для автоматизації управління, відсутність бачення перспективності запровадження ІТ у керівників і, як наслідок, зниження мобільності управління тощо.

З метою розв’язання існуючих проблем пропонується використання покрокового підходу щодо запровадження ІТ в управлінні сучасними підприємствами, що передбачатиме збір і обробку необхідної інформації, діагностику та виявлення існуючих проблем і причин їх виникнення, розробку критеріїв вибору ІТ та їх запровадження, оцінку результатів реалізації зазначених кроків.

Загалом, це забезпечуватиме безперервний облік і контроль за станом і рухом товарно-матеріальних, фінансових, людських ресурсів на підприємстві, отримання даних про результати діяльності підприємства в режимі реального часу, оперативну підготовку аналітичних документів, прогнозів і планів робіт підприємства, підвищення ефективності прийняття управлінських рішень на основі достовірної та повної інформації про діяльність підприємства, яка доступна на будь-який момент часу.

Подальші дослідження в даному напрямку повинні бути спрямовані на створення універсальної моделі ІТ, яка дозволить значно підвищити ефективність управління діяльністю підприємства.

 

Література

1. “Про затвердження плану заходів з підтримки розвитку індустрії програмної продукції України на 2015 рік” [Електронний ресурс] / Затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 338-р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/338-2015-р.

2. Алексєєв С. Б. Проблеми впровадження інформаційних технологій у процес управління стратегічним потенціалом торговельного підприємства / С. Б. Алексєєв //

Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: зб. наук. пр. Інституту економіки промисловості НАН України. – Донецьк, 2012. – С. 99–112.

3. Бібік Г. Ю. Інформаційні технології в управлінні підприємствами / Г. Ю. Бібік // Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Економіка. – 2013. – Т. 21, вип. 7(2). – С. 69–75.

4. Джестон Дж. Управление бизнес-процессами. Практическое руководство по успешной реализации проектов / Дж. Джестон, Й. Нелис. – СПб : Символ-Плюс, 2008. – 456 с.

5. ІТ ринок. Дослідження та рекомендації // IT Ukraine Association [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://itukraine.org.ua/it-rynok.

6. Клепікова О. А. Сучасний стан і місце інформаційних технологій в управлінні підприємством / О. А. Клепікова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2013. – Випуск 5. – С. 7483.

7. Кривов’язюк І. В. Проблеми запровадження інформаційних технологій в управлінні логістичною системою підприємства / І. В. Кривов’язюк, Ю. М. Кулик  // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12. – C. 83–90.

8. Кривов’язюк І. В. Теорія пропорційності функціонування та розвитку соціально-економічних систем / І. В. Кривов’язюк, І. Я. Тишко // Наука й економіка. – 2009. – Випуск 4 (16). Том 2. – С.166–173.

9. Кривов’язюк І. В. Управління логістичними інформаційними системами підприємства: [монографія] / І. В. Кривов’язюк, О. Р. Усков. – Львів: Манускрипт, 2011. – 140 с.

10. Кривов’язюк І. В. Функціонування та розвиток підприємств в умовах кризи: системно-аналітичний підхід: [монографія] / І. В. Кривов’язюк. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2012. – 392 с.

11. Левченко М. О. Використання інформаційних технологій в управлінні ризиками машинобудівних підприємств / М. О. Левченко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 305–311.

12. Носкова Т. Н. Проблеми та перспективи впровадження інформаційних технологій в організації бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Т. Н. Носкова, М. А. Омелько. – Режим доступу: http://sophus.at.ua/publ/2012_12_11_12_ kampodilsk/sekcija_4_2012_12_11_12/problemi_ta_perspektivi_vprovadzhennja_informacijnikh_tekhnologij _v_organizaciji_bukhgalterskogo_obliku/14-1-0-342.

13. Шевчук І. Б. Теоретичні аспекти розвитку і застосування інформаційних технологій в економіці та управлінні: мезо- та мікрорівень / І. Б. Шевчук, О. М. Васьків // Автоматизация и информационные технологии – от постановки до ввода в эксплуатацию: монография / [авт. кол. : Аникин В. В., Аюпов Р. Ш., Батенькина О. В. и др.]. – Одесса: Куприенко С. В., 2013. – С. 111–125.

14. Янчук Т. В. Економічний механізм впровадження інформаційних технологій на підприємствах малого та середнього бізнесу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – Eкономіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Янчук Тетяна Василівна. – Хмельницький:  Хмельницький національний університет, 2015. – 21 с.

15. Янчук Т. В. Алгоритм впровадження інформаційних технологій в сучасний бізнес / Т. В. Янчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. – 2014. – Випуск 5. Частина 3. – С. 128–130.

 

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “ On approval of action plan for support of software industry development in 2015”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/338-2015-р.

2. Aleksieiev, S. B. (2012), “The problems of information technology implementation in management process of strategic potential of trade enterprise”, Stratehiia i mekhanizmy rehuliuvannia promyslovoho rozvytku, pp. 99–112.

3. Bibik, G.Y. (2013), “Information technology in the management of enterprises”, Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. Ser.: Ekonomika, vol. 7 (2), pp. 69–75.

4. Dzheston, Dzh. аnd Nelys, J. (2008), Upravlenye byznes-protsessamy [Management of business processes], Symbol Plus, St. Petersburg, Russia.

5. IT Ukraine Association (2016), “IT rynok. Doslidzhennia ta rekomendatsii“, available at: http://itukraine.org.ua/it-rynok (Accessed 14 March 2016).

6. Klepikova, O.A. (2013), “Information technology in the management of enterprises”, Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, vol. 5, рр. 74–83.

7. Kryvov'iaziuk, I.V. and Kulyk, Yu.M. (2013), “Problems of use of information  technologies in management of enterprises logistics system”, Actual problems of economics, vol. 12, рр. 83–90.

8. Kryvov'iaziuk, I.V. and Tyshko, I.Ya. (2009), “The theory of of proportionality of functioning and development of socio-economic systems”, Nauka j ekonomika, vol. 4, рр. 166–173.

9. Kryvov'iaziuk, I.V. and Uskov, O.R. (2011), Upravlinnia lohistychnymy informatsijnymy systemamy pidpryiemstva [Management of logistic information systems of the enterprise], Manuskrypt, L'viv, Ukraine.

10. Kryvov'iaziuk, I.V. (2012), Funktsionuvannia ta rozvytok pidpryiemstv v umovakh kryzy: systemno-analitychnyj pidkhid [Functioning and development of enterprises in the state of crisis: a systematic analytical approach], RVV LNTU, Luts'k, Ukraine.

11. Levchenko, M.O. (2012), “Use of information technologies in managing risks of engineering enterprises”, Actual problems of economics, vol. 4, pp. 305–311.

12. Noskova, T.N. and Omel'ko, M.A. (2012), “Problems and prospects of implementing information technology in organization of accounting”, available at: http://sophus.at.ua/publ/2012_12_11_12_kampodilsk/sekcija_4_2012_12_11_12/problemi_ta_perspektivi_vprovadzhennja_informacijnikh_tekhnologij _v_organizaciji_bukhgalterskogo_obliku/14-1-0-342 (Accessed 14 March 2016).

13. Shevchuk, I.B. and Vas'kiv, O.M. (2013), “Theoretical aspects of the development and application of information technology in economics and management: meso and micro level”, Avtomatyzatsyia y ynformatsyonnye tekhnolohyy – ot postanovky do vvoda v ekspluatatsyiu [Automation and Information Technologies from formulation to implementation into operation], Kupriienko S.V., Odesa, Ukraine.

14. Yanchuk, T.V. (2015), “The economic mechanism implementation of information technology at enterprises of small and medium businesses”, Ph.D. Thesis, Economics and enterprises management (by the types of economic activity), Khmelnytsky of National University, Khmelnytsky, Ukraine.

15. Yanchuk, T.V. (2014), “The algorithm of implementation of information technology in modern business”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia “Ekonomichni nauky”, vol. 5, pp. 128–130.

 

Стаття надійшла до редакції  08.04.2016 р.