EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2016

УДК 69.003: 658.157: 330.33.01

 

Л. І. Дзюбенко,

аспірант кафедри менеджменту в будівництві,

Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

 

ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ДІАГНОСТИКИ МОБІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ВІД НОВОЇ ЛОГІКИ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ДО ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ

 

L. I. Dziubenko,

graduate student of management in construction

Kiev National University of Construction and Architecture

 

DESIGNING INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEMS DIAGNOSTICS FOR MOBILE CONSTRUCTION ORGANIZATIONS: THE NEW LOGIC OF FINANCIAL OPERATIONS RELATED TO SOFTWARE PRODUCTS

 

У статті вирішено актуальну науково-прикладну задачу започаткування, створення та впровадження інструментарію функціонально-економічної діагностики (ФЕД) інвестиційного будівельного проекту, який презентується і досліджується як мобільна будівельна організація (МОБ) специфічного типу. В якості запровадженої автором методико-аналітичної системи функціонально-економічної діагностики інвестиційно-будівельного проекту (ІБП) розроблено модель «Діагностика-проект-старт» як інструмент превентивної (упереджувальної) функціонально-економічної діагностики  ІБП  як мобільного підприємства. Модель дозволяє замовнику як ініціатору ІБП та його інвестиційним партнерам формалізовано довести фінансово-економічні доцільність їх участі в проекті, виявивши - ще на етапі ініціації проекту та попереднього розгляду ТЕО (техніко-економічне обґрунтування) - порівняльні переваги проекту серед інших об’єктів інвестування, реалізувати інвестиційний задум та  стратегію натурного втілення ІБП, який реалізується у форматі мобільної тимчасової структури: від оформлення інвестиційного задуму - до завершення діяльності тимчасової структури як мобільного підприємства та введення в дію потужностей об’єкту інвестування. Результати дослідження, втілені у проектно-орієнтований інструментарій, - - на основі достовірних підсумків ФЕД ІБП та їх обґрунтованої інтерпретації - забезпечують інституційному рівню МБО спроможність розробки та успішного втілення реактивних, превентивних чи санаційних заходів щодо поліпшення керованості МБО та системного зростання економічних результатів для її установчих суб’єктів.

 

In the thesis decided to date scientific and applied problem beginning, creation and implementation of instruments of functional diagnostics of the economic investment of the construction project is presented and investigated as a mobile entity (company) specific type. (PD-PM) - The model of the “mobile enterprise Development project” conducted by the author of methodological and analytical system functional and economic diagnostics UPS is designed as the first component. On the basis of the modernization of the content of the UPS operating system offers a model of formation of organizational structure of management (ASU) UPS in mobile enterprise format to carry out on the basis of integration “ASU constructs UPS” - fragments of ASU Mobile on a different level. The basis of the control nuclei created ASU MP UPS is a project office to coordinate the activities of analysis groups on the middle level and the matrix OSU-ordered units on the lower level implementation of the UPS.

The model of “Diagnosis project-start”  as a tool of preventive (pre-emptive) functional and economic diagnosis of the UPS as the mobile enterprise. The model allows the customer as the initiator of the UPS and its investment partners formalized prove financial and economic feasibility of their participation in the project to find - at the stage of initiation of the project and preliminary examination of the feasibility study - the comparative advantages of the project among the other investment objects.

Model “Construction of diagnosis, operative controlling”   diagnose the ability of the internal environment of the UPS - at the executive level, the stages and work - to realize the investment plan and strategy of the full-scale UPS embodiment, which is implemented in a mobile temporary structure format of registration of the investment plan - until the completion of the interim structure as the mobile companies and the introduction of the object of investment capacity. Results of the study, embodied in the project-oriented tools - provide the institutional level IBO - on the basis of reliable outcome FED UPS and reasonable interpretation - the ability to design and successful implementation of reactive, preventive or remedial measures to improve the controllability of the IBO and systematic growth of economic results for its constituent entities.

 

Ключові слова: інвестиційно-будівельний проект (ІБП), мобільна  будівельна організації (МБО), функціонально-економічна діагностика (ФЕД), операційна система, «конструктив» організаційної структури управління ІБП.

 

Keywords: Investment and Construction Project (ICP), mobile construction organization (MCO), functional and economic diagnostics (FED), the operating system, "constructive" organizational management structure of ICP.

 

 

Постановка проблеми. Одним з чинників забезпечення конкурентоспроможності підприємств будівельної галузі, удосконалення науково-методичних положень управління бізнес-процесами, підвищення їх ефективності на основі комплексного оцінювання, результати якого дозволять визначити вектор структурності змін спрямованості управління  бізнес-процесами, спрогнозувати їх вплив на критично-ключові бізнес-процеси, обрати методи, способи та інструменти управління. Фукціонально-економічна діагностика (ФЕД) позиціонується як своєрідний механізм саморегулювання, що забезпечує зворотний зв'язок у контурі управління і залучає воєдино функції обліку, аналізу, контролю, координації та інформаційного забезпечення. ФЕД займає особливе місце в управлінні, але не підмінює його, а переводить на якісно новий рівень і у цьому своєму значенні розглядається як інтелектуальна система стратегічного управління розвитком підприємства та невід’ємна компонентна складова менеджменту, процесна технологія реалізації якої забезпечує розробку альтернативних підходів до здійснення оперативного методичного забезпечення та внутрішнього консалтингу інвестиційно-будівельного проекту (ІБП). Існуючий стан проблеми вказує на те, що управління бізнес-процесами на підприємстві потребує подальшого наукового дослідження та практичної апробації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні й методологічні положення проектування інформаційно-аналітичних систем діагностики на основі управління бізнес-процесами розглядались у роботах вітчизняних і зарубіжних учених: Б. Андерсена, С.О.Ареф’єва, Ю.Б. Валуєва, О.В. Віноградової, О.А. Гавриша,В.Г. Герасимчука, І. Демінга, В.В. Дергачової, Д. Джестона, І.М.Крейдич, М. Хаммера, Д. Чампі, Д. Харрінгтона, М. Фентона,А.Шеєра. Значні розбіжності у теоретичному та практичному забезпеченні діагностики функціонування підприємства загалом та його окремих сфер, необґрунтоване критеріальне забезпечення діагностики різних рівнів та складності, відсутність цілісності у взаємодії складових елементів діагностики, нормативно-правова неузгодженість у цій сфері зумовлюють необхідність у розробленні теоретико-методологічної та методичної бази формування та використання «функціонально-економічна діагностика» на засадах бізнес-індикаторів. Беручи до уваги наукові здобутки більшості вчених, недостатньо обґрунтованими залишаються питання щодо напрямів удосконалення управління бізнес-процесами на засадах процесно-функціонального підходу, що дає змогу на основі релевантної інформації приймати ефективні управлінські рішення. Цим зумовлено потребу поглибленого теоретичного обґрунтування та широкого спектра спеціальних наукових досліджень щодо проектування інформаційно-аналітичних систем діагностики мобільних будівельних організацій (МБО).

Постановка завдання. Метою статті є розвиток методико-аналітичного інструментарію функціонально-економічної діагностики інвестиційного будівельного проекту, який в організаційно-структурному та управлінському контексті презентується і досліджується як мобільна будівельна організація специфічного типу, яка за змістом і етапами функціональної та адміністративної діяльності підпорядкована життєвому циклу будівельного проекту.

Визначена мета дослідження обумовила потребу вирішення завдань:

1) визначити концептуальні основи побудови ФЕД у взаємозв'язку із іншими предметно-орієнтованими системами управління ІБП як мобільною будівельною організацією;

2) удосконалити предметно-процесну сутність та мультиплікативно-факторні взаємозв’язки між основними діагностичними бізнес-індикаторами ІБП у досліджуваному форматі;

3) віднайти прикладні економіко-математичні методи і моделі, які придатні для перевірки точності результатів ФЕД МБО та дослідити, які з них на основі новобраних критеріїв дозволяють успішно регулювати провідні складові операційної системи ІБП як мобільної організації з врахуванням проектної та об’єктної налаштованості ІБП

Виклад основного матеріалу дослідження. Діагностика, яка орієнтована на пізнання економічних протиріч, основну увагу приділяє інтерпретації тих або інших економічних результатів діяльності підприємства. При цьому його основними завданнями є: - вивчення й оцінка стану об'єкта в умовах обмеженої інформації; - визначення відхилень від нормального або оптимального стану об'єкта дослідження. Причому поняття "оптимальний стан" і "нормальний стан" є різними за економічним змістом; - дослідження причин цих відхилень та виявлення причинно-наслідкових зв'язків між показниками; - інтерпретація параметрів, процесів і тенденцій, що відбуваються; - підготовка коригувальних рішень щодо оптимізації діяльності об'єкта (окремих його елементів) та способів реалізації цих заходів; - розробка й адаптація інструментарію діагностики для проведення досліджень .Саме тому у сфері діагностики підприємств зміщується концептуальна спрямованість від монокритеріальності до полікритеріальності оцінювання станів, параметрів, складових функціонування, що зумовлює актуалізацію багатовекторного комплексного оцінювання цільових об’єктів.

Результати аналізування позицій науковців щодо трактування категорії «діагностика» засвідчили неоднозначність та різноманітну спрямованість її розуміння на мікрорівні. Визначено, що категорія етимологічно має медичне походження в сенсі розпізнавання, ідентифікування стану речей, тобто встановлення діагнозу, а також вона достатньо часто використовується у технічній сфері. Якщо ж йдеться про діагностику діяльності підприємств, то у літературі розглядається її інформаційна, аналітична, управлінська, фінансово-економічна, регулювальна та інші характеристики, що свідчить про відсутність єдності та комплексності трактування цього поняття.

Як свідчать проведені дослідження, під технологією діагностики діяльності підприємств слід розуміти обґрунтовану послідовність реалізації діагностичних процедур, яка в кінцевому результаті спрямована на підвищення рівня функціонування підприємств. Теоретико-методологічні та методичні положення системно-комплексної  та структурно-функціональної діагностики економічної захищеності будівельного підприємства на основі інтеграції критеріїв прийняття оптимальних економічних рішень про контроль ефективності функціонування суб’єкта господарювання і властивості трансверсальності та фіксації сумарного дестабілізуючого впливу факторів на результати економічної діяльності за рахунок відхилень показників-індикаторів від діапазону нормативних значень з додатковою ідентифікацією впливу на об’єктивність інтегрованого захисту економічної рівноваги.

Узагальнення базових положень сучасних управлінських концепцій, які прямо або опосередковано досліджують проблематику діагностики на мікрорівні, дозволяє нам відштовхнутися від тези, яка є беззаперечною в усіх наукових працях: діагностика— це визначення об'єктивного стану обраних параметрів у діяльності підприємства щодо відповідності поставленим цілям і завданням, вивчення відхилень від нормального стану об'єкта діагностування, причин цих відхилень, тривалості їх протікання, їх інтерпретація для формування висновків і рекомендацій. Як свідчать проведені дослідження, під технологією діагностики діяльності підприємств слід розуміти обґрунтовану послідовність реалізації діагностичних процедур, яка в кінцевому результаті спрямована на підвищення рівня функціонування підприємств.

На сучасному етапі сформувались чотири різновиди концепцій діагностики:

- аналітична концепція - передбачає систематичне оцінювання діяльності підприємства за обраними параметрами на підставі даних фінансового, податкового, управлінського та оперативного обліків;

- інформаційна концепція - розглядає діагностику як систему ідентифікації проблем підприємства, причин, що їх зумовили, з метою інформаційного забезпечення прийняття обґрунтованих управлінських рішень;

- антикризова концепція - передбачає діагностику поточних та потенційних кризових явищ на підприємстві з метою запобігання їх негативного впливу на його діяльність;

- консультаційно-дорадча концепція - прирівнює систему діагностики до дорадчих інформаційних систем економічного спрямування локального типу, які ґрунтуються на використанні сучасних програмних продуктів і спрямовані на вирішення конкретних завдань менеджменту

Прийнята в роботі гіпотеза передбачає: 

- в умовах обмежених ресурсів актуалізується проблематика активного використання ФЕД мобільних будівельних організацій, які специфічним чином акумулюють матеріальні, фінансові, людські ресурси в межах ІБП;

- ФЕД для потреб МБО має бути проектно-, об’єктно- та процесно-орієнтованою для досягнення цілей інвестиційно-будівельного проекту/програми;

- обов’язковість налаштування ФЕД на потреби МБО та забезпечення успішності  конкретного інвестиційно-будівельного проекту вимагає: переосмислення та оновлення конструкції та параметричної бази ФЕД, відображення в ній вимог ринку підрядного будівництва та можливостей застосування сучасних управлінських технологій щодо всебічної та достовірної оцінки якості менеджменту МБО.

Розроблена автором модель - Д-П-С («Діагностика-Проект-Старт») є провідною, і найбільш важливою щодо наслідків прийняття економіко-управлінських рішень для всіх інституційних суб’єктів ІБП,- складовою запровадженої в даній роботі комплексної фінансово-економічної діагностики ІБП, що реалізується у форматі тимчасової структури проектного типу.

Модель ґрунтується на ієрархічній факторній системі, яка сполучає фактори оперативного рівня, розподілені за 5 стратегічними векторами діагностики, на підставі яких у формалізованому розрахунково-аналітичному просторі формують результуючий показник моделі FDPr(β) – результат діагностики ІБП. Модель запроваджує наступну інноваційну  технологію функціонально-економічної  діагностики ІБП у форматі мобільного підприємства:

1. Формування за підсумками аналізу бізнес-планів та матеріалів техніко-економічних обґрунтувань (ТЕО) ІБП первинних матриць вихідних даних щодо проекту, (або кількох проектів в складі інвестиційного портфеля), середовища його реалізації та провідних учасників - у відповідності із змістом та первинним виміром факторів оперативного рівня моделі.

2. Упорядкування факторів оперативного рівня у «вектори діагностики», які визначатимуть локальні, узгоджені між інституційними суб’єктами стратегічні пріоритети щодо інвестування ІБП.

3. Складання трансформаційних шаблонів {Trsmj} – створений в програмному просторі моделі набір формалізованих процедур переходу від абсолютного виміру фактору до його презентування у відносній оцінці.

4. Імперативне призначення (або ж визначення експертно-еврістичним шляхом)  питомих внесків - як щодо факторів в межах векторів, так і щодо векторів діагностики в підсумковому  показнику.

5. Узгоджене прийняття системи граничних обмежень щодо оцінок по факторах оперативного рівня, а також по всім рівнях ієрархії моделі. Невідповідність оцінок проекту (чи його середовища, в залежності від змісту фактору) по хоча б по одному з них (по гранично допустимій межі) має формалізовано ініціювати однозначне вилучення проекту як потенційно привабливого об’єкту інвестування для всіх провідних суб’єктів ІБП.

6. Діагностика проекту (проектів) за факторами оперативного рівня моделі.

7. За підсумками діагностики проекту за факторами оперативного рівня - при збереженні первинного виміру даного фактору - приймається рішення:

- в разі невідповідності його характеристик «імперативним граничним обмеженням» - про припинення подальшого розгляду проекту та його вилучення із складу інвестиційного портфеля, що розглядається даним колом інституційних суб’єктів (інвестиційної програми);

- про продовження подальшої діагностики ІБП.

8. Перетворення первинного (природного) виміру фактору діагностики ІБП на оцінку в універсальних одиницях Ŵђlmj з використанням трансформаційних шаблонів {Trsmj}.

9. Сполучення оцінок по факторам нижнього, оперативного, рівня у «векторні індикатори» fξ1- fξ5 - оцінки по векторам діагностики, які діагностують надійність ІБП та середовища його втілення за окремими векторами ФЕД:

1) вектор діагностики фінансової надійності суб’єктів інвестування, ξ1;

2) вектор діагностики економічних та інвестиційних переваг ІБП впродовж тривалості його життєвого циклу, ξ2;

3) вектор діагностики продуктивності діяльності підприємства-замовника ξ3,;

4) вектор діагностики надійності провідного виконавця та середовища втілення проекту, ξ4,;

5) вектор маркетингових та соціальних переваг продукту проекту, що опосередковано впливають на економічні характеристики інвестиційного циклу, ξ5.

10. Розрахунок FDPr - інтегрального показника даної моделі діагностики ІБП, що відіграє роль абсолютного імперативу щодо абсолютної та порівняльної економіко-інвестиційної надійності самого проекту та надає провідним учасникам реалізації ІБП у форматі мобільної проектної структури впевненості у спроможності реалізувати ІБП у параметри, визначені планом інвестування, бюджетом проекту та його ресурсно-календарним планом (визначеним на підставі проекту організації будівництва).

11. Відхилення проекту (проектів), що не відповідають задовільному для даного кола інституційних суб’єктів значенню FDPr.

12. Формування електронної матриці «пріоритет по векторам інвестування», які у вигляді відносних індексів пріоритетів по векторам інвестування - діагностують переваги поданих на розгляд ІБП за окремими  векторами ФЕД:

- вектор діагностики фінансової надійності суб’єктів інвестування;

- вектор діагностики економічних та інвестиційних переваг ІБП впродовж тривалості його життєвого циклу;

- вектор діагностики продуктивності діяльності підприємства-замовника;

- вектор діагностики  надійності провідного виконавця та середовища втілення проекту;

- вектор маркетингових та соціальних переваг продукту проекту, що опосередковано впливають на економічні  характеристики інвестиційного циклу.

13. Складання гістограми підсумкових пріоритетів для  тимчасової проектної структури як  інвестора по пропонованому набору будівельних об’єктів (табл.1).

 

Таблиця 1..

Порівняльні підсумкові пріоритети  інвестування по  будівельним проектам, що підлягали діагностиці у форматі моделі «Д-П-С»

 

 

Одержана в результаті застосування даної моделі FDPr(β) - результуюча оцінка діагностики ІБП з порядковим номером β - системно відображає: фінансово-економічні переваги ІБП як об’єкту інвестування; конкурентоспроможність його функціонально-маркетингових характеристик, рівень системних та несистемних ризиків середовища реалізації ІБП, а також прогнозовану спроможність проекту в процесі експлуатації (після успішного введення в дію потужностей ІБП) належно реалізувати економічну мотивацію провідних суб’єктів, що ініціюють і створюють тимчасову проектну структуру у форматі мобільного підприємства. Підсумком використання моделі є картини рейтингових інвестиційних переваг кожного з об’єктів, що були попередньо відібрані для інвестування у середовищі тимчасової проектної структури.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Існуючі концептуальні, теоретико-методологічні та прикладні напрацювання у сфері діагностики характеризуються значною різноманітністю методичного, нормативно-критеріального та ідентифікаційного забезпечення, відсутністю уніфікованості та універсальності у діагностиці ідентичних об’єктів, неврахуванням усіх істотних складових під час реалізації цільової діагностики.

Логіка оновлення ФЕД, у відповідності із перспективою подальших досліджень, передбачатиме реалізацію наступних поетапних складових: ідентифікація стану МБОресурсиповедінкарезультат. Виходячи із змістовно-сутнісної класифікації методів та моделей економічної діагностики підприємств, даний інструментарій слід класифікувати як: інтегрований щодо підходів діагностики, оскільки він сполучає ресурсний та проектно-орієнтований (цільовий підхід), що дозволяє побудувати прикладні економіко-математичні моделі, які придатні для перевірки точності результатів функціонально-економічної діагностики та дослідити, які з них на основі новобраних критеріїв дозволяють успішно регулювати провідні складові операційної системи інвестиційного будівельного проекту  як мобільної організації з врахуванням проектної та об’єктної налаштованості інвестиційного будівельного проекту, та координувати інтенсивність використання активів зазначеного мобільної організації і спрямовувати її ресурсно-фінансовий, кадрово-іміджевий потенціал на забезпечення інтересів інституційних учасників інвестиційного будівельного проекту.

 

Література.

1.Давнис, В.В. Адаптивные модели: анализ и прогноз в экономических системах: монография / В. В. Давнис, В. И. Тинякова. – Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2006 (Воронеж) . – 353 с.

2.Замков, О.О. Математические методы в экономике / О.О. Замков, А.В. Толстопятенко, Ю.Н. Черемных – М.: МГУ им. Ломоносова. – Издательство "ДИС", 1998. – 368 с.

3. Колемаев, В.А. Математическая экономика / В.А. Колемаев – М.: ЮНИТИ, 1998. – 240с. Коробов, П.Н. Математическое программирование и моделирование экономических процессов / П.Н. Коробов– М.: ДНК, 2006. – 376 с.

4. Красс, М.С. Математика в экономике. Математические модели и методы / М.С. Красс, Б.П. Чупрынов – М.: Финансы и статистика, 2007. – 544 с.

5.Кундышева, Е.С. Экономико-математическое моделирование / Е.С. Кундышева – М.: Издательский дом Дашков и К, 2008. – 423 с.

6. Левицкий, Е.М. Адаптивные экономические модели / Е.М. Левицкий ; ред. Ю.А. Чижов; АН СССР, Сиб.отд- ние.– Новосибирск: Наука.Сиб.отд-ние, 1981, 221 с..

7. Стратегическое управление организационно-экономической устойчивостью фирмы: Логистикоориентированное проектирование бизнеса / А.Д. Канчавели, А.А. Колобов, И.Н. Омельченко и др.; под ред. А.А. Колобова, И.Н. Омельченко. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 600 с.

 

References.

1. Davnis, V.V. & Tinyakova, V.I. (2006) Adaptive models: analysis and forecast in economic systems: monograph. Voronezh, Russia: Voronezh. State university, 353

2. Zamkov, O.O., Tolstopyatenko, A.V. & Cheremnykh, Yu.N. (1998) Mathematical methods in Economics. Moscow. Russia: Lomonosov MSU. "DIS", 368

3. Kolemayev, V.A. (1998) Mathematical Economics. Moscow. Russia: UNITY, 240

4. Kras,s M.S. & Chuprynov, B.P. (2007) Mathematics in Economics. Mathematical models and methods. Moscow. Russia: Finances and Statistics, 544

5. Kundysheva, E.S. (2008) Economic and mathematical modeling. Moscow. Russia: Publishing House Dashkov & Co, 423.

6. Levitskiy, E.M. (1981) Adaptive economic models. Edited by Yu.A. Chizhov. Novosibirsk. USSA: Nauka. Siberian dep., 221 9. Lukashin, Yu.P. (2003) Adaptive methods for time series short-term forecasting: course book. Moscow. Russia: Finances and Statistics, 414

7. Kanchavelli, A.D., Kolobov, A.A., Omelchenko, I.N. & at. al. (2001) Strategic management of organisational and economic sustainability of a business: Designing your business with logistics in mind. Edited by A.A. Kolobov, I.N. Omelchenko. Moscow. Russia: Bauman MSTU, 600.

 

Стаття надійшла до редакції  03.04.2016 р.