EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2015

УДК 336.71

 

Р. А. Павлов,

к. е. н., доц., заступник декана економічного факультету з наукової роботи

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

С. О. Смирнов,

д. ф. - м. н., проф., декан економічного факультету

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

 

ФІНАНСОВІ СТРАТЕГІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В РАМКАХ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 

R. A. Pavlov,

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Dean for Scientific Work of Economic Faculty,

Dnipropetrovsk national university named after Oles Gonchar

S. O. Smyrnov,

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, prof., Dean of Economic Faculty,

Dnipropetrovsk national university named after Oles Gonchar

 

FINANCIAL STRATEGIES OF COMMERCIAL BANKS WITHIN STRATEGIC MANAGEMENT

 

В даній статті аналізуються фінансові стратегії комерційних банків в рамках стратегічного менеджменту. Фінансова стратегія займає важливе місце в рамках стратегічного планування, оскільки впливає на подальшу конкурентоспроможність комерційного банку. Різні фінансові стратегії ґрунтуються на різних підходах, але головною їх метою залишається збільшення фінансових ресурсів в коротко- та довгостроковому періодах. В статті визначаються головні компоненти та аспекти фінансових стратегій та їх вплив на діяльність комерційного банку. Різні вчені використовують різні методи до поділу стратегій в залежності від стратегічних цілей. Також розглядаються передумови до застосування тієї чи іншої стратегії в залежності від позиції банку на ринку. Дана стаття є продовженням дослідження щодо маркетингово-фінансової взаємодії в комерційних банках в Україні.

 

This article analyzes the financial strategies of commercial banks as a part of a strategic management. Financial strategy plays an important role in the strategic planning, as it influence the future competitiveness of the commercial bank. Different financial strategies are based on different approaches, but their main purpose is to increase financial resources in the short and long run. The article identifies the key components and aspects of financial strategies and their impact on the commercial bank. Different researchers use different methods to divide strategies basing on strategic objectives. Also prerequisites for the application of a strategy basing on the bank's position in the market are observed. This article is a continuation of the research on marketing and financial cooperation in commercial banks in Ukraine.

 

Ключеві слова: фінансові стратегії, банк, планування, менеджмент.

 

Keywords: financial strategies, bank planning, management.

 

 

Постановка проблеми. Головним завданням фінансового планування є перетворення стратегічних цілей та завдань банку на конкретні (абсолютні й відносні) значення фінансових показників його діяльності через реалізацію комплексу заходів у сфері фінансів.

Фінансове планування є частиною загального процесу стратегічного планування, яке включає:

1) стратегічне планування розвитку банку в частині визначення концепції його розвитку та формування стратегічних цілей;

2) тактичне планування в частині складання бізнес-планів;

3) оперативне планування в частині встановлення конкретних завдань щодо досягнення стратегічних і тактичних цілей.

Стратегічне фінансове планування – це задача для верхнього рівня менеджменту. Завдяки стратегічному фінансовому плануванню визначається перспектива розвитку банку, розробляється концептуальна основа для прийняття кардинальних рішень відносно майбутнього стану банківського ринку, продуктів, послуг, структури, прибутковості та ризиковості діяльності банку.

Фінансова стратегія банку включає в себе:

1) стратегія управління активами та пасивами банку

2) стратегія управління власними коштами

3) стратегія управління банківськими ризиками [1, с. 98-101].

Фінансова стратегія грає важливу роль у діяльності комерційного банку, тому від її вибору залежить успішність банківського бізнесу. Окрім цього, фінансова стратегія допомагає банку визначити інші аспекти своєї діяльності в рамках стратегічного менеджменту, тому аналіз існуючи фінансових стратегій є дуже актуальним для ефективного планування загальної діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Існує велика кількість фінансових  стратегій в залежності від різних факторів. Не є виключенням і ринок банківських послуг. Банки застосовують різні фінансові стратегії в залежності від їх фінансових показників, рівня розвитку ринку, ринкової частки, макроекономічних показників і т.д. Серед вітчизняних науковців даною проблематикою займалися Коробейніковим О.П., Вишневською О.В., Горемикіним В.А.,  Одинцовим М.М., Матвієнко П.В. Серед зарубіжних вчених — це Бендер Р., Вард К., Маєрс С., Хьюстон Д, Сондерс А., та інші.

Мета статті. На основі аналізу літератури та діяльності комерційних банків, визначити головні види фінансових стратегій комерційних банків в Україні та згрупувати їх за певними ознаками.

Виклад основного матеріалу. Існує багато класифікаційних груп фінансових стратегій у комерційному банку.

Так, Ілишева Н.Н. вважає, що існує два види фінансової стратегії:

1. Загальна, що регламентує досягнення загальних цілей і завдань фінансової діяльності, а також систему фінансових стратегій окремих завдань.

2. Фінансова стратегія окремих завдань, що розробляється з метою досягнення конкретних цілей і завдань та є компонентом загальної фінансової стратегії [5, c.173-181].

На думку Ковальової А.М, слід виділяти три види фінансових стратегій:

1. Генеральна фінансова стратегія, що регламентує фінансову діяльність банку, його базові напрями та питання. У рамках цієї стратегії вирішуються завдання формування фінансових ресурсів по виконавцях і напрямах роботи, визначаються взаємовідносини з бюджетами всіх рівнів, а також напрями формування та використання фінансових ресурсів. Як правило, таку стратегію розробляють не менше одного року.

2. Оперативна фінансова стратегія призначена для поточного управління фінансовими ресурсами. Вона розробляється в межах генеральної фінансової стратегії та деталізує її на конкретному проміжку часу (місяць, квартал, півріччя). Оперативна фінансова стратегія охоплює такі напрями, як доходи та виплати за цінними паперами, розрахунки з постачальниками та покупцями.

3. Фінансова стратегія досягнення окремих стратегічних завдань полягає у виконанні конкретних фінансових операцій, спрямованих на реалізацію більш глобальних цілей підприємства [7, c.211-219].

Залежно від джерел фінансової діяльності банку, що використовуються, Баранов В.В. виділяє такі види фінансових стратегій: стратегія самофінансування; стратегія позичкового фінансування; стратегія венчурного фінансування; стратегії, спрямовані на використання нетрадиційних джерел фінансування.

Залежно від ступеня ризику, на який готов йти комерційний банк для досягнення поставлених цілей і завдань, фінансова стратегія, на думку Комарова А.В., поділяється на два види: агресивну й обережну. На тих же підставах Веснін В.Р. виділяє наступальну, захисну та наступально-захисну стратегії. У свою чергу Данилова Т.Н. виділяє чотири види стратегій: агресивну, помірно агресивну, консервативну та розвинуту [8, c.146-153].

Але в аспекті маркетингової стратегії комерційного банку доцільно розглядувати класифікацію фінансових стратегій в аспекті його діяльності на ринку банківських послуг, ринкової частки, конкурентоспроможності, насиченості ринку банківськими продуктами та послугами і т.д. На основі цього найбільш типовими фінансовими стратегіями є:

1. Фінансова стратегія стабілізації;

2. Фінансова стратегія зростання;

3. Фінансова стратегія виживання;

4. Фінансова стратегія ліквідації;

5. Комбінована фінансова стратегія [2, c.362-369].

Фінансова стратегія стабілізації розглядається Коробейніковим О.П., Гвішіані Д.М., Щербко В.К. Її застосовують в умовах нестабільності за падіння фінансово-господарських показників банку, виникненні довгострокових фінансових складнощів. Фінансова стратегія стабілізації полягає в адаптації діяльності банку до умов зовнішнього середовища, усуненні можливих загроз, зниженні ризиків його роботи, підвищенні рівня ефективності взаємодії банку з партнерами та його контрагентами. Її також використовують для оптимізації циклів залучення та вкладення фінансових ресурсів, запобігання їх нестачі. Як правило, така стратегія застосовується з метою урівноваження всіх аспектів фінансової діяльності та наступного переходу до фінансової стратегії зростання.

Дана стратегія має певні особливості. Залежно від реальної економічної ситуації в банку рекомендується використовувати один з трьох вірогідних підходів до практичного здійснення стратегії стабілізації:

1. Економія та найбільш ощадливе використання всіх видів ресурсів з метою швидкої стабілізації системи господарювання банку;

2. Позитивне зрушення у внутрішньому менеджменті та стимулюванні продажу продуктів та послуг банку з певною надією на швидке пожвавлення банківської діяльності;

3. Обґрунтована стабілізація економічної ситуації, за якої стають необхідними довгострокові науково-технічні і соціально-економічні програми для досягнення міцної ринкової позиції банку [4, c.463-478].

Стратегія економії найбільш актуальна тоді, коли спостерігається раптовий спад обсягу продажу продуктів та послуг банку і загальної величини прибутку.

Цілі даної стратегії у відповідному вимірі часу можна сформулювати так: найближча (термінова) – зупинити спад ділової активності та результативності банківської діяльності; середньострокова – розпочати процес поліпшення економічного стану банку; довгострокова – започаткувати стадію пожвавлення і зростання. При цьому стратегія економії може охоплювати три фази:

1. Ревізія витрат – скорочення чисельності персоналу і витрат на його утримання; зменшення накладних витрат; здешевлення маркетингових досліджень, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт тощо.

2. Консолідація – фаза економії витрат зв'язана з обґрунтуванням часу і швидкості пожвавлення економічної діяльності та розробкою програми підвищення прибутковості банку. На цьому етапі банк намагається раціоналізувати систему управління та мінімізувати адміністративні витрати, розширення дослідно-конструкторських робіт.

3. Пожвавлення – фаза стратегії банку, яка може передувати переходу до наступальної стратегії діяльності. Це має супроводжуватись завершенням принципових перегрупувань у системі формування і використання ресурсів, активізацією маркетингової та фінансової діяльності [4, c.496-504].

Стабілізація економічної ситуації звичайно здійснюється за умови, коли результативність банківської діяльності характеризується значними коливаннями.

Фінансова стратегія зростання розглядається Коробейніковим О.П., Вишневською О.В., Горемикіним В.А., та Одинцовим М.М. Ця стратегія спрямована на отримання позитивного ефекту за рахунок розширення ділової активності банку при умові стабільності зовнішнього середовища та сегмента ринку, що динамічно розвивається, та у якому працює банк. Стратегія переслідує такі цілі: збільшення обігу капіталу, частки ринку, розширення меж фінансової діяльності, досягнення позитивної динаміки розвитку. Залежно від специфічних умов середовища можливе використання таких видів фінансових стратегій зростання:

інтегроване зростання забезпечує фінансову підтримку інтеграції банку, що пов’язане з придбанням інших організацій;

інтенсивне зростання забезпечує фінансову підтримку агресивного захоплення ринку, розширення його меж за допомогою використання нових видів продуктів та послуг;

обмежене зростання – стратегія, яка є аналогічною стратегії інтенсивного зростання, проте реалізація планів відбувається повільніше;

диверсифіковане зростання забезпечує збільшення видів фінансової діяльності, а також необхідне фінансування розширення меж збутової діяльності банку [3, c.225].

Фінансова стратегія виживання досліджувалась Коротковим Е.М., Гвішіані Д.М., Віссемом Х. Вона застосовується в умовах глибокої кризи та в предбанкротному стані, та полягає в застосуванні швидких скоординованих дій, які базуються на максимально точних розрахунках. Утілюються програми з перебудови систем управління, фінансово-господарської діяльності, зміни структури бізнес-портфеля, джерела фінансових ресурсів. Ключовою метою цієї стратегії є максимально швидке виведення банку з кризи та перехід до стратегії стабілізації. Для розроблення та реалізації такої стратегії застосовують жорстку централізацію всіх видів діяльності. Можливе використання таких видів фінансової стратегії виживання:

стратегія скорочення − полягає у відмові від частини видів діяльності з метою отримання кращих фінансових результатів на найбільш пріоритетних напрямах;

стратегія реструктуризації – полягає у приведенні структури фінансово-господарської діяльності банку у відповідність до умов зовнішнього середовища [5, c.296-307].

Фінансова стратегія ліквідації досліджувалася Коробейніковим О.П., Горемикіним В.А,, Кузнєцовим В.С. Вона розглядається як підвид стратегії виживання, проте має свої специфічні характеристики, полягає в забезпеченні максимально ефективного процесу ліквідації всього банку, повного забезпечення фінансових інтересів акціонерів і кредиторів, а також забезпечення мінімізації збитків.

Комбінована фінансова стратегія розглядалася Горемикіним В.А. та Кузнєцовим В.С. Вона забезпечує реалізацію цілей і завдань діяльності банку, що знаходяться одночасно у площині кількох вищезазначених стратегій.

Окрім перерахованих фінансових стратегій, які виходять з позиції маркетингового планування, доцільно також враховувати фінансові стратегії, які випливають із специфіки банківського бізнесу, а саме:

1. Стратегію управління пасивами та активами банку;

2. Стратегію управління власними коштами банку;

3. Стратегію управління ризиками [1, c.539-556].

Усі банківські операції умовно можна розподілити на

1. Пасивні операції (пов’язані із накопиченням власного капіталу, залученням коштів)

2. Активні операції (пов’язані із розміщенням власних та залучених коштів з метою отримання прибутку)

3. Комісійно-посередницькі операції.

Під час стратегії управління пасивами та активами банку необхідно чітко прогнозувати їх динаміку та структуру. Окрім цього важливе місце посідає також управління гепом – розривом або незбалансованістю активами і пасивами банку.

При стратегії управління власними коштами банку планується управління:

1. Статутним фондом банку;

2. Резервними і страховими фондами;

3. Фондами переоцінки основних коштів;

4. Нерозподілений прибуток минулих років;

5. Фінансовий результат поточного року.

В умовах нестабільної економіки важливе значення набуває стратегія управління фінансовими ризиками. При даній стратегії аналізуються усі можливі ризики, оцінюються їх вплив на банківську активність, вибирається метод управління цим ризиком та прогнозування ефекту від цього управління.

Висновки. Фінансове планування має важливе значення для забезпечення життєдіяльності комерційного банку. Різні рівні цього планування дозволяють оперативно реагувати на зміни в кон’юнктурі ринку банківських послуг. Фінансові стратегії займають важливе місце у стратегічному плануванні діяльності комерційного банку. Існує багато підходів до групування стратегій та виходячи із стратегічних цілей.

Формування маркетингових стратегій комерційного банку в Україні повинно базуватися на багатьох фінансових аспектах. Банк повинен виходити не лише із бажання збільшити прибуток чи частку ринку, але й з позиції забезпечення власного існування та достатності своїх фінансових можливостей для виконання вчасно та в повному обсязі своїх зобов’язань.

 

Література.

1. Bender, R., & Ward, K. (2009), Corporate Financial Strategy, 2nd ed, Elsevier Butterworth Heinemann, Hungary.

2. Brealey, R. and Myers, S. (2003), Financing and Risk Management, 6th ed,: McGraw-Hill, United States of America.

3. Види фінансової стратегії підприємства / М. С. Хаванова // Вчені записки університету "КРОК". Серія : Економіка. - 2013. - Вип. 33. - С. 223-228

4. Козьменко С.М. Стратегічний менеджмент банку: Навч. посіб.: Для студ. вищ. навч. закл. / С. М.Козьменко, Ф. І. Шпиг, І. В. Волошко. - Суми : Унів.кн., 2003. - 732 c.

5. Тепловая Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. Учебник. - М .: МГУ, Высшая школа экономики, 2000. - 350 с.

6. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Под. ред. В.М. Боронос. - Сумы: Изд-во СумГУ, 2012. - 539 с.

7. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник / В.М. Шелудько; Київ. Нац. 2013. — 375 с.

8. Юрчишена Л.В. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник.- Вінниця: ВФЕУ. - 2013. - 260с.

 

References.

1. Bender, R. and Ward, K. (2009), Corporate Financial Strategy, 2nd ed, Elsevier Butterworth Heinemann, Hungary.

2. Brealey, R. and Myers, S. (2003), Financing and Risk Management, 6th ed, McGraw-Hill, United States of America.

3. Chavanov, M.S. (2013), “Types of financial strategies of a company”, Vcheni zapiski universitety “KROK”, vol. 33, pp. 223-228.

4. Kozmenko, S.M., Shpig, F.I., Voloshko, I.V. (2003), Strategiscnyi menegment banku [Strategic management of the bank], Univ.kniga, Sumy, Ukraine.

5. Teplova, T.V. (2000), Finansoviy menegment: upravlinya kapitalom i investiziami [Financial management: capital and investment management], Vyshaya schkola ekonomiki, Moscow, Russia.

6. Boronos, V.M. (2012), Finansoviy menegment [Financial management], SumGY, Sumy, Ukraine.

7. Shelydko, V.M. (2013), Finansoviy menegment [Financial management], Kyiv. Naz., Kyiv, Ukraine.

8. Yurchishena, L.V. (2013), Finansoviy menegment [Financial management], VFEY, Vinniza, Ukraine.

 

 Стаття надійшла до редакції 03.04.2015 р.