EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2016

УДК 330.131.7+658.5:622.34

 

М. Г. Афанасьєва,

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри вищої математики,

ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКУ

 

M. G. Afanasyeva,

Ph.D. in Economics, Senior Lecturer, Department of Mathematics,

SHEE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

 

ALLOWING FOR RISK MATHEMATICAL MODELLING IN ECONOMICS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF UKRAINIAN IRON ORE SECTOR

 

В статті наведено результати дослідження щодо поглиблення сутності поняття «стратегія забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі», що визначається як система стратегічних цілей розвитку галузі, обґрунтованих на підставі комплексного дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища, де ключовим аспектом є врахування і поєднання пріоритетів соціально-економічного розвитку держави як власника надр та інтересів суб’єктів господарювання – користувачів надр, зацікавлених в забезпеченні прийнятних значень рівнів індексів ключових макро-економічних показників галузі та прогнозування її стабільного розвитку на основі методології економіко-математичного моделювання, що реалізується у багатоцільовій ієрархічній моделі оптимізації «чистих» бізнес-стратегій інтегрованих корпоративних структур бізнесу і окремих суб’єктів господарювання галузі, як найважливішого індикатора їх конкурентоспроможності на ринку залізорудної продукції.

Запропоновано структурно-функціональну схему багатоцільової моделі оптимізації стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі на основі якої можна формувати різні варіанти визначення раціонального стратегічного набору на бізнес-рівні галузі з урахуванням ключових стратегічних аспектів бізнес-процесів інтегрованих корпоративних структур бізнесу.

Розглянуто перспективу удосконалення адміністративно-контрольного та економічного інструментарію механізму державного регулювання процесу фінансового сприяння реалізації стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі добувної промисловості України. Зокрема, запропоновано комплексний методичний підхід до оцінки й прогнозування стратегії стабільного економічного розвитку галузі на основі синтезу оцінок рівня стратегічної ефективності та індикаторів кризового стану залізорудної галузі в межах організаційно-правового забезпечення щодо встановлення і розмежування розміру прибутку держави (рентної плати) та прибутку надрокористувача від розробки залізорудних родовищ.

 

The article presents the results of the research on deepening the essence of  “the strategy for stable economic development of the iron ore industry” concept,  which is defined as a system of strategic development of the industry, grounded on the basis of a comprehensive study of the external and internal environment, the key aspect of which is the consideration and the combination of socio-economic development of the state as the owner of mineral resources and the interests of economic entities - subsoil users, who are interested in ensuring acceptable values of index levels of key macro-economic indicators of the industry and forecasting its stable development based on methodology of mathematic modelling in economics. This is implemented in the multi-hierarchical optimization model of “clear” business strategies of integrated corporate business structures and individual entities of this sector as an important indicator of their competitiveness in the market of iron ore products.

A structural diagram of multi-functional model optimization strategy for the sustainable economic development of the iron ore industry is proposed. It is possible to form various options for determining the strategic rational set at the business-sector level, with account of the key strategic aspects of business processes of the integrated corporate business structures.

The prospect of administrative and economic tools improvement of the mechanism of government regulation of the financial strategy for ensuring of sustainable economic development of iron ore mining industry of Ukraine is considered. In particular, we proposed comprehensive methodical approach to assessing and forecasting the strategy of sustainable economic development of the industry. It is based on the assessments synthesis of strategic performance and indicators of economic decline in iron industry within organizational and legal support for state income assessment and accruals and a subsoil user’s profit got from iron ore mining.

 

Ключові слова: стратегічний розвиток, стратегічний набір, стратегічна ефективність, економіко-математична модель, індикатори передкризового стану, змішана стратегія, ризик.

 

Keywords: strategic development, strategic recruitment, strategic effectiveness, economic and mathematical model, pre-crisis state indicators, a mixed strategy, risk.

 

 

Постановка проблеми. У сфері формування державної та галузевої політики заходи щодо конкретних видів мінеральної сировини стосуються визначення окремих груп сировини за своїм стратегічним значенням для вітчизняної промисловості. Виходячи з того, що держава завжди зацікавлена у захисті національного виробника та сприянні розвитку експортно спрямованих галузей, особливу увагу необхідно приділяти розвитку «стратегій забезпечення експортного сприяння», які базуються на використанні заходів інформаційного, методичного, маркетингового, фінансового забезпечення. При цьому, важливим постає питання розробки та вдосконалення науково-практичних підходів щодо формування відповідної моделі оптимізації економічного розвитку залізорудної галузі добувної промисловості України в умовах посилення процесів світової інтеграції з урахуванням ризику.

Для розробки економіко-математичної моделі оптимізації стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі необхідно сформувати систему основних показників оцінювання її прогресивного розвитку за визначеними критеріями ефективності на всіх рівнях галузевої ієрархії взаємовідносин корпоративних стратегічних одиниць бізнесу (СОБ).

Отже, актуальність теоретичних досліджень та розробок щодо формування прикладного науково-методичного забезпечення та відповідного інструментарію оцінки й прогнозування гарантованих рівнів ефективності стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі України обумовлюється раціональним використанням мінерально-сировинної бази національного господарства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвитку теорії та відповідного прикладного науково-методичного забезпечення щодо формування стратегії стабільного розвитку організацій та економіко-математичного моделювання окремих аспектів її фінансово-економічної захищеності присвячено праці багатьох вчених, серед яких, зокрема: Т. Васильців, О. Вихристюк, С. Ковальчук, І. Мойсеєнко, Л. Радова, Н. Стельмащук, С. Степанець, А. Ткаченко, А. Череп, О. Щекович та ін [1, с. 37-43; 2, с. 331-340; 3, с. 274-282; 4, с. 130-135; 5, с. 149-152; 6, с. 5-11; 7, с. 87-107]. Проте, узагальнюючи наукові досягнення стосовно еволюції теорії стратегічного управління та економіко-математичного моделювання процесів економічного розвитку організацій з урахуванням ризику, можна стверджувати, що на сьогодні не існує єдиного концептуального бачення щодо формування стратегії стабільного економічного розвитку галузей економіки в умовах сучасних реалій інтеграційних процесів світової економіки, де залізорудна галузь України є вагомою складовою частиною національної економіки.

Метою статті є розвиток і розробка науково-методичних підходів щодо економіко-математичного моделювання стратегічного розвитку залізорудної галузі України з урахуванням ризику. Завданням статті є формування прикладного науково-методичного забезпечення та інструментарію щодо економіко-математичного моделювання стратегічного розвитку залізорудної галузі України з урахуванням ризику на основі раціонального використання мінерально-сировинної бази національного господарства.

Виклад основного матеріалу. Комплексна інтегрована оцінка виробничо-господарської діяльності всіх корпоративних СОБ залізорудної галузі є доволі складним завданням і має важливе значення в економіко-математичному моделюванні її ефективної стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку. Тому доцільно мати достатню кількість показників, згрупованих у систему сукупності ключових, обмежену розумними межами, що враховують їх концентрацію на основних цілях стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку як інтегрованих корпоративних структур бізнесу (ІКСБ), так і окремих корпоративних структур СОБ залізорудної галузі. При цьому невірний вибір показників для оптимізації стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі є однією з передумов стагнації, що веде до їх банкрутства.

В основу процесу побудови моделі оптимізації стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі повинен бути покладений принцип збалансованості стратегічного набору всіх СОБ галузі та відповідних стратегічних завданнях, які мають реалізовуватися згідно їх функціонального призначення, зокрема:

- забезпечення механізму реалізації стратегічних цілей окремих корпоративних СОБ та ІКСБ і залізорудної галузі в цілому;

- сприяння до залучення інвестицій і розроблення альтернативних інвестиційних проектів СОБ галузі;

- зменшення впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на стабільний стратегічний економічний розвиток галузі;

- моніторинг показників фінансово-економічної діяльності окремих корпоративних СОБ та ІКСБ і їх конкурентів на ринку залізорудної продукції;

- забезпечення чіткого зв’язку між рівнями стратегічного управління виробничо-економічною діяльністю СОБ на галузевому рівні;

- формування раціональних критеріїв оцінювання та ухвалення вибору стратегічного набору бізнес-стратегій корпоративних структур ОСГ та ІКСБ залізорудної галузі;

- підвищення якості рівня управління стратегією забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі та ін.

Отже, для розробки економіко-математичної моделі оптимізації стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі необхідно сформувати систему основних показників оцінювання її прогресивного розвитку за визначеними критеріями ефективності на всіх рівнях галузевої ієрархії взаємовідносин корпоративних СОБ.

Критеріями оптимальності показників, які б достовірно відображали стан фінансово-економічної діяльності залізорудної галузі, повинні бути наступні:

- ступінь досягнення головних стратегічних цілей стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку;

- міра узгодженості та рівень надійності стратегічного набору бізнес-стратегій окремих корпоративних СОБ та ІКСБ;

- рівень економічної ефективності бізнес-стратегій окремих корпоративних СОБ, ІКСБ і галузі в цілому;

- допустимі межі рівня фінансово-економічного ризику;

- техніко-технологічна здійсненність стратегічних цілей окремих корпоративних СОБ та ІКСБ галузі;

- соціально-психологічна прийнятність стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку як окремих корпоративних СОБ та ІКСБ, так і залізорудної галузі та ін.

Усі стадії стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку окремих корпоративних залізодобувних СОБ та ІКСБ тісно взаємопов’язані структурно-функціонально як у межах залізорудної галузі, так і в межах терміну їх реалізації. Тому процедура обґрунтування та ухвалення рішення щодо вибору найбільш ефективного стратегічного набору локальних бізнес-стратегій потребує певної декомпозиції процесу з подальшою його інтеграцією (рис. 1).

Під багатоцільовою ситуацією визначення стратегічного набору стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі будемо вважати пару , де  - множина рішень органу управління;  - вектори цільових функціоналів моделі оптимізації стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку галузі, що визначаються її ключовими бізнес-стратегіями (стратегічним набором ). При заданій багатоцільовій ситуації  оптимізація стратегічного набору полягає у забезпеченні гарантованих рівнів ефективності бізнес-процесів СОБ галузі [8, с. 273-274].

 

Рис. 1. Структурно-функціональна схема багатоцільової моделі оптимізації стратегічного економічного розвитку залізорудної галузі

 

Згідно структурно-функціональної схеми багатоцільової моделі оптимізації стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі можна сформувати різні варіанти визначення раціонального стратегічного набору на бізнес-рівні галузі з урахуванням ключових стратегічних аспектів бізнес-процесів СОБ. Наведемо ті, які, на нашу думку, є найбільш практичними.

Припустимо, що менеджмент окремих корпоративних СОБ та ІКСБ має  багатоцільових ситуацій , які відрізняються одна від одної цільовими функціоналами (валовий дохід, прибуток тощо) при визначеній інформаційній ситуації  щодо стану ринкового середовища. Топ-менеджменту залізорудної галузі необхідно визначити оптимальну бізнес-стратегію (стратегічний набір) відносно всіх  ситуацій та всіх окремих корпоративних СОБ та ІКСБ одночасно.

Така багатоцільова ситуація  моделі оптимізації стабільного стратегічного економічного розвитку залізорудної галузі характеризується цільовими функціоналами, що залежать від стану економічного середовища () її окремих корпоративних СОБ та ІКСБ.

Використання процедур нормалізації, урахування пріоритету та критеріальної згортки  дозволяє отримати таблицю-матрицю математичної теорії конфліктних ситуацій для визначеної інформаційної ситуації  за відповідним чином обраними критеріями.

Інший випадок, коли менеджмент окремих корпоративних СОБ та ІКСБ має  ситуацій , що також відрізняються одна від одної цільовими функціоналами, і для всіх цих ситуацій існує одна і та ж сама інформаційна ситуація , але крім цього, для кожної із ситуацій застосовується певним чином обраний критерій ефективності . Застосування цього критерію до кожної із ситуацій  дозволяє отримати нову багатоцільову ситуацію  де

Аналогічно використання процедур нормалізації, урахування пріоритету та критеріальної згортки  дозволяє отримати таблицю-матрицю математичної теорії конфліктних ситуацій для визначеної інформаційної ситуації  за відповідним чином обраними критеріями.

Також можливий випадок, коли менеджмент окремих корпоративних СОБ та ІКСБ має багатоцільову ситуацію  для інформаційної ситуації , в якій визначено певну сукупність критеріїв ефективності .

Застосувавши до кожної ситуації відповідний критерій , отримуємо для кожної СОБ та ІКСБ вектор кількісних оцінок . Таблиця-матриця математичної теорії конфліктних ситуацій отримується аналогічно попереднім випадкам.

Разом з тим, виходячи із пропозицій удосконалення адміністративно-контрольного та економічного інструментарію механізму державного регулювання процесу фінансового сприяння реалізації стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі добувної промисловості України, доцільним є використання та удосконалення запропонованого Г.І. Рудьком та ін. [9, с. 165-166] методичного підходу, який «має чітко встановлювати та розмежовувати розмір прибутку держави (рентна плата) та надрокористувача від розробки родовищ. Зокрема, обґрунтовується необхідність щорічного розподілу прибутку від економіко-виробничої діяльності видобувних підприємств у сфері надрокористування:

 

,             (1)

 

де Пtd - частка прибутку (рентна плата) власника мінерального ресурсу – держави; П - частка рентного прибутку надрокористувача (видобувного підприємства); М = В / (В+К) - коефіцієнт часткової участі держави; Pit = Цpt – 3it (Цpt - ринкова ціна; 3it - повні витрати виробника); І = К / (В+К) - коефіцієнт часткової участі надрокористувача; К - сукупні капіталовкладення надрокористувача на момент здійснення розрахунку; В - загальна вартість ресурсу корисної копалини, що видобувається.

Отже, виникає потреба щодо розробки комплексного методичного підходу до оцінки й прогнозування стратегії стабільного економічного розвитку залізорудної галузі з урахуванням державної та галузевої політики стосовно «стратегій забезпечення експортного сприяння» галузей національної економіки.

Зокрема, вираз (1) дає можливість чітко визначити норму прибутку надрокористувача і прибуток держави (рентна плата) від розроблення родовища або ділянки надр».

Удосконалення зазначеного комплексного методичного підходу полягає в наступному. За результатами застосування оптимізаційної моделі прогнозування гарантованих рівнів ефективності (Еі) «Стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі України» для окремих суб’єктів надрокористування визначаються кількісні відносні оцінки (рі) «змішаної стратегії» галузі S* [8, с. 273-274]:

 

.                 (2)

 

Ранжування гарантованих рівнів забезпечення стратегічної ефективності здійснюємо згідно таких обмежень:

 

I. .                                                       (3)

 

II. .                                      (4)

 

III. .                                     (5)

 

IV. .                                                    (6)

 

Критеріальне значення верхньої межі стратегічної ефективності приймаємо на рівні lЕІ , де l – коефіцієнт нормування критеріального значення верхньої межі стратегічної ефективності (визначається експертним шляхом).

Для всіх підприємств галузі, в яких оцінка стратегічної ефективності вище цього рівня обґрунтування щорічного розподілу прибутку від економіко-виробничої діяльності, здійснюється за формулою (1).

Що стосується підприємств галузі, в яких оцінка стратегічної ефективності виявилася меншою, ніж lЕІ обґрунтування щорічного розподілу прибутку від економіко-виробничої діяльності, доцільно здійснювати з урахуванням індикаторів їх передкризового стану та відповідних ризиків недосягнення рівня стратегічної ефективності lЕІ [10, с. 38-39].

Ранжування рівнів критеріальних значень індикаторів передкризового (ПС) стану здійснюємо згідно таких обмежень:

 

I. ПСІ ³ Верхня межа (Imax).                                                          (7)

 

II. Критичне значення (Iкр) £ ПСІІ < Верхня межа (Imax).         (8)

 

III. Нижня межа (Imin) £ ПСІІI < Критичне значення (Iкр).        (9)

 

IV. ПСІV < Нижня межа (Imin)                                                    (10)

 

Для встановлених рівнів критеріальних значень індикаторів передкризового стану ризики недосягнення рівня стратегічної ефективності lЕІ розраховуються за формулами відповідно визначеним кількісним відносним оцінкам (рі) рівня «змішаної стратегії» галузі S*:

 

IПСІ : .                                                                                       (11)

 

IIПСIІ : ,  де  .      (12)

 

IIIПСIIІ : ,  де  .    (13)

 

IVПСІV : .                                                                                 (14)

 

З урахуванням індикаторів передкризового стану підприємств залізорудної галузі та відповідних ризиків недосягнення гарантованого рівня стратегічної ефективності lЕІ формула (1) набуває такого вигляду:

 

,                       (15)

 

де r - ризик недосягнення рівня стратегічної ефективності lЕІ, що розраховується згідно встановлених рівнів критеріальних значень індикаторів передкризового стану (I ÷ IV).

Результати оптимізації варіантів економічного розвитку підприємств залізорудної галузі в цілому показали, що використання запропонованої Методики до оцінки стану стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі на прикладі гірничодобувного дивізіону ТОВ «Метінвест Холдинг» і ВАТ «Полтавський ГЗК» сприяють забезпеченню беззбитковості виробництва в періоди світових крих.

Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Запропонований комплексний методичний підхід та відповідні економіко-математичні моделі надали можливість розвинути методичні положення щодо формування стратегії стабільного економічного розвитку залізорудної галузі України, спрямовані на підвищення рівня її економічної захищеності на основі цільових орієнтирів державного фінансового сприяння забезпеченню належного рівня ефективності стратегічного розвитку галузі та локалізації ієрархічних структурно-функціональних конфліктів в умовах інтеграції господарських зв’язків і корпоративних структур з урахуванням критичних значень індикаторів передкризового стану як, інтегрованих корпоративних структур бізнесу, так і окремих корпоративних структур стратегічних одиниць бізнесу галузі.

Визначено, що за умов посилення інтеграційних процесів і глобальної конкуренції ринку залізорудної продукції галузь розглядається як сукупність стратегічних одиниць бізнесу, які представляють набір бізнес-стратегій – цільових орієнтирів (функцій гарантованої ефективності стратегічного розвитку багатоцільової задачі оптимізації). Це дозволяє ідентифікувати і враховувати фактори дестабілізації економічного стану окремих суб’єктів господарювання та інтегрованих структур бізнесу галузі та на якісно новому рівні надати обґрунтовану оцінку критичним значенням індикаторів передкризового і кризового станів підприємств залізорудної галузі.

 

Література.

1. Васильців Т.Г. Окреслення стратегії зміцнення економічної безпеки підприємництва з погляду системного підходу на її місце у системі безпеки держави / Т.Г. Васильців // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журнал. – К.: НАУ, 2011. – № 4. – Т. 1. – С. 37-43.

2. Ковальчук С.В. Оцінювання економічної стратегії промислових підприємств у ринковому середовищі / С.В. Ковальчук // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – № 690. – С. 331-340.

3. Мойсеєнко І.П. Стратегія економічного розвитку України в умовах кризи / І.П. Мойсеєнко, М.І. Флейчук // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2012. – Том 1. – № 1 (5). – С. 274-282.

4. Радова Л.Д. Фінансова стратегія в системі управління підприємством / Л.Д. Радова, А.В. Череп // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2005. – № 2. – С. 130-135.

5. Степанець С.І. Розвиток економіки України у контексті процесів глобалізації / С.І. Степанець, Н.С. Скопенко // Наукові праці НУXT. – 2011. – № 41. – С. 149-152.

6. Ткаченко А.М. Антикризове управління підприємством / А.М Ткаченко, А.К. Мельничук // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.]. – 2013. - Випуск 5. – С. 5-11.

7. Щекович О.С. Дисбаланси та детермінанти соціально-економічного розвитку: Концептуальні підходи щодо моделювання стратегії розвитку гірничорудного підприємства в епоху глобалізації: Колективна монографія // Є.В. Афанасьєв, О.С. Щекович / Донецьк: Видавець Дмитренко Л.Р., 2013. – 320 с.

8. Афанасьєва М.Г. Моделювання стратегії розвитку гірничорудного підприємства на підґрунті особливостей комплексного освоєння рудних родовищ з урахуванням ризику / М.Г. Афанасьєва // Экономика Крыма. – Симферополь, 2013. – № 1 (42). – С. 270-275.

9. Нормативно-правове регулювання надрокористування: [монографія] / Г.І. Рудько, О.П. Миргородський, М.М. Курило, О.А. Лагода.– К.: Гіперіон, 2012. – 256 с.

10. Афанасьєва М.Г. Методический подход к определению критических значений индикаторов предкризисного состояния предприятий железорудной отрасли / М.Г. Афанасьева, Е.С. Щекович // Современный научный вестник : научно-теоретический и практический журнал. Серия: Экономические науки. – Белгород : ООО «Руснаучкнига», 2014. – № 39 (235). – С. 34-41.

 

References.

1. Vasyltsiv, T.H. (2011), "Okreslennia stratehii zmitsnennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemnytstva z pohliadu systemnoho pidkhodu na yii mistse u systemi bezpeky derzhavy", Stratehiia rozvytku Ukrainy (ekonomika, sotsiolohiia, pravo): nauk. zhurnal,  vol. 4, no. 1, NAU, Kyiv, pp. 37-43.

2. Kovalchuk, S.V. (2010, "Otsiniuvannia ekonomichnoi stratehii promyslovykh pidpryiemstv u rynkovomu seredovyshchi", Visnyk natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», vol. 690, Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, Lviv, Ukraine, pp. 331-340.

3. Moiseienko, I.P. and Fleichuk, M.I. (2012), "Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy v umovakh kryzy", Biuleten Mizhnarodnoho Nobelivskoho ekonomichnoho forumu, no. 1, vol. 1 (5), pp. 274-282.

4. Radova, L.D. and Cherep, A.V. (2005), "Finansova stratehiia v systemi upravlinnia pidpryiemstvom", Derzhava ta rehiony, vol. 2, pp. 130-135.

5. Stepanets, S.I. and Skopenko, N.S. (2011), "Rozvytok ekonomiky Ukrainy u konteksti protsesiv hlobalizatsii", Naukovi pratsi NUHT, vol. 41, pp. 149-152.

6. Tkachenko, A.M. and Melnychuk, A.K. (2013), "Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom", Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, vol.5, pp. 5-11.

7. Shchekovych, O.S. and Afanasiev, Ye.V. (2013), Dysbalansy ta determinanty sotsialno-ekonomichnoho rozvytku: Kontseptualni pidkhody shchodo modeliuvannia stratehii rozvytku hirnychorudnoho pidpryiemstva v epokhu hlobalizatsii [Imbalances and determinants of socio-economic development: conceptual approaches to the modeling strategy of mining enterprises in the era of globalization], Vydavets Dmytrenko L.R., Donetsk, Ukraine, p. 320.

8. Afanasieva, M.H. (2013), "Modeliuvannia stratehii rozvytku hirnychorudnoho pidpryiemstva na pidgrunti osoblyvostei kompleksnoho osvoiennia rudnykh rodovyshch z urakhuvanniam ryzyku", Jekonomika Kryma, vol. 1 (42), pp. 270-275.

9. Rudko, H.I. Myrhorodskyi, O.P. Kurylo, M.M. and Lahoda, O.A. (2012), Normatyvno-pravove rehuliuvannia nadrokorystuvannia [Legal regulation of subsoil use], Hiperion, Kyiv, Ukraine, p.256.

10. Afanasyeva, M.G. and Shhekovich, E.S. (2014), "Metodicheskij podhod k opredeleniju kriticheskih znachenij indikatorov predkrizisnogo sostojanija predprijatij zhelezorudnoj otrasli", Sovremennyj nauchnyj vestnik : nauchno-teoreticheskij i prakticheskij zhurnal. Serija: Jekonomicheskie nauki,  OOO «Rusnauchkniga», Belgorod, Russia, vol. 39 (235), pp. 34-41.

 

Стаття надійшла до редакції 14.04.2016 р.