EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2016

УДК 336.7

 

О. К. Прімєрова,

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів

 Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. Київ

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

 

O. K. Primierova,

Candidate of economic sciences, docent, associate professor at the Department of Finance,

National university of Kyiv-Mohyla academy, Kyiv

 

CHARACTERISTICS OF UKRAINIAN STOCK MARKET DEVELOPMENT

 

Метою дослідження стало вивчення поглядів провідних економістів та вчених на  фактори розвитку фондових ринків різних країн та взаємозв’язок показників функціонування фондових ринків та економічного розвитку. Основою дослідження стали наукові досягнення зарубіжних вчених, що стосуються проблем функціонування фондових ринків. Також було проведено власне дослідження з метою оцінки взаємозв’язку розвитку фондового ринку та макроекономічних показників в країні. За допомогою методів економетричного аналізу було проаналізовано статистичні дані Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Національного банку України та Державної служби статистики України. Також в статті було проаналізовано стан вітчизняного фондового ринку та обґрунтовано необхідність його розвитку задля забезпечення сталого економічного розвитку в Україні.

 

The aim of research was to study the views of leading economists and scholars on the factors of stock markets development around the world, and on the relationship of performance of the stock markets and economic development. The bases of the research were the scientific achievements of foreign scientists concerning problems of the stock markets. To study the relationship of stock market performance and macroeconomic indicators own research was conducted. With the help of the econometric analysis the statistics of the National Commission on Securities and Stock Market of Ukraine, the National Bank of Ukraine and the State Statistics Service of Ukraine were analyzed. Also the state of national stock market was investigated and the necessity of its development in order to ensure sustainable economic development in Ukraine was determined.

 

Ключові слова: фондовий ринок, капіталізація, економічний розвиток, макроекономічні показники, регресійний аналіз.

 

Keywords: stock market, capitalization, economic development, macroeconomic indicators, regression analysis.

 

 

Постановка проблеми. Становлення та динамічний розвиток фондових ринків став одним із факторів зростання світових економік. Забезпечуючи фінансування як реального сектору, так і соціальної сфери, фондовий ринок сприяє пожвавленню виробництва, забезпечує раціональне використання вільних фінансових ресурсів та стійкі темпи зростання економіки.

Фондовий ринок України усе ще перебуває на стадії становлення. В наслідок умов переходу економіки від планової до ринкової, сформувалася низка проблем, які вимагають вирішення для формування високоліквідного та достатньо капіталізованого фондового ринку. Порівняно із країнами з розвиненою ринковою економікою рівень потужності розвитку фондових бірж України, показником якого є співвідношення частки капіталізації лістингових компаній до ВВП країни, є низьким і за даними 2015 року становив лише 14,6 % сукупного ВВП, тоді як найбільш розвинений акціонерний капітал у Великобританії – 122,2 %, США – 114,9 % [1, 12 с.].

В умовах економічної та політичної нестабільності в Україні найбільш гостро постає питання наукового обґрунтування теоретичних основ функціонування фондового ринку в умовах кризи й пошуку механізмів для підвищення його ефективності та ліквідності, що можливе лише за умов комплексного аналізу його стану та тенденцій функціонування. Визначальними тенденціями останніх років, що впливали на весь фінансовий ринок, стали девальваційні очікування та скорочення основних показників реального сектору економіки. Не виключенням є і фондовий ринок, що в наслідок погіршення ділового клімату в країні демонструє розширення лише в сегменті державних боргових зобов’язань. На ринку фактично відсутній інтерес інвесторів до акцій публічних компаній через їх волатильність та низьку ліквідність, а також в наслідок недостатнього захисту прав міноритаріїв та ризиковості інвестування в умовах нестабільної макроекономічної ситуації [2, c.7].

Постановка завдання. Метою даного дослідження є систематизація поглядів вчених на фактори, що впливають на функціонування фондового ринку, а також оцінка взаємозв’язку розвитку фондового ринку та макроекономічних показників країни та обґрунтування необхідності реформування вітчизняного фондового ринку задля забезпечення сталого розвитку в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зв'язок між макроекономічними показниками та динамікою показників фондового ринку тривалий час знаходиться в центрі уваги емпіричних досліджень багатьох економістів. Так, на приклад, Хома та Джаффе [3], Хамбургер і Кочін [4] підтвердили позитивну залежність між пропозицією грошей та цінами на фондовому ринку. Зі зростанням грошової пропозиції, посилюється попит на гроші, що виступає сигналом пожвавлення економічної активності, в свою чергу це стимулює грошові потоки та спричинює ріст цін на акції (Селлін) [5].

Гроссман та Шиллер на основі історичних показників 1890-1979 рр. підтвердили залежність індексів фондових бірж від реальних відсоткових ставок [6]. Також варто відмітити працю Уддіна та Алама, в якій проаналізовано ефект відсоткових ставок на ринок акцій: було виявлено сильний від’ємний взаємозв’язок між відсотковою ставкою та цінами на акції [7].

Г’єрдр та Сеттем на прикладі фондового ринку Норвегії проаналізували позитивну залежність між цінами на нафту, випуском та відповідно цінами на акції, а також вченими не було виявлено суттєвого взаємозв’язку між показниками розвитку фондового ринку та інфляцією [8].

На прикладі 6 азіатських країн Донг дослідив зв'язок між фондовими ринками та обмінними курсами, використовуючи тест Грейнджера на казуальність [9]. В результаті, для 5-ти країн було виявлено, що існує негативний зв'язок між індексами бірж і динамікою обмінних курсів.

Гіта, Мохідін, Чонг в своїй праці дослідили залежність між показниками фондового ринку та інфляцією, відсотковою ставкою, ВВП для Китаю, США та Малайзії [10]. Застосовуючи коінтеграційний тест та побудувавши векторну модель корегування помилки (VECM), вченими було виявлено існування коінтеграційного зв’язку між фондовими ринками та даними макроекономічними показниками.

Виклад основного матеріалу дослідження. Основним показником розвитку ринку цінних паперів України є індекс ПФТС (Рис. 1). В «індексну корзину» ПФТС входять найбільш ліквідні акції 20 емітентів, за якими укладається найбільша кількість угод на Фондовій біржі ПФТС [11]. Перелік акцій для оцінки індексу формується Індексним комітетом Фондової біржі ПФТС [11]. Суть індексу – відсоток зростання середньозважених цін акцій «індексної корзини», по відношенню до базового періоду (1 жовтня 1997 р. – дата з якої почав розраховуватися індекс ПФТС). В цілому, оскільки індекс ПФТС акумулює в собі вартість найбільш ліквідних акцій вітчизняних компаній, він виконує роль індикатора цінової ситуації на українській біржі. Окрім індикативної та спекулятивної функцій, біржові індекси виконують ще діагностичну функцію: їх динаміка відображає стан та зміни в розвитку національної економіки в цілому, та її окремих складових [12].

 

 

Рис. 1. Динаміка індексу ПФТС з 2007 по 2016 рік [11]

 

Поступове нарощування обсягів торгів на фондовому ринку пояснюється насамперед загальним трендом розвитку економіки України, позитивними зрушеннями в бік глобалізації та капіталізації, а також з запровадженням Інтернет-трейдингу, що дало змогу значно збільшити участь фізичних осіб у торгах на ринку цінних паперів. Крім того, на початку 2011 р. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку запровадила додаткові способи подачі адміністративних даних та інформації професійними учасниками фондового ринку – у вигляді електронних документів із накладанням електронного цифрового підпису.

 

Рис. 2. Обсяги торгів на фондовій біржі ПФТС з 2007 по 2016 рік [11]

 

Загалом, як видно з Рис. 2, динаміка обсягів торгів на фондових біржах України є достатньо волатильною та чутливою до ряду факторів. Так, у 2009 р. значним стрибком вниз зреагував фондовий ринок на глобальну фінансову кризу. Пізніше, у 2013 р., основною причиною падіння було впровадження з 1 січня 2013 р. акцизного податку на продаж корпоративних цінних паперів у розмірі 1,5%, проте це не говорить про реальне скорочення обсягу торгів. Насправді продавці, прагнучи обійти дане податкове зобов’язання, перевели операції поза біржі [13]. Дійсно, макроекономічна стабільність є ключовим фактором для розвитку ринку цінних паперів, так як при стабільній економічній ситуації для інвесторів є більше стимулів для їх діяльності на фондовому ринку. Більш того існує залежність між прибутковістю підприємств та впровадженням змін до монетарних політик національних банків через зміну валютного режиму та коригування ключової відсотком ставки [14, с. 17].

Серед факторів можна виділити такі, що дозволяють учасникам ринку приймати зважені інвестиційні рішення. Одними з ключових є макроекономічні показники, що можуть суттєво впливати на кон’юнктуру ринку та ціни цінних паперів. Проте існує ряд суперечностей, які ускладнюють розуміння взаємозалежностей та напрямів впливу між показниками фондових бірж та показниками, що характеризують економіку загалом. В даній статті проаналізовано зв’язки між відповідними змінними та здійснена спроба дати відповіді на питання, чи варто приймати інвестиційні рішення, ґрунтуючись на динаміці макроекономічних показників, та чи дійсно розвинений фондовий ринок є передумовою економічного зростання в Україні.

З метою виявлення та порівняння взаємозв’язків між макроекономічними показниками та показниками фондового ринку України, з застосуванням пакету Eviews було розроблено вектор-авторегресійну (VAR) модель на основі місячних даних з 2007 по 2015 рік [15, 16]. VAR моделі належать до класу моделей багатьох змінних (multivariate models), що дають змогу описати взаємний вплив економічних та фінансових показників. Загалом моделі даного типу дозволяють досліджувати одразу декілька часових рядів, а також включають лагові значення залежних змінних у праву частину кожного окремого рівняння системи. Так як такий тип моделей належить до атеоретичних, то відтворення динаміки часових базується на так званій довгостроковій пам’яті ряду даних [17, c.7].

В загальному вигляді, якщо досліджується т змінних, кожна з яких спостерігалася протягом п періодів, то приведена векторна авторегресійна модель -го порядку (*) описується системою рівнянь:

 

                     (1)

 

де  – номер змінної;  – коефіцієнти моделі;  – векторні процеси «білого шуму»

 Для аналізу та побудови економетричної моделі міжсегментних взаємозв’язків було обрано ряд показників, які відображають динаміку кон’юнктури окремих сегментів фінансового ринку та деякі макроекономічні змінні. Відповідні показники, їх опис та умовні позначення, використані в даній статті, представлені в таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Показники, використані для побудови VAR-моделі

Показник

Характеристика

Тип шкали вимірювання

Валовий внутрішній продукт (gdp)

Сукупна ринкова вартість усього обсягу виробництва кінцевих товарів та послуг в економіці за один рік. Під кінцевими товарами та послугами розуміють товари та послуги, які купуються для кінцевого споживання

Абсолютна

Індекс споживчих цін

(cpi)

Показник, який характеризує зміни у часі загального
рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого (власного) споживання.
Він є показником зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг постійної
якості з постійними характеристиками у поточному періоді порівняно з базисним.

Абсолютна

Процентна ставка за депозитами (dir)

Процентні ставки за новими депозитами, залученими на рахунки нефінансових корпорацій та домашніх господарств

Абсолютна

Офіційний курс гривні до долара США (er)

Курс національної грошової одиниці гривні, офіційно встановлений Національним банком України щодо долара США. Встановлюється за курсом, який визначається, як середньозважений курс продавців і покупців, що склався поточного робочого дня

Абсолютна

Індекс фондового ринку ПФТС (pfts)

Головний показник розвитку ринку цінних паперів України, що розраховується на базі цін найбільш ліквідних акцій ПФТС

Абсолютна

Обсяги торгів (turnvr)

Обсяги торгів на фондовому ринку по проведеним операціям на біржі ПФТС

Абсолютна

 

Для побудови моделі насамперед було перевірено всі часові ряди на стаціонарність, адже векторні авторегресійні моделі можна застосовувати тільки до стаціонарних рядів. В нашому випадку часовий ряд GDP був нестаціонарним в рівнях та містив у собі чітко виражений тренд і сезонність, тому даний часовий ряд було перетворено на чистий стаціонарний процес оператором других різниць.

 

Таблиця 2.

Результати перевірки даних на стаціонарність за тестом Дікі-Фулера

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process) 

 

Series: CPI, DIR, ER, GDP1, PFTS, TURNVR

 

 

 

Date: 05/05/16 Time: 21:16

 

 

 

 

Sample: 2007M01 2015M12

 

 

 

 

 

Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends

Automatic selection of maximum lags

 

 

 

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 10

 

Total number of observations: 602

 

 

 

Cross-sections included: 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Method

 

 

 

Statistic

 

Prob.**

Im, Pesaran and Shin W-stat 

 

-29.7609

 

 0.0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Probabilities are computed assuming asympotic normality

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intermediate ADF test results

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max

 

Series

t-Stat

Prob.

E(t)

E(Var)

Lag

Lag

Obs

D(CPI,2)

-12.237

 0.0000

-2.177

 0.597

 0

 12

 105

D(DIR,2)

-9.7129

 0.0000

-2.158

 0.613

 2

 12

 103

D(ER,2)

-6.8310

 0.0000

-2.082

 0.678

 9

 12

 96

D(GDP1,2)

-23.622

 0.0001

-2.081

 0.680

 10

 12

 95

D(PFTS,2)

-9.2806

 0.0000

-2.158

 0.625

 3

 12

 102

D(TURNVR,2)

-9.2855

 0.0000

-2.135

 0.629

 4

 12

 101

 

 

 

 

 

 

 

 

Average

-11.828

 

-2.132

 0.637

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наступним етапом побудови VAR(р)-моделі є визначення порядку р. Зазвичай, використовують Акайк– або Шварц-критерії, які пропонують «емпірично ефективну» кількість лагів у VAR(р)-моделі. На цьому етапі враховуємо також те, що краще додати більшу кількість лагів (в межах 10% від кількості спостережень), аніж зменшити їх необхідну кількість. В останньому випадку в моделі можливе зміщення оцінок, викликане помилкою специфікації, в той час, як у першому випадку можлива лише втрата деякої ефективності оцінених коефіцієнтів. З таблиці 3 випливає що, 8-ий лаг є останнім лагом, при якому досягаються найкращі значення Акайк-критерію та інших інформаційних критеріїв, що вказує на максимальну кількість включення лагів в модель.

 

Таблиця 3.

Визначення максимальної кількості лагів VAR-моделі на основі інформаційних критеріїв

VAR Lag Order Selection Criteria

 

 

 

 

Endogenous variables: CPI DIR ER GDP1 PFTS TURNVR 

 

 

 

Exogenous variables: C 

 

 

 

 

Date: 05/05/16 Time: 21:21

 

 

 

 

Sample: 2007M01 2015M12

 

 

 

 

Included observations: 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

-4109.616

NA 

 2.25e+28

 82.31232

 82.46863

 82.37558

1

-3527.064

 1083.547

 4.04e+23

 71.38128

 72.47546*

 71.82412*

2

-3484.705

 73.70504

 3.58e+23

 71.25410

 73.28613

 72.07650

3

-3436.477

 78.12868

 2.86e+23

 71.00955

 73.97944

 72.21152

4

-3402.553

 50.88650

 3.09e+23

 71.05106

 74.95882

 72.63260

5

-3377.697

 34.30138

 4.11e+23

 71.27394

 76.11956

 73.23505

6

-3332.980

 56.34283

 3.80e+23

 71.09961

 76.88309

 73.44029

7

-3273.892

 67.36123

 2.75e+23

 70.63783

 77.35917

 73.35808

8

-3220.406

 54.55520*

 2.35e+23*

 70.28812*

 77.94732

 73.38794

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * indicates lag order selected by the criterion

 

 

 

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

 

 

 FPE: Final prediction error

 

 

 

 

 AIC: Akaike information criterion

 

 

 

 

 SC: Schwarz information criterion

 

 

 

 

 HQ: Hannan-Quinn information criterion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами проведення тесту на виключення лагів, Lag Exclusion Wald Test, проаналізовано значення р-value для кожного часового ряду при лагах від 1 до 8, за якими визначено, що 5 і 6 лаги варто виключити з моделі, адже деякі часові ряди стають статистично не значимими.

Провівши тест Вальда на екзогенність, було виявлено, що найкращою специфікацією моделі, є та, де показники DIR, ER, PFTS є екзогенними. Проте, показники специфікації моделі, де часовий ряд pfts залишається ендогенним, є також статистично значимими та такими, що дозволяють нам повною мірою дослідити питання, що поставлені перед авторами статті. Таким чином, обрано оптимальну специфікацію VAR-моделі з 1, 2, 3, 4, 7, та 8-м лагами ендогенних змінних як кінцеву, оскільки для неї Акайк– та Шварц-критерії разом досягають найменшого значення. Корені характеристичного рівняння VAR-моделі лежать в межах одиничного кола, що свідчить про стаціонарність досліджуваного процесу (Рис. 3).

 

Рис. 3. Розміщення коренів характеристичного рівняння VAR-моделі

 

Аналіз оцінених коефіцієнтів у VAR-моделях, особливо для виявлення короткострокових ефектів, часто не має великого значення, оскільки важливим є відокремити частковий миттєвий ефект від зміни певного фактору в моделі. Тому для кращого розуміння динамічних властивостей моделі кориснішим є аналіз імпульсних функцій відгуків (IRF). Вона показує явну динаміку зміни всіх ендогенних змінних системи у відповідь на зміну в одне середньоквадратичне відхилення однієї із них.

Відповідно до графічного відображення імпульсних функцій відгуків для PFTS (Рис. 4), можна помітити, що зміна в показнику GDP в одне середньоквадратичне відхилення викликає спочатку негативні зміни індексу ПФТС, але згодом матиме і позитивні ефекти. Очевидно, що ефект не є ясним, адже згодом ефект хвилеподібно набуватиме негативних та позитивних значень почергово. З часом флуктуації зменшуються і наближаються до нуля. З іншого боку, шок у змінній ВВП здійснює доволі не тривалий та не надто сильний вплив. В підсумку, система є стабільною, оскільки відгук згасає та асимптотично наближається до нуля, і система з часом досягає певного стійкого стану. Щодо впливу інфляції на індекс ПФТС, можна зробити висновки, що імпульс CPI спричиняє спад рівня індексу з наступними незначними коливаннями, проте після 15 лагу спостерігаються активні позитивні флуктуації, що може бути пояснено теорією Фішеріана: інвестиції в цінні папери виступають своєрідним захистом проти інфляції [14, c.17]. Досить неочікуваним є результати функції відгуків на імпульс TURNOVR по біржі: так шок у обороті спричинює спад у індексі ПФТС. Після досягання мінімуму в 10-му періоді індекс починає зростати, але реакція на збурення є відносно тривалою.

 

Рис. 4. Функція імпульсних відгуків для PFTS

 

Побудувавши функцію відгуків для показника TURNOVR, з Рис. 5 випливає, що шок в GDP спричинює позитивний ефект, проте майже незначні коливання в наступних періодах, починаючи з 7. Потрібно відмітити, що ВВП хоч і є загально прийнятим показником, що характеризує економічне зростання в країні, має не надто вагомий вплив для прийняття інвестиційних рішень. ВВП не відображає майбутній потенціал, що є визначальним для інвесторів.

 Імпульс в одне квадратичне відхилення в CPI спричинює спад в показнику обороту з подальшою стабілізацією коливань, в результаті система є стабільною. Показник обороту демонструє незначне падіння з швидким зростанням та поверненням на початковий рівень, як реакцію на збурення в індексі ПФТС. Для даної функції є характерні тривалі залишкові флуктуації, що асимптотично прямують до нуля.

 

Рис. 5. Функція імпульсних відгуків для TURNVR

 

Відповідно до Рис. 6, можна помітити, що зміна в показнику TURNOVR в одне середньоквадратичне відхилення викликає спочатку стрімке зростання GDP, але після 5 періоду ВВП починає спадати. Загалом ефект є нетривалим. Щодо реакції на збурення в показнику CPI, то флуктуації є значною мірою різкими, очевидно, що ефект не є ясним, так як він хвилеподібно набуває негативних та позитивних значень почергово. Щодо реакції GDP на імпульс з боку PFTS, можна помітити, що збурення в одне середньоквадратичне відхилення спричинює активні флуктуції. Проте, в цьому випадку практично всі флуктуації показника відображають позитивний вплив. Також можна помітити, що як і у випадку із індексом споживчих цін, флуктуації зменшуються і наближаються до нуля із зростанням часу та, водночас, шок здійснює не тривалий вплив на показник GDP, адже затухання флуктуацій триває протягом короткого періоду часу, що підтверджує лише короткостроковий зв'язок. В результаті, система може бути визнана стабільною, оскільки відгук згасає та асимптотично наближається до нуля, і система з часом досягає певного стійкого стану.

 

Рис. 6. Функція імпульсних відгуків для GDP

 

Декомпозиція дисперсії (Рис. 7) відображає відносну важливість факторів у впливі на динаміку зміни (дисперсію) конкретної змінної системи. Даний показник є відносним індикатором, тому виражається у відсотках.

 

Рис. 7. Графіки декомпозиції дисперсій для змінних CPI, GDP, PFTS, TURNVR

 

На початку періоду зміни у темпах зростання GDP практично повністю пояснюють самі себе, точніше віртуально пояснюють самі себе (virtually self-explanatory). Проте з часом зміни у PFTS, TURNVR починають відігравати більш значущу роль, на рівні 15-20%. При аналізі декомпозиції дипсперсії CPI можна помітити, що спочатку цей показник також пояснює значну частку власної дисперсії. З часом вплив GDP стає значно більшим, досягаючи 60%. З декомпозиції дисперсії TURNVR випливає, що показник на 80-90% пояснює себе до 5 періоду, а з часом все більшого впливу на нього має ВВП, приблизно 35%. Як можна помітити з графіку декомпозиції дисперсії PFTS, проміжок часу, протягом якого цей показник майже повністю пояснює сам себе є довшим, аніж для інших змінних. Проте з 25-30 періодів значної ролі набувають показники GDP (біля 25%) та, CPI (біля 20%).

Отже, показники DIR, ER, що є інструментами монетарної політики, виявились екзогенними, що підтверджують гіпотезу стосовно відсутності реакції не ефективних фондових ринків на сигнали грошово-кредитної політики. Також показник індексу ПФТС виявився екзогенним, що можна трактувати як більшу залежність даного показника від інших факторів таких як, наприклад, фінансові результати компаній, діловий клімат в країні і т.д. Проте, провівши аналіз функцій відгуку та декомпозиції дисперсій часових рядів, є позитивна залежність між ВВП та показниками фондової біржі, що підтверджує гіпотезу про роль ринку капіталів для економічного зростання, в свою чергу зростання показника ВВП може бути позитивним сигналом для інвестицій в цінні папери.

Висновки. Чимало наукових досліджень свідчать про зв'язок фондового ринку та макроекономічних показників країни, що дає змогу визначати можливі напрями регулювання задля підвищення ефективності фондового ринку. Проте існує також багато нюансів, які потрібно враховувати для визначення найбільш сприятливих умов для функціонування фінансових ринків, особливо для країн, що розвиваються, і для України, зокрема.

Варто зазначити, що суттєвий негативний вплив на розвиток фондового ринку відіграє нестабільна політична ситуація в країні. З огляду на це, природним є факт пониженої інвестиційної привабливості як країни, так і підприємств. Як наслідок, макроекономічні показники часто не мають прямого впливу на фондовий ринок. З перезавантаженням влади Україна взяла на себе ряд зобов’язань, що в подальшому мають стати основою для сприятливого ділового клімату в країні, прозорості судочинства, зменшення бюрократизації суспільства, що є також важливими детермінантами розвитку фінансового ринку [14, c.25].

А. Ревіа в своєму дослідження про бізнес середовище та розвиток фондових ринків демонструє, що однією з передумов для розвитку ринку цінних паперів в країнах, що розвиваються, є політична стабільність, верховенство права та рівень демократії в країні, а також захист прав інвесторів [18, c. 25-26]. З огляду на це, необхідними в Україні є кроки щодо забезпечення прав акціонерів та захисту їх інвестиційних активів.

Крім задекларованих цілей, потрібні термінові реальні дії, адже інституційно фондовий ринок України, хоч і характеризується великою кількістю бірж та брокерів, є мало ефективним. Історична причина даних парадоксів полягає в відносно закритій фінансовій системі, яка дуже часто є інструментом олігархічного державного управління. Частими є явища перерозподілу інтересів, а не реальних інвестиційних рішень за рахунок непрозорої структури функціонування ринку, що в свою чергу призводить до викривлення економічних ефектів.

Питання розвитку фондового ринку України мають особливу значимість сьогодні. Тому зараз є дуже важливим провадити не тільки прямий вплив на регулювання фондового ринку та бірж, але й опосередкований через виважену економічну політику: формування ефективного механізму впровадження податкової реформи, зміни законодавчої бази для захисту прав інвесторів, забезпечення прозорості ведення бізнесу.

 

Список літератури.

1. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics.

2. Аналітичний огляд ринку облігацій України за 2015. Рейтингове агентство «Рюрік». [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  – http: //rurik.com.ua/documents/research/bonds_4_kv_2015.pdf .

3. Homa K. The Supply of Money and Common Stock Prices / Homa, Kenneth E. and Dwight M. Jaffee // Journal of Finance ,1971 – 26(5) – pp. 1045-1066.

4. Hamburger M. J. Money and Stock Prices: The Channels of Influences /Hamburger Michael J. and Levis A. Kochin // The Journal of Finance,1972 – 27(2) – pp. 231-249.

5. Sellin P. Monetary Policy and the Stock Market: Theory and Empirical Evidence /Sellin Peter // Journal of Economic Surveys, 2001 – 15 (4) –pp. 491-541.

6. Grossman, S. The Determinants of the Variability of Stock Market Prices / Grossman, S.J and Shiller R.J // The American Review, 1981 – Vol. 71, No. 2– pp. 222-227.

7. Uddin M. The Impacts of Interest Rate on Stock Market: Empirical Evidence from Dhaka Stock Exchange / Uddin, M. G. S. and Alam, M. M. // South Asian Journal of Management and Sciences, 2007 – Vol.1(2) – pp. 123-132.

8. Gjerdr O. Causal Relation among Stock Returns and Macroeconomic Variables in a Small, Open Economy // Gjerdr Oystein, Frode Saettem – Journal of International Financial markets, Institutions and Money, 1999 – Vol. 9, pp. 61-74.

9. Doong S.-Ch. The dynamic relationship and pricing of stocks and exchange rates: Empirical evidence from Asian emerging markets / Doong S.-Ch., Yang, Sh.-Y., Wang, A. // Journal of American Academy of Business, Cambridge, 2001 – Vol.7, No1 – pp.118-123.

10. Geetha C. The Relationship between Inflation and Stock Market: Evidence from Malaysia, United States and China / Geetha C., Mohidin R., Chandran V. V., and Chong V. // International Journal of Economics and Management Sciences, 2011 – Vol. 1, No. 2 – pp. 1-16.

11. Офіційний портал Фондової біржі ПФТС. Індекси [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pfts.ua/uk/indexes.

12. Сукачова С.М. Сутність та значення біржових індексів як інструменту оцінки розвитку ринку / С.М. Сукачова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. – Х. : ХДУХТ, 2013. – Вип. 2 (18). – C. 262-269.

13. Наконечна O. Особливості функціонування фондового ринку України [Електронний ресурс] / О.Наконечна, Н. Рощина // Ефективна економіка: електронне наук. фахове вид. — 2014. — No 12. — Режим доступу: http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=1& z=3854.

14. Yatney C. A. The Determinants of Stock Development Emerging Economies: Is South Africa Different? / C. A. Yatney // IMF Working Paper – African Department 2008 – p. 33.

15. Офіційний сайт Національного Банку України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

16. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

17. Лук'яненко І. Г. Аналіз часових рядів: практичний посібник для роботи в комп'ютерному класі. Частина друга / І.Г. Лук'яненко, В.М. Жук. К.: НаУКМА, 2013. – 176 с.

18. Revia A. Business Environment and Stock Market Development: An Empirical Analysis./ A. Revia // Doing Business research conference – Washington DC, USA 2014 – p. 53.

19.

References.

1. The official site of National Securities and Stock Market Commission. Available at: http://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics (Accessed 20 May 2016).

2. The official site of National rating agency Rurik “Analytical review of bond market of Ukraine in 2015”, available at: http://rurik.com.ua/documents/research/bonds_4_kv_2015.pdf  (Accessed 20 May 2016).

3. Homa, K.E. and Jaffee, D.M (1971), “The Supply of Money and Common Stock Prices”, Journal of Finance, 26(5), pp. 1045-1066.

4. Hamburger, M.J. and Kochin, L.A. (1972) “Money and Stock Prices: The Channels of Influences”, The Journal of Finance, 27(2), pp. 231-249.

5. Sellin, P. (2001) “Monetary Policy and the Stock Market: Theory and Empirical Evidence”, Journal of Economic Surveys, 15 (4), pp. 491-541.

6. Grossman, S. and Shiller, R.J (1981) “The Determinants of the Variability of Stock Market Prices”, The American Review, Vol. 71, No. 2, pp. 222-227.

7. Uddin, M. and Alam, M. M. (2007) “The Impacts of Interest Rate on Stock Market: Empirical Evidence from Dhaka Stock Exchange”, South Asian Journal of Management and Sciences, Vol.1(2), pp. 123-132.

8. Gjerdr, O. and Saettem, F. (1999) “Causal Relation among Stock Returns and Macroeconomic Variables in a Small, Open Economy”, Journal of International Financial markets, Institutions and Money, Vol. 9, pp. 61-74.

9. Doong, S.-Ch. Yang, Sh.-Y. and Wang, A. (2001) “The dynamic relationship and pricing of stocks and exchange rates: Empirical evidence from Asian emerging markets”, Journal of American Academy of Business, Vol.7, No1 – pp.118-123.

10. Geetha, C. Mohidin, R. Chandran, V.V. and Chong V. (2011) “The Relationship between Inflation and Stock Market: Evidence from Malaysia, United States and China”, International Journal of Economics and Management Sciences, Vol. 1, No. 2 – pp. 1-16.

11. The official site of PFTS Stock Exchange, available at: http://www.pfts.ua/uk/indexes (Accessed 20 May 2016).

12. Sukachova, S.M. “The essence and function of stock market indices as a tool for assessing market development” (2013), Zbirka naukovykh prats' [Collection of scientific papers] Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh [Economic strategy and prospects of trade and services], vol. 2 (18), pp. 262-269.

13. Nakonechna, O. and Roschina, N. (2014) “Particular qualities of Ukrainian stock market operation”, Electronic scientific edition "Efektyvna ekonomika", No 12. available at: available at: www.economy.nayka.com.ua/?op=1& z=3854 (Accessed 20 May 2016).

14. Yatney, C.A. (2008) “The Determinants of Stock Development Emerging Economies: Is South Africa Different?”, IMF Working Paper, p. 33.

15. The official site of National Bank of Ukraine, available at: http://www.bank.gov.ua (Accessed 20 May 2016).

16. The official site of State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 20 May 2016).

17. Lukianenko, I.G. and Zhuk V.M. (2013) Analiz chasovykh ryadiv: praktychnyy posibnyk dlya roboty v komp’yuternomu klasi [Time Series Analysis: A practical guide for working in the computer lab], NaUKMA, Kyiv, Ukraine.

18. Revia, A. (2013) “Business Environment and Stock Market Development: An Empirical Analysis”, Doing Business Research Conference: Past, Present, and Future of Business Regulation, Washington, DC, February 2014. – p. 53.

 

Стаття надійшла до редакції 19.05.2016 р