EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2016

УДК 336.764/.768

 

О. М. Ісхакова,

старший викладач кафедри фінансового та банківського менеджменту,

Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

 

АНАЛІЗ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

 

O. Iskhakova,

Senior teacher of Department finance and banking management,

University of customs and finance, Dnepropetrovsk

 

ANALYSIS OF THE FINANCIAL SERVICES MARKET UKRAINE

 

У статті проаналізовано розвиток фінансової послуги в Україні. Визначено зарубіжний досвід надання та використання фінансової послуги. Наведений обсяг біржових контрактів з цінними паперами, обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі. Проаналізовано лістингові цінні папери. Зроблений аналіз динаміки розвитку фондового ринку України. Автором наведена капіталізація світового фондового ринку та частка в ній фондових ринків розвинутих країн світу, США, та країн, що розвиваються. Розглянуто особливості функціонування фондової біржі «Перспектива».

 

The article analyzes the development of financial services in Ukraine. Determined to provide international experience and use of financial services. Shows the amount of exchange contracts with securities, exchange contracts volume of securities at stock exchanges. The analysis listed securities. The analysis of the dynamics of the stock market of Ukraine. The authors have shown the world stock market capitalization and share in her stock markets of developed countries, the United States and developing countries. The features of the functioning of stock exchanges "Perspective".

 

Ключові слова: фінансова послуга, цінні папери, лістинг, фондова біржа, фондовий ринок.

 

Keywords: financial services, securities listing, stock exchange, stock market.

 

 

Постановка проблеми. Одним із найважливіших пріоритетів економічної політики держави є розвиток ринків фінансових послуг та їх основних сегментів. Нині ринок фінансових послуг є життєво необхідною частиною сучасної вітчизняної ринкової економіки. Без реалізації цим ринком комплексу забезпечувальних, посередницьких, консультаційних та інших функцій, фінансова система та економіка в цілому не використовувала б усіх можливостей ринкової економіки, а фінансова система країни була б відсталою від прогресивних фінансових технологій, які використовує світовий ринок фінансових послуг.

Найбільш динамічно ці ринки розвивались протягом останнього десятиліття. За цей час, розвиток ринку фінансових послуг в Україні, можна умовно поділити на два періоди: докризовий і післякризовий. Період до 2008 року – докризовий. Він характеризувався активним і динамічним розвитком ринку фінансових послуг, проте цей розвиток мав нерівномірний і роздільний характер, а щодо його загального рівня, то він суттєво відставав від середньоєвропейських параметрів. Період після 2009 року – кризовий, що призвів до гальмування розвитку вітчизняного ринку фінансових послуг.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню сутності ринку фінансових послуг та аналізу його складових присвячено праці таких вчених як Л.А. Бондаренко [1], І.О. Жук [1], С.В. Науменкова [8], С.В. Міщенко [8], С.М. Еш [3], О.В. Подкатілова [6], В.П. Ходаківська [10], О.Д. Данилов та ін.

Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз ринку фінансових послуг України

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі фондовий ринок України законодавчо закріплений удосконаленими законами, які зазначають особливості ведення діяльності з організації торгівлі цінними паперами та державного регулювання даної діяльності.

Станом на 2014 рік в Україні здійснюється своя діяльність 10 фондових бірж, які отримали ліцензію на здійснення діяльності від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [5].

Одним із показників ефективності функціонування ринку цінних паперів є розвиток його організованого сектору. У 2015 році тривав щорічний активний розвиток біржового сегменту фондового ринку України. За результатами торгів на організаторах торгівлі обсяг біржових контрактів з цінними паперами протягом січня-грудня 2015 року становив 290,77 млрд.грн.

Протягом січня-грудня 2015 року порівняно з даними аналогічного періоду 2014 року обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі зменшився на 53,08% (або на 328,92 млрд.грн.) (січень-грудень 2014 року – 619,70 млрд.грн.) [5].

Протягом 2015 року на організаційно оформленому ринку спостерігалася консолідація торгівлі цінними паперами. Так, із 10 функціонуючих фондових бірж в Україні лише дві – «ПФТС» та «Перспектива» відзначалися істотними обсягами торгів, контролюючи 95,6 % вартості біржових контрактів [5].

Січень-грудень 2015 р. Виявились найбільш успішними для ФБ «Перспектива», на якій було здійснено близько 77% загального обсягу угод (переважно угоди з ОВДП). Частки ФБ  ПФТС та УБ в загальному обсязі біржових угод склали відповідно 18% (переважно угоди з ОВДП) та 2% (переважно угоди з акціями). В цілому, на ТОП-3 організатори торгівлі у січні-грудні 2015 р. припадало близько 98% загального обсягу контрактів на організованому ринку.

 

Таблиця 1.

Обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі протягом січня-грудня 2015 року, млн грн

Період

Організатор торгівлі

Усього

УФБ

КМФБ

ІННЕКС

ПФБ

УМВБ

УМФБ

СЄФБ

ПФТС

ПЕРСПЕКТИВА

УБ

Січень

2,4

326,6

0,34

109,97

107,92

3,26

33,28

2 120,04

23 551,14

432,04

26 687,08

Лютий

3,5

662,7

0,49

165,64

0,00

2,67

1,30

4 680,67

41 124,03

683,19

47 324,23

Березень

2,61

141,86

1,08

83,13

0,28

0,00

1,76

7 687,41

26 710,29

688,37

35 316,80

Квітень

267,1

333,85

0,33

43,34

4,41

0,00

1,96

4 699,99

24 478,57

720,72

30 550,32

Травень

2,99

203,31

0,41

36,96

5,19

0,00

0,62

2 427,63

22 596,36

421,65

25 695,11

Червень

2,92

213,24

0,84

49,35

0,42

0,00

0,57

1 450,98

20 524,72

578,28

22 821,33

Липень

3,46

254,65

0,46

85,73

0,00

0,00

0,60

2 294,82

13 137,97

508,75

16 286,45

Серпень

3,89

363,62

0,16

5,18

0,45

0,00

0,94

4 260,95

11 871,47

416,33

16 922,99

Вересень

2,45

389,74

0,38

2,81

0,00

0,00

0,92

6 252,68

7 867,57

493,87

15 010,41

Жовтень

2,77

144,98

0,23

2,99

0,00

0,00

81,35

2 403,64

4 936,99

608,80

8 181,76

Листопад

3,49

190,63

0,22

2,93

0,00

0,00

719,1

3 163,07

8 800,23

553,70

13 433,43

Грудень

4,29

340,06

0,15

3,26

0,00

0,00

570,9

12 179,53

18 856,16

586,74

32 541,12

Усього

301,9

3 565,31

5,09

591,30

118,67

5,94

1 413,3

53 621,41

224 455,51

6 692,43

290 771,0

Частка від загального обсягу торгів, %

0,10

1,23

0,001

0,2

0,04

0,002

0,49

18,4

77,2

2,3

х

Джерело: - інформаційна довідка за 2015 рік [http://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics]

 

Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах торгівлі протягом періоду зафіксовано з:

Державними облігаціями України – 253,32 млрд.грн. (87,12% від загального обсягу біржових контрактів на організаторах торгівлі у січні-грудні поточного року);

  Облігаціями підприємств – 13,60 млрд.грн. (4,68% від загального обсягу біржових контрактів на організаторах торгівлі у січні-грудні поточного року) (таблиця 2).

 

Таблиця 2.

Обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі (з розподілом за видом

 фінансового інструменту) протягом січня-грудня 2015 року, млн грн

Організатор торгівлі

Акції

Облігації підприємств

Державні облігації України

Облігації місцевої  позики

Інвестиційні сертифікати

Опціонні сертифікати

Деривативи

Усього

Січень

651,26

585,15

24472,39

3,41

404,71

19,96

550,20

26687,08

Лютий

920,20

1 589,69

43 952,25

9,01

261,44

29,22

562,43

47 324,23

Березень

746,28

511,54

32 726,30

1,22

358,60

22,81

950,04

35 316,80

Квітень

566,10

1 203,47

27 201,23

3,98

505,91

38,97

1 030,65

30 550,32

Травень

424,99

1 041,71

23 463,46

0,37

23,91

14,26

726,40

25 695,11

Червень

481,15

755,44

20 549,40

0,49

25,70

32,95

976,22

22 821,33

Липень

473,59

641,90

13 802,24

0,49

47,56

60,36

562,95

16 286,45

Серпень

308,34

2 045,79

12 886,84

0,50

128,93

71,92

370,01

16 922,99

Вересень

314,94

861,44

10 453,88

0,33

137,74

58,93

341,23

15 010,41

Жовтень

304,09

761,91

5 903,03

0,00

57,73

97,09

218,24

8 181,76

Листопад

265,38

1 412,41

9 985,41

0,00

53,59

129,25

107,17

13 433,43

Грудень

354,57

2 193,65

27 923,32

0,00

164,34

39,61

120,94

32 541,12

Усього

5 810,88

13 604,11

253 319,74

19,80

2 170,15

615,33

6 516,48

290 771,03

Джерело: - інформаційна довідка за 2015 рік [http://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics]

 

Водночас у 2014 році питома вага вторинного ринку в сукупному обсязі біржових торгів становила 97,6 % від загального обсягу торгів. Найбільш привабливим у структурі біржових торгів у розрізі за видами ринків виглядав і «спотовий ринок», частка якого становила 83,0 % від загального обсягу біржового ринку (таблиця 3, 4).

 

Таблиця 3.

Обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі на первинному ринку протягом

січня-грудня 2015 року, млн.грн.

Організатор торгівлі

Первинний ринок

Усього

Строковий ринок

Ринок приватизації

Спотовий ринок

УФБ

0,00

0,00

264,23

264,23

КМФБ

0,00

0,00

1 301,69

1 301,69

ІННЕКС

0,00

0,00

0,00

0,00

ПФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

УМВБ

18,48

100,19

0,00

118,67

УМФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

СЄФБ

0,00

0,42

1 368,00

1 368,42

ПФТС

0,00

0,00

1 262,61

1 262,61

Перспектива

0,00

0,00

2 062,54

2 062,54

УБ

0,00

0,00

600,89

600,89

Усього

18,48

100,61

6 859,97

6 979,07

Джерело: - інформаційна довідка за 2015 рік [http://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics]

 

Таблиця 4.

Обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі на вторинному ринку протягом

січня-грудня 2015 року, млн.грн.

Організатор торгівлі

Вторинний ринок

Ринок РЕПО

Строковий ринок

Спотовий ринок

Ринок приватизації

Ринок цінних паперів, на які звернено стягнення

Усього

УФБ

0,00

0,00

37,75

0,00

0,00

301,98

КМФБ

0,00

0,00

2 263,19

0,43

0,00

3 565,31

ІННЕКС

0,00

0,00

5,09

0,00

0,00

5,09

ПФБ

0,00

0,00

519,31

0,00

0,00

519,31

УМВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118,67

УМФБ

0,00

0,00

5,94

0,00

0,00

5,94

СЄФБ

0,00

0,00

44,97

0,00

0,00

1 413,39

ПФТС

9 347,93

0,00

43 010,87

0,00

0,00

53 621,41

Перспектива

23 825,1

4 125,34

194 270,6

171,84

0,00

224 455,51

УБ

2 543,22

2 372,66

1 175,61

0,00

0,05

6 692,43

Усього

35 716,3

6 498,00

241 333,3

172,28

0,05

290 699,04

Джерело: - інформаційна довідка за 2015 рік [http://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics]

 

Важливим показником для характеристики стану вітчизняного фондового ринку є кількість лістингових цінних паперів. Підвищення вимог до проходження лістингу зумовлює збереження відносно невисокої частки лістингових цінних паперів у біржових реєстрах організаторів торгів.

Так, станом на 31.12.2014 р. до біржових реєстрів організаторів торгівлі внесено 1 050 цінних паперів (табл. 5). Можна відзначити збереження практично на попередньому рівні частки позалістингових цінних паперів (71,19 % загальної кількості цінних паперів, які допущено до торгів на фондових біржах).

 

Таблиця 5

Кількість випусків цінних паперів, які допущено до торгів на фондових біржах, шт.

Кількість випусків цінних паперів, які допущено до торгів на фондових біржах

Станом на 31.12.2010

Станом на 31.12.2011

Станом на 31.12.2012

Станом на 31.12.2013

Станом на 31.12.2014

Усього

1 520

2 196

2 963

3 517

3 645

І рівень лістингу

146

194

274

377

568

ІІ рівень лістингу

247

318

407

497

482

Позалістингові

1 127

1 684

2 282

2 643

2 595

Джерело: - інформаційна довідка за 2015 рік [http://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics]

 

На кінець 2014 року найбільша кількість цінних паперів, які перебувають в обігу на фондових біржах, була розміщена на «ПФТС» (44,97 %), «Перспективі» (18,88 %) та «Українській біржі» (14,44 %).

Аналіз динаміки розвитку фондового ринку України характеризувався значним зростанням обсягів випуску цінних паперів у 2011 році, але потім спостерігалося скорочення цього показника, однак 2014 рік засвідчив стрімке зростання обсягу емісії цінних паперів. Так, загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів у 2014 році збільшився на 44,23 % порівняно з 2013 роком і становив 204,85 млрд. грн (рисунок 1).

Таким чином, результати проведеного аналізу фондового ринку України свідчать про зростання активності проведення діяльності на фондових біржах та емісію цінних паперів.

Протягом 2010-2014 років лідируючі позиції займають переважно дві фондові біржі - «ПФТС» та «Перспектива», які відзначалися істотними обсягами торгів, контролюючи більш ніж 94,62 % вартості біржових контрактів [4].

Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах торгівлі протягом періоду зафіксовано з державними облігаціями України та облігації підприємств.

 

Рисунок 1. Обсяг зареєстрованих Комісією випусків цінних паперів у 2010 - 2014 роках, млрд грн.

 

Досвід провідних економічно розвинутих країн світу свідчить, що тільки сформовані соціально-ринкові інститути, а також прогресивне, повноцінне, гнучке і спроможне реагувати на глобальні виклики законодавче забезпечення (без «прогалин» і «винятків для окремих осіб») є необхідними засадами для сучасного регулювання фінансового сектору. Завдяки цьому фондовий ринок розвиватиметься і позитивно впливатиме на економіку в цілому.

Дослідженнями доведено, що розвинуті країни мають найбільші та найсучасніші фондові ринки як за обсягом капіталізації, так і за кількістю учасників, їм притаманна висока якість інфраструктури і прозорість державного регулювання. Це результат системного розвитку фондових ринків упродовж століть, удосконалення їхнього інструментарію разом із процесами реформування ринкової і соціальної систем у цих країнах, провідним елементом яких є ринок цінних паперів.

На початку ХХІ століття близько половини всього світового фондового ринку припадає на США, приблизно 13% – на Японію, а в цілому на п’ять країн (США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція) – приблизно 75%. На початку 1970-х років лише частка США становила понад 60%. У 1980-ті роки вона зменшилась у зв’язку зі зростанням питомої ваги Японії, а з кінця 1980-х років знову відбулося збільшення частки США, насамперед за рахунок зростання ринку акцій. У 2000-х роках у структурі капіталізації світового фондового ринку суттєво зросла частка країн, що розвиваються (таблиця 6).

 

Таблиця 6.

Капіталізація світового фондового ринку та частка в ній фондових ринків розвинутих країн світу,

США в країн, що розвиваються

Рівень капіталізації

1990

1999

2000

2007

2011

2012

2013

2014

Усього (трлн. доларів США)

9,3

25

35

61

47

55

64

67

Частка країн у відсотках

Розвинуті країни (крім США)

65

50

55

46

40

42

41

44

США

30

42

36

32

30

33

34

34

Країни, що розвиваються

5

8

9

22

30

25

25

22

Джерело: - інформаційна довідка за 2015 рік [http://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics]

 

Найбільш узагальненим показником масштабів глобалізації фондового ринку є капіталізація ринку акцій – їхня сукупна курсова вартість. За 1990–2014 pp. капіталізація світового ринку акцій зросла більш як у сім разів, тоді як сукупний світовий ВВП збільшився за той самий період лише у 2,8 рази. У результаті співвідношення капіталізації та ВВП у світі в цілому зросло за цей час із 40% до 88%.

Значну частку світової капіталізації (58%) у 2010–2014 рр. Забезпечували лише чотири країни: США, Китай, Японія та Великобританія. Впродовж цього періоду абсолютним лідером за рівнем капіталізації є США (близько 30–40% світової капіталізації). Кількість компаній, зареєстрованих на фондових біржах світу, за цей час зросла більш як удвічі – з 21.6 тис. у 1990 році до 45.6 тис. у 2010-му. Національні фондові біржі, що увійшли до переліку десяти найбільших, також належать розвинутим країнам світу. Водночас із країн, що розвиваються, до цього переліку увійшли лише дві біржі Китаю (таблиця 7).

 

Таблиця 7.

Ринкова капіталізація акцій десяти найбільших фондових бірж світу 2010 – 2014 рр.,млрд.дол.США

№ п/п

Найбільші фондові біржі світу

Період

2010

2011

2012

2013

2014

1

ЕнВайЕсІЄвронекст (США) / NYSE Euronext (US)

13 394

11 796

14 086

17 950

19 351

2

НАСДАК ОуЕмЕкс (США) / NASDAQ OMX (US)

3 889

3 845

4 582

6 085

6 979

3

Токіо Сток ЕксчейнджГруп /TokyoStockExchangeGroup

3 828

3 325

3 681

4 543

4 378

4

ЛондонСтокЕксчейнджГруп /London Stock Exchange Group

3 613

3 266

3 397

4 429

4 013

5

ЕнВайЕсІЄвронекст / NYSEEuronext (Europe)

2 930

2 447

2 832

2 497

3 233

6

Шанхай Сток Ексчейндж /ShanghaiStockExchange

2 711

2 357

2 547

2 497

3 933

7

Гонконг Ексчейндж / HongKongExchanges

2 711

2 258

2 832

3 101

3 233

8

ТіЕмЕксГруп / TMX Group

2 170

1 912

2 059

2 114

2 094

9

ДойчеБьорзе / DeutscheBörse

1 246

1 185

1 486

1 936

1 739

10

ЕсАйЕксСвісЕксчейндж / SIXSwissExchange

1 280

1 100

1 233

1 541

1 495

Джерело: - інформаційна довідка за 2015 рік [http://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics]

 

Незважаючи на кризові явища та нестабільність у глобалізованій економіці, впродовж 2009–2014 рр. Такі потужні біржі, як Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська, Цюріхська поступово долають наслідки кризи і проявів нестабільності. Завдяки своїй масштабності, високій ліквідності, привабливості для більшості міжнародних інвесторів, мінімізації «ризиків країни» вони мають незаперечні конкурентні переваги порівняно з іншими, не такими економічно і фінансово потужними країнами. Крім того, ринки цінних паперів розвинутих країн світу є лідерами за конкурентоспроможністю власних бірж порівняно з країнами, ринки яких формуються, та країнами з транзитивною економікою. Технологічне лідерство – це надсучасні облікові, інформаційні та клірингові технології, а також пропозиція споживачам нових складніших структурованих продуктів (деривативів), що пов’язано з розвинутими інститутами фінансового інжинірингу. Це також активні маркетингові підходи щодо завоювання нових потенційних споживачів і сегментів ринку, забезпечення зручності й максимального комфорту з мінімальними комісіями. Такі інновації можливі лише за умови мінімізації втручання державних органів контролю, посередників, забезпечення прозорості і відкритості ринку.

ПАТ ФБ «Перспектива» була створена у 2006 році для організації масових торгів цінними паперами в України та впровадження інтернет трейдингу.

Одразу після створення біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій.

ФБ «Перспектива» першою в України реалізувала ринок заявок, легітивний електронний документообіг (2007 рік), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціальну небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи.

Біржа діє на підставі Ліцензії НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку. Розмір зареєстрованого та сплаченого капіталу становить 50 млн. грн.

 

Рисунок 2. Статистика відносно членів ФБ «Перспектива»

 

Протягом 2010-2014 років кількість членів біржі постійно змінювалась і в 2014 році становила 123, що на 21 менше, ніж у 2013 році. Кількість пасивних операторів також зменшилась на 2 і в 2014 році склала 98. Але відповідно до змін, збільшилась частка активних операторів, тобто збільшення членів біржі відбулося за рахунок підвищення активності пасивних операторів (рисунок 2).

За 2014 рік, за даними ФБ «Перспектива», обсяг торгів на ФБ «Перспектива» становив 406 млрд. грн., що майже у 1,3 рази більше, ніж у 2013 році. При цьому обсяг здійсненних договорів на біржі наприкінці 2014 року також збільшився і склав 113 тис. (рисунок 3). Обсяги торгів на ФБ «Перспектива» перевищують показники 2013 року на 55%.

 

 

Рисунок 3. Результати торгів на ФБ «Перспектива»

 

Позитивною динамікою характеризуються сегменти торгів ОВДП (обсяг торгів збільшився на 70%), а також адресний ринок (на 55%) та ринок РЕПО (у 3,5 рази).

Зростання кількості укладених угод було менш значущим (5,5% до попереднього року), але збільшення було зафіксоване щодо більшого кола фінансових інструментів – ОВДП (+3%), облігацій місцевих позик (+63%), іпотечних облігацій (+39%), опціонних сертифікатів (+21%) та строкових контрактів (+16%) (табл. 8).

 

Таблиця 8.

Результати біржових торгів за січень-грудень 2014 року в розрізі фінансових інструментів

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн.грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

478 932,99

+69,7%

96,57%

10 247

+2,6%

Облігації підприємств

5 572,90

-53,2%

1,12%

2 425

-2,4%

Облігації місцевих позик

562,17

-34,6%

0,11%

286

+63,4%

Іпотечні облігації 

2,11

-23,8%

0,00%

18

+38,5%

Акції

1 699,67

-60,2%

0,34%

5 617

-49,2%

Інвестиційні сертифікати

609,98

-58,6%

0,12%

1 760

-52,8%

Опціонні сертифікати

171,03

-52,6%

0,03%

325

+21,3%

Строкові контракти

8 200,62

-54,2%

1,65%

92 458

+16,3%

Депозитні сертифікати

180,05

-

0,04%

3

-

ВСЬОГО

495 931,53

+55,4%

100,00%

113 139

+5,5%

- ринок заявок

10 898,34

-40,9%

2,20%

9 857

-50,4%

 - адресний ринок

399 715,51

+55,3%

80,60%

8 602

+18,5%

 - ринок розміщення

1 090,09

-72,4%

0,22%

84

-46,2%

 - ринок аукціону

51,48

-44,7%

0,01%

18

-5,3%

 - ринок РЕПО

75 975,48

+255,2%

15,32%

2 120

+402,4%

Джерело:[http://rurik.com.ua/documents/research/bonds_4_kv_2015.pdf ]

 

Станом на 31.12.2014 р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 688 шт. З них: 216 шт. – 1-го рівня лістингу, 60 шт. - 2-го рівня лістингу, 412 шт. – позалістингові.

Структура біржового списку: 216 серій ОВДП (1-го рівня лістингу), 184 серії облігацій підприємств (29 – 2-го рівня лістингу, 155 - позалістингові), 3 серії облігацій місцевих позик (2-го рівня лістингу), 2 серії іпотечних облігацій (позалістингові), 219 випусків акцій (14 – 2-го рівня лістингу, 205 - позалістингові), 42 серій інвестиційних сертифікатів (14 – 2-го рівня лістингу, 28– позалістингові), 8 серій опціонних сертифікатів (позалістингові), 6 кодів (серій) ф’ючерсних контрактів (позалістингові), 8 серій депозитних сертифікатів НБУ.

Капіталізація акцій у біржовому списку станом на 31.12.2014 р. склала 169,43 млрд. грн.

Кількість членів ФБ «Перспектива»  станом на 31.12.2014 р. – 123 торговця цінними паперами. У грудні статус члена ФБ «Перспектива»  отримано ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС» (м. Київ).

За 2014 рік частка ФБ «Перспектива» з загальних обсягах торгів на біржовому ринку України зросла з 67% до 78%. На тлі певного скорочення кількості членів біржі (з 144 до 123), загальнорічна кількість активних операторів, що укладали договори, залишилася на рівні 2013 року (98), а в сегменті ОВДП зросла з 61 до 78.

Незважаючи на суттєву девальвацію національної грошової одиниці, у 2014 році обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у валютному еквіваленті навіть на 4%  зріс у порівнянні з попереднім роком: з 30 до 31,5 млрд.євро (або з 40 до 41,7 млрд.дол. США). В сегменті ОВДП зростання було ще більш значущим – на 14%: з 26,6 до 30,4 млрд.євро (з 35 до 40 млрд.дол. США).

Натомість на більшості інших українських бірж обсяги торгів скоротилися навіть у гривневому еквіваленті. Як наслідок, загальний обсяг укладених договорів на біржовому ринку України зменшився з 44,6 до 40 млрд.євро (з 59,3 до 53 млрд.дол. США). Втім, щодо ОВДП цей показник зріс з 33 млрд євро до 35 млрд.євро (з 43,9 до 46,5 млрд.дол. США), що підтверджує важливу роль інструментів публічного державного боргу у розвитку національного фінансового ринку.

Наприкінці року ФБ «Перспектива» виборола право на розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій та отримала погодження НБУ на запуск торгів валютними деривативами. Тож 2015 рік відкриває можливості щодо суттєвого розширення біржового інструментарію.

Висновки. Результати проведеного аналізу свідчать про низьку інвестиційну спрямованість української фінансової системи, що суттєво стримує розвиток  економіки. Першопричиною неінвестиційної спрямованості фінансового посередництва в Україні став низький рівень економічної грамотності як представників держави та бізнесу, так і населення, на початкових етапах розвитку фінансового ринку. Зростання економічної обізнаності спеціалістів та населення загалом відбувалося повільно та засноване, в основному, на емпіричних (досвідночуттєвих) методах. Відповідно, за досить тривалий період був сформований достатньо стійкий механізм банківського типу посередництва, що сконцентрував більшу частину вільних фінансових ресурсів економіки та має чіткі та достатньо вигідні схеми їх перерозподілу. Подальший багатовекторний розвиток фінансового посередництва  потребує усунення зазначених причин, тобто, з одного боку, значного підвищення економічної грамотності суспільства, а з іншого – створення умов для перерозподілу фінансових ресурсів від банківської системи до фінансових посередників небанківського типу.

 

Література.

1. Бондаренко Л. А. Ринок банківських продуктів і послуг: поняття та сегментація  / Л. А. Бондаренко, І. О. Жук // Ефективна економіка. – 2013. – №6 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2121

2. Генеральна угода про торгівлю послугами [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=981_017.

3. Еш С. М. Фінансовий ринок. Навч. посіб. 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 528 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://westudents.com.ua/glavy/103126-4-klasifkatsya-fnansovih-rinkv.html

4. Національне рейтингове агентство «Рюрік» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://rurik.com.ua/documents/research/bonds_4_kv_2015.pdf

5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/fund/analyticsl

6. Подкатилова Е. В. Рынок финансовых услуг и его место в структуре финансового рынка / Подкатилова Е. В. // Нефтегазовое дело.- 2006 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ogbus.ru/authors/Podkatilova/Podkatilova_1.pdf

7. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. — Закон України від 12.07.2001 № 2664-III. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.

8. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб./ С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. – К.: Знання, 2010. – 532 с.

9. Сич Є. М. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / Є. М. Сич, В.П. Ільчук, Н. І. Гавриленко. – К.: ЦУЛ, 2012. – 428 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://m.pidruchniki.com/1376102543189/finansi/teoretichni_osnovi_rinku_finansovih_poslug#63

10. Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг: навч. посіб./ В.П. Ходаківська, О. Д. Данилов. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 501 c. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ecodn.info/text/Econom/finance/hodakivska/str/04.htm

 

References.

1. Bоndаrеnkо, L. A. (2013), “ Market banking products and services: concept and segmentation”, Efеktyvnа еkоnоmіkа, [Online], vol. 6, available at:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2121 (Accessed 4 July 2015).

2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The international agreement " General Agreement on Trade in Services", available at: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=981_017 (Accessed 4 July 2015).

3. Esh S. M. (2011), Fіnаnsоvyi rynok  [Financial market], 2nd ed, Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

4. Natsional'ne rejtynhove ahentstvo «Riurik» [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://rurik.com.ua/documents/research/bonds_4_kv_2015.pdf

5. Natsional'na komisiia z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.nssmc.gov.ua/fund/analyticsl

6. Pоdkаtilоvа, Е. V. (2006), “Financial services market and its place in the structure of the financial market”, Nеftegazovoe delo, [Online], available at: http://ogbus.ru/authors/Podkatilova/Podkatilova_1.pdf (Accessed 4 July 2015).

7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On financial services and State Regulation of the financial Services markets", available at:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 (Accessed 5 July 2015).

8. Nаumеnkоvа, S. V. and Mishchenko, S. V. (2010), Rynok fіnаnsоvykh pоsluh [Financial services market], Znаnnia, Kyiv, Ukraine.

9. Sych, Ye. М., Ilchuk, V.P. and Hаvrylenko, N.І. (2012), Rynok finansovykh posluh [Financial services market], TSUL, Kyiv, Ukraine.

10. Khоdаkіvskа, V. P. and Danylov, O. D. (2001), Rynok finansovykh posluh [Financial services market], Akademiia DPS Ukraine, Irpin’, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 20.05.2016 р.