EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2015

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В. В. Даценко, А. Г. Гаврилова

УДК 338

 

В. В. Даценко,

к. е. н., доцент кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів

А. Г. Гаврилова,

студентка Університету митної справи та фінансів

 

ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

V. V. Datsenko,

k. e. n ., Associate Professor of Finance University of customs and finance

A. G. Gavrilova,

student at the University of customs and finance

 

FINANCIAL DIAGNOSIS OF ENTERPRISE

 

У статті розглянуто поняття фінансової діагностики діяльності підприємства, методи оцінки фінансової діяльності; проаналізовано показники оцінки фінансового стану, визначені найбільш суттєві фактори, що впливають на зміну рівня ліквідності та платоспроможності підприємства; розроблено пропозиції щодо підвищення рівня платоспроможності підприємства та обґрунтована економічна ефективність запропонованих заходів.

 

The article discusses the concept of financial diagnostics of the enterprise, methods of evaluating financial activities; analysis of indicators for assessing the financial condition, identified the most significant factors affecting the change in the level of liquidity and solvency ; suggestions to enhance solvency and reasonable cost-effectiveness of the proposed measures.

 

Ключові слова:  фінансова діагностика діяльності підприємства, оцінка фінансового стану, платоспроможність, ліквідність, фінансова стійкість, ділова активність, прибутковість, ймовірність банкрутства.

 

Keywords: financial diagnosis of the company, evaluation of the financial condition , solvency , liquidity , financial stability , business activity , profitability, probability of bankruptcy.

 

 

Постановка проблеми. Основним завданням управління підприємств в умовах кризової ситуації є відновлення та зміцнення рівня ліквідності та платоспроможності, що визначається на основі якісного аналізу показників його діяльності.

Актуальність обраної теми дослідження зумовлена тим, що ефективність діяльності вітчизняних підприємств залежить від того, наскільки швидко, своєчасно та в повному обсязі вони можуть виконати розрахунки за короткостроковими зобов’язаннями перед контрагентами, що в свою чергу залежить від ефективності управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства. А від того, наскільки якісно проведено фінансовий аналіз, залежить ефективність управлінських рішень, а відтак – ефективність роботи підприємства в цілому.

Формулювання мети статті. Метою статті є наукове дослідження проблемних питань проведення фінансової діагностики діяльності підприємства, розгляд теоретичних положень та науково-методичних рекомендацій щодо оцінки ліквідності на підприємстві та аналіз наявного фінансового механізму забезпечення ліквідності та платоспроможності підприємства в умовах ринкової економіки

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Широке коло питань, пов’язаних з дослідженнями у сфері проведення фінансової діагностики діяльності підприємства, висвітлено в роботах вітчизняних вчених-економістів: Андрущака Є.М. [1], Бандурки О. М., Коробова М. Я., Орлова П. І., Петрової К. Я. [2], Білої О.Г. [3], Бланка І.А. [4], Бунь Т.Г., Довбні С.Б. [5], Бутинець Ф. Ф. [6], Кірейцева Г. Г. [8], Крамаренко Г. О., Чорної О. Є. [9], Мец В.О. [10], Подольської В.О., Яріш О.В [11].

Попри значну кількість наукових здобутків, пов’язаних із висвітленням окремих аспектів проведення фінансової діагностики діяльності підприємства, є потреба у формуванні належних пропозицій та рекомендацій щодо її проведення в період кризових явищ, враховуючи реальні умови та потреби економіки, а це в умовах значної відкритості національної економіки особливо обумовлює актуальність даного дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах господарювання питання діагностики фінансової діяльності набуває особливо важливого значення для всіх ланок господарської системи. Адже, без оцінки та аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства неможливо визначити ефективні шляхи його подальшого розвитку. Знання стану підприємницької діяльності важливе як для управлінського апарату даного підприємства, так і для його акціонерів, банківських установ, фінансових служб, територіальних органів управління, фіскальних органів тощо.

Фінансова діагностика діяльності підприємства є головним методом забезпечення платоспроможності та прибуткової діяльності підприємства. На основі отриманих результатів діагностики керівники різних рівнів приймають управлінські рішення, розробляється стратегія розвитку підприємства [1].

Кожне підприємство, здійснюючи господарську діяльність, вимушене на своєму шляху боротися з кризами, долати труднощі, перешкоди фінансового, організаційного, техніко-технологічного характеру. Класифікація цих проблем на основі чітко визначених ознак дає змогу їх структурувати, шляхом діагностики визначити з них головні, домінуючі, намітити оптимальні шляхи їх розв'язання.

При написанні статті була проведена фінансова діагностика діяльності «Умовного підприємства».

«Умовне підприємство» займається виробництвом та реалізацією будівельних матеріалів через мережу власних магазинів, а також через оптових покупців. Загальну техніко-економічну характеристику діяльності «Умовне підприємство» доцільно розпочати з аналізу динаміки його техніко-економічних показників. 

Динаміка техніко-економічних показників діяльності підприємства за 2013 – 2015 роки наведена в табл. 1.

 

Таблиця 1.

Динаміка техніко-економічних показників діяльності «Умовне підприємство»  за 2013 – 2015 роки

Показники

2013

2014

2015

Темп росту, %

2014/

2013

2015/

2014

1. Доходи, тис. грн.

155630,0

232028,0

306231,0

149,1

134,6

2. Витрати, тис. грн.

159533,0

229616,0

307473,0

142,5

143,9

3. Фінансові результати,

 тис. грн.

(2905)

2412,0

(1240)

(-83,0)

(-51,4)

4. Обсяг виробництва, шт.

180

211

251

117,2

119,0

5. Основні засоби:

 

 

 

 

 

- первісна вартість

51943,0

51578,0

54467,0

99,3

105,6

- коефіцієнт зносу

53,7

56,4

60,3

105,0

106,9

- коефіцієнт придатності

46,3

43,6

39,7

94,2

91,1

 

На основі аналізу, проведеного в табл. 1 можемо зробити наступні висновки:

1. Доходи у 2014 році в порівнянні з 2013 роком підвищились на 47,3% а у 2015 р. в порівнянні з 2014 р. вони підвищились на 34,6% у зв’язку із зростанням обсягів виробництва.

2. Витрати у 2014 році в порівнянні з 2013 роком підвищились на 42,5% а у 2015 р. в порівнянні з 2014 р. вони підвищились на 36,2%.

3. Фінансові результати: у 2013 році підприємство мало збитки, у 2014 році прибуток, а у 2015 р. Підприємство спрацювало зі збитками.

4. Обсяг виробництва у 2014 році в порівнянні з 2013 роком підвищився на 17,2%,  а у 2015 р. в порівнянні з 2014 р. він підвищився на 19,0%.

Проте витрати у 2013р. та 2015р. перевищували доходи, що дало негативні фінансові результати у ці періоди, лише у 2014 році доходи підприємства складали 232028,0 тис. грн., а витрати 229616,0 тис. грн., що дало позитивний фінансовий результат 2412,0 тис. грн.

Скорочення середньооблікової кількості працівників свідчить про  скорочення витрати для одержання більшого прибутку. Динаміка змін середньооблікової  кількості працівників «Умовне підприємство» свідчить про скорочення, а витрати на оплату праці навпаки зросли з 7084 тис. грн. у 2013р. до 8292 тис. грн.  у 2014р.  до 10678 тис. грн. у 2015р., що було спричинено зростанням інфляції та нарахуванням індексації.

Розрахунок середньої заробітної плати на 1-го працівника на рік у 2013р.:  7084/194= 36,5 тис. грн.;

Розрахунок середньої заробітної плати на 1-го працівника на рік у 2014р.: 8292/189 = 43,9 тис. грн.;

Розрахунок середньої заробітної плати на 1-го працівника на рік у 2015р.: 10678/185= 57,7 тис. грн. [11]

Середня заробітна плата одного працівника на рік за аналізований період зросла з 36,5 тис. грн. до 57,7 тис. грн., це говорить про те, що підприємство за рахунок скорочення кількості працівників намагалося, зберегти високо-кваліфікаційні кадри, заохочуючи їх збільшенням заробітної плати.

Проаналізуємо стан та рух основних фондів підприємства, так як від їх кількості, вартості, ефективності використання залежить кінцевий результат  діяльності «Умовне підприємство» дані основних фондів наведені у табл. 2.

 

Таблиця 2.

Аналіз господарських коштів «Умовне підприємство» за 2013-2015 роки, тис. грн.

Показники

Роки

Абсолютне відхилення 2015 від

2013

2014

2015

2013

2014

Нематеріальні активи

15

24

23

8

-1

Незавершені капітальні інвестиції

15144

16592

17085

1941

493

Основні засоби

22647

20502

22371

-276

1869

Довгострокові фінансові інвестиції

30457

30197

31688

1231

1491

Довгострокова дебіторська заборгованість

120

22

42

-78

20

Відстрочені податкові активи

2151

4561

4030

1879

-531

Інші необоротні активи

32

121

17202

17170

17081

Усього необоротних активів

70566

72019

75336

4770

3317

Запаси, товари, готова продукція

6605

9310

10954

4349

1644

Векселі одержані

1373

597

133

-1240

-464

Дебіторська заборгованість

14132

17937

23276

9144

5339

Поточні фінансові інвестиції

610

610

20

-590

-590

Гроші та їх еквіваленти

4887

4887

3372

-1515

-1515

Інші оборотні активи

245

245

329

84

84

Усього оборотних активів

27852

32155

38084

10232

5929

Зареєстрований капітал

6609

6609

6609

0

0

Додатковий капітал

14351

14330

14308

-43

-22

Резервний капітал

5062

5062

5062

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

35412

35026

33784

-1628

-1242

Усього власного капіталу

61434

61027

59764

-1670

-1263

Відстрочені податкові зобов’язання

816

763

684

-132

-79

Довгострокові кредити банків

1483

1483

1483

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

9322

9123

7830

-1492

-1293

Довгострокові зобов’язання

7243

3558

153

-7090

-3405

Усього довгострокових зобов’язань

18864

14927

9466

-9398

-5461

Короткострокові кредити банків

0

5402

5933

5933

531

Поточна кредиторська заборгованість

18120

22818

31965

13845

9147

Інші поточні зобов’язання

0

0

3685

3685

3685

Усього поточних зобов’язань

18120

28220

43507

25387

15287

Баланс

98418

104174

113440

15022

9266

 

Первісна вартість основних засобів підприємства наприкінці 2013р. становила 51943,0 тис. грн.  на кінець 2014р. вона склала 51578 тис. грн. та на кінець 2015р. 54467 тис. грн., а темп росту первісної вартості за 2013р. склав 103,9%, за 2014р. - 99,3%, за 2015р. - 105,6%, це трапилось тому, що вартість фондів, що були виведені з використання за період 2013р. – 2015р. перевищила вартість фондів виведених упродовж періоду.

Частка оновлення основних засобів на кінець 2013р. склала 5%, на кінець 2014р. – 2,2%,  на кінець 2015р. – 7,5%, а частка вибуття на кінець 2013р. склала 1,2%, на кінець 2014р. – 2,9%,  на кінець 2015р. – 2,3%. Щодо зношеності основних фондів то наприкінці 2013р.– 2014р. вона збільшилась, а наприкінці 2015р.  зменшилась,  так за 2013р. темп росту коефіцієнту зносу збільшився на 2,7%, у 2014р.  збільшився на 3,9%, наприкінці 2015р. зменшився на 1,5%,  що підтверджує темп росту зносу який склав за 2013р. 109,2%, за 2014р. 178%, за 2015р. 103,3%, а темп росту первісної вартості лише наприкінці 2015р. збільшився до 105,6%, що є більш ніж темп росту зносу за 2015р., який склав  103,3%, що позитивно характеризує дії підприємства, щодо вдосконалення технічної бази виробництва ніж за період 2013р. – 2014р..

Завдання фінансового відділу «Умовне підприємство» — сформувати оптимальну структуру основних засобів підприємства, зокрема забезпечити оптимальне співвідношення між їх активною і пасивною частинами, між обсягом виробничих і невиробничих основних засобів тощо, на кінець 2015р.

Показники технічного стану та руху основних фондів «Умовне підприємство» станом на кінець 2013р. - 2015р. наведені  (рис. 1).

 

Рисунок 1. Показники технічного стану та руху основних фондів «Умовне підприємство»  за 2013 – 2015рр.

 

Для визначення ефективності використання основних фондів та трудових ресурсів, які дадуть змогу визначити ступінь впливу факторів на зміну фондовіддачі основних фондів, необхідно визначити показники за допомогою факторного аналізу, який проводиться методом елімінування, показники наведені.

Проаналізуємо ефективність використання основних засобів підприємства [2].

За допомогою даних табл.2 розрахуємо фондовіддачу за рахунок змін, від показників за 2013р.:

а) (698,3/118,0) – (462,0/118,0) =2,0;

б) (698,3/114,2) – (698,3/118,0) =  0,2.

Фондовіддача за рахунок змін: 2,0 + 0,2 = 2,2.

Розрахунок фондовіддачі за рахунок змін від показників 2014р.:

а) (967,9/114,2) – (698,3/114,2) = 2,4;

б) (967,9/115,9) – (967,9/114,2) = - 0,1.

Фондовіддача за рахунок змін: 2,4 + (-0,1) = 2,3.

Так, на «Умовне підприємство» 3,9 грн. реалізованої продукції припадає на 1 грн. середньорічної вартості основних засобів на кінець 2013р. на кінець 2014р.  -6,1 грн., які припадають на 1 грн., а на кінець 2015р. періоду - 8,4 грн. реалізованої продукції, яка припадає на 1 грн. середньорічної вартості основних засобів.

Обсяг реалізованої продукції на 1 грн. вартості основних фондів збільшився на кінець 2014р.  відносно до 2013р. на 2,2грн. за рахунок зростання продуктивності праці на 2,0 грн. та зростання фондоозброєння на 0,2грн. Обсяг реалізованої продукції на 1 грн. вартості основних фондів  на кінець 2015р.  відносно до 2014р. збільшився на 2,3 грн. за рахунок зростання продуктивності праці на 2,4 грн. та зменшення фондоозброєння на 0,1 грн. Це позитивна тенденція діяльності підприємства, тому що характеризує ефективність використанням основних фондів та трудових ресурсів.

Аналіз майна підприємства має важливе значення, так як від його величини та структури залежать обсяги діяльності, соціально-економічний розвиток господарюючого суб'єкту, рівень платоспроможності, ліквідності та фінансова сталість.

Згідно з даними табл. 2 можна зробити наступний висновок: на кінець 2013р. вартість майна «Умовне підприємство» складала 98418 тис. грн., на кінець 2014р. – 104174 тис. грн., а на кінець 2015р. – 11344 тис. грн., абсолютне відхилення показників у 2014р. до 2013р. збільшилось на 5756 тис. грн. та у 2015р. відносно 2014р. відбулось збільшення на  9266 тис. грн., а темп приросту у 2014р. відносно показників 2013р. склав 5,8%, у 2015р. відносно показників 2014р. темп приросту склав 8,9%, що свідчить про незначне розширення економічного потенціалу підприємства.

Таким чином, на кінець 2013р. вартість майна підприємства на 71,7% вкладено у необоротні активи, а на кінець 2014р. вартість майна підприємства на 69,1% вкладено у необоротні активи, на кінець 2015р. вартість майна підприємства на 66,4% вкладено у необоротні активи.

У 2014р. порівнянні з 2013р. частка необоротних активів скоротилась на 2,6%, а  у 2015р. порівнянні з 2014р. частка скоротилась на 2,7%, що свідчить про незначне погіршення структури майна «Умовне підприємство»,  основним джерелом формування якого є власний капітал, частка якого скоротилась у 2014р. відносно 2013р. 407 тис. грн. або 3,8%, у 2015р. відносно 2014р. на 1263 тис. грн. або 5,9%.

У структурі майна відбулися зміни, так спостерігається зменшення власного капіталу у 2014р. відносно показників 2013р. на 0,7%, у 2015р.

Відносно показників 2014р. на 2,1%, що свідчить про зменшення фінансової незалежності підприємства, що сприяє до погіршення фінансового стану підприємства, незважаючи на це «Умовне підприємство» не втратило фінансової незалежності, але якщо керівництво візьме за правило збільшувати позичковий капітал, то підприємство може втратити фінансову незалежність, а це може призвести до банкрутства [5].

Проаналізуємо стан майна детальніше, спочатку проаналізуємо необоротні (іммобілізовані) активи, які входять до складу майна «Умовне підприємство».

Згідно з даними у складі необоротних активів на підприємстві є:

- нематеріальні активи які у 2014р. відносно 2013р. збільшились на 9 тис. грн., а у 2015р. скоротились на 1 тис. грн.. Темп росту показника у 2014р. відносно 2013р. склав 300%, у 2015р. відносно 2014р. 300%;

- незавершене будівництво, яке у 2014р. відносно 2013р. збільшилось на 1448 тис. грн., але питома вага показника скоротилась на 2%, у 2015р. відносно 2014р. показник збільшився на 493 тис. грн. або на 0,8%. Темп росту показника  у 2014р. відносно 2013р. склав 112,8%, у 2015р. відносно 2014р. 103%;

- основні засоби (залишкова вартість) у 2014р. відносно 2013р. скоротилась на 2145 тис. грн. або 3,6%, у 2014р. відносно 2013р. вартість збільшилась на 1869 тис. грн. або 1,2%. Темп росту показника у 2014р. відносно 2013р. склав 90,5%, у 2015р. відносно 2014р. склав 109,1%;

- довгострокові біологічні активи (залишкова вартість) у 2014р. відносно 2013р. збільшились на 1 тис. грн., у 2015р. відносно 2014р. вартість залишилась 7 тис. грн.. Темп росту у 2014р. відносно 2013р. склав 116,7%. Темп росту у 2015р. відносно 2014р. склав 100%;

- довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі інших підприємств у 2014р. відносно 2013р. зросли на 3640 тис. грн. або 4,6%, у 2015р. відносно 2014р. показник скоротився на 296 тис. грн.. або 1,4%. Темп росту показника у 2014р. відносно 2013р. склав 128,7%, у 2015р. відносно 2014р. склав 98,2%;

- довгострокові фінансові інвестиції, інші фінансові інвестиції у 2014р. відносно 2013р. скоротились на 3901 тис. грн. або 6%, у 2015р. відносно 2014р. показник збільшився на 1788,0 тис. грн.. або 1,6%. Темп росту показника у 2014р. відносно 2013р. склав 78%, у 2015р. відносно 2014р. склав 112,9%;

- довгострокова дебіторська заборгованість у 2014р. відносно 2013р. скоротились на 4 тис. грн., у 2015р. відносно 2014р. показник збільшився на 20,0 тис. грн.. Темп росту показника у 2014р. відносно 2013р. склав 84,6%, у 2015р. відносно 2014р. склав 190,9%;

Основні засоби скоротилось з 22647 тис. грн. (32,1%) – 2013р. до 22371 тис. грн. (29,7%) – 2015р. Незавершене будівництво скоротилось за аналізований період з 15144 тис. грн. або 21,5% до 17085 тис. грн. або 22,7%.

Довгострокова дебіторська заборгованість збільшилась з 26 тис. грн. (2013р.) до 42 тис. грн. (2015р.). Справедлива вартість інвестиційної нерухомості скоротилась з 120 тис. грн. (2013р.) до 111 тис. грн. (2015р.). Відстрочені податкові активи зросли з 2151 тис. грн. (2013р.) до 4030 тис. грн. (2015р.).

- справедлива вартість інвестиційної нерухомості у 2014р. відносно 2013р. скоротилась на 5 тис. грн. або 0,1%, у 2015р. відносно 2014р. показник скоротився на 4 тис. грн..  Темп росту показника у 2014р. відносно 2013р. склав 92,8%, у 2015р. відносно 2014р. склав 96,5%;

- відстрочені податкові активи у 2014р. відносно 2013р. збільшились на 2410 тис. грн. або 3%, у 2015р. відносно 2014р. показник скоротився на 531 тис. грн.. або 0,7%. Темп росту показника у 2014р. відносно 2013р. склав 212%, у 2015р. відносно 2014р. склав 88,4%;

Аналіз структури та динаміки оборотних активів «Умовне підприємство» свідчить:

1. Запаси:

- виробничі запаси у 2014р. відносно 2013р. зросли на 2566 тис. грн. або 4,9%, у 2015р. відносно 2014р. збільшились на 1722 тис. грн. або 0,2%. Темп росту у 2014р. відносно 2013р. склав 40,2%. Темп росту у 2015р. відносно 2014р. склав 119,2%;

- готова продукція у 2014р. відносно 2013р. зросли на 208 тис. грн або 0,4%, у 2015р. відносно 2014р. скоротилась на 69 тис. грн. або 0,3%. Темп росту у 2014р. відносно 2013р. склав 166,4%. Темп росту у 2015р. відносно 2014р. склав 73,5%;

- товари у 2014р. відносно 2013р. зросли на 104,3 тис. грн., у 2015р. відносно 2014р. скоротилась на 208 тис. грн. або 0,3%. Темп росту у 2014р. відносно 2013р. склав 112,2%. Темп росту у 2015р. відносно 2014р. склав 90,7%;

2. Векселі одержані у 2014р. відносно 2013р. скоротились на 776 тис. грн або 3 %, у 2015р. відносно 2014р. скоротилась на 464 тис. грн. або 1,6%. Темп росту у 2014р. відносно 2013р. склав (-56,2)%. Темп росту у 2015р. відносно 2014р. склав 22,3%;

3. Дебіторська заборгованість:

- за товари, роботи та послуги  у  2014р. відносно 2013р. збільшилась на 2679 тис. грн. або 7,5 %, у 2015р. відносно 2014р. збільшилась на 2182 тис. грн. або 3,6%. Темп росту у 2014р. відносно 2013р. склав 372,2%. Темп росту у 2015р. відносно 2014р. склав 148,9 %;

- за розрахунками у 2014р. відносно 2013р. збільшилась на 425 тис. грн., але у питомій вазі скоротилась на 4,4%, у 2015р. відносно 2014р. скоротилась на 2629 тис. грн. або 12,8%. Темп росту у 2014р. відносно 2013р. склав 81,3%. Темп росту у 2015р. відносно 2014р. склав 78,6%;

- інша поточна дебіторська заборгованість у 2014р. відносно 2013р. зросла на 701тис. грн. або 2 %, у 2015р. відносно 2014р. зросла на 5786 тис. грн. або 14,5%. Темп росту у 2014р. відносно 2013р. склав 1305,8%. Темп росту у 2015р. відносно 2014р. склав 567%;

4. Поточні фінансові інвестиції у 2014р. відносно 2013р. скоротились на 587 тис. грн. або 2,1 %, у 2015р. відносно 2014р. скоротилась на 3 тис. грн.. Темп росту у 2014р. відносно 2013р. склав 3,3%. Темп росту у 2015р. відносно 2014р. склав 87%;

5. Гроші та їх еквіваленти у 2014р. відносно 2013р. скоротились на 1044 тис. грн. або 5,6 %, у 2015р. відносно 2014р. скоротилась на 471 тис. грн. або 3,1%. Темп росту у 2014р. відносно 2013р. склав 69%. Темп росту у 2015р. відносно 2014р. склав 87,7%;

6. Інші оборотні активи у 2014р. відносно 2013р. збільшилась на 200 тис. грн. або 0,1%, у 2015р. відносно 2014р. скоротилась на 116 тис. грн. або 0,2%. Темп росту у 2014р. відносно 2013р. склав 134,3%. Темп росту у 2015р. відносно 2014р. склав 73,9%;

До позитивних змін у динаміці оборотних активів слід віднести: зменшення векселів одержаних.

До негативних змін слід віднести: збільшення дебіторської заборгованості; збільшення запасів; зменшення поточної фінансової інвестиції; зменшення грошей їх еквіваленти.

Розрахуємо показники ефективності використання оборотного капіталу «Умовне підприємство» (показники ділової активності) [8].

Згідно з даними оборотність обігових активів «Умовне підприємство» у 2014р. відносно 2013р. скоротилась на 24,2 дня, у 2015р. відносно 2014р. скоротилась на 23,4 дня  – це позитивна тенденція в діяльності підприємства.

Збільшення коефіцієнту оборотності обігових коштів у 2014р. відносно 2013р. на 0,9 оборотів., у 2015р. відносно 2014р. на 1,5 обороти, що було спричинено збільшення  виручки від реалізації на кінець звітного періоду у 2014р. до 2013р. на 42348 тис. грн., у 2015р. відносно 2014р. на 47083 тис. грн.

Незначне збільшення середнього залишку обігових коштів у 2014р. відносно 2013р. на 4303 тис. грн. прискорило обіговість оборотних коштів на 24,2 дня, внаслідок цього було вилучено з обороту кошти у розмірі 6025,8 тис. грн. У 2015р. відносно 2014р. середній залишок залишився без змін, та це прискорило обіговість оборотних коштів на 23,4 дня, внаслідок цього було вилучено з обороту кошти у розмірі 11639,2 тис. грн. Темп росту виручки від реалізації показника у 2014р. відносно 2013р. склав 147,2%, у 2015р. відносно 2014р. 135,7%, що свідчить зменшення у 2015р. економічного потенціалу, тобто ресурси підприємства використовуються не так ефективно, які у 2014р., це привело до зменшення віддачі з кожної грошової одиниці вкладеної в діяльність підприємства. Це свідчить про те, що у 2015р. знизилась ділова активність підприємства.

Для того, щоб дати оцінку ефективності використання ресурсів підприємства розрахуємо показники ресурсовіддачі.

Розрахунок змін вартості активів у 2014р. відносно 2013р.:

А) 131979,0 – (101296,0*0,871) = 43750,2 тис. грн..

Розрахунок змін ресурсовіддачі у 2015р. відносно 2014р.:

Б) (101296,0 * 0,871) – 89631,0 = -1402,2 тис. грн..

Розрахунок змін у 2014р. відносно  2013 р. (вартості активів та ресурсовіддачі):

43750,2 + (-1402,2) = 42348,0 тис. грн..

Розрахунок змін вартості активів у 2015р. відносно 2014р.:

А) 179062,0 – (101296 х1,303) = 47073,3 тис. грн..

Розрахунок змін ресурсовіддачі у 2015р. відносно 2014р.:

Б) (101296,0 х 1,303) – 131979,0 = 9,7 тис. грн..

Розрахунок змін у 2015р. відносно 2014р. (вартості активів та ресурсовіддачі): 47073,3 + 9,7 = 47083,0 тис. грн.

Проаналізуємо динаміку виручки від реалізації продукції та визначимо вплив факторів на виручку від реалізації у табл. 3.

 

Таблиця 3.

Фактори впливу на виручку від реалізації «Умовне підприємство»  за період  2013–2015 р.р., тис. грн.

Показник

2013

2014

2015

Відхилення(+;-)

Темп росту, %

2014 до 2013

2015 до

2013

2014/

2013

2015/

2014

1. Середньорічна вартість активів

102916,5

101296,0

105929

-1650,5

4633,0

98,4

104,6

2. Ресурсовіддача, грн. (р.3/р.1)

0,871

 

1,303

1,690

0,432

0,387

149,6

129,7

3. Виручка від реалізації

89631,0

131979,0

179062

42348,0

47083

147,2

135,7

У тому числі за рахунок змін:

А) вартості активів

Б) ресурсовіддачі

 2014 р. відносно 2013р.:

А) 43750,2;  Б) -1402,2.

2015 відносно 2014:

А) 47073,3; Б) 9,7.

 

Згідно з даними табл. 3 можна зробити висновок, що виручка від реалізації  у 2014р. відносно 2013р. збільшилась на 42348,0 тис. грн., темп росту показника за цей період склав 147,2%, а середньорічна вартість активів скоротилась на 1650,5 тис. грн.. Виручка від реалізації на кінець 2015р. відносно 2014р. збільшилась 47083,0 тис. грн., темп росту склав 98,4%,  а середньорічна вартість за цей період збільшилась на 4633,0 тис. грн.,  темп росту склав 104,6%, це свідчить про раціональне використання активів.

Виручка від реалізації на кінець 2014р. відносно 2013р. збільшилась за рахунок збільшення: вартості активів на 43750,2 тис. грн., зменшення ресурсовіддачі на 1402,2 тис. грн..

Виручка від реалізації на кінець 2015р. відносно 2014р. збільшилась за рахунок збільшення: вартості активів на 47073,3 тис. грн., збільшення  ресурсовіддачі на 9,7 тис. грн..

Показник ресурсовіддачі характеризує обсяг реалізованої продукції, що припадає на грошову одиницю коштів та його збільшення свідчить про позитивну тенденцію на «Умовне підприємство» [4].

Показник ресурсовіддачі, який на початок аналізуємого періоду (на кінець 2013р.) складав 0,871 грн.; на кінець 2014р. – 1,303грн. ; на кінець 2015р. – 1,69 грн. Цей показник у 2014р. відносно 2013р. збільшився на 0,432 грн., а у 2015р. відносно 2014р. на 0,387 грн.

Проаналізуємо вартість майна «Умовне підприємство» за даними, наведеними в табл.2. Вартість майна складала у 2013р. -  98418 тис. грн., у 2014р. – 104174 тис. грн., у 2015. – 113440 тис. грн.

Вартість майна за три роки збільшилась на 15022 тис. грн., це збільшення відбулось за рахунок збільшення позичкового капіталу. Позиковий капітал згідно додатку З у  2013р. склав 36984 тис. грн.  або 37,6%, на кінець 2014р. – 43147 тис. грн. або 41,4%, на кінець 2013р. - 53676 тис. грн. або 47,3%. Позичковий капітал у 2014р. відносно 2013р. збільшився на 3,8%, у 2015р. відносно 2014р. збільшився на 5,9%. Темп росту позичкового капіталу у 2014р. відносно 2013р. склав 116,7%, у 2015р. відносно 2014р. склав 124,4%.

Власний капітал «Умовне підприємство» згідно даних аналітичного балансу у 2013р. складав 61434 тис. грн.. бо62,4%, у 2014р. -61027 тис. грн. або 58,6%, у 2015р. – 59764 тис. грн.. або 52,7%. Власний капітал у 2014р. відносно 2013р. скоротився на 3,8%, у 2015р. відносно 2014р. скоротився на 5,9%. Темп росту власного капіталу у 2014р. відносно 2013р. склав 99,3%, у 2015р. відносно 2014р. склав 97,9%.

Оптимальним співвідношенням власного капіталу до залученого капіталу вважається 50%: 50%. На кінець 2013р. «Умовне підприємство» було платоспроможним, проте керівництво підприємства не вміло або не мало можливості використовувати зовнішні джерела фінансування для основної діяльності.

Проте на кінець 2015р. керівництво «Умовне підприємство» намагається використовувати позичковий капітал для збільшення вартості майна підприємства задля отримання прибутку, проте все одно не втрачає платоспроможності та співвідношення власного до залученого капіталу залишається у межах допустимого 52,7%:47,3%.

За даними можливо зробити висновок, що головною причиною зниження розміру власного капіталу протягом аналізованого періоду є зниження розміру статі «Нерозподілений прибуток », який у 2013р. складав 35412 тис. грн. або 36%, у 2014р. – 35026 тис. грн. або 33,6%, у 2015р. – 33784 тис. грн., або 29,8%. У 2014р. відносно 2013р. нерозподілений прибуток скоротився на 2,4%, у 2015р. відносно 2013р. скоротився на 3,8%. Темп показника у 2014р. відносно 2013р. склав 98,9%, у 2015р. відносно 2013р. склав 96,5%.

Скоротився розмір статті  «Інший додатковий капітал », який у 2013р. складав 14351 тис. грн.. або 14,6%, у 2014р. – 14330 тис. грн.. або 13,8%, у 2015р. – 14308 тис. грн.. або 12,6%. Показник скоротився у 2014р. відносно 2013р. на 0,8%, у 2015р. відносно 2014р. на 1,2%. Темп росту показника склав 100% у 2014. відносно 2013р. та 100% у 2015р. відносно 2014р.

Зниження власного капіталу не призвело до порушення основних принципів господарювання, підприємство має можливість здійснювати самофінансування, але й виконувати умови самоокупності виробництва.

Слід відмітити зростання поточних зобов'язань за розрахунками у позичковому капіталі,  які у 2013р. складали 18120 тис. грн. або 18,4%, у 2014р. 22818 тис. грн.. або 21,9%, у 2015р. – 31965 тис. грн.. або 28,2%. У 2014р. відносно 2013р. показник збільшився на 3,5%, у 2015р. відносно 2013р. на 6,3%. Темп росту показника у 2014р. відносно 2013р. склав 3,5%, у 2015р. відносно 2014р. на 6,3%. Темп росту у 2014р. відносно 2013р. склав 125,9%, у 2015р. відносно 2014р. склав 140,1%.

Управління власним капіталом зв'язане не тільки із забезпеченням ефективного використання вже накопиченої його частини, але і з формуванням власних фінансових ресурсів, що забезпечують майбутній розвиток підприємства. У процесі управління формуванням власних фінансових ресурсів вони класифікуються за джерелами формування [7].

У складі внутрішніх джерел формування власних фінансових ресурсів основне місце належить прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, — за рахунок його в основному формується переважна частина його власних фінансових ресурсів.

За результатами фінансової звітності проаналізуємо прибуток «Умовне підприємство» за 2013-2015 роки (табл. 4) можемо дослідити тенденцію зниження суми чистого прибутку підприємства за досліджуваний період.

Якщо порівняти суми чистого прибутку (збитку)  підприємства за 2013 – 2015 роки, то можна зробити висновок, що чистий прибуток був отриманий лише у 2014р., він становив 2412 тис. грн.

 

Таблиця 4.

Аналіз фінансових результатів  «Умовне підприємство» за 2013-2015 роки, тис.грн.

Показник

Роки

Абсолютне відхилення

2013

2014

2015

від показників 2013 року

від показників 2014 року

Фінансові результати від операційної діяльності

-462,0

3394,0

-234,0

228

-3628,0

Доход від участі в капіталі

573,0

1829,0

1216,0

643

-613,0

Інші фінансові доходи

30,0

8,0

-

-30,0

-8,0

Інші доходи

2505,0

703,0

2158,0

-347,0

1455,0

Фінансові витрати

-1653,0

-1717,0

-2066,0

-413,0

-349,0

Втрати від участі в капіталі

-1186,0

-229,0

-1077,0

109,0

-848,0

Інші витрати

-2712,0

-2427,0

-581,0

2130,0

1846,0

Фінансові результати до оподаткування

- 2904,0

1561,0

-584,0

2320,0

-2145,0

Податок на прибуток

-

-

-657,0

-657,0

-657,0

Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності

-

851,0

-

-

-851,0

Чистий прибуток

-2905,0

2412,0

-1240,0

1664,0

-3652,0

 

Така ситуація означає, що на «Умовне підприємство» відбувається погіршенням стану забезпеченості його власними фінансовими ресурсами.

За даними звіту про фінансові результати «Умовне підприємство»  за 2013-2015 роки можемо зробити висновок, що у 2013 році підприємство отримало прибуток у розмірі: – 2904,0 тис. грн., у 2014 році прибуток підприємства склав 1561,0 тис. грн., а у 2015 році розмір прибутку: – 584,0 тис. грн. Ці зміни говорять про те, що у 2014р. підприємство отримало прибуток, який дав чистий прибуток у розмірі: 2412,0 тис. грн., а у 2015 р. ситуація знову погіршилась та підприємство знову отримала чистий збиток у розмірі: 1240,0 тис. грн., хоча безумовно ситуація із збитковістю «Умовне підприємство» відносно 2013р. покращується та підприємство намагається самостійно справитись з тимчасовою кризою.

Розрахунок показників рентабельності «Умовне підприємство» наведено в табл. 5.

 

Таблиця 5.

Показники рентабельності «Умовне підприємство» за 2013 – 2015 роки

Показник

Рівень показника, %

Відхилення, %

2013

2014

2014

2014 до 2013

2015 до 2014

Рентабельність основної діяльності

-3,4

2,0

-0,7

5,4

-2,7

Рентабельність власного капіталу

-4,7

4,0

-2,1

8,7

-6,1

Рентабельність капіталу

-3,0

2,3

-1,1

5,3

-3,4

 

Згідно з даними табл. 5 рентабельність основної діяльності була збиткова у 2013р. та 2015р., лише у 2014р. підприємство було рентабельним, так як воно мало прибутки. рентабельність, яка складала 2%, у 2014р. відносно 2013р. показник скоротився  на 5,4%, у 2015р. відносно 2014р. показник скоротився на 2,7%. Рентабельність власного капіталу у 2013р. та у 2015р. має від’ємне значення. Так показник у 2014р. відносно 2013р. від’ємне значення збільшилась до 8,7%, у 2015р. відносно 2014р. відбулось скорочення показника до 6,1%. Рентабельність капіталу у 2013р. складає (-3%), у 2014р. 2,3%, у 2015 (-1,1%). У 2015р. відносно 2014р. показник скоротився на 3,4%. Така тенденція може відштовхнути інвесторів.

Оцінка ліквідності балансу «Умовне підприємство» за період 2013р. – 2015р. (станом на кінець року). Згідно з даними перша обов’язкова умова не виконується, тобто поточні зобов'язання за розрахунками не покриваються найбільш ліквідні активи. Поточні зобов'язання за розрахунками мають надлишок на кінець звітного періоду (кінець 2015р.) 12623 тис. грн. Порушення цієї умови свідчить про те, що підприємство не є абсолютно ліквідним. Хоча ситуація остається не змінною (А1<П1), але можна зробити висновок: підприємство на початок аналізуємого так і на кінець  аналізуємого періоду є платоспроможним, оскільки середньо ліквідні активи (А2) покривають короткострокові зобов'язання (П 2).

Підприємство не є абсолютно ліквідним, оскільки для цього необхідно було виконання  перших трьох умов, що свідчить про те, що поточні активи підприємства (А1 + А2 + А3)  не перевищують його зовнішні зобов'язання (П1 + П2 + П3), тобто воно не має власний оборотний капітал, який повинен забезпечувати належну фінансову сталість.

Такі зміни свідчать про погіршання фінансового стану підприємства.  «Дант» на кінець 2015 року на 66,4% володіє неліквідним майном і для перетворення його на грошові активи потрібен значний час.

Для комплексної оцінки ліквідності балансу доцільно застосовувати загальний показник ліквідності балансу. Алгоритм його розрахунку наступний:

 

Кл = (А1 + 0,5 х А2 + 0,3 х А3) / (П1 + 0,5 х П2 + 0,3 х П3)                          (1)

 

Цей показник показує на можливість підприємства погасити не тільки поточні, а й довгострокові платежі. Збільшення значення Кл свідчить про зміцнення ліквідності балансу підприємства та зрушення в бік покращення структури активів і пасивів.

Розрахунок значення Кл станом на початок та на кінець 2015р. згідно даних:

Кол  = (3866+0,5х18979+0,3х9310)/(22818+0,5х5402+0,3х14927) =  0,538

К1л = (3392+0,5х23738+0,3х10954)/(31965+0,5х11542+0,3х10169) = 0,455

Загальний коефіцієнт ліквідності протягом аналізованого року скоротився з 0,538 (2013р.) до 0,455 (2015р.), скорочення на 0,083, що говорить про погіршання платоспроможності підприємства та структури активів і пасивів.

Враховуючи ступінь ліквідності активів маємо можливість спрогнозувати фінансовий стан підприємства на короткострокову та довгострокову перспективу (табл. 6).

 

Таблиця 6.

Оцінка фінансового стану підприємства з урахуванням ступеня ліквідності активів підприємства

Тип сталості

На дату складання звітності

У короткостроковій перспективі

У довгостроковій перспективі

Абсолютний

А1 > П1

А1 > П1+П2

А1 > П1+П2+П3

2013

5497 < 18120

5497 < 18120

5497 < 36984

2014

3866  < 22818

3866 < 28220

3866 < 43147

2015

3392  < 31965

3392 < 43507

3392 < 53676

Нормальний

А1 + А2 > П1

А1+А2 > П1+П2

А1+А2 > П1+П2+П3

2013

 21247 > 18120

21247 > 18120

21247 < 36984

2014

22845 > 22818

    22845 < 28220

   22845 < 43147

2015

27130  < 31965

27130 < 43507

27130 < 53676

Передкризовий

А1 + А2 + A3 > П1

А1+А2 + А3 > П1+П2

А1+А2 + А3 > П1+П2+П3

2013

27852 > 18120

27852 > 18120

 27852 < 36984

2014

32155 > 22818

32155 > 28220

32155 < 43147

2015

38084 > 31965

38084 < 43507

38084 < 53676

Кризовий

А1+А2 + А3 < П1

А1+А2 + А3 < П1+П2

А1+А2 + А3 < П1+П2+П3

2013

27852 > 18120

27852 > 18120

 27852 < 36984

2014

32155 > 22818

32155 > 28220

32155 < 43147

2015

38084 > 31965

38084 < 43507

38084 < 53676

 

Загальний коефіцієнт ліквідності балансу «Умовне підприємство» менше 1 за весь аналізований період, що свідчить проте що, структура капіталу порушена, баланс є «хворим», не є ліквідним і розвивається криза. В такому випадку потрібні санаційні заходи. Даний показник використовують також при виборі найбільш надійного партнеру із множини потенційно можливих на основі їх звітності.

Розрахунок показників оцінки фінансової стійкості «Умовне підприємство» з 2013 – 2015 роки свідчить, що основну частку у загальному розмірі капіталу «Умовне підприємство» займає власний капітал, станом на кінець 2015р. – 52,7%. Про це свідчить коефіцієнт автономії, який за останні три роки зменшився з 60% до 50% при оптимальному значенні більший за 50%, це свідчить про те, що підприємство втрачає економічну незалежність та зростає його фінансова залежність від зовнішніх джерел фінансування, але таке зростання не є нижчим оптимального значення  50%. За аналізований період відбулось скорочення коефіцієнта на 10%.  Темп росту показника у 2014р. відносно 2013р. склав 100%, у 2015р. відносно 2014р. – 83,3%. «Умовне підприємство» залишається фінансове стійке та незалежне від зовнішніх кредиторів та інвесторів.

Коефіцієнт фінансової залежності у 2014р. відносно 2013р. збільшився на 10%, у 2015р. відносно 2014р. на 20%. Темп росту цього показника у 2014р. відносно 2013р. склав 106,3%, у 2015р. відносно 2013р. 111,8%. На кінець 2015р. становив 19%, цей показник не більший оптимального значення 20%.

Коефіцієнт забезпечення власними коштами у 2014р. відносно 2013р. не скоротився та залишився не змінним – 30%, у 2015р. відносно 2014р. показник скоротився на 10%. Темп росту у 2014р. відносно 2013р. склав 100%, а у 2015р. відносно 2014р. склав 133,3%. Цей показник показує нестачу власних коштів та коефіцієнт має наступні показники : у 2013р. (- 30%), у 2014р. (– 30%), у 2015р. (- 40%), за 2015р. відбулось зростання нестачі власних коштів на 10%. Тому ступінь забезпечення поточних активів підприємства власними коштами, свідчить про негативну тенденцію.

Про нераціональність розподілу та не ефективне використання власного капіталу свідчить також коефіцієнт маневреності власного капіталу. При оптимальному значенні цього коефіцієнта більше за 50%, станом на кінець 2015р. він становить (-10%), що підтверджує незадовільну структуру майна та капіталу.

Коефіцієнт фінансового левериджу свідчить про залежність підприємства від довгострокових зобов’язань. При оптимальному значенні цього коефіцієнта менше за 10%, станом на кінець 2015р. воно становить 20%, проте динаміка цього коефіцієнта за 2013 – 2015 роки, показує зменшення з 30% до 20%, але  на «Умовне підприємство» відбулось зростання поточних зобов’язань з 50% до 80% на 30% за три останні роки.

Фінансова стійкість підприємства є однією з найбільш важливих проблем, оскільки недостатня фінансова стійкість може привести до неплатоспроможності і відсутності у підприємства коштів для розвитку. Тому керівництву «Умовне підприємство» потрібно розумно використовувати зростання в динаміці частки позикових коштів.

Після аналізу фінансової стійкості доцільно провести аналіз ділової активності підприємства, який полягає у розрахунку показників, які характеризують ефективність використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Дані наведено в табл. 7.

 

Таблиця 7.

Показники ділової активності «Умовне підприємство» за 2013 – 2015 роки

Показники

2013

2014

2015

Відхилення (+;-)

Темп росту, % до:

2014 до 2013

2015 до 2014

2014/

2013

2015/

2014

Коефіцієнт оборотності капіталу

0,871

1,302

1,646

0,431

0,344

149,5

126,4

Оборотність дебіторської заборгованості:

днів

60,5

43,7

41,4

-16,8

-2,3

72,2

94,7

оборотів

5,9

8,2

8,7

2,3

0,5

139,0

106,1

Оборотність запасів:

днів

28,8

21,7

20,4

-7,1

-1,3

75,3

94,0

оборотів

12,5

16,6

17,7

4,1

1,1

132,8

106,6

Тривалість операційного циклу, днів

89,3

65,4

61,8

-23,9

-3,6

73,2

94,5

Оборотність кредиторської заборгованості

днів

57,7

47,4

46,7

-10,3

-0,7

82,1

98,5

оборотів

6,2

7,6

7,7

1,4

0,1

122,6

101,3

Оборотність власного капіталу

днів

249,2

167,0

121,4

-82,2

-45,6

67,0

72,7

оборотність

1,4

2,2

3,0

0,8

0,8

157,1

136,4

Оборотність власного оборотного капіталу

днів

50,2

18,6

-1,5

-31,6

-20,1

37,1

-8,1

оборотів

7,2

19,3

-240,7

12,1

-260,0

268,1

-1247,2

17. Тривалість фінансового циклу, днів

31,6

18,0

15,1

-13,6

-2,9

57,0

83,9

18. Період окупності власного капіталу

-21,4

25,4

-48,7

46,8

-74,1

-118,7

-191,7

19. Коефіцієнт сталості

-0,047

0,040

0,087

0,087

-0,1

-85,1

-52,5

 

Згідно з даними табл. 7 можливо зробити висновок, що «Умовне підприємство» має середній рівень ділової активності,  на що вказує збільшення коефіцієнту  оборотності капіталу підприємства на 0,775% відносно 2013р. та на 0,344%  відносно з 2014р.

Це свідчить про ефективне вкладення фінансових ресурсів при формуванні активів. Це пояснюється збільшенням обсягу виручки від реалізації на 89731 тис. грн. відносно 2013р. та 47083 тис. грн. відносно 2014р. Згідно з таблицею 2.12. кредиторська заборгованість почала уповільнюватись на 1,1 дня відносно 2013р. та 0,7 дня відносно 2014р. Проте оборотність кредиторської заборгованості прискорилась на 1,5 оборотів відносно 2013р. та 0,1 обороти відносно 2014р.. Дебіторська заборгованість зросла на 7988 тис. грн. відносно 2013р. або 4,9%. Дебіторська заборгованість скоротилась у днях на 19,1 днів відносно 2013р. та 2,3 днів відносно 2013р.. Але оборотність дебіторської заборгованість у оборотах навпаки прискорилась на 2,8 обороти відносно 2013р. та  0,5 обороти відносно 2014р.. Стрімке зростання дебіторської заборгованості «Умовне підприємство» свідчить про зниження рівня ліквідності.

Розрахунки свідчать, що погашення поточної заборгованості «Умовне підприємство» перед кредиторами відбувається у 1,1 рази повільніше за інкасацію боргів контрагентів перед підприємством. Якщо середній термін погашення кредиторської заборгованості підприємства у 2015р. становить 46,7 днів, то термін інкасації заборгованості дебіторів - 41,4 днів. Проте оборотність дебіторської заборгованості прискорилась на 2,8 обороти відносно 2013р.та на 0,5 обороти порівняно з 2014р. Загальне скорочення операційного циклу на 27,5% відносно 2013р. цьому свідчать вище вказані розрахунки.

Головними причинами спаду ділової активності підприємства є насамперед, уповільнення оборотності власного оборотного капіталу.

Дослідження методами мультиплікативного дискримінантного аналізу зв’язку між значеннями показників фінансового стану і подальшої долі (розквіту чи занепаду) підприємств дали змогу отримати регресивні рівняння для прогнозування ймовірності банкрутства.

Найпоширеніші нині діагностики банкрутства запропонував у 1968 р. відомий західний економіст Е. Альтман – Z-моделі. За двофакторною моделлю ймовірність банкрутства (індекс Z) визначається коефіцієнтом покриття Кп і коефіцієнтом автономії (фінансової незалежності) Кавт за формулою:

 

Z = - 0,3877-1,0736 Кп + 0,0579 Кавт,                                            (2)

 

Для підприємств, у яких Z = 0, імовірність банкрутства становить 50%. Від’ємні значення Z свідчать про зменшення ймовірності банкрутства. Якщо Z > 0, то ймовірність банкрутства перевищує 50% і підвищується зі збільшенням Z.

Ця модель проста, не потребує великого обсягу вихідної інформації, але недостатньо точно прогнозує ймовірність банкрутства. Похибка DZ = ±0,65.

За вихідними даними за двофакторною моделю:

за 2013 рік Z = 0,26

за 2014 рік Z = 0,18

за 2015 рік Z = 0,28

Отже, ймовірність банкрутства за весь період не перевішує 50%.

Для того щоб прогноз був точніший, у західній практиці фінансового аналізу застосовують п’ятифакторну модель визначення індексу Z.

 

Z = 3,3К1 + 1,0К2 + 0,6К3 + 1,4К4 + 1,2К5                                     (3)

 

де

 

;                          (4)

 

;                                                                   (5)

 

;                                      (6)

 

;                                                               (7)

 

;                                                                          (8)

 

Критичне значення Z = 2,275, із цим значенням порівнюється розрахункове значення Z для конкретного підприємства. Якщо Z < 2,275, підприємству в найближчі два-три роки загрожу банкрутство; якщо Z > 2,275, це свідчить про сталий фінансовий стан підприємства.

Для своєчасного визначення формування незадовільної структури балансу в прибутково працюючого підприємства, здатної в перспективі привести до появи ознак поточної, критичної, а потім і понад критичної неплатоспроможності, необхідно проводити систематичний експрес-аналіз фінансового стану підприємства.

Це дозволить здійснити попереджувальні заходи, спрямовані на запобігання банкрутства. Такий аналіз відповідно до Методичних рекомендацій по виявленню признаків неплатоспроможності підприємства і признаки дії по приховуванню банкрутства, фіктивного банкрутства, або доведення до банкрутства проводяться за допомогою коефіцієнта Бівера, що розраховується в такий спосіб:

 

,                         (9)

 

На «Умовне підприємство»  на кінець 2015 року він становить 0,46.

Слід зазначити, що пропонується в чисельнику даної формули використовувати різницю між чистим прибутком і амортизацією підприємства.

 

Висновки і пропозиції. Отже, підсумовуючи вищевикладене, варто відмітити, що для підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємства необхідно впровадити заходи, які сприятимуть збільшенню прибутку, зменшенню вартості матеріальних активів та дебіторської заборгованості, а також оптимізації структури капіталу підприємства.

 

Список використаних джерел.

1. Андрущак Є. М. Діагностика банкрутства українських підприємств /Є.М. Андрущак/ Фінанси України. — 2004. — № 9. — С. 118—124.

2. Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П. І., Петрова К. Я. Фінансова діяльність підприємства. - К.: Либідь, 2003. - 384 с.

3. Біла О.Г. Фінансове планування і прогнозування. Навчальний посібник. -Львів: Компакт-ЛВ, 2005. — 312 с.

4. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс / д. з. н. И. А. Бланк. — 2-е изд., перераб.  и доп. — К.: Ника-Центр, Ольга, 2004. — 656 с.

5. Бунь Т.Г., Довбня С.Б. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства / Бунь Т.Г., Довбня С.Б./ Фінанси України, 2012.- №6 - с.53-58.

6. Бутинець Ф. Ф. Економічний аналіз: Навчальний посібник. — Житомир: Рута, 2003. — 680 с.

7. Даценко В.В., Шевченко Н.І. Гарантування фінансової безпеки держави в умовах глобалізації / В.В. Даценко, Н.І. Шевченко/ Державне управління: удосконалення та розвиток / [Електронний ресурс]/ - 2012.- №5. - Режим доступу: http: // www.dy.nayka.com.ua

8. Кірейцев Г. Г. Фінансова санація та банкрутство підприємств // друге видання, перероб. і доп — Київ: ЦУЛ, 2002.

9. Крамаренко Г. О., Чорна О. Є. Фінансовий менеджмент: Підручник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2006. — 520 с.

10. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч.посібник.- К.:  КНЕУ, 1999.-132с.

11. Подольська В.О., Яріш О.В "Фінансовий аналіз. Навчальний посібник." – К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 488 с.

 

References.

1. Andruschak, E.M. (2004), “Diagnosis of bankruptcy Ukrainian enterprises”, Finansy Ukraine, vol. 9, pp. 118—124.

2. Bandurka, O. M. Korobov, M. Ya. Orlov, P. I. and Petrova, K. Ya.  (2003), Finansova diyal'nist' pidpryemstva [The financial activities of the enterprise], Lybid', Kyiv, Ukraine.

3. Bila, O.H. (2005), Finansove planuvannya i prohnozuvannya [Financial planning and forecasting], Kompakt-LV, L'viv, Ukraine.

4. Blank, Y. A. (2004), Fynansovyy menedzhment [Financial management], 2nd ed, Nyka-Tsentr, Ol'ha, Kyiv, Ukraine.

5. Bun', T.H. and Dovbnya, S.B. (2012), “Integrated assessment of the financial condition of the company”, Finansy Ukraine, vol. 6, pp. 53-58.

6. Butynets', F. F. (2003), Ekonomichnyy analiz [Economic analysis], Ruta, Zhytomyr, Ukraine.

7. Datsenko, V.V. and Shevchenko, N.I. (2012), “Ensuring financial security of the state in the context of globalization”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok [Online], vol. 5, available at: http: // www.dy.nayka.com.ua (Accessed 10 May 2012).

8. Kireytsev, H. H. (2002), Finansova sanatsiya ta bankrutstvo pidpryemstv [Financial readjustment and bankruptcy of enterprises], TsUL, Kyiv, Ukraine.

9. Kramarenko, H. O. and Chorna, O. Ye. (2006), Finansovyy menedzhment [Financial management], Tsentr navchal'noyi literatury, Kyiv, Ukraine.

10. Mets, V.O. (1999), Ekonomichnyy analiz finansovykh rezul'tativ ta finansovoho stanu pidpryemstva [Economic analysis of financial results and financial condition of the company], KNEU, Kyiv, Ukraine.

11. Podol's'ka, V.O. and Yarish, O.V. (2007), Finansovyy analiz [Financial analysis], Tsentr navchal'noyi literatury, Kyiv, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 20.12.2015 р