EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2010

УДК 332

 

 

Є. М. Ахромкін,

кандидат економічних наук, доцент Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, завідувач магістратури державного управління Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

 

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ

 

У статті розглянуто проблеми використання водних ресурсів на прикладі Луганського регіону.

Ключові слова: водні ресурси, регіон, проблеми.

 

Е. М. Ахромкин

Проблемы использования водных ресурсов региона Украины

В статье  рассмотрены проблемы использования водных ресурсов на примере Луганского региона.   

Ключевые слова: водные ресурсы, регион.

 

Akhromkin Eugen Mikhaylovich

Problems of the use of water resources of region of Ukraine

In the article  the problems of the use of water resources are considered on the example of the Lugansk region.  

Keywords: water resources, region.

 

 

Постановка проблеми. У сучасній науці та практиці під поняттям "водні ресурси" в самому широкому тлумаченні розуміють усі води нашої планети, тобто води поверхневого й підземного стоку, грунтові та підземні води, води гірських і полярних льодовиків, морські и океанічні води, атмосферні води та води штучних водних об'єктів. Відповідно до потреб матеріального виробництва під водними ресурсами слід розуміти придатні до використання запаси поверхневих і підземних вод певної території. Це в основному прісні води (річок, озер, водосховищ, льодовиків, грунтові й підземні води). Проте у зв'язку з тим, що підземні води, а також води озер, боліт і льодовиків використовуються в даний час порівняно мало і всі вони пов'язані з водами річок, під водними ресурсами великих територій і держав розуміють тільки величину середнього річного стоку річок. При оцінці водозабезпеченості окремих регіонів і економічних районів можуть враховуватися також запаси підземних, озерних та інших видів вод.

Вода є одним з найважливіших природних ресурсів. Насамперед це стосується прісної води, яку академік О. Ферсман назвав «найважливішим мінералом на Землі». Запаси прісної води на земній кулі (97 % усіх її запасів знаходиться в морях і океанах) обмежені [1]. Вони становлять лише 3 %, з них 2 % — в полярних льодовиках, і тільки 1 % знаходиться в рідкому стані, придатному для використання. Забезпеченість водою в розрахунку на одну людину за добу в різних країнах світу різна. В ряді держав з розвинутою економікою назріла загроза нестачі води. Дефіцит прісної води на Землі росте в геометричній прогресії.

Метою статті є дослідження проблем використання водних ресурсів на прикладі Луганського регіону.   

Виклад основного матеріалу досліджень. По території Луганської області протікає близько 120 рік загальною довжиною 4556 км, у тому числі 6 річок довжиною близько 100 км. Середня густота річкової мережі складає 0,22 км/км2. До основних річок, що мають водозбір більш 1000 км2, відносяться Сіверський Донець, Айдар, Лугань, Деркул, Красна, Велика Кам΄янка, Борова, Євсуг, Камишна. Поверхневий середньорічний стік у цілому по області невеликий і коливається в межах від 450 до 1460 млн. м3. Найбільш великі озера розташовані в долинах річок Сіверський Донець (Біляєвське, Боброве, Ведмеже, Вовче) і Айдар (Глибоке, Закотянське, Плавневе). З метою раціонального використання поверхневих вод створено 358 ставків і водоймищ загальним обсягом близько 270 млн. м3 і сумарною площею водяного дзеркала близько 8 тис. га. Підземні води містяться у відкладеннях різних геологічних періодів, усього нараховується  більш 100 підземних джерел. Їхнє живлення здійснюється за рахунок інфільтрації атмосферних опадів і конденсації. Прогнозний запас прісних вод складає близько 1 млрд. м3/рік.

В області існує проблема скидання в стічні води рідких відходів промислового виробництва. У 2001 р. цей показник склав 294 млн. м3, з них не очищено - 46 млн. м3, пройшли недостатнє очищення -  248 млн. м3. Питні та технічні води підземні води розвідані на 73 ділянках. У 2006 році розроблялося 58 ділянок, видобуток з яких склав понад 513 тис. м3/добу. Сумарна кількість затверджених (балансових) запасів складає майже 1,8 млн м3/добу за категоріями А+В+С1. Найбільш перспективним для розробки є Деркульське (ділянка Колесневська), запаси якого складають 20,600 тис. м3/добу категоріями А+В+С1 і ділянка Даніловська із запасами 28,600 тис. м3/добу категоріями А+В+С1. Мінеральні підземні води розвідані на 11 ділянках з запасами майже 2,6 тис. м3/добу, у тому числі столових вод – одна ділянка з запасами 72 тис. м3/добу за категоріями А+В+С1. На цей час до експлуатації залучено 6 ділянок. Мінеральні води використовуються для лікувальних цілей і промислового розливу. Запаси мінеральних вод ділянок, що розробляються, складають 2090  м3/добу. Перспективним для освоєння є родовище бромистих вод Весела Гора і двома ділянками: Весела Гора і Лиса Гора, запаси яких складають 1009,0 м3/добу. Всі родовища мінеральних вод із затвердженими запасами знаходяться в експлуатації, проте ступінь їх використання дуже низький (1 %). Мінеральні води представлені бромистими (на 6 ділянках), з яких в одній міститься залізо (родовище «Соснове» в Станично-Луганському районі). На двох ділянках Новопськовського родовища мінеральна вода без специфічних компонентів і особливостей. Затверджені запаси дренажних вод на 7 ділянках складають 34,53 тис. м3/добу, з них 2 ділянки із затвердженими запасами 11,48 тис. м3/добу не розробляються.

 Зниження споживання свіжої води відбувалося по всіх регіонах країни. В середньому в Україні за період з 1990р. по 2008р. споживання води знизилося  в 2,9 рази. По Луганській області зниження споживання води склало 5,4 рази. По деяких регіонах відбувалося незначне підвищення споживання води, але проблема забезпеченості водними ресурсами має місце у зв’язку із світовими тенденціями нестачі питної води. За власними розрахунками згідно даних статистичної звітності споживання свіжої води у 2008 р. в Україні склало на 1 жителя 222 м3 на рік. По Луганській області цей показник складає 99 м3 на 1 мешканця області на рік. Згідно розрахунку нормативного споживання води на одну особу в об’ємі 6 м3/міс. потрібності складають 72 м3 на рік. Фактичне споживання у 2008 р. склало 38 м3.( табл.. 1 та 2)

 

Таблиця 1. Споживання свіжої води за регіонами України за період 1990-2008р. [ 2]

 

1990 (млн.м3)

2000 (млн.м3)

2005 (млн.м3)

2007 (млн.м3)

2008 (млн.м3)

Зниження споживання (рази) 2008р. співст. до 1990р.

Україна

30201

12991

10188

10995

10265

2,9

Львівська

552

219

203

191

187

2,9

Івано-Франківська

289

111

104

103

100

2,9

Закарпатська

144

70

44

38

37

3,9

Чернівецька

109

57

68

60

60

1,8

Волинська

187

121

71

80

78

2,4

Рівненська

268

125

160

167

174

1,5

Вінницька

1894

696

125

113

107

17,7

Хмельницька

363

156

102

127

106

3,4

Тернопільська

183

65

66

66

59

3,1

Київська

2131

1132

812

862

881

2,4

Чернігівська

285

122

149

154

148

1,9

Житомирська

282

107

101

163

166

1,7

Кіровоградська

270

86

53

44

46

5,8

Черкаська

563

214

246

243

243

2,3

Харківська

785

408

295

295

317

2,5

Сумська

281

115

109

110

111

2,5

Полтавська

478

248

206

292

271

1,7

Запорізька

4598

1702

1076

1464

1286

3,6

Дніпропетровська

3599

1756

1579

1461

1462

2,4

Донецька

3419

1751

1508

1633

1527

2,2

Луганська

1261

408

254

241

232

5,4

Херсонська

2161

639

610

923

669

3,2

Одеська

1315

479

330

360

321

4,1

Миколаївська

785

277

194

233

205

3,8

Автономна республіка Крим

2735

1106

791

784

687

3,9

 

Таблиця 2. Використання свіжої води в Луганській області (млн. м3) [3]

 

1995 р.

2000 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

Забір води для використання з природних водних об'єктів

 

1003

 

531

 

396

 

383

 

389

378

367

Забір води для використання з природних водних об'єктів з розрахунку на одну особу, м3

357

204

161

158

162

160

117

Використання свіжої води

954

408

268

254

250

241

232

% до загального обсягу

95,1

76,8

67,7

66,3

64,2

63,8

63,2

зокрема для виробництва

494

181

131

123

127

126

123

% до загального обсягу

49,3

34,1

33,1

32,1

32,6

33,3

33,5

для побутових і питних потреб

350

189

119

113

105

96

90

% до загального обсягу

34,9

35,6

30,1

29,5

27,0

25,4

24,5

з розрахунку на одну особу, м3

125

72

48

47

44

41

38

Використання води на сільськогосподарські потреби

51

12

5

4

3

3

3

зрошування

59

11

3

3

3

4

5

Втрати води при транспортуванні

(млн. м3)

94

125

128

127

138

136

136

 

Висновки. Таким чином, слід зауважити, що результати розрахунків дають статистичну характеристику споживання свіжої води в Україні, що є підставою для вироблення твердження про стійку тенденцію зменшення використання води. Вода –це необхідна умова існування всього живого на Землі. Реальну небезпеку складає не тільки кіль кісне погіршення води, але і масштабне погіршення її якості. Раціональне використання і охорона природних ресурсів найважливіша задача сучасності. Людство використовує все більше вод для забезпечення різноманітних потреб населення.

 

 

Список літератури

1.  Ферсман А.Е.// Энциклопедия для детей.- М., 1995.- Т. 4.- С.614-618.

2.  Статистичний щорічник України за 2008 рік / Держкомстат України; за ред. О.Г.Осауленка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство”, 2009. – 566 с.

3.  Статистична інформація Головного управління статистики у Луганській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://www.lugastat.lg.ua/statinform.htm.