EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2016

УДК 339.56.055

 

О. О. Кім,

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Харківського національного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРУКТУРНОЇ ДИНАМІКИ ТОРГОВОГО БАЛАНСУ ТА ВВП УКРАЇНИ 2005-2015 РОКІВ: АНАЛІТИКА ПРОБЛЕМИ

 

O. O. Kim,

PhD in economics, associated professor of the Department of International Economy and Management of International Economic Activity

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

 

THE STRUCTURAL DYNAMICS RELATIONSHIP OF THE BALANCE OF TRADE AND GDP IN THE UKRAINE 2005-2015 YEARS: PROBLEM ANALYTICS

 

Обґрунтовано значення дослідження взаємозв’язків між компонентами показника чистого експорту та макроекономічними показниками, зокрема ВВП та ВВП на душу населення. Виявлено взаємозв’язок між рецесіями та зменшенням розриву між ВВП у поточних цінах та ВВП у порівняних цінах в Україні в період з 2005 по 2015 рр. Поставлено наукове завдання дослідження взаємозв’язків між компонентами показника чистого експорту та показників ВВП (у поточних та порівняних цінах).

 

The importance of the relationship between the components of net exports indicator and the macroeconomic indicators like GDP, GDP per capita research is grounded. The relations between the recessions and the gap between the GDP in current prices and GDP in comparative prices reduction in the Ukraine during 2005-2015 years are uncovered. The scientific objective – studies of the relationship between the components of the net exports and GDP (in current and comparable prices) is stated.

 

Ключові слова: ВВП, ВВП на душу населення, баланс торгівлі, структурна динаміка торгового балансу.

 

Key words: GDP, GDP per capita, trade balance, the trade balance structural dynamics.

 

 

Постановка проблеми. В економіці пострадянських країн, у тому числі України, спостерігається значна частка зовнішньої торгівлі товарами та послугами, водночас з цим, в останні роки спостерігається падіння ВВП.

Аналіз публікацій. Проблема взаємозв’язку між ВВП та зовнішнім сектором економіки України аналізувалась у наукових роботах В. М. Гейця, В. Г. Подлєсної, проблеми взаємозв’язку зовнішнього сектору економіки з макроекономічними показниками, продуктивністю та рівнем життя аналізувалися у роботах П. Кругмана, М. Обстфельда, М. Мелітца.

Метою даної статті є розкриття ефективності зовнішнього сектору економіки України шляхом виявлення залежностей між зовнішньоекономічною діяльністю України та ВВП на душу населення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Внесок зовнішньої торгівлі у формування ВВП було проаналізовано багатьма науковцями, але визначними є слова Пола Кругмана: «Багато теоретиків вважають, що легко ідентифікувати гарну, з високим рівнем доданої вартості промисловість, а також біліша частка міжнародних розбіжностей у торгівлі пов’язана з тим, хто має ці галузі» (власний переклад)[7]. З теоретичної точки зору, дійсно, не мають значення процес прийняття рішень, інвестування, термін окупності та інші практичні процеси, тому визначення стратегій зовнішньої торгівлі з позиції макроекономічного, політ економічного та інших теоретичних підходів відірвано від практики. З іншого боку, практичні підходи, представники яких аналізують стан зовнішньої торгівлі та визначають шляхи розвитку, не носять національного стратегічного характеру, оскільки визначають стратегію для підприємства, кластеру, або галузі, що у національному вимірі відносить їх до тактичного класу. Вищезазначене твердження Пола Кругмана відноситься до впливу зростання продуктивності на зростання стандарту (якості) життя у великій країні.

Водночас, як видно з формули ВВП за витратами, частка зовнішнього ринку приймає активну участь у формуванні ВВП у вигляді чистого експорту [6, с. 299]. Але є деяка розбіжність у формуванні ВВП США та у формуванні ВВП інших країн, зокрема, України. Річ у тому, що інші компоненти ВВП розраховуються у національній валюті, а чистий експорт – у доларах США. Тому, для коректного аналізу взаємозалежності цих показників, треба перевести їх у єдину валюту, що й було зроблено у цьому дослідженні. Слід зазначити, що у попередньому дослідженні [2] в 2013 році автором було зроблено власний прогноз економічних показників (у тому числі ВВП) до 2015 р., який збігається з фактичним значенням ВВП у щоквартальних показниках, про що свідчать дані таблиці 1:

 

Таблиця 1.

Прогнозні (2013 р.) та фактичні значення ВВП за 4 квартали 2015 р., млн. грн.*

 

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

за рік

ВВП прогноз

381689,55

463379,78

558360,20

564040,50

1967470,03

ВВП фактичний

375525,00

455245,00

563907,00

584781,00

1979458,00

абсолютне відхилення

6164,55

8134,78

-5546,80

-20740,50

-11987,97

відносне відхилення (%)

1,64

1,79

-0,98

-3,55

-0,61

* Складено автором за даними [2, 4]

 

Як видно з таблиці 1, розраховані показники прогнозу 2013 р. відрізняються від фактичних за 2015 р. на 1,79 % у 2 кварталі 2015 р., та на -3,55 % у 4 кварталі (максимальне відхилення), а загалом за рік – на -0,61 %, що свідчить про те, що ВВП у гривні досягнув прогнозного розміру (але слід врахувати, що такий збіг у показниках є цілком випадковим, оскільки за період з 2013 по 2015 рр. змінилось економічне середовище, навіть територія України у 2015 р. без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції[4]). Наведені дані та збіг прогнозу з фактичними даними, свідчить про те, що економічне середовище України все ж-таки знаходиться у стані розвитку, незважаючи на поточні скрутні обставини, які наведені у роботі Гейця [1, с. 9-15], а також Подлєсної [3, с. 101-104]. Деякі нееконометричні показники, зокрема розвиток будівництва, кількість дорогих автомобілів на вулицях українських міст свідчить про розвиток економіки, можливо, насамперед, тіньового сектору. Ця ситуація, у свою чергу, свідчить про те, що нагальним та необхідним є визначення економічної стратегії розвитку України, яка враховуватиме політ економічні, макроекономічні, інституційні та професіонально економічні та психологічні аспекти економічного розвитку.

Зовнішньоекономічний сектор економіки України є особливо важливим для формування ВВП, оскільки розмір зовнішньоторговельної квоти у 2015 р. дорівнював 134,16 % (розраховано автором за даними [4]). Водночас, незважаючи на вищезазначене зростання ВВП у гривні, спостерігається стрімке падіння ВВП та ВВП на душу населення у доларах США (особливо це стосується ВВП у порівняних цінах) – як зображено на рис. 1, ВВП на душу населення в 2015 р. у цінах 2014 і за курсом 2015 р.

 

Рис. 1. ВВП у поточних цінах та у порівняних цінах (млн. дол. США) та ВВП на душу населення у поточних цінах

 та у порівняних цінах (дол. США)

Розраховано та візуалізовано автором за даними [4, 5], дані щодо ВВП у порівняних цінах за період 2006-2014 співставленні з цінами 2005 року, у 2015 році – з цінами 2014 року

Найбільший розрив між ВВП у поточних та у порівняних цінах, вираженого у млн. дол. США спостерігався у 2008 та у 2013 рр. – на 82 та 81 млрд. дол. США відповідно, в 2015 р. цей розрив зменшується до 20 млн. дол. США (в 2009 – до 31 млрд. дол. США), при цьому розрив між ВВП на душу населення у поточних та порівняних цінах зменшується з 1763 дол. США у 2008 р. та 1903 дол. США у 2013 р. до 506 дол. США у 2015 р. (679 у 2009 р.).

Таким чином, очевидно, що у періоди рецесії економіки України значно зменшується саме розрив між загальним ВВП, а також ВВП на душу населення у поточних та у порівняних цінах. В останньому періоді відбулося також зменшення ВВП у порівняних цінах у тому числі внаслідок зменшення території України.

Проаналізуємо складові ВВП за двома вимірами: відношення до внутрішнього або зовнішнього ринку, а також за структурними ознаками ВВП: за типами витрат та за типами економічної активності. Основні тенденції зовнішнього ринку торгівлі товарами України зображені на рис. 2.

 

Рис. 2. Експорт, імпорт та їхня частка у ВВП в поточних та порівняних цінах

Розраховано та візуалізовано автором за даними [4, 5]

 

Вартісний обсяг експорту за імпорту зменшився у 2015 р. (як показано на рис. 2), що свідчить про вплив падіння платоспроможності населення, а також зменшення обсягів зовнішнього ринку України у 2015 р., проте частка експорту у ВВП, збільшилася у поточних цінах на 9,08 %, а у порівняних цінах – на 11,06 %, частка імпорту у ВВП збільшилася у поточних цінах на 7,93 %, а у порівняних – на 9,45 %. В результаті зрушень, баланс торгівлі товарами сягнув через нульову відмітку. Найвпливовішим чинником зміцнення конкурентної позиції України в період з 2013 по 2015 р. (впродовж якого баланс торгівлі товарами змінився з -13665,54 млн. дол. США у 2013 р. до -468,11 млн. дол. США у 2014 р. та до 632,52 млн. дол. США у 2015 р.).

Значні зміни відбулися у товарній структурі експорту та імпорту України у досліджуваний період, про що свідчать дані рис. 3.

 

Рис. 3. Структурна динаміка за основними товарними групами експорту та імпорту України, 2005-2015 рр. (млн. дол. США)

У якості основних товарних груп обрано такі групи, баланс торгівлі якими сягає більше 5 млрд. дол. США (позитивний

 або від’ємний) БПР – баланс торгівлі продуктами рослинництва, БМП – баланс торгівлі мінеральними продуктами,

 БНМ – баланс торгівлі недорогоцінними металами, розраховано та візуалізовано автором за даними [4, 5]

 

В якості основних товарних груп для аналізу обрані продукція рослинництва – баланс торгівлі дорівнює 6,83 млрд. дол. США, мінеральні продукти, баланс торгівлі якими дорівнює -8,58 млрд. дол. США та недорогоцінні метали, баланс торгівлі якими дорівнює 7,47 млрд. дол. США. Значними є тенденції зростання балансу торгівлі продуктами рослинництва, розмір якого у вартісному вимірі у 2015 р. сягнув історичного максимуму (на 44 млн. дол. США більше ніж у 2012 р.), неухильне зниження балансу торгівлі недорогоцінними металами (у 2015 р. він сягнув історичного мінімуму, усього на 641 млн. дол. США більше ніж баланс торгівлі продуктами рослинництва – у 2014 р. цей показник перевищував баланс торгівлі товарами рослинництва на 5,2 млрд. дол. США), а також стрімке зменшення від’ємного значення балансу торгівлі мінеральними продуктами (у 2015 р. цей показник зменшився на 1,41 млрд. дол. США у порівнянні з 2014 р. та на 6,28 млрд. дол. США у порівнянні з 2013 р.).

Водночас, стрімке зрушення на зовнішньому ринку мало потужний негативний вплив на внутрішній ринок, оскільки основні зрушення були обумовлені стрімкою девальвацією національної валюти, що призвело до стрімкого зниження розміру номінального та реального ВВП на душу населення, а також скороченням внутрішнього споживання та інвестування. Разом із тим слід зазначити, що економіка України має потужний запас міцності – тіньовий сектор, який надає можливість українському бізнесу залишитись на плаву. Поточна ситуація постає перед українським бізнесом у образі потужного челенджу, переможці якого можуть на рівних приймати участь у міжнародній конкурентній боротьбі.

Висновки. Співставлення показників ВВП та зовнішнього ринку дозволяє зробити висновок про те, що збільшення обсягів зовнішньої торгівлі співпадає з періодами збільшення розриву між ВВП у поточних цінах та ВВП у порівняних цінах. Постає питання щодо дослідження взаємозалежності між цими показниками.

Перспективи подальшого дослідження. Виявлення взаємозалежності між компонентами показника чистого експорту та динамікою ВВП методами регресійного, кластерного та кореляційного аналізу, розробка моделей формування доданих та кінцевих вартостей складових ВВП. Дослідження кореляції показників ВВП, приросту ВВП та інших макроекономічних показників з економічною ефективністю зовнішнього ринку.

 

Література.

1. Геєць В. М. Економіка України: ключові проблеми та перспективи / В. М. Геєць // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 1, с. 7-22.

2. Ким А. А. Институциональные аспекты формирования внешнеэкономической стратегии Украины / А. А. Ким // Економіка розвитку № 3, 2013. – с. 30-34

3. Подлєсна В. Г. Циклічний характер економічної динаміки в Україні / В. Г. Подлєсна // Економічна теорія. – 2015. – № 4, с. 98-107

4. Державна служба статистики України – економічні показники [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/ (Accessed 7 June 2016)

5. United Nations Conference on Trade and Development Statistics Data Center – економічні показники [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx

6. Krugman P. International economics: theory and policy / P. Krugman, M. Obstfeld, M. Melitz – 9-th ed. – The Pearson series in economics – 701 p.

7. Krugman P. The Adam Smith address: What difference does globalization make? / P. Krugman [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pkarchive.org/trade/AdamSmithAddress.html

 

References.

1. Heyets V. M. (2016) “Ukraine’s economy: key problems and prospects” / V. M. Heyets // Economy and forecasting, vol. 1, pp. 7-22.

2. Kim A. A. (2013) “Forming the Ukrainian foreign trade strategy: institutional issues” / А. А. Kim // Economics of development, vol. 3, pp. 30-34

3. Podliesna V. H. (2015) “The cyclical nature of economic trends in Ukraine” / V. H. Podliesna // Economic theory, vol. 4, pp. 98-107

4. State statistics service of Ukraine (2016), “Economical indicators” available at: http://ukrstat.gov.ua/ (Accessed 7 June 2016).

5. United Nations Conference on Trade and Development Statistics Data Center “Economical indicators” available at: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (Accessed 7 June 2016)

6. Krugman, P. Obstfeld, M. and Melitz, M. International economics: theory and policy, 9th ed., The Pearson series in economics, Boston, USA

7. The unofficial Paul Krugman archive (1996) “The Adam Smith address: What difference does globalization make?” available at: http://www.pkarchive.org/trade/AdamSmithAddress.html (Accessed 7 June 2016)

 

Стаття надійшла до редакції 08.06.2016 р.