EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2016

УДК 657.1

 

В. В. Нонік,

к. ю. н. проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань,

Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

 

СУСПІЛЬНА ЗНАЧИМІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ОБ’ЄКТУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

 

V. Nonik,

Cand.Jur.Sci., vice rector for scientific and pedagogical work, legal and social problems

Zhytomyr state technological university, Zhytomyr

 

PUBLIC IMPORTANCE OF FINANCIAL ACCOUNTING AS OBJECT OF LEGAL REGULATION

 

Дослідження присвячено проблемам розвитку бухгалтерського обліку як об’єкту нормативно-правового регулювання. Зокрема доведено, що бухгалтерський облік є особливим об’єктом нормативно-правового регулювання, адже має суспільну значимість. Суспільна значимість бухгалтерського обліку вивчена через його розгляд як інформаційної системи, яка дозволяє ідентифікувати взаємодію підприємства з різними складовими навколишнього середовища, зокрема: економічного, соціального та екологічного. Встановлено, що система бухгалтерського обліку, крім того, що зачіпає конфлікти інтересів різних сучасників економічних відносин являє собою ще й складну структуру від ефективності, якої залежить узгодженість інформаційних інтересів користувачів. І як результат потреба в такій узгодженості вимагає втручання певного регулятора, який би обмежував функціонування об’єкту, поведінку суб’єкта, та механізм використання елементів методу бухгалтерського обліку.

 

Research is devoted to problems of development of financial accounting as object of standard legal regulation. In particular it has been proved that financial accounting is special object of standard legal regulation as has the public importance. The public importance of financial accounting has been studied because of its consideration as information system which allows identifying interaction of the entity with various components of environment, in particular: economic, social and ecological. It has been established that the system of financial accounting except that mentions conflicts of interest of various contemporaries of the economic relations represents also difficult structure from efficiency which coordination of information interests of users depends. As the result the need for such coordination requires intervention of a certain regulator which would limit functioning of object, behavior of the subject, and the mechanism of use of elements of an accounting method.

 

Ключові слова: бухгалтерський облік, нормативно-правове регулювання, користувачі, інформація, інформаційна система.

 

Keywords: financial accounting, standard legal regulation, users, information, information system.

 

 

Постановка проблеми. Бухгалтерський облік будучи складною системою, яка формує інформаційний простір управління економічних систем різних рівнів, зачіпає інтереси різних учасників господарських відносин. Бондаренко Н.М. з даного приводу зазначає: «Розвиток ринкової економіки, урізноманітнення фінансово-господарської діяльності та ускладнення внутрішньогосподарських та зовнішніх зв’язків зумовили кардинальне зростання потреб в інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. Достатньо надійну і економічно обґрунтовану інформацію поставляє бухгалтерський облік … Ефективна організація обліку сприяє оптимальному використанню ресурсів, мінімізує витрати виробництва» [2, c. 10].

Сьогодні фактично неможливо надати повний перелік користувачів бухгалтерського обліку, що в свою чергу зумовлює значний рівень конфлікту інтересів. Складність системи бухгалтерського обліку пов’язана з тим, що будучи функціональною економічною наукою, його методологія на відміну від інших залежить як від об’єктивних так і суб’єктивних факторів. Це, в свою чергу, спричиняє конфлікт інтересів не лише щодо господарських відносин, але й щодо отриманої інформації та методології її формування. Адже, бухгалтерська методологія характеризується значним рівнем варіативності, а вибір варіантів не завжди означає об’єктивність інформації про господарські відносини. «Ефективний розвиток економічної системи держави неможливо без побудови раціональних систем управління як національним господарством, так і окремими підприємствами, організаціями та установами з позиції їх власників на мікрорівні. Означені механізми безпосередньо базуються, у першу чергу, на інформаційних даних, достовірність та актуальність яких прямо впливає на процес управління та прийняття відповідних рішень у межах окремих економічних суб’єктів» [22, с. 209]. Зазначене означає, що бухгалтерський облік проявляється на всіх рівнях економічних відносин та на кожному з них має свої особливості, зокрема:

‑ на рівні суб’єкта господарювання – направлений на забезпечення інформації для управління господарською діяльністю підприємства;

‑ на міжгосподарському рівні визначає інформаційний простір економічних відносин між суб’єктами господарювання (контрагенти, працівники та інші);

‑ на державному рівні – є основою формування статистичної інформації та макроекономічних показників розвитку держави;

‑ рівні окремих ринків, зокрема фінансова звітність є основою формування поведінки учасників ринку цінних паперів;

‑ на глобальному рівні – бухгалтерський облік формує інформацію для управління транснаціональними корпораціями, а також його дані використовуються при формуванні статистичної інформації для міжнародних фінансово-економічних організацій.

Все зазначене визначає роль та значення бухгалтерського обліку в розвитку економічних відносин. А тому, є потреба в обґрунтуванні його як об’єкту нормативно-правового регулювання. Адже саме система регулювання бухгалтерського обліку є тим інструментом, який дозволить сформувати його методологію та налагодити методу і організацію, яка дозволить уникнути суб’єктивізму при формуванні інформації про стан економічної системи й відповідно уникнути конфлікту інтересів щодо якості інформаційного простору прийняття управлінських рішень різними суб’єктами економічних відносин. При чому система нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку повинна охопити всі елементи його системи та сфери прояву, тому як «в даний час перед національною системою бухгалтерського обліку стоять фундаментальні завдання з модернізації його теоретико-методологічних положень в рамках розробки нової методології, розширення складу об’єктів, розширення інформаційного простору як основи адаптації системи управління до нових умов розвитку вітчизняної економічної системи. Вказане забезпечить становлення і широке розширення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та економічної системи країни» [18, с. 5]

Саме тому, є потреба наукового обґрунтування системи бухгалтерського обліку як об’єкту нормативно-правового регулювання, що дасть можливість розробити напрями реформування національної системи бухгалтерського обліку як складової розвитку економічної системи держави. Адже, «бухгалтерський облік як особлива сфера людської діяльності має багатовікову історію. Бухгалтерська професія склалася в ході тривалого природного розподілу суспільної праці. Це обумовлено тим, що з його допомогою задовольняється потреба в достовірній і об’єктивній інформації про доходи, витрати, активи, зобов’язання і капітал суб’єкта господарювання. У всьому світі бухгалтерський облік давно визнаний особливою галуззю економічної науки» [8, 36].

Це актуалізує вивчення складових нормативно-правового регулювання з позиції реформування бухгалтерського обліку в Україні.

Аналіз останніх досліджень. Питання реформування та розвитку національної системи бухгалтерського обліку стали саме з позиції нормативно-правового забезпечення та його реформування стали об’єктом наукового дослідження вітчизняних. Зокрема вітчизняні вченні присвятили даному питанню свої докторські дисертації: О.М. Петрук, С.Ф. Легенчук, Н.М. Малюга, М.М. Шигун, С.Ф. Голов, Н.М. Ткаченко, Я.В. Олійник, Т.В. Харламова. Праці вказаних вчених мали вагоме значення в розбудові наукової складової національно системи бухгалтерського обліку з позиції нормативно-правового регулювання. Проте, питання розвитку національної системи бухгалтерського обліку не обмежується докторськими дисертаціями вказаних вчених. В дному напрямі в Україні були проведені докторські дослідження різних аспектів функціонування національної системи бухгалтерського обліку та були покладенні нові наукові напрям її розвитку, окресленні нові умови та сформовані концепції. Зокрема, вагоме значення в розвитку національної системи бухгалтерського обліку в контексті його нового розуміння як інформаційного ресурсу пов’язанні з дисертаційними дослідженнями другого десятиліття ХХІ століття та пов’язанні з такими іменами як В.В. Євдокимов, О.С. Височан, А.С. Крутова, С.Ф. Легенчук, А.В. Янчев, К.В. Романчук, Л.В. Гнилицька, Н.О. Лоханова, О.А. Лаговська, М.В. Реслер. Праці зазначених вчених мають стати інформаційною базою даного дослідження, а їх результати мають бути розвиненні з позиції системи регулювання бухгалтерського обліку та комплексного реформування бухгалтерського обліку в Україні. Спираючись на результати наукових досліджень попередників є потреба в обґрунтуванні національної системи бухгалтерського обліку як об’єкту нормативно-правового регулювання.

Виклад основного матеріалу. Бухгалтерський облік будучи мовою бізнесу, сприяє зростанню економічних відносин й відповідно трансформується з їх розвитком. Панкова С.В. стверджує, що «економічні перетворення на сучасному етапі трансформували роль бухгалтерського обліку та бухгалтерської (фінансової) звітності, які в даний час все частіше виступають в якості універсальної «мови бізнесу», будучи з’єднуючою ланкою між власниками підприємства, його менеджментом, інвесторами, державними органами та зацікавленими користувачами» [19, с. 2].

Будучи універсальною мовою бізнесу бухгалтерський облік володіє цілим комплексом методологічного інструментарію використання якого залежить від суб’єктно-об’єктної складової системи бухгалтерського обліку а також від механізму зворотного зв’язку. Так, розглядаючи бухгалтерський облік як динамічну систему варто наголосити на нерозривному зв’язку всіх її елементів, зокрема: суб’єктів організації та ведення; методологічної дії – елементів методу; об’єкту – господарської діяльності та зворотного зв’язку, який проявляється через прийняття управлінських рішень користувачами облікової інформації. Тобто система бухгалтерського обліку, крім того, що зачіпає конфлікти інтересів різних сучасників економічних відносин являє собою ще й складну структуру від ефективності, якої залежить узгодженість інформаційних інтересів користувачів. І як результат потреба в такій узгодженості вимагає втручання певного регулятора, який би обмежував функціонування об’єкту, поведінку суб’єкта, та механізм використання елементів методу бухгалтерського обліку. В залежності від якості взаємодії елементів структури системи бухгалтерського обліку буде визначатися якість кінцевого продукту цієї системи, тобто облікова інформація. «Бухгалтерський облік як наука на базі сукупності специфічних прийомів і принципів формує інформацію про майно підприємства, його капітал і господарських процесах. Підсумкова бухгалтерська інформація являє собою сукупність окремих економічних показників, що використовуються в системі прийняття управлінських рішень з метою контролю та управління діяльністю промислового підприємства з урахуванням вимог економічних відносин та особливостей управління підприємством» [8, с. 79-80].

Це й визначає відмінність бухгалтерської науки від інших функціональних економічних наук, в яких все базується на методологічному інструментарії. З даного приводу, О.Ю. Ітигілова зазначає, що «якість бухгалтерської інформації розуміється як сугубо об’єктивне поняття з точки зору встановлених вимог до процесу її формування та стандартизації якісних характеристик. Однак, з точки зору її користувачів, якість інформації розглядається як суб’єктивне поняття, адже кожен користувач бухгалтерської фінансової інформації складає власну думку про її якість. Момент співпадіння об’єктивної та суб’єктивної категорії якості в бухгалтерському обліку існує і проявляється в критеріях якості «продукту» системи бухгалтерського обліку – бухгалтерської фінансової інформації. Якість бухгалтерської фінансової інформації являє ступінь відповідності фактичних характеристик бухгалтерської фінансової інформації вимогам до її якості, які включають як обов’язкові вимоги до якості встановленні державними органами та професійним співтовариством, так і потребами і очікуваннями користувачів» [14, с. 13].

«Будучи підсистемою управління, бухгалтерський облік поєднує як властиві системі управління напрями удосконалення, так і специфічні. Специфіка бухгалтерського обліку заключається, перш за все, в тому, що він є інформаційною системою: основний продукт бухгалтерського обліку – інформація. Об’єктами розвитку бухгалтерського обліку є облікові процеси, обліково-аналітична інформація – інформаційний продукт в системі бухгалтерського обліку. Розглядаючи розвиток, а, відповідно, і удосконалення бухгалтерського обліку необхідно виділяти самостійні напрями: облікові процеси; обліково-аналітичну інформацію, як продукт інформаційної системи бухгалтерського обліку» [17, с. 57].

Зазначене вказує на те, що в продукті бухгалтерського обліку зацікавленні всі учасники економічних відносин, а отже держава як гарант, повинна забезпечити їх задоволеність через механізм правового регулювання. Адже, бухгалтерський облік генерує економічну інформацію, яка є вкрай важливою для управління державою та її суб’єктами та корпоративним сектором. «Економічна інформація відображає об’єктивні закономірності виробничих процесів. Вона характеризує процеси і явища економічного життя, несе нові завдання про виникаючі проблемні ситуації, що вимагають управління, дозволяє ухвалювати оптимальні рішення по управлінню і контролювати їх виконання. Бухгалтерська інформація як складова економічної є одним із її видів, які характеризують виробничо-господарську діяльність підприємства. Вона відрізняється великим обсягом та різноманітністю, їй притаманний масовий характер обчислень, які виконуються за типовими алгоритмами з певно періодичністю» [8, c. 35]. З даного приводу погоджуємося з автором – В.В. Євдокимовим, щодо типовості алгоритмів, проте зазначимо, що дані алгоритми залежить від системи регулювання бухгалтерського обліку в країні та можуть бути різними в країнах світу, що залежатиме від державної економічної політики.

Певним чином на однотипність облікової методології в світі вплинула глобалізація, яка спрямована на формування єдиного економічного простору, а отже й єдиного інформаційного простору економічних відносин в світі. При чому вплив глобалізації здійснюється не лише на методологію бухгалтерського обліку як один з елементів системи – методологічна дія, але й на всі інші, зокрема в частинні: об’єктів – поява нових та розширення властивостей існуючих; суб’єктів – зміна ролі та значення бухгалтера в розвитку економічних відносин; зворотній зв'язок – трансформація запитів користувачів, а отже й прийнятих ними рішень на основі отриманої облікової інформації.

З проводу трансформації методології бухгалтерського обліку під впливом глобалізації влучно зазначив О.М. Петрук: «У багатьох сферах людської діяльності відбуваються принципові зміни, передусім – у сфері економіки. Це пов’язано з формуванням загального світового ринку, що припускає ліквідацію перешкод для торгівлі усередині окремих співтовариств і надання можливості створення однакових умов для діяльності всіх компаній. Подальший прогрес у цій сфері вимагає розв’язання великого комплексу завдань, серед яких важливе місце посідають проблеми міжнародної уніфікації обліку і фінансової звітності. Остання повинна містити для зацікавлених груп користувачів корисну інформацію, яка повинна відповідати певним якісним характеристикам» [21, с. 23]. Хоча зазначена проблема була піднята вченим понад десятиліття тому, вона залишається актуально й досі. Окремі кроки в даному напрямі були здійсненні в Україні, що можна побачити в результаті реформ бухгалтерського законодавства. Вагоме значення в розвитку національної системи бухгалтерського обліку внесли вітчині вченні, але не всі їх пропозиції були реалізовані на практиці, що обумовленні відсутністю комплексного розуміння системи бухгалтерського обліку як об’єкту нормативно-правового регулювання. Погоджуємося з В.В. Євдокимовим, Д.О. Грицишеним, О.О. Грищенко, О.М. Баришніковою стосовно того, що «трансформація національних систем бухгалтерського обліку країн пострадянського простору не привела до створення ефективного механізму інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень економічного, соціального та екологічного розвитку підприємства. В цих умовах украй важливим є вирішення еколого-, та соціально-орієнтованих проблем економіки та управління суб’єктів господарювання за допомогою нових наукових досліджень в бухгалтерському обліку з урахуванням сучасних вимог» [18, с. 5]

Таким чином, система бухгалтерського обліку є комплексним об’єктом нормативно-правового регулювання, метою якого є задоволеність всіх учасників економічних відносин в якості кінцевого продукту бухгалтерського обліку, а саме: облікової інформації. Держава як суб’єкт регулювання зацікавлена в формуванні інформаційного системи економічних відносин, складовою якого виступає бухгалтерський облік, адже від даної системи залежить розвиток економічних відносин як на національному так і на глобальному рівні. Зокрема, Л. Чайковська вказує, що «перехід до інформаційного суспільства визначила глобалізацію як неминучий процес розвитку бухгалтерського обліку, змусив по новому поглянути на бухгалтерський облік як основу всезагальної інформаційної системи. Наукоємні технології та мережева інформація відкрили нові можливості для наповнення облікової інформації» [25, с. 30].

Розглянемо систему бухгалтерського обліку як об’єкт нормативно-правового регулювання з наступних позицій:

‑ обґрунтування бухгалтерського обліку як інформаційної моделі взаємодії підприємства з зовнішнім середовищем, що вимагає налагодження системи регламентації її функціонування;

‑ врегулювання конфлікту інформаційних інтересів учасників економічних відносин, які виходять за рівень окремого суб’єкта;

‑ ідентифікація складових нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку як основи розробки концепції реформування національної системи бухгалтерського обліку в Україні.

Обґрунтування зазначених складових дозволить в цілому визначити особливості системи бухгалтерського обліку як об’єкту нормативно-правового регулювання й відповідно сформувати напрями його реформування. Адже, сучасні умови господарювання виставляють нові вимоги до інформаційного простору, які дозволяють забезпечити динамічний розвиток економічних систем різних рівнів.

Євдокимов В.В. влучно зазначив, що «важливість бухгалтерського обліку обумовлена тим, що він є унікальним, єдиним у своєму роді і суспільно визнаним методичним інструментом економіко-правового узгодження економічних інтересів всіх учасників бізнесу на рівні держави» [8, 36].

Коли мова йде про роль та значення бухгалтерського обліку в розвитку економічних систем різних рівнів є потреба в обґрунтуванні його місця в формуванні інформації про зв’язки різних середовищ функціонування суб’єктів господарювання. Це дозволяє визначити не лише його роль та значення в економічному розвитку, але й ідентифікувати запити користувачів, які є динамічними та мінливими до різноманітних факторів.

Вважаємо, що бухгалтерський облік варто вважати інформаційною моделлю взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем, при чому зовнішнє середовище проявляється в різноманітних сферах як економіки так і соціальній і природній. Грицишен Д.О. вивчаючи бухгалтерський облік господарської діяльності як соціально-еколого-економічної системи, обґрунтував її як комплексний об’єкт, що характеризує бухгалтерський облік як інформаційну модель бухгалтерського обліку взаємодії підприємства із навколишнім середовищем. Зокрема, автор зазначає, що даний взаємозв’язок в двох аспектах: економічна, соціальна і екологічна (природна) системи виступають постачальниками ресурсів; підприємство як соціально-еколого-економічна система в ході господарської діяльності впливає на системи зовнішнього середовища [6, с. 143].

Це в свою чергу, означає, що облікова інформація показує взаємодію різних учасників як господарських так і негосподарських відносин, адже господарська діяльність підприємства впливає на всі складові функціонування людини. Так, на «бухгалтерський облік припадає 2/3 всіє ї економічної інформації».

Питання ролі та значення бухгалтерського обліку у взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем є не новим для сучасної вітчизняної науки про бухгалтерський облік.

Зокрема дані питання були дослідженні в докторських дисертаціях вітчизняних вчених. При чому дослідження присвяченні взаємодії як з економічним середовищем так і соціальним та екологічним. Тобто наукові дослідження спрямованні на розвиток такої теорії та методології бухгалтерського обліку, які б забезпечили ефективну взаємодію підприємства із зовнішнім середовищем та відповідність його господарської діяльності не лише економічним законам але й соціальним та екологічним.

«Техногенний тип розвитку, що спирається на зростання споживання, призводить до дисбалансу економічної та екологічної систем і загострення соціального консенсусу. У цьому зв’язку більш глибоке осмислення сучасних проблем економічного, соціального та екологічного характеру змушує замислитися про роль системи бухгалтерського обліку та звітності в інформаційному забезпеченні управління сталим розвитком економічних агентів, про необхідність науково-обґрунтованої трансформації теоретико-методологічних положень бухгалтерського обліку, пошук нових або таких, що принципово відрізняються, способів та механізмів управління соціально-еколого-економічною системою підприємства» [15, с. 5]

Характеристика бухгалтерського обліку як інформаційної моделі взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем та різними сферами його прояву визначає його суспільне значення та є наступною:

‑ економічне середовище. В системі бухгалтерського обліку відображають об’єкти управління, які характеризують економічний стан підприємства а також впливають на розвиток економічної системи і цілому та окремих ринків зокрема (ринок товарів (робіт, послуг), ринок цінних паперів, фінансові ринки та ін.). Крім того, система бухгалтерського обліку направлена на формування інформаційного забезпечення економічної безпеки як підприємства так і зазначених ринків зокрема і економічного середовища в цілому. «В умовах необхідності посилення контролю за діяльністю вітчизняних суб’єктів господарювання виникає нагальна потреба модернізації системи забезпечення їх економічної безпеки, здатної управляти ризиками шахрайства в середині підприємства та зловживаннями з боку контрагентів. Стрижневим елементом такої модернізації повинно стати запровадження обліково-аналітичних технологій при забезпеченні інформаційних потреб економічної безпеки підприємства» [4, с. 15]. Бочуля Т.В. за даного приводу вказує, що «сучасні інформаційні запити користувачів ставлять непросту задачу для інформаційних систем – зростаючі очікування від оперування відомостями, релевантними для управління, що зумовлює необхідність формування інформаційної бази, яка максимально повно відображатиме реальний стан справ у діяльності підприємства, результати бізнесу та перспективні можливості зростання, не втрачаючи вірогідності економічних показників. На даний час завдяки розвитку теорії і методології бухгалтерського обліку налагоджено формування ефективного обліково-аналітичного забезпечення запитів різних груп користувачів, збалансовано їх інтереси щодо умов, чинників і засобів провадження діяльності підприємства» [3, с. 14].

Говорячи про роль бухгалтерського обліку у взаємодії підприємства із навколишнім середовищем варто наголосити, що бухгалтерський облік може виступати інструментом подолання асиметричності інформації на різних економічних ринках. Одним з перших в Україні питання асиметрії інформації та значення бухгалтерського обліку в її подолання було піднято в докторській дисертації В.В. Євдокимова. Так, вчений зазначає, що «бухгалтерський облік є одним з найважливіших засобів відображення дійсності. В періоди, коли дійсність була соціально-орієнтованою, виникла необхідність з метою її відображення та забезпечення інформацією користувачів. За таких умов бухгалтерський облік повинен виконувати роль засобу врегулювання інформаційної асиметрії у господарській діяльності між усіма учасниками господарських відносин» [8, с. 353]. При чому, основа забезпечення механізму врегулювання бухгалтерським обліком інформаційної асиметрії лежить в системі нормативно-правового регулювання й відповідно визначеним пріоритетом економічної політики держави.

«Інформаційна асиметрія є однією з властивостей бухгалтерського обліку багатьох країн світу, адже він націлений лише на потреби фондових бірж та банківських установ, задовольняючи таким чином лише потреби власників, інвесторів та кредиторів. Така ситуація знижує інформованість інших зацікавлених осіб про господарську діяльність підприємств, що в свою чергу призводить до низки соціально-економічних проблем та майнової дискримінації в суспільстві. Інформаційну асиметрію крізь призму майнового інтересу можна прослідковувати шляхом аналізу особливостей прояву домінування запитів користувачів в різних моделях бухгалтерського обліку» [9, с. 281].

Таким чином, взаємозв’язок бухгалтерського обліку із економічним середовищем проявляється крізь призму економічної безпеки різних рівнів економічних систем а також усунення інформаційної асиметрії між різними учасниками економічних відносин. Саме зазначенні складові сприяють економічному зростанню суспільства.

‑ соціальне середовище. В діяльності підприємств зацікавлені учасники соціальних відносин, до яких відносяться як працівники так і не працівники підприємства. Це обумовлено тим, що діяльність підприємства впливає макроекономічні соціальні показники а також рівень соціальної захищеності населення. Крім того, такий вплив має зворотній зв'язок, адже від рівня соціальної результативності господарської діяльності підприємства визначається й рівень його конкурентоспроможності та місце на ринках капіталів. Вітчизняний вчений В.В. Євдокимов наголошує, що «досліджуючи соціальне значення бухгалтерського обліку та передумови його зростання виявили, що соціальне значення проявляється у забезпеченні інформацією зацікавлених сторін споживачів про результати діяльності підприємств а не лише власників; у здійсненні контролю за виконанням соціальних програм та мов колективних договорів через забезпечення відповідною інформацією працівників та державних органів; наданні звітів про екологічні наслідки діяльності підприємства; у відповідальному виконанні обов’язків бухгалтерами, та усвідомленні ними соціальних наслідків допущених помилок та викривлення даних; його спрямуванні на суспільні потреби та захищення соціальних інтересів. Щодо передумов зростання соціального значення бухгалтерського обліку визначити, що вони полягають у зростанні рівня екологічної та суспільної свідомості й відповідальності; поширенні концепції соціальної відповідальності бізнесу; розширенні функцій бухгалтерського обліку тощо» [8, с. 78-79]. Тобто автор надає бухгалтерському обліку статусу інформаційного інструменту задоволення інформаційних потреб різних учасників соціально-економічних відносин, що розширює його значимість в суспільстві, а отже й потребу в формування системи регулювання, яка б дозволила сформувати уникнути конфлікту інтересів та суб’єктивізму в економічних рішеннях. Позиція розкриття інформації для широкого кола користувачів прослідковується в працях М.С. Пушкаря при формуванні соціальної мети бухгалтерського обліку, зокрема автор зазначає, що «соціальна мета обліку полягає в забезпеченні інформацією не лише для власної системи управління, а в першу чергу, для заінтересованих сторонніх споживачів … Нові тенденції економічного життя, посилення зв’язків між країнами світу активізують соціальну мету обліку, вимагають гармонізації національних систем на основі уніфікації та стандартизації правил і процедур облікового процесу й підготовки фінансової звітності» [23, с. 111, 115]. Варто погодитися з вченим, щодо соціального значення бухгалтерського обліку, проте вважаємо, що бухгалтерський облік має загальну мету, а вже його соціальна складова розширюється через функції та завдання. Наша позиція, відповідає думці М.І. Бондаря: «Враховуючи, що бухгалтерський облік не є самоціллю, а є засобом для досягнення мети діяльності підприємства, тому і завдання обліку повинні охоплювати коло інтересів його користувачів, що потребує постійного розширення» [1, с. 33].

«Соціальна обумовленість бухгалтерського обліку, ‑ зазначає Л.В. Чижевська, ‑ передбачає виявлення істотних зв’язків між різними сферами суспільного життя: бухгалтерським обліком та економікою; бухгалтерським обліком і політикою; бухгалтерським обліком і морально-етичними цінностями; бухгалтерським обліком і освітою. Специфіка соціального аспекту бухгалтерського обліку передбачає вивчення соціального генезису даного явища, його місця в суспільстві. Таким чином, з’ясування соціального аспекту передбачає вивчення: 1) місця й ролі бухгалтерського обліку в соціальному життя суспільства; 2) соціальної функції бухгалтерського обліку; 3) механізму реалізації принципів бухгалтерського обліку у загальному соціальному контексті; 4) факторів, що впливають на процеси соціалізації бухгалтерської професії; 5) складу та взаємовідносин посадових і професійно-кваліфікаційних груп, їх місця в структурі підприємств; 6) впливу внутрішніх та зовнішніх користувачів бухгалтерської інформації на зміну його соціальної орієнтації» [25, с. 52-53]. Автор, визначила соціальну значимість бухгалтерського обліку через функціонування його суб’єкта, тобто наголосила що бухгалтерський облік є наукою, теорія та практика якої в взаємозалежною від суб’єктно-об’єктних складових, що в свою чергу обумовлює багатоаспектність та складність системи нормативно-правового регулювання.

Питання соціальної значимості бухгалтерського обліку є відносно новим для вітчизняних вчених проте вже понад пів століття є об’єктом наукового пошуку зарубіжних вчених, які ввели навіть таке поняття як соціальний (соціально-орієнтований) облік. Зокрема можна серед зарубіжних вчених вагоме значення в розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку як соціально значимого здійснили: М.Р. Метьюс, М.Х.Б. Перера; К. Діган; А Бельконі; М. Добія; С. Моблей.

Так, зарубіжні вченні, соціальне значення бухгалтерського обліку розглядали з позиції формування його нового виду тобто соціального бухгалтерського обліку. Зазначена позиція є досить дискусійною, адже розривати цілісну систему бухгалтерського обліку є недоцільним й крім того, відокремлена облікова інформація соціального характеру не дозволить сформувати якісне управлінське рішення. Зокрема на таких позиція стоять вітчизняні вченні. Зокрема, М.І. Бондар зазначає, що «зміна назви обліку не забезпечить підвищення його змістовності. Тому, не підтримуючи вказані пропозиції щодо розширення видів обліку, можна однозначно підкреслити про необхідність уточнення його сутності та завдань, що відповідали б реаліям сьогодення» [1, c. 23]. Таку ж позицію займає І.В. Жиглей: «ми стоїмо на позиціях єдиного не подільного бухгалтерського обліку, у зв’язку з чим не вважаємо за доцільне виділення окремого його виду – соціального, але підтримуємо вищезазначених авторів в частинні завдань, які стоять перед бухгалтерським обліком» [10, с. 187].

‑ екологічне середовище. Господарська діяльність підприємств пов’язана з виробничими процесами в результаті, яких використовуються природні відновні та невідновні ресурси й в свою чергу дані процеси зазвичай пов’язанні із забрудненням навколишнього середовища (відходи, викиди та скиди забруднюючих речовин). В більші мірі об’єкти управління, які й виступають об’єктами бухгалтерського обліку мають подвійну природу, тобто характеризують як економічне середовище так і екологічне. Замула І.В. в свої докторській дисертації вказує, що «досягнення компромісу між економічними та екологічними потребами суспільства є одним із факторів задоволення людства обмеженими природними ресурсами. Економічна наука не приділяє належної уваги екологічним аспектам господарювання – навколишнє природне середовище (НПС) сприймається виключно як джерело ресурсів для господарської діяльності. У процесі оцінювання меж впливу людства на НПС ключова роль відводиться інформуванню. Бухгалтерський облік є системою формування достовірної, релевантної, повної інформаційної бази, на підставі якої здійснюється процес управління як окремим суб’єктом господарювання, так і економікою на рівні держави. Діюча система бухгалтерського обліку не забезпечує достатнього системного відображення впливу суб’єктів господарювання на довкілля» [12, c 4]. Так, автор одна з перших в Україні підняла питання наукового обґрунтування бухгалтерського обліку в забезпеченні сталого розвитку й відповідно його роль та значення в екологічній стабільності економічних систем різних рівнів. «В даний час перед національною системою бухгалтерського обліку визначені фундаментальні завдання з модернізації теоретико-методологічної конструкції в рамках розвитку елементів методу, структуризації об’єктів, розширення інформаційної спроможності як основи адаптації системи управління до нових умов розвитку економічної системи. Це дозволить сформувати інформаційне забезпечення управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств та економічної системи країни з урахуванням нових еколого- та соціально-орієнтованих методів управління» [4, с. 4]

Питання екологічного обліку є досить актуальним в Україні в останні десятиліття, так навіть в окремих наукових джерелах була спроба визначити сутність екологічного обліку (Пелиньо Л.М. [20], Кирсанова Т.А. [16], Пшеничный В.А. [24, С. 7], Жук В.М. [11], Ілічова О.В. [13], Рубанова Н.М. [22]). Хоча такий підхід є дискусійним як власне й з визначенням соціального бухгалтерського обліку. «Виділення екологічного бухгалтерського обліку як окремої підсистеми бухгалтерського обліку є необґрунтованою та спирається лише на об’єктну складову системи бухгалтерського обліку. За таких умов, можна виділяти інвестиційний облік, інноваційний облік, виробничий облік, соціальний та інший. Проте така система поділу не утворює нового наукового бухгалтерського знання, а лише розширює спектр категоріально-понятійного апарату» [7, с. 150].

Тобто говорячи про бухгалтерський облік як інформаційну модель взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем, варто наголошувати на спільному об’єкті. Грицишен Д.О., вивчаючи місце бухгалтерського обліку в системі управління економіко-екологічною безпекою промислового підприємства в даному напрямі запропонував такий критерії визнання об’єктом еколого-економічного характеру як міждисциплінарність. Під даним критерієм автор, запропоновував розуміти: «об’єкт повинен виступати об’єктом екології або природокористування та об’єктом економічних відносин, що визначає його комплексність в системі управління підприємством» [7, с. 445].

Вище викладене окреслює роль та значення бухгалтерського обліку в розвитку суспільства та важливість системи його нормативно-правового регулювання. В науковому середовищі питання взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем є не новим, зокрема в даному напрямі вагоме значення мають результати докторських дисертацій вітчизняних вчених (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Вивчення бухгалтерського обліку як інформаційної моделі взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем

Складова зовнішнього середовища

Напрям

Автор

Економічна складова

Економічна безпека

В.В. Євдокимов, Л.В. Гнилицька

Ринок капіталу

Я.Д. Крупка, М.І. Бондар, О.І. Пилипенко

Управління

Л.В. Нападовська, З.-М.В. Задорожний

Вартість підприємства

М.В. Корягін, О.А. Лаговська, Е.С. Гейєр

Нові об’єкти

С.Ф. Легенчук

Стратегічне управління

Р.Ф. Бруханський, А.В. Шайкан

Екологічна складова

Сталий розвиток

І.В. Замула, Н.І. Петренко, Д.О. Грицишен,

Соціальна складова

КСБ

Л.В. Чижевська, І.В. Жиглей

 

Зазначенні вченні обґрунтували напрями розвитку теорії і методології бухгалтерського обліку в формуванні інформаційного простору взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем. Це вказує на те, що бухгалтерський облік є складною системою якій характерні властивості впливу на розвиток не лише підприємства, але й зовнішнього середовища, а отже всіх учасників соціально-економічних відносин. Й не важливим є той факт, що окремі учасники цих відносин можуть навіть не знати про існування того чи іншого підприємства, проте вони зацікавленні в ряді соціальних та економічних показників розвитку держави, регіону чи окремої громади.

Висновки. Система бухгалтерського обліку не закінчується фінансовою чи іншим видом звітності, система бухгалтерського обліку проникає у всі сфери функціонування суспільства та є єдиним інструментом формування інформації, яка має не лише економічну, але й соціальну та екологічну значимість. А отже, гарант соціальної захищеності, дотримання прав та прав та свобод – держава, повинна врегулювати механізм формування такої інформації та забезпечити уникнення інформаційної асиметрії через систему нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку.

Крім того, система нормативно-правового регулювання повинна враховувати напрями розвитку бухгалтерського обліку як науки та враховувати весь спектр його прояву як у внутрішньому так і зовнішньому середовищі функціонування суб’єктів господарювання. Тобто будучи складовою національної системи бухгалтерського обліку на нормативно-правове регулювання покладається ціла сукупність функцій виконання яких забезпечить врегулювання інтересів зацікавлених сторін.

 

Література.

1. Бондар М.І. Концептуальні підходи щодо розвитку бухгалтерського обліку в Україні / М.І. Бондар: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. «Роль та місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики»; (14 травня 2010 р.). – К.: КНЕУ, 2010. – 568 с.

2. Бондаренко Н.М. Теоретичні основи організації обліку на підприємстві / Н.М. Бондаренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Випуск 4. – 2014 р. – С. 10-14

3. Бочуля Т.В. Інноваційний розвиток обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством: монографія / Т.В. Бочуля. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2015. – 404 с.

4. Гнилицька Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства: [монографія] / Л.В. Гнилицька. – К.: КНЕУ, 2012. - 305 с.

5. Грицишен Д.О. Бухгалтерський облік в системі управління економіко-екологічною безпекою промислових підприємств: монографія / Д.О. Грицишен. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – 540 с.

6. Грицишен Д.О. Бухгалтерський облік в системі управління економіко-екологічною безпекою [Електронний ресурс] / Д.О. Грицишен // Ефективна економіка. – 2014. – № 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4286 (0,41 друк. арк.);

7. Грицишен Д.О. Модифікація принципів бухгалтерського обліку в контексті положень сталого розвитку промислових підприємств / Д.О. Грицишен // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №100. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – 256 с. – C. 108-124

8. Євдокимов В.В. Адаптивна модель інтегрованої системи бухгалтерського обліку [текст]: монографія / В.В. Євдокимов. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 516 с.

9. Євдокимов В.В. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: ісламська модель [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, С.Ф. Легенчук, Д.О. Грицишен. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 420 с.

10. Жиглей І.В. Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності суб’єктів господарювання: необхідність та орієнтири розвитку: Монографія / І.В. Жиглей. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 496 с.

11. Жук В.М. Екологічні аспекти бухгалтерського обліку в агропромисловому виробництві / В.М. Жук // Агроекологічний журнал. – 2012. – №2. – С. 18-23.

12. Замула І.В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності: теорія та методологія: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук. Спеціальність: 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / І.В. Замула. – Житомир. – 2010. – 40 с.

13. Ильичева Е.В. Экологический учет в условиях реализации политики экологической сбалансированности: автореф. на соискание уч. степени докт. экон. наук: специальность: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика / Ильичева Елена Вячеславовна. – Орел. – 2010. – 48 с.

14. Итыгилова Е.Ю. Институциональное и методологическое обоснование качества бухгалтерского учета и аудита: автореферат диссертации на соискание научной степени д.э.н. / Е.Ю. Итыгилова. – Москва. – 2015. – 39 с.

15. Інтегрована звітність підприємств: монографія / В.В. Євдокимов, С.Ф. Легенчук, Д.О. Грицишен, О.М. Баришнікова. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 180 с.

16. Кирсанова Т.А. Экологический контроллинг – инструмент экоменеджмента / Кирсанова Т.А., Кирсанова Е.В., Лукьянихина В.А. / Под ред. В.А. Лукьянихина. – Сумы: Изд-во «Козацький вал»,
2004. – 244 с.

17. Кузнецова Л.Н. Развитие бухгалтерского учета на основы бенчмаркинга: теория, методология, практика: Диссертация на соискание ученой степени д.э.н. / Л.Н. Кузнэцова. – Ростов-на-Дону. ‑ 2015.‑ 480 с.

18. Міжнародні моделі регулювання звітності сталого розвитку: аналіз сучасного стану: монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, О.О. Грищенко, О.М. Баришнікова. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – 192 с.

19. Панкова С.В. Проблемы систематизации требований к бухгалтерскому учету / С.В. Панкова // Международный бухгалтерский учет. ‑ № 40(334). – 2014. – С. 2-7

20. Пелиньо Л.М. Місце екологічного обліку в сучасній системі бухгалтерського обліку та його важливе значення в сфері охорони довкілля / Л.М. Пелиньо // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Зб. наук.-техн. пр. – Львів: НЛТУУ, 2008. – Вип. 18.2. – С. 70-75.

21. Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку: Монографія / О.М. Петрук. Житомир: ЖДТУ, 2005. – 420 с.

22. Пілевич Д.С. Застосування системного підходу до дослідження бухгалтерського обліку / Д.С. Пілевич // Проблеми економіки. ‑ № 1. – 2015 р. – С. 209-217

23. Пушкар М.С. Філософія обліку / М.С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 157 с.

24. Пшеничный В.А. Учетно-аналитическое обеспечение экологического менеджмента предприятий газовой отрасли: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук: специальность 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика / Пшеничный Владимир Анатольевич. – Ставрополь. – 2012. – 20 с.

25. Чайковская Л.А. Современные концепции бухгалтерского учета (теория и методология). Дис. … д.-ра экон. Наук. – М. : 2007. ‑ 38 с.

26. Чижевська Л.В. Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку: монографія / Л.В. Чижевська. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 528 с.

 

References.

1. Bondar, M.I. (2010) Kontseptual'ni pidkhody schodo rozvytku bukhhalters'koho obliku v Ukraini [Conceptual approaches to the development of accounting in Ukraine] zb. mater. mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Rol' ta mistse bukhhalters'koho obliku, kontroliu j analizu v rozvytku ekonomichnoi nauky ta praktyky - Coll. Mater. Intern. nauk. and practical. Conf. "The role and place of accounting, control and analysis of economic science and practice (p.568) Kyiv: KNEW [in Ukrainian].

2. Bondarenko, N.M. (2014) Teoretychni osnovy orhanizatsii obliku na pidpryiemstvi [The theoretical basis of accounting in the company] Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu - Naukova visnik Hersonskoho derzhavnoho University, 4, 10-14 [in Ukrainian].

3. Bochulia, T.V. (2015) Innovatsijnyj rozvytok oblikovo-analitychnoho zabezpechennia upravlinnia pidpryiemstvom: monohrafiia [Innovative development of accounting and analytical support for business management: monograph]. H .: WA "INZHEK" [in Ukrainian].

4. Hnylyts'ka, L.V. (2012) Oblikovo-analitychne zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva: monohrafiia [Accounting and analytical support to economic security: a monograph]. K .: KNEU [in Ukrainian].

5. Hrytsyshen, D.O. (2015) Bukhhalters'kyj oblik v systemi upravlinnia ekonomiko-ekolohichnoiu bezpekoiu promyslovykh pidpryiemstv: monohrafiia [Accounting in the management of economic and ecological security industry: monograph]. Zhitomir: ZHDTU [in Ukrainian].

6. Hrytsyshen, D.O. (2014) Bukhhalters'kyj oblik v systemi upravlinnia ekonomiko-ekolohichnoiu bezpekoiu [Accounting in the management of economic and environmental security]. Efektyvna ekonomika - Effective economy, 10. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4286 [in Ukrainian].

7. Hrytsyshen, D.O. (2015) Modyfikatsiia pryntsypiv bukhhalters'koho obliku v konteksti polozhen' staloho rozvytku promyslovykh pidpryiemstv [Modification of accounting principles in the context of sustainable development of industrial enterprises]. Ekonomichnyj prostir: Zbirnyk naukovykh prats' - Economic Space: Collected Works, 100, 108-124 [in Ukrainian].

8. Yevdokymov, V.V. (2010) Adaptyvna model' intehrovanoi systemy bukhhalters'koho obliku: monohrafiia [Adaptive model integrated accounting system: monograph]. Zhitomir: ZHDTU [in Ukrainian].

9. Yevdokymov, V.V., Lehenchuk, S.F., Hrytsyshen, D.O. (2012) Rozvytok bukhhalters'koho obliku v umovakh hlobalizatsii: islams'ka model': Monohrafiia [The development of accounting in the context of globalization, the Islamic model Monograph]. Zhitomir: ZHDTU [in Ukrainian].

10. Zhyhlej, I.V. (2010) Bukhhalters'kyj oblik sotsial'no vidpovidal'noi diial'nosti sub'iektiv hospodariuvannia: neobkhidnist' ta oriientyry rozvytku: Monohrafiia [Accounting socially responsible business entities: the need for benchmarks and Monograph] . Zhitomir: ZHDTU [in Ukrainian].

11. Zhuk, V.M. (2012) Ekolohichni aspekty bukhhalters'koho obliku v ahropromyslovomu vyrobnytstvi [Environmental aspects of accounting in agricultural production]. Ahroekolohichnyj zhurnal - Agroekologіchniy Journal, 2, 18-23 [in Ukrainian].

12. Zamula, I.V. (2010) Bukhhalters'kyj oblik ekolohichnoi diial'nosti: teoriia ta metodolohiia [Accounting Environmental Performance: Theory and Methodology]. Extended abstract of Doctorʼs thesis. Zhitomir: ZHDTU [in Ukrainian].

13. Yl'ycheva, E.V. (2010) Ekolohycheskyj uchet v uslovyiakh realyzatsyy polytyky ekolohycheskoj sbalansyrovannosty [Environmental accounting in the conditions of implementation of the environmental policy of balance]. Extended abstract of Doctorʼs thesis. Orel [in Russian].

14. Ytyhylova, E.Yu. (2015) Ynstytutsyonal'noe y metodolohycheskoe obosnovanye kachestva bukhhalterskoho ucheta y audyta [Institutional and methodological substantiation of the quality of accounting and auditing]. Extended abstract of Doctorʼs thesis. Moskva [in Russian].

15. Yevdokymov, V.V., Lehenchuk, S.F., Hrytsyshen, D.O., Baryshnikova, O.M. (2014) Intehrovana zvitnist' pidpryiemstv: monohrafiia [Integrated reporting enterprise: monograph]. Zhitomir: ZHDTU [in Ukrainian].

16. Kyrsanova, T.A., Kyrsanova, E.V., Luk'ianykhyna, V.A. (2004) Ekolohycheskyj kontrollynh – ynstrument ekomenedzhmenta [Environmental Controlling - tool of environmental management]. Sumy: Yzd-vo «Kozats'kyj val» [in Ukrainian].

17. Kuznetsova, L.N. (2015) Razvytye bukhhalterskoho ucheta na osnovy benchmarkynha: teoryia, metodolohyia, praktyka [Development of accounting on the basis of benchmarking: the theory, methodology, practice]. Extended abstract of Doctorʼs thesis. Rostov-na-Donu [in Russian].

18. Yevdokymov, V.V., Hrytsyshen, D.O., Hryschenko, O.O., Baryshnikova, O.M. (2013) Mizhnarodni modeli rehuliuvannia zvitnosti staloho rozvytku: analiz suchasnoho stanu: monohrafiia [International accounting regulation model of sustainable development: analysis of the current state: monograph]. Zhitomir: ZHDTU [in Ukrainian].

19. Pankova, S.V. (2014) Problemy systematyzatsyy trebovanyj k bukhhalterskomu uchetu [systematization problems accounting requirements]. Mezhdunarodnyj bukhhalterskyj uchet - International accounting, 40(334), 2-7 [in Russian].

20. Pelyn'o, L.M. (2008) Mistse ekolohichnoho obliku v suchasnij systemi bukhhalters'koho obliku ta joho vazhlyve znachennia v sferi okhorony dovkillia [Place environmental accounting in modern accounting system and its importance in the field of environmental protection]. Naukovyj visnyk natsional'noho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy - Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine, 18.2, (pp. 70-75). L'viv: NLTUU [in Ukrainian].

21. Petruk, O.M. (2005) Harmonizatsiia natsional'nykh system bukhhalters'koho obliku: Monohrafiia [The harmonization of national accounting systems: Monograph]. Zhitomir: ZHDTU [in Ukrainian].

22. Pilevych, D.S. (2015) Zastosuvannia systemnoho pidkhodu do doslidzhennia bukhhalters'koho obliku [The use of a systematic approach to the study of accounting]. Problemy ekonomiky - Problems of Economics, 1, 209-217 [in Ukrainian].

23. Pushkar, M.S. (2002) Filosofiia obliku [accounting Philosophy]. Ternopil': Kart-blansh [in Ukrainian].

24. Pshenychnyj, V.A. (2012) Uchetno-analytycheskoe obespechenye ekolohycheskoho menedzhmenta predpryiatyj hazovoj otrasly [Registration-analytical maintenance of environmental management of the gas industry]. Extended abstract of candidateʼs thesis. Stavropol' [in Russian].

25. Chajkovskaia, L.A. (2007) Sovremennye kontseptsyy bukhhalterskoho ucheta (teoryia y metodolohyia) [Modern accounting concepts (theory and methodology)]. Doctorʼs thesis. Moskva [in Russian].

26. Chyzhevs'ka, L.V. (2007) Bukhhalters'kyj oblik iak profesijna diial'nist': teoriia, orhanizatsiia, prohnoz rozvytku: monohrafiia [Accounting as a professional activity: theory, organization development forecast: monograph]. Zhitomir: ZHDTU [in Ukrainian].

 

Стаття надійшла до редакції 10.06.2016 р.