EnglishНа русском

Ефективна економіка № 7, 2016

УДК 336.76.:332.1

 

О. В. Трейтяк,

аспірант, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

 

Вплив розвитку фінансіалізації регіональних господарських систем на інвестиційну діяльність

 

O. V. Treytyak,

graduate student, Chernihiv National Technological University,  Chernigiv, Ukraine

 

The impact of financialisation regional economic systems in investing activities

 

В статті розглядається розвиток фінансіалізації та вплив її на інвестиційну діяльність регіону та країни. На прикладі західних країн можна зробити висновок,що фінансіалізація зробила значний внесок у перерозподіл інвестиційних ресурсів у бік фінансового сектору.

За рахунок розвитку фінансіалізації, в країні збільшилася кількість фінансових установ, котрі дають більший прибуток у найкоротший період, тому більшість інвесторів для інвестування розглядають фінансовий сектор, а не реальний.

З розглядом впливу фінансіалізації на інвестиційну діяльність слід зважувати і на її переваги, такі як фінансова ліберазація, котра дає змогу вільно інвестувати у інші країни, за рахунок зменшення контролю за фінансовими установами з боку держави.

 

This article discusses the development of financialisation and its impact on investment activity in the region and the country. On the example of Western countries, we can conclude that financialisation has contributed to a redistribution of investment resources toward the financial sector.

Due to the financialisation of development, the country has increased the number of financial institutions that make more profit in a short period, so most investors to consider investing the financial sector, not real.

An examination of the impact of financialisation on investment should be weighed and its benefits such as financial liberazatsiya, which allows you to freely invest in other countries, by reducing the control of financial institutions by the state.

 

Ключові слова: фінансіалізація. Інвестиції, регіон, фінансовий сектор, ліберазація.

 

Keywords: financialisation. Investments region, financial sector liberalization.

 

 

В умовах нарощування деструктивних тенденцій та дестабілізації сталого розвитку економіки регіони та країни неухильно зростає необхідність від ефективності діяльності фінансового сфери, котра має можливість створити необхідні умови для усішного впровадження модернізаційних перетворень у функціонуванні продуктивних сил[6].

Активний розвиток фінансіалізації вплинув на перерозподіл інвестиційних ресурсів. Для кожного регіону та країни розвиток фінансіалізації вливає по різному підвищити рівень економічного становища або ж поглибити негативне становище. На прикладі Західних країн де частка у розвитку економіки фінансовий сектор займає більше 50% можна проаналізувати вплив фінансіалізації на інвестиції.

Аналіз останніх публікацій: дослідженням розподілу інвестицій в період розвитку фінансіалізації регіональних господарських систем займалися багато вчених  як: Доре Р., Епштейн А., Кейнс Дж.М., Коріне Г., Кріпнер Г., Пьер Ив Галес, Марс К.,  Стрєндж С., Сорош Дж., Серван-Шрайдер Ж.-П., Талеб К., Хадсон М., Хильфред Р.,  Филлипс, Н., Шумпетер Й. та багато інших. Серед вітчизняних слід виділити: Богушов І.А.,Дяченко Ю.Ю., Петренко Є.В.,Козоріз М.А., Лукьянов В.С., Лютий І.О., Пшик Б.І., Мороз П.А., Сторонянська І.З., Корнєєв М.В., Сохацька М.В. та інші.

Мета: є дослідження впливу розвитку фінансіалізації на перерозподіл інвестицій в регіональних господарських системах.

Виклад основного матеріалу: Інвестиції відіграють провідну роль у становленні сталого розвитку регіонів і саме розподіл їх між реальним та фінансовим сектором займає особливе місце у становленні сталого розвитку регіону.

В період розвитку впливу фінансіалізації економіки, значної активності набувають активності набувають окремі фінансові суб’єкти, котрі можуть мати негативний вплив на економіку регіону та країни.

Більшість іноземних розглядаючи вплив процесу фінансіалізації на економіку відмічали негативний вплив на інвестиційний розподіл. Так О. Органазі, Дж. Бойер, Дж.Кротті та інші вказували на негативні наслідки фінансіалізації на інвестиції, а саме більшість фірм віддають перевагу інвестувати у більш ліквідні обороти, котрі за короткий період приносять прибуток[1,2,3].

О. Органазі в своїх працях виділяв декілька негативних наслідків впливу фінансіалізації на інвестиції[1]:

- розвиток фінансіалізації призводить до зменшення інвестиційних коштів до реального сектору, що призводить до обмеження у плануванні подальшої діяльності, а більш керівництво зосереджується на нарощуванні волатильності;

- швидкісне нарощування прибутку від фінансових установ,  витісняє реальні інвестиції , від яких прибуток очікується на довгостроковій основі.

Джерард Епстін  вважав, що в період фінансіалізації зростає лише акціонерна вартість фірм і вони занепоєнні лише своєю вартістю, а не модернізацією.

Серед вітчизняних вчених проаналізував вплив фінансіалізації на інвестиції Корнєєв М.В., котрий порівнюючи інвестиційний перерозподіл в умовах фінансіалізації дійшов висновку, що він залежить від рівня впливу фінансіалізації а й від рівня економічного розвитку країни[5].

Осик Ю.І. та його прибічники Щепочкіна Н.А. розглядають фінансіалізацію як форму функціонування економіки, котра характеризується збільшенням вагомої частки фінансових угод у загальній  структурі, а особливо в міжнародних відносинах[].

Але з іншого боку розвиток фінансіалізації надає переваги такі як фінансова ліберазація.

Фінансова ліберазація сприяє послабленню контролю з боку держави за фінансовими установами та усуває всі обмеження в діяльності, що полегшує іноземне інвестування в країну.

Так на графіку можна спостерігати розвиток фінансіалізації та перерозподіл інвестицій у фінансовий сектор відносно сумурного значення.

 

Рис. 1. Відношення розвитку фінансіалізації та інвестиційного розподілу до фінансового

сектору в Україні[7]

 

Як бачимо рівень фінансіалізації країни в цілому не дуже високий порівнюючи з західними країнами, тому відтік інвестицій з реального сектору до фінансового теж незначний.

Розглядаючи більш детально вплив фінансіалізації на регіональному рівні можна стверджувати, що фінансіалізація не досягла таких масштабів щоб суттєво вплинути на перерозподіл інвестицій.

 

Рис 2. Відношення розвитку фінансіалізації та інвестиційного розподілу до фінансового

 сектору по регіонам  України [7]

 

Розвиток галузей промисловості призводить до зростання окремих видів фінансових послуг, що пов’язані з підприємництвом; інвестиційна привабливість впливає на процес залучення інвестицій окремими суб’єктами фінансового сектору; розвиток тіньового ринку призводить до зростання відповідних схем відмивання грошей за участю суб’єктів фінансової системи, що обумовлює недовіру суб’єктів економічної діяльності до неї. Політична нестабільність впливає на розвиток економіки, а отже й фінансової сфери. Незадовільний стан законодавства у фінансовій сфері ускладнює механізми функціонування фінансової системи, виважену державну політику у фінансовій сфері, державний нагляд та контроль, створює ряд обмежень щодо розміщення резервів тощо. Історичні фактори формують довіру, загальне відношення економічних суб’єктів до фінансової системи[5].

Питання, що стосується особливостей впливу фінансіалізації на тенденцію економіки, як стратегічної ланки сталого розвитку регіонів, завжди відносяться до найбільш актуальних, у зв’язку з цим набуває важливого значення потреба у статистичній оцінці компонентних характеристик процесу фінансіалізації та визначення на цій тенденції розвиток фінансового сегменту.

Зважаючи на асиметричний розвиток процесу фінансіалізації на регіональну економіку, можна виділити, що саме децентралізація владних функцій управління з питань фінансового забезпечення є одним із найважливіших факторів для більш високої ефективності діяльності фінансового сектора.

Висновок: можливо  зробити висновок, що фінансовий сегмент знаходиться на стадії формуванні, а з останніми подіями, дестабілізуючими ситуаціями, фінансова система не витримала натиску і як мильна бульбашка лопнула. Тобто в сучасних умовах для вирішення проблем головним завданнями є:

- координація заходів, щодо інституціональних реформ фінансового ринку на регіональному рівні;

- регулювання законодавчої бази для більшої прозорості роботи фінансового сектору;

- деталізацію фінансових доходів, котрі формуються та використовуються на регіональному рівні;

- розширення фінансової самодостатності регіону через мотивацію їх у ефективному використанні наявного фінансового потенціалу;

- суттєве зростання  фінансового потенціалу територіальних громад за рахунок переходу від споживацької до створювальної системи управління місцевими бюджетами;

- захищеність інвесторів з боку державної законодавчої влади.

І саме поєднання цих заходів сприятиме перетворенню фінансового ринку на головний інструмент інвестування та регульованого розвитку економіки.

 

Список використаних джерел.

1. Orhangazi, Оzgur Financialization and the US Economy /Оzgur Orhangazi. — Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2008.

2. Tobin J. The Macroeconomics of Savings, Finance and Investment / J. Tobin // Comment, in Pollin, R.(ed.), Ann Arbor, University of Michigan Press,1997. — P.1—8.

3. Crotty J. The Neoliberal Paradox: The Impact of Destructive Product Market Competition and 'Modern' Financial Markets on Nonfinancial Corporation Performance in the Neoliberal Era, in Epstein, G. (ed.) / J. Crotty // Financialization and the World Economy. — Northampton, MA: Edward Elgar, 2005. — P. 77—110.

4. Козьменко І.С. Фінансіалізація економіки та її вплив на індикаторі соціально-економічного розвитку окремих каїн/ Актуальні проблеми економіки - №11(161), 2014 – 290-298ст.

5. Корнєєв М.В. Фінансовий сектор в умовах фінансіалізації економіки : теоретичні засади та світовий досвід.- Дніпропетровськ, Акцент ПП, 2014

6. Трейтяк О.В. Вплив фінансіалізації на сталий розвиток регіону – [Електронний ресурс]- http://sophus.at.ua/publ/2015_10_30_kampodilsk/sekcija_section_3_2015_10_30/vpliv_finansializaciji_na_socialno_ekonomichnij_rozvitok_regionu/104-1-0-1615

7. Державна служба статистики  України [Електронний ресурс]: [офіційний сайт]: україн.версія /Держстат України. – Текст і граф дані. – К.: Держстат України,1998-2015. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

 

References.

1. Orhangazi О.(2008) “Financialization and the US Economy”  Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing

2. Tobin J.(1997) “The Macroeconomics of Savings, Finance and Investment”(1997)  University of Michigan Press

3. Crotty J.(2005) “The Neoliberal Paradox: The Impact of Destructive Product Market Competition and 'Modern' Financial Markets on Nonfinancial Corporation Performance in the Neoliberal Era, in Epstein, G. (ed.)” Northampton, MA

4. Koz'menko I.S(2014) “Finansializatsiia ekonomiky ta ii vplyv na indykatori sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku okremykh kain/ Aktual'ni problemy ekonomiky” Vol 11(161), pp 290-298.

5. Kornieiev M.V.(2014) “Finansovyj sektor v umovakh finansializatsii ekonomiky : teoretychni zasady ta svitovyj dosvid” Dnipropetrovs'k, Aktsent PP

6. Trejtiak O.V.(2015) “Vplyv finansializatsii na stalyj rozvytok rehionu” – [Elektronnyj resurs]- http://sophus.at.ua/publ/2015_10_30_kampodilsk/sekcija_section_3_2015_10_30/vpliv_finansializaciji_na_socialno_ekonomichnij_rozvitok_regionu/104-1-0-1615

7. Derzhavna sluzhba statystyky  Ukrainy(2015) [Elektronnyj resurs]: [ofitsijnyj sajt]:- http://www.ukrstat.gov.ua

 

Стаття надійшла до редакції 20.07.2016 р.