EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2015

УДК 004.02:658.1

 

Н. В. Потриваєва,

д. е. н., професор, професор кафедри обліку і аудиту,

Миколаївський національний аграрний університет

 

АНАЛІТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ РІШЕННЯ «ABBYY-УПРАВЛІННЯ М’ЯСОКОМБІНАТОМ ДЛЯ УКРАЇНИ» ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНістю ДІЯЛЬНоСТі ПІДПРИЄМСТВ

 

N. V. Potryvaieva,

Doctor of Economics, ProfessorProfessor of the Department of Accounting and Audit

Mykolayiv National Agrarian University

 

ANALYTICAL OPPORTUNITIES THE DECISION «ABBYY- MANAGEMENT THE MEAT PROCESSING ENTERPRISES FOR UKRAINE» REGARDING THE MANAGEMENT EFFECTIVENESS OF FUNCTIONING OF ENTERPRISES

 

В статті розглянуті аналітичні можливості рішення «ABBYY-Управління м'ясокомбінатом для України». Зазначені основні етапи автоматизації виробничих та управлінських процесів вітчизняних м’ясопереробних підприємств за допомогою даного рішення. Детально розглянуто переваги застосування аналітичних можливостей рішення «ABBYY-Управління м'ясокомбінатом для України» з метою управління ефективністю діяльності підприємств м’ясопереробної галузі.

 

The article considers the analytical opportunities the decision «ABBYY-management the meat processing enterprises for Ukraine». Indicates the major stages of automation of production and management processes of domestic meat processing enterprises with the decision. Discussed in detail the advantages of using the analytical capabilities of the decision «ABBYY-management the meat processing enterprises for Ukraine» with the purpose of management efficiency of enterprises in the meat industry.

 

Ключові слова: аналітичні можливості, автоматизація обліку та аналізу, рішення «ABBYY-Управління м'ясокомбінатом для України», управління ефективністю діяльності.

 

Keywords: analytical opportunities, automation of accounting and analysis, decision «ABBYY-management the meat processing enterprises for Ukraine», management efficiency of enterprises.

 

Постановка проблеми. М’ясопереробна галузь як частина агропродовольчого комплексу країни має стратегічне значення для забезпечення продовольчої безпеки українців, а, отже, і для національної безпеки загалом. Успішність діяльності вітчизняних підприємств, у тому числі, підприємств м’ясопереробної галузі, сьогодні визначається використанням ними програм автоматизації не лише облікового, а й аналітичного характеру. У зв’язку з цим, для підприємств усе більшої актуальності набувають питання доцільності та особливостей використання аналітичних можливостей рішення «ABBYY-Управління м'ясокомбінатом для України» на базі продукту «1С: Підприємство 8» щодо управління їх ефективністю діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічні та практичні аспекти розробки і впровадження рішення «ABBYY-Управління м'ясокомбінатом для України» в діяльність підприємств з метою використання його аналітичних можливостей були досліджені та поглиблені в працях багатьох вчених, зокрема, таких, як:  В.О. Терновського, Н.Г. Гуржій, Л.Т. Штимер та інших. Проте окремі питання щодо впровадження та застосування даного рішення, враховуючи його аналітичні можливості потребують удосконалення та подальшого розвитку.

Формулювання цілей статті. Метою статті є обґрунтування необхідності впровадження та практичного використання вітчизняними м’ясопереробними підприємствами аналітичних можливостей рішення «ABBYY-Управління м'ясокомбінатом для України» щодо управління їх ефективністю  діяльності.

Виклад основного матеріалу. М’ясопереробна галузь є однією із ключових в системі вітчизняного агропродовольчого комплексу, оскільки ступінь її розвитку визначає рівень продовольчої безпеки країни та розглядається як потенційне джерело зміцнення позицій України на зовнішніх ринках. У зв’язку з цим, м’ясопереробним підприємствам вкрай необхідно використовувати відповідні рішення провідних програм автоматизації не лише облікового, а й аналітичного спрямування з метою дієвого управління та підвищення їх ефективності функціонування. До таких рішень належить рішення «ABBYY-Управління м'ясокомбінатом для України», яке призначено не лише для автоматизації оперативного, управлінського, бухгалтерського та податкового обліку всіх виробничих процесів підприємств м'ясопереробної галузі, а й для автоматизації великої кількості аналітичних процедур з метою управління їх ефективністю діяльності.

Дане рішення створене на базі продукту «1С: Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України» і включає в себе як стандартні для цього рішення підсистеми, так і спеціально реалізовані для підприємств м'ясопереробної галузі механізми обліку, аналізу  та управління специфічними виробничими процесами (рис.1).

 

 

Рис. 1. Стандартні та спеціальні підсистеми рішення «ABBYY-Управління м'ясокомбінатом для України»

Джерело: побудовано автором з використанням [1]

 

Рішення «ABBYY-Управління м'ясокомбінатом для України» має широкі аналітичні можливості, які дозволяють результативно управляти ефективністю діяльності підприємств м’ясопереробної галузі з метою її підвищення (рис.2).

 

 

Рис. 2. Аналітичні можливості рішення «ABBYY-Управління м'ясокомбінатом для України»

Джерело: побудовано автором з використанням [2, с. 180]

 

Впровадження в практичну діяльність м’ясопереробних підприємств даного рішення дозволить їм отримати цілу низку переваг. Так, розрахунок собівартості продукції і напівфабрикатів на всіх етапах технологічного циклу випуску продукції дозволяє отримати керівництву достовірну інформацію про структуру витрат, аналізувати правильність технології виробництва, оцінити власну собівартість продукції, правильно призначити продажну ціну з урахуванням прибутку підприємства і управляти рентабельністю продажів.

Можливість ведення обліку ТМЦ в розрізі серійних номерів, термінів придатності, постачальників дозволяє швидко встановити постачальника «недоброякісного» товару, проводити аналіз якості товарів і постачальників, виявити стратегічно важливих постачальників з високою якістю товару. Впровадження такої системи контролю особливо актуально для підприємств харчової промисловості, які планують виходити на європейські ринки.

Контроль втрати ваги при проведенні технологічних операцій, наприклад, при приготуванні фаршу і термообробці, нормування втрат, дозволяють проводити аналіз відхилень ваги від норми і дотриматись технології виробництва, вчасно виявляти і усунути причину втрат.

Автоматичне зважування ТМЦ та формування документів на прихід, відвантаження або переміщення мінімізує ймовірність помилок введення даних, можливість зловживань, прискорює процес введення документів, знижує витрати на документообіг. Керівництво отримує всю необхідну оперативну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень в короткі терміни.

Автоматичне формування документів випуску, «функціонал закриття зміни» дозволяє мінімізувати вплив людського фактору і помилок користувача на результати виробничого цеху, тим самим дає можливість заощадити час на введення інформації та оптимізувати витрати на штат співробітників.

Рішення «ABBYY-Управління м'ясокомбінатом для України» дозволяє здійснювати аналіз документів на відвантаження покупцю продукції і відбирати документи реалізації, які відповідають даним умовам. Це дозволяє автоматично підібрати партії товару в документ повернення. Реєстрація причини повернення дозволяє виявити вузькі місця в роботі підприємства як на виробництві, так і у відділі продажів.

За допомогою даного рішення можна проводити планування виробництва з урахуванням кількості напівфабрикатів, готової продукції, замовлень покупців, статистики відвантажень (продажів), максимального завантаження виробничих потужностей, змін виробництва. Облік даних факторів дозволяє гнучко управляти ресурсами компанії, виробничим процесом, асортиментом, іншими словами підвищити її адаптивність до ринкових змін.

Маршрутизація розвезення продукції дає можливість зазначення маршруту доставки при прийомі замовлення, формування маршрутних листів, що, в свою чергу, допомагає налагодити робочий процес транспортного відділу, оптимізувати маршрут вантажоперевізника, заощадити час і вартість доставки товару, забезпечити максимальне завантаження транспортних засобів.

Використання рішення «ABBYY-Управління м'ясокомбінатом для України» дозволяє оперативно провести інвентаризацію готової продукції, напівфабрикатів і сировини та проаналізувати її результати, тобто підвищує ефективність роботи підприємства, мінімізує можливість розкрадань та інших втрат, зумовлених недобросовісної роботою співробітників.

Зауважимо, що рішення «ABBYY-Управління м'ясокомбінатом для України» поставляється тільки з «1С: Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України» і може використовуватися тільки разом з даним продуктом.

Використання підприємствами м’ясопереробної галузі рішення «ABBYY-Управління м'ясокомбінатом для України» підвищує достовірність облікових даних для здійснення аналізу з метою реалізації процесу управління ефективністю їх діяльності різними суб’єктами, починаючи з керівника підприємства й закінчуючи рядовим бухгалтером (рис.3).

 

 

Рис. 3. Переваги використання підприємствами м’ясопереробної галузі рішення «ABBYY-Управління

 м'ясокомбінатом для України» різними суб’єктами процесу управління ефективністю функціонування

Джерело: побудовано автором з використанням [3, с. 356]

 

Автоматизація виробничих та управлінських процесів за допомогою рішення «ABBYY-Управління м'ясокомбінатом для України» складається з певних етапів, а саме [4, с. 445]:

-  визначення цілі автоматизації;

-  вибір необхідного програмного забезпечення;

-  розробка концепції рішення;

-  формування власної служби підтримки користувачів;

-  проведення навчання користувачів, а також співробітників підприємства, що беруть участь у впровадженні.

Отже, використання даного рішення в практичній діяльності підприємств м’ясопереробної галузі дозволить їм отримати реальну конкурентну перевагу в сучасних ринкових умовах.

Висновки. У сучасних ринкових умовах діяльності підприємств, яке характеризується високим ступенем конкуренції та невизначеності, велике значення має пошук та практичне використання результативних рішень програм автоматизації, які мають широкі аналітичні можливості щодо управління ефективністю їх функціонування. Саме таким рішенням є «ABBYY-Управління м'ясокомбінатом для України».

Після впровадження даного продукту у керівництва є вся необхідна інформація для прийняття вірного рішення на всіх рівнях управління. Завдяки аналітичним звітам, які можна створити за допомогою даного рішення, можна бачити реальний стан компанії і планувати її роботу на тривалу перспективу.

Результати проведеного наукового дослідження можуть бути покладені в основу подальшого розвитку науково-методичних засад впровадження в практичну діяльність вітчизняних м’ясопереробних підприємств рішення «ABBYY-Управління м'ясокомбінатом для України».

 

Список літератури.

1. Автоматизація м’ясопереробних підприємств [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://1c.abbyy.ua/ua/solutions/myasokombinat/.

2. Терновський В. О. Аналітична складова автоматизації обліково-аналітичного забезпечення управління операціями з переробки давальницької сировини на м’ясопереробних підприємствах / В. О. Терновський. // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – №3. – С. 178–182.

3. Гуржій Н. Г. Дослідження факторів впливу на збутову діяльність м’ясопереробних підприємств / Н. Г. Гуржій. // Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2015. – №4. – С. 354–358.

4. Штимер Л. Т. Формування стратегії розвитку підприємств м’ясопереробної промисловості / Л. Т. Штимер. // Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – 2013. – №10. – С. 440–447.

 

References.

1.   ABBYY Ukraine (2015), Automation of meat processing enterprises, available at”: http://1c.abbyy.ua/ua/solutions/myasokombinat/ (Accessed 5 June  2015).

2.   Ternovs'kyj, V. O. (2013), The analytical component of automation of accounting and analytical support of control operations for the processing of raw materials in meat processing plants”, Zbirnyk naukovykh prats' Tavrijs'koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), vol. 3, pp. 178-182.

3.   Hurzhij, N. H. (2015), Study of factors of influence on sales activity of meat processing enterprises”, Mykolaivs'kyj natsional'nyj universytet imeni V.O. Sukhomlyns'koho, vol. 4, pp. 354-358.

4.   Shtymer, L. T. (2013), Formation of strategy of development of the enterprises of meat processing industry, Zbirnyk naukovykh prats'. Luts'kyj natsional'nyj tekhnichnyj universytet, vol. 10, pp. 440-447.

 

Стаття надійшла до редакції 18.08.2015 р.