EnglishНа русском

Ефективна економіка № 7, 2016

УДК 338.242

 

О. В. Болотна,

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та менеджменту ВЕД,

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

Ю. Г. Терзян,

студентка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

О. О. Хомутова,

студентка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ТОВАРНОЇ СТРАТЕГІЇ БРЕНДУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

O. V. Bolotna,

candidate of economic sciences, associate professor, department of marketing and management foreign economic activity,

Kharkiv National University named after V. N. Karazin, Kharkiv

Y. G. Terzyan,

student, Kharkiv National University named after V. N. Karazin, Kharkiv

O. O. Khomutova,

student, Kharkiv National University named after V. N. Karazin, Kharkiv

 

THE URGENCY OF EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF PRODUCT STRATEGY AT THE COMPANY BRAND

 

Ринковий успіх є головним критерієм оцінки діяльності підприємств, а їх ринкові можливості зумовлюються правильно розробленою і послідовно здійснюваною товарною політикою. Підприємницька діяльність є ефективною, коли вироблений фірмою товар або послуга, що нею надається, знаходить попит на ринку, а задоволення певних потреб покупців, завдяки придбанню даного товару або послуги, приносить прибуток. Саме тому впровадження ефективної товарної стратегії бренду є невід’ємною частиною успіху сучасних підприємств. Таким чином, дана стаття направлена на аналіз поняття маркетингової товарної стратегії, визначення її цілей, задач, основних компонентів та етапів її розробки. Також створено докладну комплексну класифікацію товарних стратегій за різними ознаками.

 

Market success is the main criterion for evaluation of enterprises activities and their market opportunities are determined by properly developed and consistently exercised commodity policy. Entrepreneurial activity is effective when produced by the product or service that it provided, are in demand in the market and meet the specific needs of customers through the acquisition of goods or services for profit. That is why the implementation of effective marketable brand strategy is an integral part of the success of modern enterprises. Thus, the aim of this article is to analyze the concept of marketing product strategy, define the goals, objectives, major components and stages of development. Also a detailed classification of complex trade strategies on different grounds is created.

 

Ключові слова: товарна стратегія, товарна політика, бренд, маркетинг.

 

Keywords: commodity strategy, product policy, brand, marketing.

 

 

Постановка проблеми. В Україні, переорієнтація виробництва на споживача, викликала необхідність детального вивчення його потреб, смаків і їх коригування з метою просування продуктів на ринку. Відповідаючи на ці потреби, на українських підприємствах стала формуватися товарна політика як особливий напрямок їх діяльності.

Безперечним фактором розвитку дієвої товарної політики повинна бути орієнтація на специфіку споживача, яка сформована соціально-культурним та економічним середовищем його життєдіяльності. В умовах наростання грошової та економічної криз в Україні перед підприємствами стоїть питання виживання. У цих умовах зміна товарної політики, її насичення новинками, різні форми партнерства мають головне значення. Від того, як підприємство сформує основи товарної політики та стратегії, залежить направленість інших складових комплексу маркетингу та стратегічних рішень, і, як результат, успішність підприємства на ринку

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. В основу дослідження, проведеного в даній роботі, покладено результати праць провідних вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері маркетингової товарної політики. Питанням маркетингу, товарної політики та стратегії присвятили свої роботи: Ф. Котлер, В. Руделіус, Ж.-Ж. Ламбен, М. Мексон, В. Прауде, А. В. Зозульов, В. Я. Кардаш, Ю. А. Петрова та інші. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи основні положення, викладені в роботах вищевказаних авторів, слід зазначити, що спостерігається поступовий ріст уваги вчених та фахівців з маркетингу до питань формування та управління маркетинговою товарною стратегією підприємства.

Формулювання цілей статті. Мета статті – більш повно розглянути та зрозуміти сутність товарної стратегії в маркетингу, а також дослідити актуальність впровадження ефективної товарної стратегії бренду на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для здійснення успішної діяльності на ринку необхідна детально розроблена і добре продумана товарна стратегія. Стратегічні рішення щодо товару є головними у рамках загальної маркетингової стратегії підприємства. Це пов'язано з тим, що товар (послуга) служить ефективним засобом впливу на ринок і джерелом отримання прибутку. Крім того, товар представляє собою центральний елемент комплексу маркетингу. Ціна, збут та комунікації ґрунтуються на особливостях продукту. У зв'язку з цим, американський маркетолог С. Маджаро абсолютно справедливо зазначив [8]: «Якщо товар не в змозі задовольнити покупця і його потреби, то ніякі додаткові витрати і зусилля, пов'язані з використанням інших елементів маркетингу, не зможуть поліпшити позиції підприємства на ринку».

Товарна стратегія бренду – це довгостроковий курс товарної політики, розрахований на перспективу, що передбачає комплекс заходів щодо розвитку асортименту, створення нових товарів і виключення з виробничої програми товарів, які втратили споживчий попит, поліпшення упаковки товару, розробку його марочної стратегії тощо [6, 14].

Щоб більш повно розглянути та зрозуміти сутність товарної стратегії в маркетингу, потрібно розглянути основні цілі, які вона переслідує.

Слід зазначити, що у науковій та фаховій літературі з маркетингу не зустрічається перелік цілей маркетингової товарної стратегії, тому наведений перелік цілей сформульовано авторами на основі аналізу джерел [2, 5, 7, 11, 16, 17].

Основними цілями товарної стратегії бренду є досягнення:

1. Конкурентоспроможності – забезпечення переваг товарів на ринку порівняно з аналогічними товарами-конкурентами за ступенем задоволення потреби та витратами на це задоволення (ціною).

2. Актуальності – забезпечення привабливості товару для кінцевих споживачів, яка може бути досягнута за рахунок забезпечення інноваційності, очікуваності та бажаності товару.

3. Прибутковості – товарна стратегія повинна забезпечувати максимізацію прибутку.

4. Довгостроковості – товарна стратегія повинна забезпечувати довго строковість існування підприємства на ринку та передбачати гнучкість, яка, в свою чергу, дозволить пристосовуватися підприємству до змін ринкового середовища.

5. Лояльності – особливе схвальне ставлення споживачів до бренду та його товарів/послуг, що формується в результаті узагальнення відчуттів, емоцій, думок, отриманих в результаті спілкування та взаємодії з брендом чи його товарами.

Показниками досягнення цих цілей, як правило, уважають: обсяги збуту; покриття змінних і постійних витрат; прибуток і зниження собівартості продукції; зростання підприємства та збільшення його ринкової частки.

Досягнення товарною стратегією бренду вищезазначених цілей можливе лише за умови виконання нею таких основних завдань (перелік складено авторами на основі аналізу джерел [3, 12, 21]):

1. Пов’язання перспективних завдань фірми з потенційними можливостями ринку та ресурсами фірми, якими вона зможе розпоряджатися на перспективу.

2. Оптимальне використання ресурсів та потужностей підприємства.

3. Розробка правил формування та оптимізації (поповнення та скорочення) товарного асортименту згідно з потенційним та існуючим середовищем ринку.

4. Формування асортименту, що базується на плануванні рентабельності і обсягу прибутку

5. Аналіз життєвих циклів товарів та створення оптимальної програми випуску продукції, темпів її оновлення з урахуванням життєвого циклу, співвідношення «старих» і «нових» виробів у асортименті бренду;

6. Розробка та втілення стратегії упаковки, маркування та обслуговування товарів.

Перелік основних завдань товарної стратегії бренду описує загальну направленість дій стосовно товарної маркетингової політики на певний період часу та дає нам можливість побачити, яку саме роль відіграє маркетингова товарна стратегія бренду у формуванні загальної маркетингової стратегії.

Товарна стратегія бренду – це досить обширний комплекс заходів, який неможливо досконало розглянути та вивчити без поділу його на різноманітні елементи, що охарактеризують його певні умови, процеси та складові.

Щодо елементів маркетингової товарної стратегії, фахівці з маркетингу не надають у фаховій та науковій літературі з маркетингу жодного точного переліку елементів саме товарної маркетингової стратегії.

Проте, автори вважають, що детальне вивчення та формування товарної стратегії бренду без сталого переліку її елементів є досить складним та неорганізованим.

Після ретельного аналізу джерел [4, 10, 9, 13, 15] та знаходження деякої аналогії між елементами товарної стратегії та комунікативної стратегії бренду, авторами були виділені основні елементи товарної стратегії бренду, що наведені на рис. 1.

 

Рис. 1. Перелік елементів товарної стратегії

(рисунок розроблено авторами)

 

На рисунку 1 зображено елементи товарної стратегії, починаючи з найбільш базового (маркетингова стратегія) і закінчуючи допоміжними компонентами маркетингової суміші. Більш детальний опис кожного елементу товарної стратегії представлено в таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Основні елементи товарної стратегії бренду (розроблено авторами на основі аналізу джерел [4, 10, 9, 13, 15])

№ з/п

Елемент

Опис

1

Маркетингова стратегія

Повинна бути сумісною із спільною стратегією організації

2

Цілі і задачі

Можуть сполучатися з загальними цілями стратегії

3

Ресурси

Вказуються через розмір витрат на розробку та виробництво певних товарів та реалізацію інших елементів товарної стратегії

4

Часовий масштаб

Застосовується протягом більш тривалого часу, ніж дії тактичного або операційного характеру

5

Конкуренція

Характеризується наявністю конкурентного параметра (тип конкуренції, що присутній на ринку, врахування дій ключових гравців ринку)

6

Споживачі

Представлені у вигляді сегментів і цілей ринку плюс всіх етапів процесу вчинення ними покупки, починаючи від виникнення обізнаності про товар або послугу і зацікавленості в її покупці до повторних (неодноразових) придбань.

Можуть задаватися у вигляді різних типів споживачів: від самих активних користувачів до початківців, від лояльних до нестійких

7

Асортимент

Описує різні групи товарів (включаючи конкретні характеристики і властивості), їх лінійки (або серії) з назвами та візуальним кодуванням.

Повинен передбачати можливість розширення та змін

8

Стандартизація та сертифікація

Вказує на наявність необхідного рівня якості та відповідність існуючим стандартам, забезпечує прихильність та привабливість з боку споживачів та посередників за рахунок впевненості у гарантії якості

9

Фірмовий стиль

Є важливим елементом товарної стратегії бренду, забезпечує впізнаваність, запам’ятовуваність та виділення товару серед конкурентів

10

Оформлення

Включає упаковку, маркування та збірку самого товару та є важливим елементом товарної стратегії, забезпечує транспортабельність та зберігання товару, робить його більш привабливим та зрозумілим для споживача, може підвищувати цінність товару

11

Супроводження

Включає розширену комплектацію (коли до комплекту з товаром додаються деякі речі – корисні, допоміжні або ж просто розважальні), інструкцію користування та наявність оригінальних фірмових аксесуарів, які можна придбати додатково

12

Сервіс та обслуговування

Їх наявність є гарантом впевненості споживача у тому, що він не витратить гроші на ненадійну покупку, і що придбаний товар можна замінити, обслужити чи відремонтувати. Рівень якості сервісу та обслуговування у подальшому формує загальне сприйняття бренду та може сприяти формуванню лояльних споживачів.

Легко зрозуміти бажання споживача отримати не тільки товар, а й цілий комплекс супровідних послуг з тим, щоб без особливих турбот і зайвих витрат одержати високий кінцевий ефект від використання купленого товару. Чим повніше супутніх виробів та послуг, тим привабливіше для покупця стає не сам товар як такий, а весь комплекс, що дозволяє гранично повно задовольнити існуючу потребу.

13

Ціна

Повинна враховуватися при формуванні асортименту товарів бренду та при розробці певного товару, тому що вона визначає не лише рівень прибутку та конкурентоспроможності товару, а й формує рівень його іміджу

14

Канали збуту

Канал збуту, по якому буде просуватися товар до кінцевого споживача, також впливає на формування товарної стратегії, адже від виду каналу та способу збуту будуть залежати характеристики багатьох елементів товарної стратегії

15

Просування

Є способом спілкування бренда зі споживачем, зокрема і донесення інформації про асортимент товарів, їх переваги та характеристики

 

Проаналізувавши окремо та у взаємодії кожен елемент товарної стратегії, можна визначити, як саме та у якій мірі один елемент впливає на інші, та на товарну стратегію в цілому.

Може статися так, що зміна лише одного елементу товарної стратегії може кардинально змінити положення речей. Наприклад, іноді достатньо змінити лише дизайн упаковки товару (не змінюючи ні його характеристик, ні жодного іншого параметру товарної стратегії), щоб товар набув популярності, виділявся на полиці серед конкурентів та став більш привабливим для споживача. Так само, ідеальний товар з ідеальними характеристиками, проте, у поганому оформленні, може бути не поміченим, чи ж розціненим як неякісний.

Отже, потрібно приділяти увагу кожному елементу товарної стратегії та ретельно вивчати їх вплив один на одного, адже, знехтувавши лише одним, здавалося б незначним, елементом, можна звести нанівець роботу усього підприємства.

Детально розглянувши основні елементи товарної стратегії, можна побачити, що залежно від того, яку саме форму, вигляд чи значення приймає той чи інший елемент товарної стратегії, останні можна розрізняти за видами.

Поняття товарної стратегії досить неодноманітне та різностороннє, тож охопити усі види товарних стратегій класифікацією лише за одною ознакою досить важко.

Для того, щоб детальніше розглянути можливі варіанти існуючих товарних стратегій, необхідно розглянути їх через призму декількох класифікаційних ознак, які будуть характеризувати це поняття більш точно та з різних сторін.

Авторами було проаналізовано джерела [1, 10, 18, 19, 20], досліджено погляди різних науковців відносно класифікації товарних стратегій та створено комплексну класифікацію товарних стратегій за різними класифікаційними ознаками, що представлена у таблиці 2.

 

Таблиця 2.

Комплексна класифікація товарних стратегій

Класифікаційна ознака

Вид товарної стратегії

Зміст

1

Відносно товарної номенклатури

Розширення

Включення до номенклатури нових асортиментних груп товарів

Збільшення насиченості

Збільшення насиченості існуючих асортиментних груп, щоб приблизитися до положення вичерпного асортименту

Поглиблення

Запропонувати більше варіантів кожного з наявних товарів

Гармонічність

Цілеспрямовано зменшувати або збільшувати гармонічність між товарами різних асортиментних груп

2

Стратегії диверсифікації http://studentbooks.com.ua/content/view/112/44/1/9/

Концентричної (горизонтальної) диверсифікації

Підприємство додає до товарів номенклатури нову продукцію, яка виробляється із використанням тих самих технологій або потребує аналогічних маркетингових програм. Наприклад, підприємство з виготовлення побутових пластмас починає виробництво деталей із тих самих матеріалів для машинобудування

Вертикальної диверсифікації

Базується на тому, що діюча виробнича програма доповнюється продукцією попереднього та наступного ступенів. Наприклад, виробництво напоїв доповнюється виготовленням пляшок та створенням мережі власних кафе

Латеральна (поздовжня) диверсифікація

Здійснюється тоді, коли підприємство приймає рішення ввійти в галузі, які не збігаються з його головною діяльністю. Така диверсифікація є надто ризикованою, і таку спробу можуть дозволити собі лише фірми зі значним науково-технічним, технологічним та фінансовим потенціалом

3

Відносно матриці вектора росту (наслідків змін у товарі та ринку)

Обробка ринку

Компанія нарощує обсяги продажів існуючих товарів шляхом агресивних продажів, просування та збуту

Розвиток ринку

Компанія нарощує обсяги продажів шляхом входу з існуючою продукцією на новий ринок

Розвиток товару

Компанія нарощує обсяги продажів шляхом розробки більш досконалих товарів для існуючих ринків

Диверсифікація

Компанія нарощує обсяги продажів шляхом розробки нових товарів для нових ринків

4

Інноваційний фактор

 

Модифікація

Зміна властивостей товару з метою підвищення його конкурентоспроможності щодо замінників і наслідувачів товару

Імітування

Забезпечення конкурентної переваги шляхом «копіювання» вдалих товарів, скорочуючи собівартість і знижуючи ризики невдачі в реалізації товару

Інновація

Створення нового товару, виведення на ринок якого пов'язане з ризиком провалу і отриманням високого конкурентної переваги у випадку удачі

5

Конкурентні стратегія за Портером

Лідирування на основі зниження витрат (цін)

Виробництво стандартизованої продукції тільки кількох різновидів, обмеженість вибору для споживачів. Висока продуктивність у розрахунку на одного працівника, проте значне зниження витрат на інновації

Диференціація

Асортимент характеризується різноманітністю, можливістю вибору за моделями, партіями, деталями, обслуговуванням тощо. Створюється більше однієї відмінної характеристики товару (послуги) формування системи КФУ. Постійно відбуваються різноманітні інновації товару

Фокусування

Спеціалізація на певну нішу: цільову групу покупців, сегмент географічного регіону тощо. Товар може мати специфічні властивості, які цікавлять лише певний сегмент споживачів. Ця стратегія є досить цікавою за умови відсутності конкурентів та сталості сегменту

6

На основі рішень відносно товарів

Інновація

Процес безперервного вдосконалення продукту, пов'язаний зі створенням оригінальних, поліпшених або модифікованих продуктів

Варіація

Під варіацією продукту розуміється свідома зміна його параметрів: фізичні та технологічні, естетичні властивості, ринкова атрибутика товару, додаткові супроводжуючі товар послуги

 

 

Елімінація

постійний процес контролю і регулювання виробничої програми підприємства, виділення товарів, які підлягають переатестації. Причини застосування стратегії елімінації це старіння товару, зміна смаків і переваг споживачів, загострення конкуренції на ринку

7

На основі теорії сегментування ринку

Недиференційована

Ринок розглядається як єдине ціле, тож товари, що пропонуються на різних територіях не відрізняються один від одного за характеристиками, упаковкою чи способом представленості, тобто товар є однорідним

Диференційована

Орієнтована на повне охоплення ринку з пристосуванням до кожного його сегменту, для кожного з котрих пропонується свій товар. При цій стратегії витрати зростають, але численні варіанти товарів дають можливість більше залучити споживачів

Концентрована

Зусилля зосереджуються на більш повному задоволенні потреб одного або обмеженої кількості сегментів

8

Товарні стратегії сучасного міжнародного маркетингу

Просте розширення

Фірма використовує один і той же товар для внутрішнього і зовнішнього ринку. Цей простий підхід дозволяє мінімізувати витрати, якщо продукція фірми може продаватися за кордоном без змін в дизайні, складі, упаковці тощо

Адаптація продукції

Найчастіше використовується в міжнародному маркетингу. Тут фірма виходить з того, що необов'язково створювати нові товари, а досить внести невеликі зміни до товарів, що вже випускаються, з урахуванням вимог зарубіжних споживачів

Зворотне розширення

Орієнтація фірми на країни, що розвиваються, виробництво більш простої продукції, ніж тієї що продається на національному ринку

Стратегія нових винаходів

Найбільш ризикований і дорогий план, оскільки фірма розробляє нові товари для своїх ринків з урахуванням їх специфіки. Але такий підхід містить чималий потенціал отримання прибутку, а в деяких випадках навіть світового визнання

9

Марочні стратегії

 

Стратегія однієї марки

Одне найменування товарної марки використовується для різноманітних товарів, наприклад «Sony»

Стратегія одного кореня

Часто використовується крупними підприємствами, котрі мають багато торгових марок, назви котрих мають спільний корінь з назвою фірми, наприклад «Нестле»: «Нескафе», «Несквік», «Несті»

Стратегія індивідуальних марок

Підприємство виробляє різноманітні товари, кожен з котрих має індивідуальну марку

Парасолькова

Як парасольковий бренд може виступати фірмова назва. Так, фірма «ПроктерендГембл» має безліч торгових марок (Тайд, Блендамед, Фері, Олвейз і т.д.), «парасолькою» для яких служить назва фірми

 

Окрім аналізу поняття маркетингової товарної стратегії, визначення її цілей, задач, основних компонентів та етапів розробки, було наведено докладну класифікацію товарних стратегій. Звичайно ж, кінцевою та остаточною дану класифікацію назвати не можна, адже ринок та різні ситуації змушують фірми маневрувати та знаходити нові, раніше не існуючі, стратегії та шляхи вирішення проблем. Також варто відзначити, що, найчастіше, підприємство використовує не один, а симбіоз декількох видів комунікативних стратегій, який задовольняє існуючим потребам ринку та конкретній організації.

Висновки. Розробка ефективної маркетингової товарної стратегії є запорукою успішного функціонування підприємства на ринку. Відсутність товарної стратегії може призвести до нестійкої структури пропозиції через вплив випадкових або поточних факторів, втрати контролю над конкурентоспроможністю і комерційною ефективністю продуктів. У таких випадках поточні маркетингові рішення нерідко ґрунтуються виключно на інтуїції, а не на раціональному розрахунку, що враховує довгострокові цілі підприємства, а також його загальну стратегію.

Навпаки, добре продумана товарна стратегія не тільки дає можливість оптимізувати процес оновлення пропозиції, а й слугує для керівництва фірми своєрідним показником спрямованості дій, здатних скоригувати поточні рішення. Товарна стратегія дає підприємству змогу зміцнити свої конкурентні переваги за рахунок аналізу своїх сильних та слабких сторін, передбачення зовнішніх можливостей і загроз.

Виявлено, що для управління будь-якою товарною стратегією необхідний комплексний і системний підхід, тож для досягнення успіху запропоновано використовувати послідовний перелік кроків формування та управління товарною стратегією.

 

Література.

1. Барановська М.І. Міжнародний маркетинг [Електронний ресурс] / М. І. Барановська. – К., 2013. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/
1180091252339/marketing/yaki_isnuyut_tovarni_strategiyi_suchasnogo_mizhnarodnogo_marketingu. – Назва з екрану.

2. Бутенко Н. В. Маркетинг : підручник / Н. В. Бутенко. – К. : Атака, 2008. – 300 с.

3. Давидович I. Є. Контролінг : навч. Пос. / I. Є. Давидович. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 552 с.

4. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика : навч.-метод. пос. / В. Я. Кардаш. – К. : КНЕУ, 2002. – 155 с.

5. Карпенко Л. В. Генезис поняття «маркетингова товарна політика» у вітчизняній економічній літературі : наук. стаття / Л. В.Карпенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 6, T. 2. – С. 62-65.

6. Кондратьева М. Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учеб. пос. / М. Н. Кондратьева // Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/
disk/2012/ep/content/file92.htm. – Название с экрана.

7. Лояльність споживачів – стратегія успіху компанії[Електронний ресурс] : наук. стаття / Т. М. Косій, О. А. Самойленко ; Буковинська державна фінансова академія // Наукове товариство Івана Кушніра. – Режим доступу :http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=20449  Назва з екрану.

8. Маджаро С. Международный маркетинг / С. Маджаро. – М. : Международные отношения, 1979.– 264 с.

9. Маркетинг : навч. пос. / С. І. Чеботар, Я. С. Ларіна, О. П. Луцій, М. Г. Шевчик, Р. І. Буряк, С. М. Боняр, А. В. Рябчик, О. М. Прус, В. А. Рафальська. – К. : «Наш час» , 2007.- 504 c.

10. Маркетинг : уч. пособие для вузов / Н. В. Мурашкин, О. Н. Тюкина, Н. М. Сеник., А. Н. Мурашкин, В. А. Яллай ; под общ. ред. проф. Н. В. Мурашкина. – Псков, 2000. – 361 с.

11. Михалева Е. П. Маркетинг [Электронный ресурс] :конспект лекций / Е. П. Михалева // Образовательная сеть «Знание». – Режим доступа : http://sci-lib.biz/market/ponyatie-tovara-ego-43272.h... – Название с экрана.

12. Оснач О. Ф. Промисловий маркетинг : підруч. / О. Ф. Оснач, В. П. Пилипчук, Л. П. Коваленко – К. : Центр учбової літератури, 2009. —364 с.

13. Павленко А. Ф. Маркетинг: навч.-метод. посібник / А. Ф. Павленко, А. В.Войчак. – К. : КНЕУ, 2001. – 106 с.

14. Петрова Ю. А. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. А. Петрова // Институт экономики и права Ивана Кушнира : научно-исследовательское учреждение. – Режим доступа : http://www.be5.biz/ekonomika/epua/61.htm. – Название с экрана.

15. Прокопенко О. В. Поведінка споживачів: навч. пос / О. В. Прокопенко, М. Ю. Троян . – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 176 с.

16. Товарна інноваційна політика : підручник / Я. В. Кардаш, І. А. Павленко, О. К. Шафалюк. – К. : КНЕУ, 2002. – 266 с.

17. Турченюк М.О. Маркетинг [Електронний ресурс] : підручник / М. О. Турченюк, М. Д. Швець // Бібліотека українських підручників. – Режим доступу :http://pidruchniki.ws/1056041239762/marketing/ konkurentospromozhnist_tovariv_rinku. – Назва з екрану.

18. Филюрин С. А. Торговые марки политика [Электронный ресурс] / С. А. Филюрин // Энциклопедия маркетинга. – Режим доступа : http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/tm_filurin/gl-1-2.htm. – Название с экрана.

19. Харт С. Дж. Товарная политика [Электронный ресурс] / С. Дж. Харт // Книги для студента. – Режим доступа : http://robotlibrary.com/book/556-marketing-volkova-la/56-tovarnaya-politika.html. – Название с экрана.

20. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підручник / З. Є. Шершньова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.

21. Экономика предприятия // Под ред. Н. А. Сафронова. – М. : Юристъ, 1998. – 584 с.

 

References.

1. Baranovs'ka, M.I. (2013), “Mizhnarodnyj marketynh”, available at: http://pidruchniki.ws (Accessed 13 June 2016).

2. Butenko, N. V. (2008), Marketynh [Marketing], Kyiv, Ukraine.

3. Davydovych, I. Ye. (2008), Kontrolinh [Controlling], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

4. Kardash, V. Ya. (2002), Marketynhova tovarna polityka [Marketing product policy], KNEU, Kyiv, Ukraine.

5. Karpenko, L. V. (2011), “Genesis ponyattya “marketing trademark polіtika” in vіtchiznyanіy ekonomіchnіy lіteraturі”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 6, pp.62-65.

6. Kondrat'eva, M. N. (2012), “Enterprise economy”, Elektronnaia byblyoteka polnotekstovykh uchebnykh y nauchnykh yzdanyj UlHTU, available at: http://venec.ulstu.ru/lib/
disk/2012/ep/content/file92.htm (Accessed 15 June 2016).

7. Kosij, T. M. and Samojlenko, O. A. (2012), “Consumer loyalty - strategy success”, Scientific Society Ivan Kushnir, available at: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=20449 (Accessed 15 June 2016).

8. Madzharo S. (1979), Mezhdunarodnyj marketynh [International marketing], Moscow, Russia.

9. Chebotar, S. I. Larina, Ya. S. Lutsij, O. P. Shevchyk, M. H. Buriak, R. I. Boniar, S. M. Riabchyk, A. V. Prus, O. M. and Rafal's'ka. V. A. (2007), Marketynh : navch. pos. [Marketing: research accomplice], Nash chas, Kyiv, Ukraine.

10. Murashkyn, N. V. Tiukyna, O. N. Senyk., N. M. Murashkyn, A. N. Yallaj V. A.; pod obsch. red. prof. Murashkyna. N. V. (2000), Marketynh : uch. posobye dlia vuzov [Marketing: science accomplice for universities], Pskov, Russia.

11. Mykhaleva, E. P. (2010), “Marketing”, Obrazovatel'naia set' “Znanye” available at: http://sci-lib.biz/market/ponyatie-tovara-ego-43272.h... (Accessed 10 June 2016).

12. Osnach, O. F. Pylypchuk, V. P. and Kovalenko L. P. (2009), Promyslovyj marketynh [Industrial marketing], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

13 Pavlenko, A. F. and Vojchak. A. V. (2001), Marketynh: navch.-metod. Posibnyk [Marketing: Teach method. manual], KNEU, Kyiv, Ukraine

14. Petrova, Yu. A., “Economy enterprise”, Ynstytut ekonomyky y prava Yvana Kushnyra : nauchno-yssledovatel'skoe uchrezhdenye, available at: http://www.be5.biz/ekonomika/epua/61.htm (Accessed 10 June 2016).

15. Prokopenko, O. V. and Troian, M. Yu. (2008), Povedinka spozhyvachiv: navch. Pos [Consumer behavior: teach. manual], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

16. Kardash, Ya. V. Pavlenko, I. A. and Shafaliuk, O. K. (2002), Tovarna innovatsijna polityka : pidruchnyk [Commodity innovative policy: a textbook], KNEU, Kyiv, Ukraine.

17. Turcheniuk, M.O. and Shvets' M. D., “Marketing: manual”, Biblioteka ukrains'kykh pidruchnykiv, available at: http://pidruchniki.ws/1056041239762/marketing/konkurentospromozhnist_tovariv_rinku (Accessed 10 June 2016).

18. Fyliuryn, S. A., “Torgovyi brand politics”, Entsyklopedyia marketynha, available at: http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/tm_filurin/gl-1-2.htm (Accessed 18 June 2016).

19. Khart, S. Dzh., “Trade policy”, Knyhy dlia studenta, available at: http://robotlibrary.com/book/556-marketing-volkova-la/56-tovarnaya-politika.html (Accessed 15 June 2016).

20. Shershn'ova, Z. Ye. (2004) Stratehichne upravlinnia : pidruchnyk [Strategic Management: textbook] 2nd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.

21. Safronova, N. A. (1998), Ekonomyka predpryiatyia [Business Economics], Yuryst', Moskva, Russia.

 

Стаття надійшла до редакції 20.07.2016 р.