EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2016

УДК 336.71

 

Н. Б. Демчишак,

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту,

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Т. Ю. Ступак,

студентка напряму підготовки “Фінанси і кредит”,

 Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

 

N. В. Demchyshak,

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of finance, monetary circulation and credit,

Ivan Franko National University of L'viv

T. Ju. Stupak,

student of straight preparations “Finances and credit”,

Ivan Franko National University of L'viv

 

INCREASE OF UKRAINE’S INNOVATIVE SAFETY IN A GLOBAL ECONOMIC SPACE

 

У статті розкрито підходи до тлумачення економічного змісту інноваційної безпеки. Запропоновано власне визначення інноваційної безпеки. З’ясовано основні групи інноваційних ризиків. Оцінено рівень інноваційної безпеки в Україні на основі показників міжнародних рейтингів. Розглянуто суть та структуру глобального інноваційного індексу. Проаналізовано складову «інновації та фактори вдосконалення» індексу глобальної конкурентоспроможності.. Розглянуто індекс легкості ведення бізнесу, індекс людського розвитку та його складові. Проаналізовано позицію України у кожному з рейтингів. Окреслено пріоритетні вектори підвищення рівня інноваційної безпеки у глобальному економічному просторі: нормативно-правовий, інституційний, фінансово-економічний, науково-технічний, інформаційно-аналітичний. Зясовано роль інноваційної безпеки у розвитку наукового потенціалу України та зростанні її конкурентоспроможності у боротьбі за світові потоки фінансових ресурсів.

 

The article examines the approaches to the definition of innovative safety’s economic meaning. The authors suggest an own definition of innovative safety. Main risks of innovative safety are described. The level of innovative safety in Ukraine is estimated using the results of international ratings. The essence and stcructure of global innovative index is described. The index of global competitiveness is described. The component «innovations and factors of improvement» are analyzed. The Doing Business index, human development index and its stcructure are analysed. Described Ukraine's position in each of ratings. Priority ways of innovative safety in a global economic space are outlined : regulatory-legal, institutional, financial-economic, scientific-technical, research and information. The role of innovative safety in development of Ukrainian scientific potential and increase of its competitiveness in a fight for the world financial resources flows are found out.

 

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційна безпека, індикатори інноваційної безпеки, загрози, рівень інноваційної безпеки, стратегія зміцнення інноваційної безпеки, інноваційні ризики, інноваційна інфраструктура.

 

Keywords: innovations, innovative activity, innovative safety, indicators of innovative safety, threats, the level of innovative safety, the strategy of  innovative safety’s improvements, innovative risks, innovative infrastructure.

 

 

Постановка проблеми. В умовах глобалізації вагомого значення набуває розвиток інновацій у контексті підвищення рівня інноваційної безпеки, що суттєво впливає на залучення іноземних інвестицій в економіку України та стан внутрішніх інвестиційних процесів у ризикових сферах виробництва та послуг. Тому зростає необхідність інтенсифікації розвитку науки і техніки, активізації трансферу технологій та міжнародного співробітництва у науково-освітній сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика інноваційної безпеки привертає увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників, зокрема таких, як: Александрова О.Ю., Ваганова Л.В., Гордуновський О.М.,  Губський Б.В., Дзуцев А.Ф., Кириченко О.С., Ковпак Е.О., Левковець О.М., Маслак О.О., Нагірняк С.В., Ніколаєнко А.І., Собкевич О.В., Цюпко Ю.В., Чаленко Н.В. та ін. Однак сучасні тенденції у світовій економіці, зокрема загострення конкуренції  на міждержавному рівні, зумовлюють необхідність підвищення рівня інноваційної безпеки з метою збереження перспектив інноваційного розвитку України.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження теоретичних та практичних аспектів оцінки інноваційної безпеки України у глобальному економічному просторі.

Виклад основного матеріалу. Руйнівний вплив на вітчизняну економіку експортно-сировинного типу розвитку національного господарства під час світової економічної кризи підкреслив необхідність істотної активізації інвестиційно-інноваційних процесів. В свою чергу це можливо лише за гарантування належного рівня інноваційної безпеки в державі.

Зауважимо, що поняття інвестиційної безпеки розглядається на мікро-, мезо- та макрорівнях. Зокрема, на мікрорівні вчені дають такі тлумачення інноваційній безпеці (табл. 1):

 

Таблиця 1.

Підходи до визначення інноваційної безпеки на мікрорівні

 

Автори

Визначення

1

Ваганова Л.В.[2]

Інноваційна безпека підприємства – це система основних ідей інструментарію та аналізу маркетингової діяльності підприємства і зовнішнього середовища, формування стратегії і контролю. Основними її елементами є:

1) підприємство, зовнішнє середовище - структура, культура, ресурси, ринки, конкуренти;

2) формування політики – модель , цілі, стратегії;

3) реалізація політики – плани, бюджет, маркетингові заходи;

4) перевірка та контроль політики – результати, процеси, передумови обєктивних та субєктивних змін.

2

Кириченко О.С.[5]

Інноваційна безпека полягає в забезпеченні високого рівня безпеки сталого інноваційного та науково-технічного розвитку підприємства.

3

Краснощокова Ю.В. [6]

Інноваційна безпека – це процес забезпечення умов за яких нівелюється (нейтралізується) негативний вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на стійкість й ефективність інноваційного процесу, що є основою незалежності , стійкості, ефективності та конкуренто­спроможності підприємства в цілому.

4

Максимова Т.С., Філімонова О.В., Лиштван К.В. [8]

Інноваційна безпека підприємства - це послідовна, запланована, цілеспрямована, комплексна діяльність підприємства щодо зміни кожного з елементів бізнесу певного підприємства, викликаної попитом, обумовленої науково-технічним прогресом і спрямованої на діючу організаційну структуру, технологічні процеси, стиль та методи управління.

5

Шкарлет С.М [12]

Інноваційна безпека підприємства передбачає стійкий розвиток, що досягається за допомогою використання всіх видів ресурсів та підприємницьких можливостей, за якими гарантується найефектив­ніше їх використання для стабільного функціонування і динаміч­ного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішньому та зовнішньому негативному впливу (загрозам).

 

Розглянемо також підходи до визначення  інноваційної безпеки на макро- та мезорівні. Так, на думку  Алесандрової О.Ю., стан інноваційної безпеки характеризується станом розвитку науково-технічного потенціалу, його спроможністю на достатньому рівні генерувати позитивні зрушення в економіці, які є необхідними для забезпечення та підтримки конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому та світових ринках, розвитку дослідного сектора, захисту економічних інтересів [1]. Губський Б.В вважає інноваційну безпеку важливою складовою економічної, оскільки саме вона окреслює основні положення стосовно гарантування національної безпеки держави [4, с. 2]. Гордуновський  О. М. розглядає поняття інноваційної безпеки як досягнення стану високотехнологічного, стабільного, економічно ефективного забезпечення інноваціями економіки і соціальної сфери країни, а також створення умов для модернізації галузей виробництва, формування і реалізації політики стабільного соціально-економічного розвитку країни [3]. Під інноваційною безпекою Цюпко Ю.В. розуміє стан розвитку науково-технічного потенціалу, його спроможність на достатньому рівні генерувати позитивні зрушення в економіці, які є необхідними для забезпечення та підтримки конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому та світовому ринках [11]. У свою чергу Левковець О.М. визначає інноваційну безпеку як забезпечення сталого процесу створення, використання та поширення нових знань і технологій на основі поєднання науково- технологічного потенціалу країни та можливостей міжнародного кооперування і створення, тим самим, передумов сталого функціонування та розвитку економічної системи. При цьому інноваційна безпека передбачає здатність економічної системи: 1) забезпечити сталий розвиток на основі інноваційних перетворень; 2) функціонування за найнесприятливіших умов за рахунок використання власних інтелектуальних та технологічних ресурсів ( задоволення базових потреб, здатність системи до самовідтворення і саморозвитку); 3) генерувати, впроваджувати та сприймати інновації, забезпечивши критичну масу якісних перетворень в економіці [7].

На нашу думку, поняття інноваційної безпеки потрібно розглядати як такий стан та динаміку інноваційної діяльності, що формують передумови для сталого соціально-економічного розвитку на основі інноваційної його моделі  та підвищення рівня конкурентоспроможності держави. Відповідно наявність чи відсутність такої позитивної динаміки у здійсненні інноваційної діяльності – це і є ключовий критерій рівня інноваційної безпеки.

При цьому аналізуючи інноваційну безпеку важливо враховувати основні групи інноваційних ризиків:

технологічні ризики – ризики пов’язані з вірогідністю отримання кінцевих наукових результатів, своєчасністю, безпекою та перспективністю проведених робіт та отриманих результатів, відповідністю сучасному технологічному обладнанню до прийняття та запуску у промислове виробництво отриманих розробок та зразків;

ринкові ризики – ризики пов’язані з готовністю ринкового середовища, на який вийде підприємство з інноваційною розробкою до прийняття цієї інновації, наявність прихованого попиту чи очікування ринку, розробок конкурентів і т. ін.;

проектні ризики – ризики пов’язані безпосередньо з плануванням, розробкою та запровадженням інноваційного проекту, його вартістю, терміном, якістю виконання та цінністю отриманого результату [5].

Належний рівень інноваційної безпеки сприяє  розвитку наукового потенціалу України та зростанню її конкурентоспроможності у боротьбі за світові потоки фінансових ресурсів. Тому, враховуючи суб’єктивність поняття інноваційної безпеки, під час її аналізу доцільно брати до уваги, зокрема, результати оцінок авторитетних світових рейтингових організацій. На наш погляд, рівень інноваційної безпеки України доцільно розглянути за допомогою аналізу позицій держави  у окремих світових рейтингах, які, у тому числі, дають змогу оцінити й безпеку (табл. 2) :

 

Таблиця 2.

Місце України у глобальних рейтингах у 2014-2015 рр.

Назва індексу

Рік

Місце України у рейтингу

Загальна кількість країн у рейтингу

Динаміка у порівнянні з попередніми роками

Індекс конкурентоспроможності (економіка)

2015

79

140

Індекс легкості ведення бізнесу (економіка)

2015

83

189

Індекс економічної свободи (економіка)

2015

162

178

Рейтинг податкового навантаження (економіка)

2015

107

189

Індекс процвітання (економіка)

2015

70

142

Індекс соціального розвитку (суспільство)

2015

62

133

-

Світовий показник миру (суспільство)

2015

150

162

Світовий показник народжуваності (суспільство)

2015

218

228

За очікуваною тривалістю життя (суспільство)

2015

148

224

Індекс добробуту (суспільство)

2014

99

125

-

Індекс свободи преси (свободи)

2015

129

180

Міжнародний індекс рабства (свободи)

2014

106

167

Індекс гендерної рівності (свободи)

2014

56

142

Індекс демократії (свободи)

2014

92

180

Індекс сприйняття корупції (корупція)

2014

142

174

Рейтинг відкритості бюджетів (корупція)

2015

56

102

Рейтинг відкритості державних даних (корупція)

2015

54

122

Глобальний інноваційний індекс (освіта та інновації)

2015

64

141

Індекс людського розвитку (освіта та інновації)

2014

83

187

-

Індекс глобалізації (освіта та інновації)

2014

44

207

Індекс Екологічної Ефективності (інше)

2014

95

178

Індекс недієздатності держав (інше)

2015

84

178

Міжнародний індекс тероризму (інше)

2014

51

162

-

Індекс за рівнем дитячої смертності (інше)

2015

158

228

Джерело : складено авторами на основі :[10]

 

Розглянемо ключові індекси, які дають змогу проаналізувати рівень інноваційної безпеки в Україні. Так, глобальний інноваційний індекс (Global Innovation Index, GII) – це дослідження  інноваційного клімату країн, яке проводить  з 2007 року школа бізнесу INSEAD, а також Світова організація інтелектуальної власності та Корнельський університет. Глобальний інноваційний індекс 2015 географічно охоплює 141 країну, на які припадає 95,1% світового населення та 98,6% світового ВВП. Оскільки інновації є найважливішим стимулом економічного зростання і процвітання, GII покликаний вдосконалити систему оцінки результатів інноваційної діяльності та покращити розуміння ролі інновацій. Глобальний інноваційний індекс складається  з двох підгрупи (вхідний під-індекс і вихідний підіндекс). Ці підгрупи охоплюють  7 ключових елементів дослідження: інститути; людський капітал і дослідження; інфраструктура;  ринковий досвід; бізнесовий досвід; отриманні знання та технології (науково-практичні результати); результати творчої діяльності (рис. 1).

 

Рис. 1. Структура  глобального інноваційного індексу [15]

 

У 2015 р. Україна в зазначеному рейтингу посіла 64 місце (-1 сходинка порівняно із 2014 р.). Якщо аналізувати позиції держави окремо за критеріями індексу, то результат такий:

інститути – 98 місце;

людський капітал і дослідження – 36 місце;

інфраструктура – 112 місце;

ринковий досвід – 89 місце;

бізнесовий досвід – 78 місце;

отриманні знання та технології (науково-практичні результати) – 34 місце;

результати творчої діяльності – 75 місце.

Цікаво зазначити, щодо наших сусідів, то найкращу позицію займає Угорщина (35 місце),  далі – Словаччина (36), Молдова (44),  Польща (46), Росія (48), Білорусь (53), Румунія (54).

Отже,  позиція України за глобальним  інноваційним індексом свідчить про  низький рівень розвитку інновацій у державі, а також необхідність проведення заходів щодо створення інноваційної інфраструктури, використання інновацій у бізнесі, роботі різних інституцій, під час наукової та творчої діяльності.

Іншим важливим індексом з точки зору аналізу інноваційної безпеки є  індекс глобальної конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index)  – глобальне дослідження, яке проводиться Всесвітнім економічним форумом, і рейтинг країн світу за показником економічної конкурентоспроможності, що його супроводжує.

Так, відповідно до дослідження Всесвітнього економічного форуму, Україна за індексом глобальної конкурентоспроможності у 2015-2016 посіла 79-е місце серед 140 країн світу, втративши за рік три позиції (у попередньому рейтингу займала 76-у позицію) (рис. 2).

Як відомо, індекс  глобальної конкурентоспроможності складається з більш ніж 100 змінних, які становлять 3 основні групи субіндексів: «Основні вимоги», «Підсилювачі продуктивності» та «Інновації та фактори вдосконалення». Проаналізуємо складову «Інновації та фактори вдосконалення», оскільки саме вона дає змогу об’єктивно відобразити оцінку провідних світових експертів стану інноваційної діяльності в Україні, а відтак й інноваційної безпеки.

 

2010-2011

(з 139 країн)

2011-2012

(з 142країн)

2012-2013

(з 144 країн)

2013-2014

(з 148 країн)

2014-2015

(з 144 країн)

2015-2016

(з 140 країн)

89

82

73

84

76

79

 

Рис. 2. Індекс глобальної конкурентоспроможності країн за 2015-2016 р.

та  динаміка змін позицій України в рейтингу упродовж 2010-2016 рр. [9]

 

Згідно з даними дослідження, Україна покращила  свої позиції  у інноваційному аспекті  у 2015-2016 році порівняно з 2014-2015 роком за винятком управління міжнародними розповсюдженням та мережею маркетингу. Позитивним вважаємо динамічне зростання якості науково-дослідних інститутів, а також здатності до інновацій. Дуже важливим є збільшення державних закупівель високотехнологічної продукції, що підвищує потенціал та конкурентоспроможність товарів. З позиції перспектив інноваційного розвитку вагомим здобутком можна вважати зростання кількості вчених та інженерів і модернізацію виробничого процесу. Погіршення позицій України спостерігається в управлінні міжнародним розповсюдженням і мережами маркетингу, що підтверджує необхідність створення ефективного комплексу маркетингу та активнішого залучення України в міжнародні відносини, зокрема з метою реклами держави як потенційного реципієнта інвестиційного капіталу.

Індекс легкості ведення бізнесу є іншим провідним показником при оцінці інноваційної безпеки країни. Проект «Ведення бізнесу» (Doing Business Project) дає змогу об’єктивно оцінити різноманітні нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність тієї чи іншої країни, а також забезпечення дотримання цих актів. Географічно дослідження охоплює 189 країн світу, а об’єктами дослідження проекту є діяльність національних малих і середніх підприємств та оцінка нормативних актів, які регулюють їх функціонування протягом всього життєвого циклу. На основі досліджень обчислюється індекс легкості ведення бізнесу на основі десятьох індикаторів, у чому і полягає зміст методики Doing Business Project [13]: 1) створення бізнесу; 2) робота з дозволами на будівництво; 3) підключення до системи електропостачання; 4) реєстрація майна; 5) отримання кредиту; 6) захист прав інвесторів; 7) сплата податків; 8) міжнародна торгівля; 9) забезпечення контрактів; 10) закриття підприємства.

Так, у 2015 р. лідером рейтингу 11-ий раз поспіль став Сінгапур. За ним ідуть Нова Зеландія, Данія, Південна Корея, Гонконг і Велика Британія. Замикає першу десятку Фінляндія. Україна у рейтингу посіла 83 сходинку (піднялася на 13 позицій), при чому такий результат – найкращий з 2006 року. Щодо географічних сусідів, то найвищу позицію посідає Польща (25 місце). Далі йдуть Словаччина (29 місце), Румунія (37 місце), Угорщина (42 місце), Білорусь (44 місце), Росія (51 місце), Молдова (52 місце).

Отже, можна стверджувати, що відбувалися певні позитивні зрушення, створенні більш сприятливіші умови для ведення бізнесу. Ключовою реформою, яка сприяла підвищенню рейтингу, стало спрощення реєстрації бізнесу в Україні. Згідно з даними Doing Business, для реєстрації підприємства в Україні треба пройти 4 процедури. Для реєстрації підприємства, за підрахунками експертів проекту, знадобиться не більше семи днів. У той же час, ускладнює ведення бізнесу отримання дозволів на будівництво та підключення до електромереж, що стримує залучення іноземних інвестицій в економіку країни.

Ще одним важливим показником у оцінці інноваційної безпеки, враховуючи пропоноване її концептуальне тлумачення, а відтак,  стану й перспектив інноваційної діяльності є індекс людського розвитку. Загалом індекс розраховується на базі трьох головних вимірів рівня розвитку тієї чи іншої країни: 1) довге та здорове життя; 2) доступ до якісної освіти; 3) гідний рівень життя.

Згідно із доповіддю ООН відповідно до результатів дослідження, перше місце серед країн за рівнем людського розвитку у 2014 р. посіла Норвегія. Країна також очолила список країн з "дуже високим рівнем людського розвитку". У десятку найкращих також увійшли Австралія, Швейцарія, Данія, Нідерланди, Німеччина, Ірландія, США, Канада та Нова Зеландія. Україна за рівнем розвитку опинилася на 81 позиції серед 187 країн світу, випередивши Китай (90) та Вірменію (85), але значно відставши від Росії, яка була 50-ю. [14].

Така ситуація пов’язана із тим, що традиційно показники тривалості та рівня життя є низькими в той час, як рейтинг освіти залишається на достатньо високому рівні. Отже, Україна опинилася у списку країн "з високим рівнем людського розвитку", проте стабільно високим є лише показник доступу до якісної освіти. Тому, на нашу думку, пріоритетним є стимулювання  розвитку освіти та основі підтримки інноваційно-орієнтованих наукових установ та навчальних закладів.

Висновки і перспективи подальших розвідок. Розглянувши динаміку позицій України в ключових, на наш погляд, рейтингах, які характеризують інноваційну активність, доцільно окреслити ключові напрями підвищення рівня інноваційної безпеки відповідно до запропонованого тлумачення цього поняття.

Отже, орієнтирами стратегії зміцнення інноваційної безпеки має бути досягнення не існуючого рівня розвинених країн, а того, на якому вони будуть у майбутньому, тобто орієнтації переважно на галузі уже наступного технологічного укладу, що, як очікується, зумовить модернізацію існуючих виробництв і серйозні зміни в соціально-економічних умовах життя громадян.

На наш погляд, можна виділити такі вектори підвищення рівня інноваційної безпеки:

1) нормативно – правовий:

- визначення стратегічних, тактичних та оперативних напрямів підвищення інноваційної безпеки на законодавчому рівні;

- робота над удосконаленням нормативно-правових актів у контексті викликів сьогодення;

- усунення прогалин нормативно-правової бази та приведення її у відповідність до європейських стандартів;

2) інституційний:

- стимулювання збільшення кількості венчурних фондів;

- розвиток інноваційної інфраструктури на основі іноземного досвіду її використання у стимулюванні інноваційної активності;

- реформування інститутів державного регулювання інноваційної діяльності;

3) фінансово-економічний:

- заохочення інноваційної активності та її бюджетне фінансування;

- державна підтримка інновацій в експортоорієнтовані, наукомісткі, високотехнологічні та інші стратегічно важливі для економіки галузі;

- стимулювання інноваційної діяльності шляхом застосування інструментів фінансового регулювання (бюджетних та податкових);

- формування інноваційних кластерів та розвиток державно-приватного партнерства;

- розвиток ринку інновацій та його інтеграція у глобальний простір;

4) науково-технічний:

- забезпечення налагодженої кооперація між державою, суб’єктами господарювання та науковими інститутами, науково-дослідними установами;

- сприяння трансферу технологій;

- розвиток співпраці в інноваційній сфері з передовими країнами;

5) інформаційно-аналітичний:

- визначення існуючих та потенційних загроз інноваційній безпеці;

- окреслення ключових індикаторів інноваційної безпеки;

- прозорість та відкритість показників інноваційного розвитку;

- налагодження системи моніторингу стану інноваційної безпеки.

Таким чином для підвищення рівня інноваційної безпеки в Україні пріоритетною є комплексна реалізація згаданих вище заходів у контексті окреслених ключових  векторів.

Недостатній розвиток науково-дослідних інститутів та інфраструктури, низький рівень інновацій у бізнесі та інші фактори знижують рівень інноваційної безпеки в Україні,  індикатором чого є позиція України у глобальних рейтингах. Тому зміцнення інноваційної безпеки у напрямі   стимулювання інноваційної активності підприємств, кооперації між інноваційними інституціями, а також підвищення якості інституційного забезпечення повинні дати змогу інтенсифікувати інноваційні процеси. При цьому особлива роль повинна відводитись роботі над визначенням індикаторів інноваційної безпеки та в цілому над розробленням дієвої системи її оцінки.

 

Література.

1. Александрова О.Ю. Формування інвестиційної моделі у напрямі підвищення інноваційної безпеки регіонів /О.Ю. Александрова // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму: зб. наук. праць.–.– № 1(4).– С. 19-23.

2. Ваганова Л.В. Створення механізму інноваційної безпеки підприємства на основі маркетингової складової у 2-х т. Т. 1/ Л.В. Ваганова // Науковий журнал Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. – С. 202–206.

3. Гордуновський О. М. Сучасний стан та напрями посилення інноваційної безпеки України [Електронний ресурс] / Олег Миколайович Гордуновський. – 2014. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2014_2_5.

4. Губський Б.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення: монографія /Б.В. Губський. – К.: Укрархбудінформ, 2001. – 121 с.

5. Інноваційна безпека як невід`ємна складова економічної безпеки та ефективного проектно-орієнтованого розвитку сучасних підприємств / О.С. Кириченко// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – 2012.– №1(12). – С. 125-132.

6. Краснощокова Ю.В. Інноваційна безпека підприємства як запорука конкурентоспроможності в умовах європейської інтеграції / Ю.В. Краснощокова // Управління розвитком: зб. наук. робіт. – 2011. – № 4 (101). – С. 177–178.

7. Левковець О. М. Інноваційна безпека України : проблеми забезпечення в глобалізованому світі [Електронний ресурс] /О. М. Левковець. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/31_PRNT_2010/Economics/73679.doc.htm.

8. Максимова Т.С. Формування інноваційної політики підприємства / О.В. Філімонова, К.В. Лиштван // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 2 (20) – С. 181-183.

9. Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності у 2015 - 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-0.

10. Україна у глобальних рейтингах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/rating/.

11. Цюпко І.В. Теоретико-методологічний аналіз інноваційної безпеки підприємства як об’єкта управління / Цюпко І.В. // Наук. вісник Львівського ун-та внутрішніх справ. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 1. – С. 1–8.

12. Шкарлет С.М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект: монографія / С.М. Шкарлет. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2007. – 436 с.

13. Doingbusiness : Economyrankings [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/rankings.

14. Human Development Index and its components [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hdr.undp.org/en/composite/HDI.

15. The Global Innovation Index - 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_gii_2015.pdf.

 

References.

1. Aleksandrova, O.Yu (2011), “Formation of the investment model towards increasing the innovative safety of regions”, Biuleten' Mizhnarodnoho Nobelivs'koho ekonomichnoho forumu: zb. nauk. prats, № 1(4), pp. 19-23.

2. Vahanova, L.V. (2011), “Creating innovative safety mechanism on the basis of marketing component in 2 volumes”, Naukovyj zhurnal Marketynh i menedzhment innovatsij, vol. 1, № 4, pp. 202206.

3. Hordunovs'kyj, O.M  (2014), “The current state and direction of strengthening the innovative safety Ukraine”, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2014_2_5.

4. Hubs'kyj, B. V. (2001), Ekonomichna bezpeka Ukrainy: metodolohiia vymiru, stan i stratehiia zabezpechennia [Economic safety of Ukraine: methology of measuresement, condition and strategy of providing], Ukrarkhbudinform, Kyiv, Ukraine.

5. Kyrychenko, O.S (2012), “Innovative safety as an integral component of economic safety and efficient project-oriented development of modern enterprises”, Finansovo-kredytna diial'nist': problemy teorii ta praktyky: zbirnyk naukovykh prats', vol. 1, pp. 125–132.

6. Krasnoschokova, Yu.V (2011), “Innovative enterprise security as a key to competitiveness in European integration”, Upravlinnia rozvytkom: zb. nauk. robit, vol. 4, pp. 177–178.

7. Levkovets', O. M, “Innovative safety of Ukraine: problems of safety in a globalized world”, available at: http://www.rusnauka.com/31_PRNT_2010/Economics/73679.doc.htm.

8. Maksymova, T.S. Filimonova, O. V. and Lyshtvan, K. V.(2010), “Formation of innovative enterprise policy”, Ekonomichnyj visnyk Donbasu, vol. 2, pp. 181–183.

9. Ekonomichnyj dyskusijnyj klub (2016), “Ukraine's position in the ranking of countries in the Global Competitiveness Index in 2015 - 2016“, available at: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-0.

10. The official site of Ukrainian truth (2016), “Ukraine in global ratings“,available at: http://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/rating/.

11. Tsiupko, I. V. (2009), “Theoretical and methodological analysis of innovative enterprise safety as facility management”, Nauk. visnyk L'vivs'koho un-ta vnutrishnikh sprav. Ser. Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 1-8.

12. Shkarlet, S.M. (2007), “The economic safety of the enterprise: innovative aspects”, Knyzhkove vyd-vo NAU, p.436

13. The official site of Doingbusiness (2016), “Economyrankings”, available at: http://www.doingbusiness.org/rankings.

14. The official site of Human development reports (2016), “Human Development Index and its components”, available at: http://hdr.undp.org/en/composite/HDI.

15. The official site of World intellectual property organization (2016), “The Global Innovation Index 2015”, available at: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_gii_2015.pdf.

 

Стаття надійшла до редакції 03.08.2016 р