EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2016

УДК 657

 

Л. В. Сироватченко,

ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

 

СУЧАСНИЙ СТАН ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ЇХ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

L. V. Syrovatchenko,

Kiev National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

 

CURRENT STATE MAINTENANCE AND IMPROVEMENT WATER MANAGEMENT OBJECTS COSTS AND AND THEIR FINANCIAL SUPPORT

 

Проведено порівняльний аналіз понять “витрати” та “видатки” бюджетних установ. Встановлено основні моменти щодо бухгалтерського обліку витрат бюджетних установ, які регулюються чинними нормативно-правовими актами. Проаналізовано основні напрями видатків, а також структуру витрат на експлуатацію державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами. Виділено напрями витрат на утримання та експлуатацію водогосподарських об’єктів, які виникають в діяльності басейнових управлінь водних ресурсів, та які повинні бути враховані при розробці аналітичного інструментарію бухгалтерського обліку таких витрат.

 

A comparative analysis of the concepts of "costs" and "expenses" budget institutions was conducted. The main points on accounting of costs of budgetary institutions regulated by the current legal and regulations were established. main directions of costs and cost structure for the operation of state water complex and water management were analyzed. Directions of costs of maintenance and operation of waterworks facilities, which appear occur in the basin departments of water resources’s activity and that should be taken into consideration in developing analytical tools for accounting of these costs were allocated.

 

Ключові слова: витрати, видатки, бюджетні установи, управління водними ресурсами, басейнове управління водних ресурсів.

 

Key words: costs, expenses, budget institutions, water resources management, basin departments of water resources.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Раціональне використання водних ресурсів є основою дотримання положень концепції сталого розвитку. Виходячи з цього, необхідним є розробка нових підходів до управління видатками Національного агентства водних ресурсів України в розрізі його відокремлених організацій.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статі є розробка нових підходів до управління видатками Національного агентства водних ресурсів України в розрізі його відокремлених організацій.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів. В основу розробки нових підходів до формування організаційно-методологічних положень бухгалтерського обліку видатків на утримання та поліпшення водогосподарських об’єктів та їх фінансування повинні бути покладені емпіричні дослідження, які дозволять з’ясувати стан видатків національного агентства водних ресурсів та визначити особливості їх фінансування. В основу емпіричного дослідження покладемо методи економічного аналізу діяльності водогосподарських організацій в частині видатків та їх фінансування.

Дослідження проведемо за наступними напрямами:

– аналіз структури касових видатків національного агентства водних ресурсів України в розрізі водогосподарських організацій;

– аналіз обсягів та структури касових видатків державного бюджету басейнових управлінь водними ресурсами;

– аналіз структури касових видатків в розрізі басейнових управлінь водними ресурсами;

– аналіз власних надходжень організацій державного агентства водних ресурсів;

– аналіз структури власних надходжень організацій державного агентства водних ресурсів;

– аналіз динаміки та структури загальної суми власних надходжень басейнових управлінь водних ресурсів;

Аналіз структури касових видатків загального фонду водогосподарських організацій представлено на рис. 1.

Проаналізувавши структуру касових видатків загального фонду за 2014р. в розрізі обласних управлінь водними ресурсами, можна зробити наступні висновки. В першу чергу, слід відзначити, що найбільша частка касових видатків припадає на Рескомводгосп АР Крим, а саме 11,70 % та становить 135608906,45 грн. В свою чергу, на Херсонське ОВР – 11,20 %, що становить 129811598,24 грн., частка видатків, що припадає на Дніпровське БУВР складає 7,16 %, що становить 82967470,38 грн., на Одеське ОВР припадає 7,12% та становить 82565326,88грн., Запорізьке ОВР – 5,75% та становить 66662757,35 грн., Дніпропетровське ОВР – 5,51% та складає 63872115,29 грн. На вищезазначені обласні управління водними ресурсами припадає найбільша частка видатків загального фонду водних ресурсів, що є цілком прогнозовано, адже дані управління розташовані в безпосередній близькості до моря. Значно менша частка касових видатків припадає на Миколаївське ОВР – 3,89 %, що становить 45129860,73 грн., Львівське ОВР – 3,48 % та становить 40367812,37 грн., на УПКК – 3,32 % та становить 38495082,72 грн., на УКІЗС – 2,78 % та становить 32175935,54 грн., УГКМК – 2,54 % та становить 29477866,26 грн., на Житомирське ОВР – 2,27 %, та становить 26327892,45 грн., Луганське ОВР – 2,23 % та становить 25861517,27 грн., БУВР Тиси – 2,05 % та становить 23752396,63 грн., Деснянське БУВР – 2,03 %, та становить 23589875,05 грн., УК Дніпро-Донбас – 2,01 %, що становить 23279224,72 грн. Найменше касових видатків прийшлося на Апарат Держводагентства – 0,02 % та становить 275817,33 грн., Джанкойська техшкола – 0,14 % та становить 1619973,93 грн., К-Дніпровську та Каховську техшколи припадає по 0,16 %, що становить 1808010,94грн. та 1821894,59 грн. відповідно. Вищенаведене свідчить про те, що чим більше водних ресурсів належать обласному управлінню водними ресурсами, тим більше коштів було витрачено на їх управління.

В проаналізованих витратах вагоме місце займають касові видатки Басейнових управлінь водними ресурсами, обсяги яких представлено на рис. 2.

За даними рисунку 2, можна зробити висновок, що найбільша сума касових видатків державного бюджету в розрізі басейнових управлінь водними ресурсами за 2014 рік припадає на Дніпропетровське басейнове управління водними ресурсами та становить 82 967 470,30 грн., натомість на басейнове управління водними ресурсами Тиси припадає 23 752 396,6 грн., на 200 000,00грн. менше припадає на Деснянське басейнове управління водними ресурсами та становить 23 589 875,0 грн., на басейнове управління водними ресурсами Південного Бугу припадає 12 100 195,2 грн., до п’ятірки потрапило також Дністровсько-прутське басейнове управління водними ресурсами – 393 075,50 грн. Найменша сума видатків державного бюджету на басейнові управління водними ресурсами приходиться на басейнове управління водними ресурсами р. Рось – 2 262 098,38грн, Кримське басейнове управління водними ресурсами – 1 800 982,25грн., та Західно-Бузьке басейнове управління водними ресурсами – 793 988,89грн.

Структура зазначених видатків, передбачених економічною класифікацією видатків бюджету представлена на рис. 3.

За даними рис. 3, можемо зробити висновок, що найбільша частина касових видатків басейнових управлінь водними ресурсами була спрямована на капітальні вкладення, частка яких становить більше 20 % по кожному управлінню водними ресурсами.

 

Рис. 1. Структура касових видатків загального фонду за 2014 рік (в розрізі ОВР)

 

Рис. 2. Касові видатки державного бюджету на БУВР за 2014 рік

 

На придбання основного капіталу припадає дещо менша частина, однак вона також становить більше 20 % по кожному басейновому управлінню, окрім Дніпропетровського басейнового управління водними ресурсами. В свою чергу, на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальне будівництво (придбання) припадає приблизно по 18 % на кожен об’єкт.

 

Рис. 3. Структура касових видатків БУВР за 2014 рік
(в розрізі статей видатків)

 

Натомість, слід відзначити, що найменша частка витрат припадає на створення державних запасів і резервів, придбання землі і нематеріальних активів, капітальні трансферти, нерозподілені видатки.

Таким чином, можна зробити висновок, що більшість видатків спрямовані на групу видатків “Капітальні вкладення”, а найменше – на групу видатків “Нерозподілені видатки”.

Для більш детального аналізу видатків басейнових управлінь, проаналізуємо їх структуру в розрізі окремих організацій, зокрема БУВР Південного Бугу (рис. 4), БУВР Тиси (рис. 5), Деснянське БУВР (рис. 6), Дніпровське БУВР (рис. 7), Дністровсько-Прутське БУВР (рис. 8), БУВР Росі (рис. 9), Дунайське БУВР (рис. 10), Західно-Бузьке БУВР (рис. 11), Кримське БУВР (рис. 12), Сіверсько-Донецьке БУВР (рис. 13).

За даними рисунку 4, можемо зробити висновок, що найбільшу частку видатків у структурі касових видатків на БУВР Південного Бугу за 2013 рік займають капітальні видатки, що в свою чергу, складають 26,56 % від загальної суми касових видатків на БУВР Південного Бугу за 2013 рік.

 

Рис. 4. Структура касових видатків на БУВР Південного Бугу за 2014 рік

 

Крім того 24,75 % припадає на придбання основного капіталу, а також значна сума припадає на придбання обладнання і предметів довгострокового користуванням і у відсотковому співвідношенні складає 18,44 %. На капітальне будівництво (придбання) припадає по 6,31 %, а частка створення державних запасів і резервів становить 1,8 %. Найменша частка видатків приходиться на нерозподілені видатки та становить 0,18 %.

 

Рис. 5. Структура касових видатків на БУВР Тиси за 2013 рік

 

За даними рисунку 5, можемо зробити висновок, що найбільшу частку видатків у  структурі касових видатків на БУВР Тиси за 2013 рік займають капітальні видатки та складають 26,58 % від загальної суми касових видатків на БУВР Тиси за 2013 рік, крім того 22,50 % припадає на придбання основного капіталу, також на придбання обладнання і предметів довгострокового користуванням припадає 16,55 %, на капітальне будівництво (придбання) – по 5,95 %. Частка створення державних запасів і резервів становить 4,07 %, що є найменшою часткою видатків по БУВР Тиси за 2013 рік.

 

Рис. 6. Структура касових видатків на Деснянське БУВР за 2013 рік

 

За даними рисунку 6, можемо зробити висновок, що найбільшу частку видатків у структурі касових видатків на Деснянське БУВР за 2013 рік займають капітальні видатки та складають 26,73 % від загальної суми касових видатків на Деснянське БУВР за 2013 рік, крім того 24,45 % припадає на придбання основного капіталу, також на придбання обладнання і предметів довгострокового користуванням припадає 18,79 %, на капітальне будівництво (придбання) припадає 6,64 %. Найменша частка видатків приходиться на створення державних запасів і резервів та становить 1,28 %.

 

Рис. 7. Структура касових видатків на Дніпровське БУВР за 2013 рік

 

За даними рисунку 7, можемо зробити висновок, що найбільшу частку видатків у структурі касових видатків на Дніпровське БУВР за 2013 рік займають капітальні видатки та придбання основного капіталу, частка яких становить по 20,49 %, на придбання обладнання і предметів довгострокового користуванням припадає 8,87 %, на капітальне будівництво (придбання) – 6,53 %, частка видатків на створення державних запасів і резервів становить 2,33 %. В свою чергу, найменша частка видатків приходиться на нерозподілені видатки та становить 0,0003 %.

 

Рис. 8. Структура касових видатків на Дністровсько-Прутське БУВР за 2013 рік

 

За даними рисунку 8, можемо зробити висновок, що найбільшу частку видатків у структурі касових видатків на Дністровсько-Прутське БУВР за 2013 рік займають капітальні видатки та складають 26,63 % від загальної суми касових видатків на Дністровсько-Прутське БУВР за 2013, в свою чергу 24,76 % припадає на придбання основного капіталу, також на придбання обладнання і предметів довгострокового користуванням припадає 18,26 %, на капітальне будівництво (придбання) – 6,50 %. Слід зауважити, що найменша частка видатків приходиться на створення державних запасів і резервів та становить 1,28 %.

 

Рис. 9. Структура касових видатків на БУВР Росі за 2013 рік

 

За даними рисунку 9, можемо зробити висновок, що найбільшу частку видатків у структурі касових видатків на БУВР Росі за 2013 рік, займають  капітальні видатки та складають 26,85 %, другою за обсягами видатків є стаття  придбання основного капіталу, частка якої становить 25,14 %, на придбання обладнання і предметів довгострокового користуванням припадає 18,45 %. Слід зауважити, що найменша частка видатків приходиться на капітальне будівництво (придбання) та становить 6,69 %.

 

Рис. 10. Структура касових видатків на Дунайське БУВР за 2013 рік

 

За даними рисунку 10, можемо зробити висновок, що найбільшу частку видатків у структурі касових видатків на Дунайське БУВР за 2013 рік займають капітальні видатки та складають 26,52 % від загальної суми касових видатків на Дунайське БУВР за 2013 рік, в свою чергу 24,29 % припадає на придбання основного капіталу, також на придбання обладнання і предметів довгострокового користуванням припадає 17,93 %, на капітальне будівництво (придбання) – 2,22 %. Слід зауважити, що найменша частка видатків приходиться на створення державних запасів і резервів та становить 0,28 %.

 

Рис. 11. Структура касових видатків на Західно-Бузьке БУВР за 2013 рік

 

За даними рисунку 11, можемо зробити висновок, що найбільшу частку видатків у структурі касових видатків на Західно-Бузьке БУВР за 2013 рік, займають капітальні видатки та складають 27,07 % від загальної суми касових видатків на Західно-Бузьке БУВР за 2013 рік. В свою чергу, 25,18 % припадає на придбання основного капіталу, також на придбання обладнання і предметів довгострокового користуванням припадає 18,38 %, на капітальне будівництво (придбання) – 1,8 %. Слід зауважити, що це найменша частка видатків Західно-Бузьке БУВР за 2013 рік.

 

Рис. 12. Структура касових видатків на Кримське БУВР за 2013 рік

 

За даними рисунку 12, можемо зробити висновок, що найбільшу частку видатків у структурі касових видатків на Кримське БУВР за 2013 рік займають капітальні видатки та складають 26,81 % від загальної суми касових видатків на Кримське БУВР за 2013 рік, в свою чергу 25,88 % припадає на придбання основного капіталу, також на придбання обладнання і предметів довгострокового користуванням припадає 19,12 %, на капітальне будівництво (придбання) припадає найменша частка видатків – 0,93 %.

За даними рисунку 13, можемо зробити висновок, що найбільшу частку видатків у структурі касових видатків на Сіверсько-Донецьке БУВР за 2013 рік займають капітальні видатки та складають 26,75 % від загальної суми касових видатків на Сіверсько-Донецьке БУВР за 2013 рік, в свою чергу 23,45 % припадає на придбання основного капіталу. Також на придбання обладнання і предметів довгострокового користуванням припадає 17,26 %, на капітальне будівництво (придбання) – 3,30 %. Слід зауважити, що найменша частка видатків Західно-Бузьке БУВР за 2013 рік приходиться на нерозподілені видатки та становить 0,20 %.

Наступною складовою дослідження є з’ясування сучасного стану власних надходжень водогосподарських організацій, обсяги яких представлено на рис. 14.

Таким чином, здійснивши аналіз обсягів надходжень Держводгоспу за період 2011-2013 років, що наведені на рис. 14, можна зробити наступні висновки. В першу чергу слід відмітити, що структура Держводгоспу налічує 49 організацій. Найбільший обсяг власних надходжень за 2011 рік спостерігається за УГКМК, Херсонським ОВГ та Рескомводгосп АРК. Так, зокрема, власні надходження УГКМК у 2011 році становили 130558460 грн, однак у 2012 році даний показник зменшився до рівня 92135400 грн, а у 2013 році становив 101141500 грн.

 

Рис. 13. Структура касових видатків на Сіверсько-Донецьке БУВР за 2013 р.

 

Слід відзначити, що незважаючи на те, що у 2011 році на Херсонському ОВГ обсяг власних надходжень становив 121477200 грн і був на 9081260 грн нижчим від обсягів власних надходжень УГКМК, вже у 2012 році та у 2013 роках обсяги власних надходжень Херсонського ОВГ були найбільшими порівняно з іншими організаціями Держводгоспу за аналогічні роки. Зокрема, обсяг власних надходжень Херсонського ОВГ у 2012 році становив 136099780 грн, а у 2013 році – 152047600 грн. Також значний обсяг власних надходжень у 2011-2013 роках на Рескомводгоспі АРК, де у 2011 році обсяг власних надходжень становив 68477762 грн, у 2012 році – 69148200 та у 2013 році 85986800 грн.

В свою чергу, найменший обсяг власних надходжень організацій Держводгоспу за 2011 р. спостерігається за Дніпродзержинським РУВР, Нікопольським РУВР, Полтавським РУВР та Західно-Бузьким БУВР. Зокрема, незважаючи на те, що у 2011 році на Дніпродзержинському РУВР обсяг власних надходжень становив 121000 грн, а у 2012 році – 122000 грн, то вже у 2013 р. даний показник знизився до рівня 55000 грн. Інша ситуація спостерігається на Нікопольському РУВР. Зокрема, у 2011 році за даним об’єктом обсяг власних надходжень становив 95000 грн, а у 2012 та у 2013 рр. цей показник виріс до рівня 114000 грн та 134000 грн відповідно. Незначні та найнижчі, порівняно з іншими організаціями Держводгоспу, обсяги власних надходжень на Полтавському РУВР та Західно-Бузькому БУВР. Так, у 2013 році обсяг власних надходжень Полтавського РУВР становив 60000 грн, а Західно-Бузького БУВР лише 4600 грн.

Структура зазначених надходжень представлена на рис. 15.

Проаналізувавши структуру власних надходжень організацій Держводгоспу за 2013 рік, що наведено на рис. 15, можна зробити наступні висновки. В першу чергу, слід зазначити, що найбільшу питому вагу в структурі власних надходжень організацій Держводгоспу займають Херсонський ОВГ, УГКМК, Рескомводгосп АРК, УК Дніпро-Інгулець та Запорізький ОВГ. Зокрема, найбільша частка в структурі власних надходжень припападає у 2013 році на Херсонський ОВГ – 26,86 %, на УГКМК – 17,87 %, на Рескомводгосп АРК – 15,19 %.

 

Рис. 14. Обсяги власних надходжень організацій Держводгоспу за період 2011-2013 рр.

 

 

Рис. 15. Структура власних надходжень організацій Держводгоспу за 2013 рік

 

В свою чергу, значна частка власних надходжень у 2013 році спостерігається на УК Дніпро-Інгулець – 6,72 % та на Запорізькому ОВГ – 6,60 %. Натомість, найменша питома вага в структурі власних надходжень організацій Держводгоспу у 2013 році спостерігається на Миколаївському РУВР, Нікопольському РУВР, Запорізькому РУВР, Полтавському РУВР, Дніпродзержинському РУВР та Західно-Бузькому БУВР. Зокрема, частка власних надходжень Миколаївського РУВР в структурі власних надходжень організацій Держводгоспу складає 0,04 %; Нікопольського РУВР та Запорізького РУВР – по 0,02 %; Полтавського РУВР та Дніпродзержинського РУВР – по 0,01 % та Західно-Бузького БУВР – 0,001%.

Характеристика власних надходжень басейнових управлінь водних ресурсів в частині динаміки представлена на рис. 16, а в частині структури – на рис. 17.

Здійснивши аналіз БУВР Держводгоспу за 2011-2013 рр. в частині визначення динаміки загальної суми власних надходжень БУВР, можна зробити наступні висновки. В першу чергу слід зазначити, що в структурі Держводгоспу налічуються наступні басейнові управління: БУВР Південного Бугу, Деснянське БУВР, Дніпровське (Вишгород) БУВР, Дністровсько-Прутське БУВР, БУВР р. Рось, Дунайське БУВР, Західно-Бузьке БУВР, Кримське БУВР та Сіверсько-Донецьке БУВР.

 

Рис. 16. Динаміка загальної суми власних надходжень БУВР Держводгоспу за період 2011-2013 р

 

Найбільший обсяг власних надходжень басейнових управлінь спостерігається за Дністровсько-Прутським БУВР, Деснянським БУВР та Дніпровським БУВР. Зокрема, слід відмітити, що у 2011 році обсяг власних надходжень Дніпровського РУВР (Вишгород) становив 3384450 грн, однак у 2012 та 2013 році даний показник значно збільшився: у 2012 році порівняно з 2011 роком на 896050 грн та становив відповідно 4280500 грн; у 2013 році порівняно з 2012 роком – на 1362700 грн, а порівняно з 2011 роком – на 2258750 грн. та становив у 2013 році 5643200 грн. В свою чергу, обсяг власних надходжень на Деснянському РУВР у 2012 році порівняно з 2011 роком збільшився на 850000 грн та становив 4330000, а у 2013 році – 4730000, що на 1250000 грн. більше від обсягу власних надходжень по даному об’єкту у 2011 році. Що стосується динаміки обсягів власних надходжень Дністровсько-Прутського БУВР, то у 2011 році обсяг власних надходжень становив 6026732 грн., натомість у 2012 році порівняно з 2011 роком даний показник збільшився на 467468 грн. та становив 6494200 грн. Однак, вже у 2013 році обсяг власних надходжень по Дністровсько-Прутському БУВР знизився порівняно з попереднім періодом на 2352500 грн. та становить у 2013 році 4141700 грн. Значний обсяг власних надходжень також спостерігається за БУВР Південного Бугу. Так, зокрема, у 2012 році порівняно з 2011 роком обсяги власних надходжень БУВР Південного Бугу збільшилися на 122360 грн. та становили у 2012 році 1378400 грн. В свою чергу, у 2013 році порівняно з 2011 роком обсяги власних надходжень по БУВР Південного Бугу зросли на 507800 грн. та становлять у 2013 році 1886200 грн.

Слід зазначити, що нижчий показник обсягу власних надходжень, порівняно з зазначеними вище басейновими управліннями, спостерігається по Сіверсько-Донецькому БУВР. Так, у 2011 році обсяг власних надходжень по Сіверсько-Донецькому БУВР становив 650000 грн, а у 2011 та 2013 роках збільшився на 150000 грн. та становив відповідно 800000 грн. Що стосується БУВР р. Рось, то по даному об’єкту спостерігається незначна зміна обсягів власних надходжень за період 2011-2013 рр. Так, у 2011 році показник власних надходжень становив 539000 грн., а у 2012 та 2013 роках – збільшився до рівня 540000 грн. В свою чергу, значних змін зазнали обсяги власних надходжень Дунайського БУВР. Зокрема, у 2011 році по Дунайського БУВР обсяг власних надходжень становив 695600 грн., а у 2013 році зменшився на 295400 грн., тобто до рівня 400200 грн. Найнижчий обсяг власних надходжень серед проаналізованих басейнових управлінь спостерігається за Кримським БУВР та Західно-Бузьким БУВР. У 2013 році обсяг власних надходжень по Кримському БУВР був на рівні 250000 грн., що на 30000 більше від аналогічного показника 2011 року. Що стосується Західно-Бузького БУВР, то у 2011 та 2012 роках обсяг власних надходжень був на рівні лише 4500 грн, а у 2013 році – 4600 грн.

Проаналізувавши структуру власних надходжень БУВР Держводгоспу за 2013 р. в розрізі статей доходів, що наведено на рис. 17, можна зробити наступні висновки. В першу чергу, слід зазначити, що структура власних надходжень складається з таких основних статей доходів: плата за послуги, що надаються бюджетними установами відповідно до їх основної діяльності; надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна). Дані статі доходу простежуються у 2013 році лише на трьох басейнових управліннях: БУВР р. Рось, Дністровсько-Прутський БУВР та БУВР Південний Буг. Так, зокрема, на БУВР р. Рось, найбільшу питому вагу займає така статя доходу, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами відповідно до їх основної діяльності, а саме – 51,85 %. Значну частку в структурі доходів власних надходжень БУВР р. Рось займають також надходження від додаткової господарської діяльності, а саме – 43,15 %. Значно менша частка припадає на такі статті надходжень БУВР р. Рось у 2013 році, як: плата за оренду майна – 3,7 % та надходження від реалізації майна (крім нерухомого) – 1,3 %. В свою чергу, на Дністровсько-Прутському БУВР структура надходжень має схожий вигляд. Зокрема, питома вага надходження від провадження основної діяльності на Дністровсько-Прутському БУВР у 2013 році в структурі власних надходжень становила 91,85 %; надходження від додаткової господарської діяльності – 5,92 %; надходження у вигляді плати за оренду майна – 1,94 % та надходження від реалізації майна – 0,29 %.

 

Рис. 17. Структура власних надходжень БУВР Держводгоспу за 2013 рік в розрізі статей доходів[1]

 

Структура власних надходжень у 2013 році на БУВР Південний Буг відрізняється від двох попередніх структур, хоча включає також всі чотири статі доходу. Так, надходження від здійснення основної діяльності на БУВР Південний Буг в загальній структурі власних надходжень займає 70,63 %; надходження від провадження додаткової господарської діяльності – 25,92 %, надходження у вигляді плати за оренду майна – 1,56 % та надходження від реалізації майна – 1,89 %. Структура власних надходжень Дунайського БУВР включає три статті доходу: надходження від основної діяльності – 88,76 %; надходження від провадження додаткової господарської діяльності – 10 % та надходження від продажу майна – 1,24 %. Слід відзначити, що на Деснянському БУВР, Західно-Бузькому БУВР, Кримському БУВР та Сіверсько-Донецькому БУВР, окрім надходжень від здійснення основної діяльності, інших джерел доходу немає.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Проведене дослідження сучасного стану видатків та їх фінансування в організаціях державного агентства водних ресурсів, дало можливість визначити найбільш вагомі статі видатків та порядок їх фінансування. Проте, такий стан видатків не повною мірою забезпечує функціонування водогосподарських організацій та виконання функцій, які на них покладені. В більшій мірі, це пов’язано з недосконалою системою бухгалтерського обліку діяльності бюджетних установ, яка не забезпечує управління галузевими видами діяльності водогосподарських організацій. Зокрема, представлений аналіз, здійснений на основі форм звітності, яка складається бюджетними установами, але з нього неможливо визначити ефективність робіт, які здійснюються водогосподарськими організаціями. Система бухгалтерського обліку не дає можливості встановити особливості здійснення меліоративних робіт, або ж робіт з протидії шкідливій дії вод. Так, понесені видатки є значними, адже витрачаються значні бюджетні кошти, в той же час говорити про їх ефективність неможливо. Саме тому, вважаємо за доцільне, провести трансформацію організаційно-методологічних положень бухгалтерського обліку водогосподарських організацій в напрямі підвищення його аналітичності та інформативності.

 

Література.

1. Білоусова І.М. Дискусійні проблеми обліку витрат і калькулювання собівартості продукції [Текст] / І.М. Білоусова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №10. – С. 3-7.

2. Бойко Є.І. Удосконалення системи управління витратами на підприємствах [Текст] / Є. І. Бойко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – № 18.6 – С.139-142.

3. Бондар І.П. Виробничі витрати та їх класифікація [Текст] /
І.П. Бондар // Економіка АПК. – 2008. – №10. – С. 12-15.

4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 “Витрати” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/file/link/352676/file/NPSBODS135.doc.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318// Офіційний вісник України. – 2000. – №3. – С.102.

 

References.

1. Bilousova, I.M. (2008) “Debatable issues of cost accounting and calculation of production costs”, Bukhhalters'kyj oblik i audyt, vol. 10, pp. 3-7.

2. Bojko, Ye.I. (2008) “Improvement of cost management in enterprises”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 18.6, pp.139-142.

3. Bondar, I.P. (2008) “Production costs and their classification”, Ekonomika APK, vol. 10. pp. 12-15.

4. Natsional'ne polozhennia (standart) bukhhalters'koho obliku v derzhavnomu sektori 135 “Vytraty”, available at: http://www.minfin.gov.ua/file/link/352676/file/NPSBODS135.doc (Accessed 1 August 2013)

5. Ministerstvj finansiv Ukrainy (2000) Polozhennia (standart) bukhhalters'koho obliku 16 “Vytraty”, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 3, p.102.

 


[1] Примітка: згідно Класифікації доходів бюджету:

25010100 – Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

25010200 – Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності;

25010300 – Плата за оренду майна бюджетних установ;

25010400 – Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).

 

Стаття надійшла до редакції 19.08.2016 р