EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2016

УДК 330.1

 

М. Р. Гринчишин,

асистент, асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,

Національний університет  «Львівська політехніка», м. Львів

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ PR-ТЕХНОЛОГІЙ В  УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПП "КЕРАМІЧНИЙ ЦЕХ"ЛЬВІВСЬКОЇ ФАБРИКИ МИСТЕЦТВ"

 

M. R. Hrynchyshyn,

Assistant, teaching assistant of administrative and finance department,

Lviv Polytechnic National University

 

STUDY OF MEANS AND IMPLEMENTATION OF PR TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF PROVIDING FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY IN THE PRIVATE ENTERPRISE “CERAMIC WORKSHOP “ART FACTORY”

 

Стан ринку в Україні вимагає від підприємств для формування попиту на свою продукцію не тільки встановлювати конструктивні зв’язки з клієнтами, дилерами та постачальниками, а й тісно співпрацювати з громадськістю, тобто формувати коло зацікавлених потенційних споживачів, поширюючи позитивну інформацію про них та виправляючи через засоби масової інформації думку про ті події, які не виграшні для них або їх товару. Досягнення цієї мети можливе за таких інструментів маркетингових комунікацій, як Public relations (PR).

У даній статті висвітлено сутність PR як важливої складової системи управління підприємством, проаналізовано та обґрунтовано доцільність впровадження проектного заходу з метою впровадження PR-технологій на ПП «Керамічний цех» Львівської фабрики мистецтв». У процесі дослідження залежно від конкретних цілей і задач застосовувались відповідні методи аналізу і дослідження економічних процесів, а саме: аналіз та синтез, які дозволяють поділити об'єкт на складові частини з метою вивчення структури елементів механізму PR, виявити особливості структурних зв'язків та дослідження їх; монографічний метод; абстрактно-логічний метод – з метою теоретичного узагальнення й формування висновків.

 

enterprises not only to establish constructive connections with clients, dealers and providers, but also to closely cooperate with community, meaning to form the circle of interested potential customers by spreading positive information about them and correcting opinion about not advantageous events for them or their goods through the means of mass media.

Achieving this goal is possible through such instruments of marketing communications as Public relations (PR).

The essence of PR as an important part of enterprise management system is described in this article, as well as reasonability of implementing the project of PR technologies in the Private Enterprise “Ceramic workshop “Art Factory” was analyzed and justified.

Depending on concrete goals, during the process of research, respective analysis methods were used and research of economic processes, mainly: analysis and synthesis, which allow to divide the object into structural parts in order to learn the elements of PR mechanism, to identify peculiarities of structural connections and their research; monographic method; abstractive and logic method – for the purpose of theoretical generalization and formation of summaries.

 

Ключові слова: робота з громадськістю, PR- технологій, ребрендинг, пабліситі, фінансово-економічна безпека.

 

Keywords: Public relations, PR technologies, rebranding, publicity, financial and economic  security.

 

 

Постановка проблеми. PR або робота з громадськістю, спрямована на формування і підтримку сприятливого іміджу фірми, на переконання громадськості в необхідності діяльності підприємства, його благодатному впливу на життя суспільства. Виникнення, формування і розвиток PR як мистецтва і науки про способи й методи досягнення гармонії, взаєморозуміння і визнання діяльності того чи іншого підприємства пов'язані з розумінням того, що успіх бізнесу значною мірою залежить від громадської думки.

Аналіз досліджень і публікацій. За останні роки чимало вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів присвятили свої дослідження питанням PR. Над дослідженням питання PR, його розвитку і становлення працювали такі зарубіжні вчені, як П. Бурдьє, Н.Вінер, М. Де Флера, К. Дойча, Ж.-М. Коттре, П.Лазарсфельд, Г.Лассуелл, У.Ліппман, У.Луман, Д.Істона, П. Т.Барнум, І.Доман, Т.Джеферсон, Д.Вестингхауз, Е.Бернеза, Д.Флейшман, Дж.Грюниг, Т.Хант, Ж.Л. Шабо, С.Блек та ін. Серед вітчизняних учених та науковців близького зарубіжжя — Г.Алешина, В.Бебик, В.Бугрим, В.Шабліовський, О.Грищенко, О.Зернецька, А.Куліш, В.Панніто, Е.Пашенцев, Г.Почепцов, І.Слісаренко, А.Баранова, М.Назарова, Ю.Нисневич, А.Соловйова, Л.Тимофєєва, А.Хлоп'єва,М.А. Зубарева та ін.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою даного дослідження є формування наукової парадигми PR та встановлення існуючих проблем щодо впровадження PR- технологій в умовах забезпечення фінансово-економічної безпеки на підприємстві.

Реалізація поставленої мети обумовила такі завдання дослідження: розкрити суть та необхідність PR, дослідити впровадження PR-технологій, здійснити аналіз виробничо-господарської діяльності ПП «Керамічний цех» Львівської фабрики мистецтв», подати рекомендації вирішення проблеми впровадження PR-технологій на ПП«Керамічний цех» Львівської фабрики мистецтв».

Виклад основного матеріалу.

PR — це одна з функцій управління, яка сприяє встановленню і підтримці спілкування, взаєморозуміння,прихильності й співробітництва між організацією та громадськістю. Першочергові напрямами впровадження PR-діяльності на ПП «Керамічний цех» Львівської фабрики мистецтв»:

1. Формування системи PR-технологій на підприємстві.

2. Запровадження системи електронної комунікації з контрагентами.

3. Проведення ребредингу.

Створення системи PR на ПП «Керамічний цех» Львівської фабрики мистецтв» повинна займати одне з найбільш значущих місць в структурі підприємства, інакше ефективно виконувати нею своїх функцій стане неможливо. Мається на увазі, що начальник PR-підрозділу повинен перебувати в безпосередньому підпорядкуванні у першої особи компанії (директора) і разом з керівниками основних напрямків входити в раду при керівництві фірми, що приймає найважливіші стратегічні рішення. Це обумовлено декількома факторами. По-перше, однією з головних функцій PR-служби і особисто її начальника є діяльність з розробки стратегії розвитку організації, її іміджу і брендів, а це неможливо без постійного тісного контакту з ключовими особами компанії з метою координації і узгодження зусиль. Також в обов'язки PR-відділу входить безпосередня робота з керівництвом - консультування, формування іміджу, підготовка промов і багато іншого. Ще однією причиною того, що PR-служба повинна займати вагоме місце в організації, є необхідність постійного отримання інформаційних, людських, матеріальних та інших ресурсів від інших підрозділів компанії (відділ по роботі з персоналом, фінансова, юридична, господарська, технічні та інші служби) . Для швидкої і ефективної взаємодії з питань такого роду керівник PR-підрозділу повинен мати великий політичну вагу в організації та можливість вести переговори безпосередньо з начальниками відповідних напрямків. Більш того, близькість до керівництва дозволяє співробітникам PR-служби мати більшу вагу і значимість в очах всіляких контрагентів - ЗМІ, клієнтів, партнерів, інвесторів та інших контактних груп та, відповідно, робити комунікації з ними більш ефективними [2, 4, 8] .

Структура і масштаб PR - підрозділу залежить від багатьох чинників: розмір організації; галузь, в якій вона діє (темпи розвитку, рівень конкуренції); кількість коштів, які вона готова витратити на проведення PR; цілі і завдання компанії; рівень розвитку суспільства, його цінності і пріоритети [1, 4]. При організації департаменту зі зв'язків з громадськістю можна використовувати 3 основних підходи [7, с. 187-188].

Відділ з PR на ПП «Керамічний цех» Львівської фабрики мистецтв» формуватиметься в основному для виконання суто прикладних завдань, сформульованих керівництвом компанії по взаємодії зі ЗМІ і, головним чином, виконуватиме роль проміжної ланки з розповсюдження інформації про діяльність компанії. При цьому підході загальна чисельність співробітників PR-служби може бути не більше 5 осіб. А її керівник за своїм статусом буде відповідати рівню начальника відділу.

Завданнями PR-відділу  на ПП «Керамічний цех» Львівської фабрики мистецтв» передбачаються (рис.1.):

1.Визначення загальної PR-політики. PR-відділ розроблятиме і пропонуватиме керівництву ключову концепцію політики корпорації в сфері зв'язків з громадськістю, висловлює свою думку при виробленні рішень із загальних питань, допомагає корпорації знаходити і займати певну PR-позицію в тій або іншій ситуації.

2.Паблісіті (придбана за допомогою PR і рекламних зусиль популярність, громадська репутація, вплив) для корпорації в цілому і її продукції. PR-відділ розроблятиме і публікуватиме в засобах інформації відомості про діяльність компанії, відповідає на питання журналістів, готуватиме і розміщуватиме рекламу про корпорації та її підрозділах.

3.Підготовка заяв корпорації. При підготовці промов і заяв директорів PR-фахівці братимуть активну участь у їх розробці та оголошенні політики компанії.

4.Зв’язки з державними органами. PR-відділ підтримуватиме постійні зв'язки з державними установами місцевого та республіканського рівня; готуватиме  доповіді про тенденції державної політики, які можуть вплинути на роботу компанії.

 

Рис. 1. Завдання PR-відділу  на ПП «Керамічний цех» Львівської фабрики мистецтв»

 

5.Спонсорская діяльність корпорації. PR-співробітники розроблятимуть політику пожертвувань, розглядатимуть звернення до компанії за спонсорською підтримкою. Вони керуватимуть іменним фондом компанії, визначають претендентів на заохочення та нагороди за рахунок його коштів.

6.Запрошення гостей. Співробітники PR-відділу організовуватимуть і проводитимуть екскурсії по підприємствах компанії, готують урочисті заходи і свята для персоналу та гостей компанії.

7. Координуватиме всі напрямки PR-роботи компанії в цілому і її окремих підрозділів.

Основними функціями PR-відділу можуть бути (рис.2):

а) Функції збору і аналізу інформації (робота на вході системи), тобто:

1) дослідження громадської думки, аналіз статистичних даних, узагальнення результатів соціологічних, психологічних, економічних та інших досліджень та обробка будь-який інший «первинної» (отриманої в ході самостійно проведених опитувань, спостережень, анкетувань тощо) і «вторинного» (зібраної кимось іншим для аналогічних цілей) інформації;

2) аналіз юридичних, економічних та інших документів;

3) сканування публікацій у пресі з важливих для організації питань;

4) контакти з журналістами, представниками органів управління, інвесторами, соціальними групами, громадськими рухами і т. д.;

5) вивчення конкретних цільових груп, складання "колективного портрета» кожної аудиторії;

6) підготовка аналітичних записок і рекомендацій керівництву організації;

б) Функції поширення інформації (робота на виході системи), тобто:

1) підготовка інформаційних матеріалів (брошур, статей, прес-релізів і т. д.) для преси, органів управління, інвесторів, співробітників, клієнтів та інше;

2) інформування громадськості про цілі і проблеми організації на прес-конференціях, у засобах масової інформації, у поштовій кореспонденції і т. п.;

3) удосконалення відносин зі споживачами (участь у створенні та розміщенні реклами та просування товарів на ринок, організація спеціальних заходів та інші);

4) інформаційний вплив на депутатів і органи виконавчої влади для прийняття більш досконалих законів і рішень.

 

Рис. 2. Основні функції PR-відділу на ПП «Керамічний цех» Львівської фабрики мистецтв»

 

До безперечних достоїнств корпоративного PR - департаменту можна віднести той факт, що його співробітники є одними з найбільш інформованих людей на підприємстві. Вони володіють інформацією «з перших рук»: добре знають повсякденну діяльність компанії, виробничу і технологічну специфіку, сильні і слабкі сторони своєї продукції чи послуг, що надаються, прекрасно орієнтуються у складній внутрішньокорпоративної системі прийняття рішень (і реальної мотивації їх прийняття) і мають прямий вихід на керівництво компанії, часто входячи у вузький круг топ - менеджерів (рада директорів, правління), які беруть всі стратегічні рішення [5, с. 184].

PR-служба на ПП «Керамічний цех» Львівської фабрики мистецтв» багато в чому відрізняється від інших підрозділів компанії в першу чергу за рахунок переважно творчого характеру діяльності, яка до того ж часто відчутно залежить від поточної ситуації. Такі особливості створюють певні труднощі з плануванням, бюджетуванням та контролем діяльності PR-підрозділу в компанії. Тим не менш, очевидно, що його робота не може і не повинна бути стихійною, тому що вона включена в загальну концепцію розвитку організації і відіграє в ній важливу роль.

Статті бюджету PR-служби на період, як правило, багато в чому повторюють пункти плану заходів на цей же період, тому планування і бюджетування будуть розглянуті як єдиний процес, тим більше що на практиці ці два види діяльності тісно пов'язані і взаємозалежні: кількість і масштаб запланованих заходів визначають розміри фінансування, а реально виділяються кошти - можливість практичний дій. У той же час бюджет зазвичай включається до складу загального плану PR-діяльності, який, окрім фінансової частини, зазвичай містить цілі, загальну стратегію і розклад конкретних заходів на період. У залежності від положення PR-підрозділу в компанії по відношенню до відділу маркетингу виділяють два види планів і бюджетів: самостійні і включені у відповідні маркетингові документи. При цьому навіть у першому випадку необхідна чітка координація при складанні PR-і маркетингового плану (бюджету), що зумовлено нерозривним зв'язком і взаємозалежністю цих двох видів діяльності [2, 3, 5].

В сучасному глобальному світі більшість компаній потребують постійного вдосконалення . Одним з напрямків «переродження» фірми є ребрендинг (з англ.rebranding) – комплекс заходів по зміні бренду, або його складових: назва, логотип, фірмовий знак і гасло. Вдалий ребрендинг дозволить ПП «Керамічний цех» Львівської фабрики мистецтв» вийти на новий рівень розвитку, привернути увагу нових клієнтів і підвищити лояльність існуючих.

Фактори, через які потрібно проводити ребрединг на ПП «Керамічний цех» Львівської фабрики мистецтв»:

необхідна зміна думки і ставлення споживачів до торгової марки, бренду;

розвиток бізнесу, зміна бізнес-основи підприємства, залучення коштів;

необхідна зміна управлінської моделі;

є розмивання існуючого бренду;

необхідність відповідати високій швидкості технологічних інновацій;

Початковими етапами проведення ребрендинку на ПП «Керамічний цех» Львівської фабрики мистецтв» будуть: репозиціювання, візуальний рестайлінг та розповсюдження інформації про новий бренд. Репозиціонування – зміна основних характеристик товару. Виробнику потрібно правильно «подати» товар і щоб він добре закріпився в свідомості чи навіть підсвідомості потенційних покупців.

 Рестайлинг – діяльність, спрямована на зміну зовнішнього іміджу бренда. До рестайлингу відносять зміну логотипу, емблеми, етикетки і т.д. Логотип ПП «Керамічний цех» Львівської фабрики мистецтв» потребує зміни логотипу. Однією з характеристик логотипу є те, що він повинен бути пов’язаним із діяльністю підприємства. Бренд  ПП «Керамічний цех» Львівської фабрики мистецтв» – Фабрика авторського скла, логотип якого зображений на рис.3.

 

логотип

Рис. 3. Логотип Львівської фабрики мистецтв

 

Аналізуючи логотип, відразу бачимо найбільшу його помилку. Вовча лапа на логотипі не відповідає діяльності підприємства, та не має відповідного  трактування зображення на логотипі. Також слово «ФАС» викликає щось агресивне, що зовсім не підходить для сувенірної продукції. Враховуючи, що підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність логотип повинен містити лише англійські букви. Для процвітання організації необхідно вже при її заснуванні розробити успішний бренд, чого не спостерігається на ПП «Керамічний цех» Львівської фабрики мистецтв». Експерти вважають, що вже через 2-3 роки інвестування у бренд приноситиме в 10 разів більше ніж інвестиції в цілому.

Основою ребрендингу є психологія. Для успішного проведення він повинен базуватись на дослідженнях менталітету, культури та цінностей цільових аудиторій, тобто їх звичок, традицій, уподобань, асоціацій, стереотипів.

Початковим етапом створення PR-відділу потрібно найняти відповідних працівників. У штатному розкладі, створеного PR-відділу, на ПП «Керамічний цех» Львівської фабрики мистецтв» можуть бути наступні посади :

1. Начальник відділу;

2. Іміджмейкер.

Мета роботи начальника відділу: Розробка і координація комплексу заходів щодо формування та підтримання зв'язків з громадськістю, що забезпечують необхідну прибутковість і прибутковість діяльності підприємства, інтеграція зусиль усіх суб'єктів, зацікавлених у досягненні поставлених цілей, формування та підтримку сприятливого іміджу компанії в очах громадськості.

Основні напрямки начальника відділу:

1.Розробка і втілення стратегічних і детальних планів по всіх напрямках PR-діяльності в рамках завдань, поставлених керівництвом підприємства. Визначення ролі всіх зацікавлених суб'єктів у досягненні поставлених цілей, механізмів їх інтеграції в загальну концепцію PR-діяльності.

2.Розробка PR-ідеї підприємства, що відбиває суть завдань, а також розробка оригінальних ідей новинного фону підприємства та масових акції.

3.Контроль над виконанням планів заходів співробітниками відділу.

4.Спостереження за зовнішнім середовищем і аналіз громадської реакції на діяльність підприємства для розробки заходів, що сприяють досягненню основних цілей роботи.

5.Прогнозування соціально-політичних процесів в аспектах, так чи інакше стосуються діяльності підприємства.

6.Комунікації з лідерами, створюють громадську думку - політики, діячі культури та ін.

7.Подготовка до узгодження з керівництвом бюджетів з проведення робіт.

8.Економічне розподіл і контроль над використанням фінансових коштів.

9.Утверждення вибору сторонніх організацій для проведення необхідних робіт.

10.Аналіз результатів, отриманих у ході реалізації комплексу PR-заходів і ефективності PR-кампаній в цілому.

11.Разработка стандартів звітів з проведення PR-кампанії.

12.Оперативний контроль над щоденною роботою PR-відділу.

13.Надання допомоги та забезпечення консультацій по запитах внутрішніх структурних підрозділів компанії.

14.Розробка розділу PR при підготовці бізнес-плану компанії.

15.Розробка і підтримка іміджу керівника підприємства.

Іміджмейкер. Кінцева мета іміджмейкера — розробити для клієнта образ, який допоможе йому найуспішніше досягати поставлених професійних цілей. Всі зовнішні атрибути повинні підходити один одному і працювати на загальне завдання.

Іміджмейкер повинен володіти такими якостями, як:

бездоганний смак і відчуття стилю;

такт і витримка;

креативне мислення;

комунікабельність;

відповідальність.

Витрати по створенню PR-відділу на ПП «Керамічний цех» Львівської фабрики мистецтв». До витрат пов'язаних зі створенням PR-відділу відносяться: електороенергія,  заробітна плата для працівників PR-відділу, витрати на канцелярське приладдя та витрати пов'язані з обслуговуванням комп'ютерної техніки табл.1

 

Таблиця 1.

Аналіз витрат на електроенергію для офісу PR-відділу

Назва

Кількість

кВт/год

кВт в добу (приблизно)

кВт в місяць

Комп’ютер

3

0,51

4,59

137,7

Освітлення

3

0,36

9,72

291,6

Спліт

1

0,7

6,3

189

Всього:

-

1,57

-

618,3

 

Для виробничих підприємств 1 кВт /год = 1,23

У місяць 1,23*618,3= 760,51 грн.

 

Таблиця 2.

Аналіз постійних витрат PR-відділу

Назва

Сума, грн.

Зарплата начальнику відділу

4000

Зарплата іміджмейкера

3000

Електроенергія

760,51

Канцелярські товари

200

Разом:

7960,51

 

7960,51грн. – постійні щомісячні витрати, абсолютна величина яких зі збільшенням (зменшенням) випуску продукції істотно не змінюється.

Розрахуємо річну суму амортизаційних відрахувань. , оскільки обладнання і приміщення є в наявності. Амортизація нараховується на основні засоби, що мають обмежений строк корисної експлуатації, який визначається самим підприємством. Річну  суму амортизаційних відрахувань відобразимо в табл.3.

 

Таблиця 3.

Розрахунок річної суми амортизаційних відрахувань для ПП «Керамічний цех» Львівської фабрики мистецтв»

Елементи основних фондів

Кількість

Вартість, грн.

Сума грн.

Норма амортизацій, %

Амортизаційні відрахування грн.

Комп'ютер

3

6000

18000

20%

3600

Принтер

1

900

900

20%

180

Програмне забезпечення

1

4050

4050

20%

810

Приміщення

25м2

1000

25000

3%

750

РАЗОМ:

5340

Маємо річну  суму амортизаційних відрахувань, котрі складатимуть 5340грн. Отже, витрати на реалізацію цього заходу становитимуть 95526,12грн. на рік.

Ребредингом на ПП «Керамічний цех» Львівської фабрики мистецтв» займатиметься новостворений  PR-відділ. У табл.4. описано витрати на  реалізацію заходу.

Рекламний блок у газеті «Експрес» друкуватиметься один раз на тиждень, протягом  шести місяців, на останній сторінці. Витрати на розміщення цієї реклами на цей період становитимуть 3870грн. Із цієї ж газети можна скористатись послугами  журналіста, який  займається збором, створенням, редагуванням, підготовкою та оформленням інформації для редакції статті-реклами.

Газети - ідеальний засіб рекламування для фірми, що хоче мати широке коло клієнтів. Газети дозволяють передати клієнтам конкретну інформацію, таку як ціна, знижки, характеристика продаваного продукту і т.д. Місцеві щоденні і щотижневі газети дуже популярні серед малих і середніх підприємств саме завдяки великим тиражам (реклама доходить до великого числа споживачів), щодо невеликої вартості газетної площі, а також можливості помістити оголошення відразу після його подачі і при необхідності оперативно змінити його зміст.

Переваги реклами в газетах:

а) на визначеній території небагато конкуруючих між собою місцевих газет, що полегшить вам вибір ЗМІ;

б) місцева газета, як правило, має значний тираж, тобто доходить до більшого числа споживачів, чим інші місцеві ЗМІ. Типова газета, що займає в місті позиції монополіста, за даними фахівців, доходить до 65% дорослого населення міста;

в) у читача рекламних оголошень у газеті більше часу на осмислення змісту оголошення, чим у випадку реклами по радіо або телевізорові;

г) у газетній рекламі ви можете, без шкоди для основного змісту, помістити карту або план, що показують, як добратися до вашої фірми, адреси інших приналежних вам магазинів, а також умови продажу;

д) газети узагалі дуже еластичні в дії. Ваше оголошення з'явиться в номері через 1-3 дня після подачі, буквально в останню хвилину ви зможете внести зміни в зміст;

е) помістити оголошення в газети простіше і дешевше, ніж в інші ЗМІ. Крім того, зробивши один раз оригінал- макет, ви зможете користуватися їм багаторазово.

Рекламні щити (білборди, бігборди) – це найпоширеніший вид зовнішньої реклами в містах та вздовж автомагістралей. Ефективність розміщення реклами на щитах забезпечується великою кількістю рекламних контактів з цільовою аудиторією – водіями, пасажирами всіх видів транспорту, пішоходами.

Оренда п’яти  білбордів здійснюватиметься місяць. Витрати складатимуть 9000грн.

Основною перевагою білбордів та арок є універсальність , оскільки це – статичні рекламоносії стандартних розмірів, формат яких підходить для різних цілей, для розміщення реклами підприємств будь-яких галузей. Велика площа білбордів та арок дозволяє втілювати оригінальні дизайнерські рішення.

Витрати на виготовлення інформаційного аудіоролику (1диктор + муз.підкладка) складатимуть 300грн. Витрати на озвучення рекламного аудіоролику на «Львівській хвилі» на 10днів складатимуть 906грн. За озвучення рекламного аудіоролику на два місяці ці витрати складатимуть – 5436 грн.

Аудіореклама є однією з найефективніших PR-технологій, будучи засобом негайного дії, має незаперечні переваги:

Інформаційний аудіоролик надає слухачеві певні відомості про рекламодавця, його послуги, товари або події. Зазвичай такий ролик являє собою начитку тексту одним або декількома дикторами з використанням музики і звукових ефектів або без них. Ефективність такого радіоролика досягається правильною подачею інформації (вибір диктора, цільовий виклад матеріалу).

Радіоролик, як і будь-яка інша реклама, покликаний досягти трьох цілей:.

протягом перших трьох секунд привернути увагу слухача;.

представити пропозицію;.

дати слухачеві інформацію, необхідну для реагування на пропозицію.

Оновити та покращити сайт підприємства  можна скориставшись послугами програміста, з компанії SoftServe. SoftServe  — найбільша українська ІТ компанія, виробник програмного забезпечення та постачальник послуг з розробки, контролю якості та підтримки інформаційних систем і бізнес-рішень. На сайті потрібно проводити регулярні роботи, оновлювати, розвивати, своєчасно усувати недоліки, які можуть виникати в процесі роботи.

 

 

Таблиця 4

Витрати для проведення ребредингу на ПП «Керамічний цех» Львівської фабрики мистецтв»

Назва

Сума,грн.

Послуги художника-дизайнера

3000

Послуги програміста

3000

Послуги журналіста

2000

Розміщення рекламного блоку у газеті «Експрес» (остання сторінка)

3870

Оренда білбордів (5шт.)

9000

Рекламний аудіоролик у «Львівській хвилі»:

 

1)     виготовлення інформаційного аудіоролику (1диктор,муз.підкладка)

 

300

 

2)     Час проведення аудіоролику (год), тривалість аудіоролику – 10сек.:

 

00.00 – 07.00

35

07.00 – 10.00

117

10.00 – 12.00

105

12.00 – 17.00

75

17.00 – 19.00

117

19.00 – 21.00

105

21.00 – 22.00

75

22.00 – 24.00

51

07.00 – 22.00 (сб.,нд.)

75

Разом за проведення аудіоролику:

755

Разом за проведення аудіо ролику +ПДВ

906

Разом

22076

 

Отже, витрати на ребрендиг  на ПП «Керамічний цех» Львівської фабрики мистецтв» складатимуть 22076 грн. Витрати для формування системи PR-технологій на та проведення ребрендигу  на підприємці складатимуть 117602,12грн.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. В українській практиці питання оцінки ефективності PR-кампанії знаходиться в ембріональному стані. А найпоширенішою думкою є наступне: основний показник ефективності PR-кампанії - повне і беззастережне задоволення замовника (тобто керівництва). Така оцінка утруднена відсутністю єдиної методологічної і термінологічної бази.

У науковій роботі досліджувалось впровадження PR-технологій в умовах забезпечення фінансово-економічної безпеки на ПП «Керамічний цех» Львівської фабрики мистецтв». Основною проблемою є відсутність PR, як такого на підприємстві взагалі, що створює багато проблем на підприємстві, адже  PR включає управління проблемами або питаннями, забезпечує інформування керівництва про настрої в суспільній думці та допомагає йому більш чуттєво реагувати на ці настрої, визначає і підкреслює обов’язок керівництва служити інтересам суспільства. Впровадження PR-технологій на досліджуваному підприємстві допоможе  своєчасно отримувати достовірну інформацію, запобігти виникненню кризових економічних ситуацій та завжди бути конкурентоспроможним.

 

Список літератури.

1. Батурчік, М.В. Основи Public Relations / М.В. Батурчік.: Курс лекцій. [Електронний  ресурс]. – Режим  доступу:  http://www.ffsn.bsu.by / infocom / baturchik / pr

2. Джефкінс Френк. Паблік рілейшнз. : Навчальний посібник для вузів/ Джефкінс Френк, Ядін Деніел. [переклад з англійської за редакцією Б.Л.Єрьоміна] – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

3. Катліп. Паблік рілейшенз. / Катліп, Скотт. – Теорія і практика, 8-е изд. : Пер. з англ.: Уч.пос. - М.: Видавничий будинок "Вільямс", 2009. - 624 с

4. Королько В. Г. Основы паблик рилейшнз : учеб. для вузов./ Королько В. Г. – М. : Рефл-бук; К. : Ваклер, 2008. - 528 с. - (Образоват. лит.).– Лит. : с. 506 - 510.

5. Кочеткова, А. В. Теорія і практика зв'язків з громадськістю: Підручник для студентів вузів / А.В. Кочеткова, В. М. Філіппов, Я. Л. Скворцов. – Спб. : Питер,2007. - 240 с.

6. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз: навч. посіб. / Почепцов Г.Г. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання»,  2006. – 327с.

7. Татаринова  Г.М. Управління   суспільними  відносинами. /  Татаринова Г.М.– Сбп.: Пітер,2010. – 200с.

8. Чумиков, А. Н. Зв'язки з громадськістю: теорія і практика: Навчальний посібник / А. Н. Чумиков, М. П. Бочаров. - 3-е вид. перераб. і доп. - М. : Справа, 2009. - 552 с.

 

References.

1. Baturchik, M.V. Osnovy Public Relations [Fundamentals of Public Relations], [Online], available at:  http://www.ffsn.bsu.by / infocom / baturchik / pr

2. Dzhefkins Frenk and Yadin Deniel (2008), Pablik rileishnz [Public Relations], YuNYTY-DANA, Moscow, Russia.

3. Katlip, Skott (2009), Pablik rileishnz [Public Relations], Teoriia i praktyka, 8th ed, Vydavnychyi budynok "Viliams", Moscow, Russia, p.624.

4. Korol'ko, V. G. (2008), Osnovy pablik rilejshnz: ucheb. dlja vuzov [Fundamentals of Public Relations: Textbook. for high schools], Vakler, Kyiv, Ukraine, p.528, pp.506 - 510.

5. Kochetkova, A. V. Filippov, V. M. and Skvortsov, Ya. L. (2007), Teoriia i praktyka zviazkiv z hromadskistiu [Theory and Practice of Public Relations], Pyter, Spb., p.240.

6. Pocheptsov, H.H. (2006), Pablik ryleishnz [Public Relations], 3rd. ed., T-vo «Znannia», Kyiv, Ukraine, p.327.

7. Tatarynova,  H.M. (2010), Upravlinnia   suspilnymy  vidnosynamy [Management of public relations], Piter, Sbp., Russia, p.200.

8. Chumykov, A. N. and Bocharov, M. P. (2009), Zviazky z hromadskistiu: teoriia i praktyka [Public Relations: Theory and Practice], 3rd. ed., Sprava, Moscow, Russia, p.552.

 

Стаття надійшла до редакції 15.08.2016 р