EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2016

УДК 658.821

 

Л. О. Чорна,

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, оподаткування і підприємництва

Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

 

МОНІТОРИНГ ПОКАЗНИКІВ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

 

L. Chorna,

Doctor of Economics, Professor,

Head of Department of finance, taxation and entrepreneurship Institute Vinnitsia designing clothes and entrepreneurship

 

MONITORING PERFORMANCE MANAGEMENT ENTERPRISE DEVELOPMENT

 

Стаття містить результати дослідження щодо формування системи моніторингу показників управління розвитком підприємства. Автор поєднує системний підхід до формування структури управління організації з визначенням та подальшим моніторингом ключових показників управління розвитком підприємства з можливістю динамічного реагування на відхилення від нормативних та очікуваних даних; адаптації до змін в ринковому середовищі, запровадження нових технологічних рішень, змін в організації виробництва управління тощо. Системний підхід до управління та чітке розуміння необхідності виміру показників управління розвитком підприємства підтверджує ефективність запропонованого підходу в управлінні сучасного підприємства.

 

Monitoring performance management enterprise development Abstract. The article contains the results of research on the formation of a monitoring system of governance of the enterprise. By combining a systemic approach to building the management structure of the definition and subsequent monitoring key indicators of development management company with the ability to dynamically respond to deviations from the standard and expected data; adapt to changes in the market environment, the introduction of new technologies, changes in production management and more. System approach to management and a clear understanding of the necessity of measuring performance management development company confirms the effectiveness of the proposed approach in the management of modern enterprises.

Definition of strategic management tools, followed by detailed income and expense centers expands the vision of company managers aims and values ​​of the business, makes it possible to form a responsible prompt reaction on changing technology requirements of consumers and suppliers. Analysis of the environment allows to identify indicators of positioning on the market. Analysis of the internal environment reveals opportunities and potential of the company, can articulate the mission and clarify organizational goals. In addition, analysis of the internal environment determines the structure of enterprises and centers of revenues and expenses. These centers will be used for further detail monitoring indicators and synthesis of integrated strategic performance management. The aim of the company varies depending on the life cycle of development. The first phase focuses on increasing cash flow and operating activities. The following steps allow you to form a better targets and their indicators. Formation targets on each stage of the hierarchy of controls are effective. Each level of the hierarchy determines its performance algorithms and their formation. Thus, at the level of operational strategies such indicators are indicators of the quality of goods, technology and management processes, training of staff. Functional assessment strategies can be implemented at the level of departments and cost centers and revenue from accurate calculation and comparison of predicted data. Business strategy defines the performance of individual business lines, their payback and profitability. Corporate strategy most uses quantitative and qualitative indicators, expert evaluation and ranking of corporations or associations of enterprises, clusters in the market, the defined area and more.

Implementing performance monitoring system enterprise management development can be carried out using modern information platforms that allow to visualize the results of measuring performance at each level of the hierarchy of features defined sectors of the company.

At the present stage of economic development, the need for measuring and monitoring performance management development company is one of the determining factors in the dynamic development of the market environment, adapting to change. Management and performance monitoring is one of the significant organizational and managerial factors determining the state of the internal environment. It must be flexible, mobile and promote active development of the company as "a living organization." The system operates at all levels of management hierarchy, actively using mobile and dynamic information technology and visualization strategic management.

 

Ключові слова: системний підхід управління, система управління, показники управління, стратегічне управління, ефективність, управління, функції управління, система моніторингу показників управління розвитком підприємства.

 

Keywords: systemic approach to management, system management, performance management, strategic management, performance management, monitoring system performance management development company.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями.

Тема дослідження щодо побудови системи управління та моніторингу показників розвитку підприємства  є актуальною, оскільки підприємства працюють в умовах непередбаченості глобального ринку, гострої конкуренції, мінливості внутрішнього і зовнішнього середовища, тобто невизначеності. Зміни носять постійний характер. Визначення інструментів стратегічного управління підприємства з подальшою деталізацією за центрами доходів та витрат розширює бачення керівниками підприємств цілей і цінностей бізнесу, створює можливість своєчасній відповідальній реакції підприємства на зміни технологій, вимог споживачів і постачальників.

Стратегія припускає рух від майбутнього до сьогодення; посилюється актуальність стратегічних рішень керівників підприємств. Здатність стратегічного управління, ухвалення стратегічних рішень, аналіз формування конкурентних переваг – необхідна умова успішності, прибутковості підприємства. Але тільки системний підхід до формування системи моніторингу від деталізації за кожним центром прибутку та витрат з чіткими зв’язками зі стратегічними показниками розвитку може привести до успішного планування та реалізації стратегії.

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблем.

Серед багатьох наукових праць щодо стратегічного планування та моніторингу показників управління розвитком підприємства, автором були відокремлені наукові праці, в яких представлено комплексний підхід до формування стратегії, виміру основних цільових показників, їх деталізація та інтеграція, візуалізація у певні терміни шляхом моніторингу для динамічної адаптації системи управління до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі. Так, роботи  Гибсон Дж. Л.[1] , О’Шоннесси Дж/ [2] дозволили сформувати загальну схему побудови стратегії, її виміру та відповідності структурним модулям організації. Відповідно до методології щодо результативної  стратегії [3], автором були проаналізовані еволюційні підходи формування системи показників моніторингу та їх динамічні можливості [4; 5]. Аналіз нових підходів щодо комунікацій дозволив зробити висновок, щодо необхідності запровадження більш активного зворотного зв’язку та динамічних детермінованих подій контролю результативності стратегії [6; 7]. Крім того, необхідно  відмітити доцільність активізації запровадження результативного стратегічного управління  в практиці українських підприємств [8], розвитку ефективних інструментів такого управління, одним з яких є система моніторингу показників розвитку підприємства.

Метою статті є представлення результатів дослідження  системного підходу до побудови системи моніторингу показників управління розвитком підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Стратегічне управління можна розглядати як динамічну сукупність п'яти взаємозв'язаних управлінських питань. Ці процеси логічно витікають один з іншого. Проте існує стійкий зворотній зв'язок і, відповідно зворотний вплив кожного процесу на останнє і на всю їх сукупність. Це є важливою особливістю системи стратегічного управління. Схематично структура стратегічного управління зображена на рис. 1. Аналіз середовища зазвичай вважається початковим процесом стратегічного управління, оскільки він забезпечує базу для визначення місії і цілей фірми і для вироблення стратегій поведінки, що дозволяють фірмі виконати місію і досягти своїх цілей. Аналіз середовища припускає вивчення двох її складових:

- макро-оточення (загальне середовище);

- внутрішнього середовища.

Аналіз макро-оточення включає вивчення впливу таких компонентів середовища, як: стан економіки; правове регулювання і управління; політичні процеси; природне середовище і ресурси; соціальна і культурна суспільства, що становлять; науково-технічний і технологічний розвиток суспільства; інфраструктура тощо. В залежності від ваги впливу на розвиток підприємство визначають основні проекції аналізу макро-оточення. Як правило, це аналіз тих складових зовнішнього оточення, з якими організація знаходиться в безпосередній взаємодії, це: покупці, постачальники, конкуренти, кредитори, акціонери.

Аналіз внутрішнього середовища розкриває ті внутрішні можливості і той потенціал, на який може розраховувати фірма в конкурентній боротьбі в процесі досягнення своїх цілей, а також дозволяє вірніше сформулювати місію і краще з'ясувати цілі організації. Крім того, аналіз внутрішнього середовища чітко пов'язаний зі структурою підприємства та визначенням центрів доходів та витрат, які будуть використані для подальшої деталізації моніторингу показників та синтезу інтегральних стратегічних показників управління.

 

Рис. 1. Структура стратегічного управління

 

Один із багатьох варіантів показників моніторингу управління розвитком підприємства наведено у таблиці 1. Вважається, що фінансові показники відображають результат і це їх недолік в порівнянні з нефінансовими, які є індикаторами майбутніх результатів. Все залежить безпосередньо від змісту самих показників та особливостей розвитку підприємства і галузевої приналежності. В залежності від життєвого циклу розвитку підприємства змінюється і мета підприємства, на першому етапі основна увага приділяється збільшенню грошового потоку та управлінню операційною діяльністю. Із становленням підприємства приходить і розуміння необхідності бачення підприємства в майбутньому, тобто створення стратегії підприємства, є однією з головних цілей. В залежності від вибраного рівня стратегії, визначають і показники моніторингу (Таблиця 2). Кожен з рівнів ієрархії визначає свої показники та алгоритми їх формування. Так, на рівні операційної стратегії такими показниками є показники якості продукції, виконання технологічних та управлінських процесів, кваліфікації персоналу тощо.

 

Таблиця 1.

Ключові показники управління  розвитком підприємства

Елементи діяльності підприємства

Показники

1

2

Фінанси

Рентабельність активів

Обіговість власного капіталу

Дисконтовані вільні грошові потоки

Клієнти

Кількість споживачів

Рівень задоволення потреб клієнтів

Частка клієнтів групи А і В в загальному обороті підприємства (АВС-аналіз за правелом Паретто)

Внутрішне середовище

Рентабельність продажу

Витрати виробництва, логістики

Витрати дистрибуції

Навчання та розвиток

Частка нових продуктів у власному обороті

Стратегії, що є в наявності

Задоволення співробітників

Зниження часу проходження інформації по вертикалі і горизонталі підприємства.

 

Оцінка функціональної стратегії може бути здійснена на рівні підрозділів та центрів витрат і доходів з чітким розрахунком та порівнянням з прогнозованими даними. Бізнес-стратегія визначає показники розвитку окремих напрямів бізнесу, їх окупність та доходність. Корпоративна стратегія найбільше використовує кількісні та якісні показники, експертні оцінки та рейтинг корпорацій або об’єднань підприємств, кластерів в галузі, на ринку, на визначеній території тощо.

Реалізація системи моніторингу показників управління розвитком підприємства може бути здійснена за допомогою сучасних інформаційних платформ, що дозволяють візуалізувати результати виміру показників на кожному рівні ієрархії з визначенням особливостей галузей підприємства.

 

Таблиця 2.

Розробка стратегії за рівнями ієрархії

Рівень

стратегії

Відповідальна особа

Мікропідприємства кожного рівня

Корпоративна стратегія

Керівник вищого рангу, топ-менеджери

Створення і управління господарським високопродуктивним портфелем структурних підрозділів корпорації. Встановлення інвестиційних пріоритетів і напрямків корпоративних ресурсів в найбільш привабливі галузі та сфери діяльності.

Бізнес-стратегія

Генеральні директори/керівники підрозділів

Розроблення заходів, спрямованих на посилення конкурентоспроможності і збереження конкурентних переваг. Формування механізму реагування на зовнішні зміни. Об’єднання стратегічних дій основних функціональних підрозділів.

Функціональна стратегія

Керівники середньої ланки

Дії з підтримки ділової стратегії і досягнення цілей підрозділу. Огляд, перегляд і об’єднання передбачень менеджерів на місцях.

Операційна стратегія

Керівники на місцях

Дії з розв’язання вузькоспеціальних питань, пов’язаних з досягненням цілей підрозділу.

 

Висновки. На сучасному етапі розвитку економіки, необхідність виміру та моніторингу показників управління розвитком підприємства є одним з визначальних факторів динамічного розвитку організації в ринковому середовищі, його адаптації до змін. Це говорить про те, що система управління та моніторингу ключових показників є одним із істотних організаційно-управлінських чинників, що обумовлюють стан внутрішнього середовища підприємств, повинна бути гнучкою, мобільною та забезпечувати активний розвиток підприємства як «живої організації». Найбільш доцільно використовувати системи моніторингу показників розвитку підприємства на всіх рівнях ієрархії управління, активно використовуючи динамічні та мобільні інформаційні технології та засоби візуалізації результатів стратегічного управління.

 

Література.

1. Гибсон Дж. Л. Организации: поведение, структура, процессы / Дж. Л. Гибсон, Д. М. Иванцевич, Д. Х.-мл. Донелли ; пер. с англ. – [Изд. 8-е]. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 662 с.

2. О’Шоннесси Дж. Принципы организации управления фирмой / Дж. О’Шонесси. М. : МТ «Пресс», 1999. 296 с.

3. Коваленко Е. А. Разработка результативной стратегии предприятия. Методология. Визуализация. Аналитика. Показатели / Е. А. Коваленко // Устойчивое социально-экономическое развитие региона : сборник научных статей. – Гродно : Гр ГУ им. Я. Купалы, 2008. – Ч. 1. – С. 238-243.

4. Мейер К. Живая организация / К. Мейер, С. Дэвис. - Москва : Добрая книга, 2007. – 288 с.

5. Тупкало С. Путь к KPI. Бизнес-целевой подход к формированию системы KPI [Электронный ресурс] / С. Тупкало // & ФИНАНСИСТ. - 2012. - № 6. – Режим доступа: http://www.management.com.ua-/strategy/str239.html. - Название с экрана.

6. Хоманс Л. Живая коммуникация: Заметки на полях корпоративной стратегии [Электронный ресурс] / Л. Хоманс // Управление компанией. - 2011. - № 3. - Режим доступа:  http://www.management.com.ua-/strategy/str235.html. - Название с экрана.

7. Вольська О. Стратегії, які працюють [Електронний ресурс]  / О. Вольська. - 2012. - Режим доступу: http://www.management.-com.ua/strategy/str231.html. - Назва з екрану.

8. Юрчак О. В. Сучасний стан розробки стратегій в Україні: Стратегія як проект [Електронний ресурс] / О. В. Юрчак. - 2010. - Ч. 1. - Режим доступу: http://www.management.com.ua/strategy/str197.html. - Назва з екрану.

 

References.

1. Gibson, Dzh. L. (2000), Organizatsii: povedenie, struktura, protsessyi [Organizations: behavior, structure, processes: textbook], INFRA-M, Moskva, Rossyya.

2. O’Shonnessi, Dzh. (1999), Printsipyi organizatsii upravleniya firmoy [Principles of organization management firm], Press, Moskva, Rossyya.

3. Kovalenko, E. A. (2008), “Develop effective business strategy. Methodology. Visualization. Analytics. Indicators“, Ustoychivoye sotsial'no-ekonomicheskoye razvitiye regiona. Chast' 1[Sustainable socio-economic development of the region. Vol.1], Gr GU im. Ja. Kupaly, Belarus, Grodno, pp.238-243.

4. Mejer, K. (2007), Zhivaja organizacija [Live organization], Dobraja kniga, Moscow, Russia.

5. Tupkalo, S. (2012), “The path to the KPI. Business-oriented approach to the formation of  KPI”, & FINANSIST, [Online], vol . 6, available at: http://www.management.com.ua/strategy/str239.html (Accessed 8January  2015).

6. Homans, L. (2011), “Live Communication: Field Notes of corporate strategy”, Upravlenie kompaniej, [Online], vol . 3, available at: http://www.management.com.ua/strategy/str235.html (Accessed 20 March 2015).

7. Vol's'ka, O. (2012), “Strategies that work ”,  available at: http://www.management.com.ua/strategy/str231.html (Accessed 2 March 2015).

8. Yurchak, O. V. (2010), “The current state of development strategies in Ukraine: draft strategy as”, available at: http://www.management.com.ua-/strategy/str197.html (Accessed 21 April 2015).

 

Стаття надійшла до редакції 10.04.2016 р.