EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2016

УДК 338

 

К. А. Андрющенко,

д. е. н., професор кафедри економіки підприємств,

ДВНЗ «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана»

 

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

 

Kateryna Andriushchenko,

Professor of the Enterprise Economic Department

of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (KNEU)

 

DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND INFORMATION SUPPORT FOR THE PROCESS OF DEVELOPING A COMPETITIVE BUSINESS STRATEGY

 

Визначено, що для розробки і реалізації конкурентної стратегії потрібне внесення змін у зміст діяльності підприємства в цій галузі, доповнення набора функцій, засобів управління і призначення компетентних виконавців. Запропоновано процес розробки та реалізації конкурентної стратегії в підприємстві слід доручити відділу маркетингу і збуту. Основними цілями виробничого відділу крім тих, які реалізуються в рамках традиційної планово-координаційної роботи у виробництві і роботи по набору замовлень, має стати участь у визначенні маркетингових цілей в області конкурентної стратегії, що носять стратегічний характер. Спільна діяльність різних підрозділів в рамках розробки конкурентної стратегії обумовлена ​​необхідністю використання інформації не тільки в частині дослідження ринку, що забезпечує даний процес необхідними даними, але і інформації про можливості практичного застосування зібраних даних, що стосуються пропозицій щодо освоєння нових видів продукції, про можливість їх виготовлення на підприємстві. Для цього до процесу розробки конкурентної стратегії, крім виробничого відділу, необхідно залучати співробітників підрозділів, що відповідають за забезпечення виробництва необхідною сировиною і комплектуючими. Інформаційна взаємодія має бути представлено у формі чіткої схеми документообігу, для чого необхідно розробити і впровадити зручні для співробітників форми документації для цифрових і текстових даних. Система документообігу повинна бути логічно вбудована в єдину базу даних підприємства. Це, в свою чергу, обумовлює необхідність застосування інформаційних систем, заснованих на нових інформаційних технологіях.

 

It was determined that the development and implementation of competitive strategies necessary changes to the content of the company in this field, add certain features and management tools designation of competent performers. A process of developing and implementing competitive strategy in the enterprise should instruct the department of marketing and sales. The main objectives of the Production Department than those realized in the traditional planning and coordination work in production and work on a set of orders, should be involved in determining marketing goals in competitive strategies are strategic. Joint activities of various units within the development of competitive strategy due to the need of use not only in terms of market research, providing the process the necessary data, but also information on the practical application of data collected regarding proposals for development of new products, the possibility of making in the enterprise. To do this in the development of competitive strategy, in addition to the production department should involve employees of departments responsible for ensuring the production of the necessary raw materials and components. Information interaction should be presented in the form of a clear scheme document, which must develop and implement a suitable form for employees to digital documents and text data. Document management system must logically be integrated in a single database enterprise. This, in turn, necessitates the use of information systems based on new information technologies.

 

Ключові слова: конкурентна стратегія підприємства, планово-координаційна робота, принципи управління, відділ маркетингу, організаційне  та інформаційне забезпечення процесу.

 

Keywords: competitive enterprise strategy, planning and coordination work, management principles, marketing department, organizational and information support process.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. Для розробки і реалізації конкурентної стратегії потрібне внесення змін у зміст діяльності підприємства в цій галузі, доповнення набора функцій, засобів управління і призначення компетентних виконавців. Це обумовлює вибір найбільш ефективного інструментарію формування конкурентної стратегії з урахуванням конкретних умов, в яких знаходиться підприємство. Успішна розробка конкурентної стратегії на підставі процесного підходу з орієнтацією на принципи маркетингу вимагає реорганізації управління, включає: визначення цілей і завдань відділу підготовки виробництва, що відповідає за розробку конкурентної стратегії; визначення організаційної структури процесу розробки конкурентної стратегії; формування кадрового забезпечення процесу розробки конкурентної стратегії; забезпечення процесу розробки конкурентної стратегії необхідною інформацією; організацію технічного і фінансового забезпечення процесу розробки конкурентної стратегії.

Ефективне організаційне забезпечення процесу розробки конкурентної стратегії передбачає створення добре організованої та високоефективної команди, яка об'єднує в своєму складі фахівців тих областей, які знаходяться в безпосередньому контакті зі споживачами продукції і тих, хто здійснює її проектування і розробку. Основними функціями такої команди повинні стати розробка і контроль за виконанням конкурентної стратегії підприємства.

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. Вагомий науковий внесок щодо формування та реалізації  конкурентної стратегії підприємств, здійснили вітчизняні вчені З.Є. Шершньова, Т.В. Омельяненко, Іванова О.Б., А.П. Наливайко, Н.В. Куденко, Гринів Л.В., Л.С. Кобиляцького, Д.О. Барабась, І. З. Должанський і зарубіжні Ф. Котлер, Г.Л. Азоєв, М. І. Книш І.М. Ліфиц. Проте висвітленню розвитку організаційного та інформаційного забезпечення процесу розробки конкурентної стратегії підприємства приділено недостатньо уваги, що і потребує більш глибокого вивчення.

Метою статті є визначення  на підставі аналізу сучасної економічної літератури ключові елементи впливу на розвиток організаційного та інформаційного забезпечення процесу конкурентної стратегії підприємства, обґрунтовано відповідність конкурентних стратегій та її елементів внутрішнього стратегічного потенціалу підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. З огляду на масштабність діяльності підприємства, реалізація цих функцій повинна вирішуватися в рамках повноцінного відділу маркетингу. Перед відділом маркетингу і збуту повинні бути поставлені наступні основні стратегічні цілі:

- формування торгових марок підприємства;

- формування лояльного ставлення споживачів до підприємства та продукції, що випускається;

- підвищення маркетингової культури персоналу.

Фахівці з маркетингу в підприємстві повинні займатися вирішенням таких завдань, які сприятимуть найбільш ефективному впровадженню заходів конкурентної стратегії, і відповідати загальним цілям підприємства, а також забезпечувати комплексну роботу в усіх напрямках маркетингу, а саме [6]:

- постійний моніторинг ринку і аналіз зовнішнього середовища з метою визначення можливих напрямків розвитку підприємства в перспективі;

- постійний збір, зберігання і обробка даних про покупців з метою виявлення тенденцій розвитку ринку;

- управляти процесами формування і вдосконалення портфеля продукції з урахуванням етапу життєвого циклу кожного товару;

- розробляти ринкові стратегії і плани конкретних дій по просуванню, розподілу і ціноутворення на товари;

- брати участь у формуванні та підтримці на високому рівні іміджу підприємства.

Процес розробки та реалізації конкурентної стратегії в підприємстві слід доручити відділу маркетингу і збуту.

Поряд з цим, більшість маркетингових досліджень, які необхідно проводити в зв'язку зі створенням, просуванням і розвитком торгових марок, доцільно замовляти професійним агентствам.

Хоча це може істотно збільшити витрати підприємства на маркетинг, в подальшому вони, безумовно, окупляться, оскільки спочатку спрямовані на створення нематеріальних активів, які при правильному використанні здатні дати більший ефект, ніж матеріальні активи [4]. У зв'язку з цим підприємству необхідно сформувати відповідний кадровий потенціал, здатний вирішувати зазначені маркетингові задачі.

В даний час в організаційній структурі відділу маркетингу і збуту немає фахівців, зайнятих розробкою маркетингових стратегій. Тому в рамках спроектованої нами нової організаційної структури пропонується створити групи з маркетингових досліджень і стратегічного планування відповідно до рис. 1.

Діяльність такого підрозділу доцільно побудувати по продуктовому принципу. Це пов'язано з тим, що асортимент у підприємства великий, і його можна розділити на окремі товарні групи, по суті, представлені на різних ринках.

Кадрове забезпечення розробки та реалізації конкурентної стратегії передбачає наявність у підприємства висококваліфікованих фахівців в різних областях знань. Необхідна перепідготовка і підвищення кваліфікації для співробітників відділу маркетингу і збуту. До числа сучасних ефективних методів підвищення кваліфікації відносяться тренінги з продажів. Це необхідно, оскільки відповідальність за майбутню реалізацію заходів стратегії пропонується закріпити за маркетинговим підрозділом.

 

Рис 1. Рекомендована організаційна структура відділу маркетингу та збуту на підприємстві

 

Основними цілями виробничого відділу крім тих, які реалізуються в рамках традиційної планово-координаційної роботи у виробництві і роботи по набору замовлень, має стати участь у визначенні маркетингових цілей в області конкурентної стратегії, що носять стратегічний характер. До них відносяться:

- дослідження ринку продукції;

- підготовка пропозицій щодо освоєння нових видів продукції і способів поліпшення існуючих;

- ефективна робота з споживачами і максимальне задоволення їхніх потреб [3].

Фахівці виробничого відділу повинні займатися вирішенням таких завдань, які сприяли б найбільш ефективному впровадженню заходів конкурентної стратегії, і відповідали загальним цілям підприємства, а також забезпечували комплексну роботу в усіх напрямках маркетингу в цій сфері, а саме:

1) досліджувати і аналізувати ті сегменти ринку, на яких представлені основні споживачі продукції підприємства - в рамках реалізації даного завдання співробітникам виробничого відділу необхідно проводити галузевий аналіз, брати участь в оцінці ємності і потенціалу розвитку виробництва і ринку та тощо;

2) проводити комплексний конкурентний аналіз в рамках цього завдання співробітникам виробничого відділу необхідно: відстежувати зміни ринкової частки кожного з основних конкурентів, виявляти причини зміни; відслідковувати нові види продукції, що пропонуються конкурентами, способи і основні напрямки модифікацій існуючого пропозиції; виявляти різноманітність номенклатури продукції; розглядати цінову політику конкурентів і способи просування ними своєї продукції; виявляти і оцінювати їх сильні і слабкі сторони, а на їх основі вибудовувати свої конкурентні переваги;

3) здійснювати аналіз ємності і насичення ринку видами продукції з визначенням стадії їх життєвого циклу, на підставі якого будувати прогнози щодо подальшого попиту на різні види продукції;

4) розробляти і здійснювати в рамках конкурентної стратегії стратегію просування продуктів;

5) по можливості здійснювати індивідуальний підхід до споживачів продукції - в рамках даного завдання співробітникам виробничого відділу необхідно накопичувати, зберігати і обробляти інформацію щодо кожного великого покупця і видів придбаної їм продукції [5, c.68-69].

При цьому, основну роботу в рамках обґрунтування конкурентної стратегії підприємства повинен здійснювати все-таки відділ маркетингу, додатково залучаючи співробітників виробничо-технологічних підрозділів підприємства.

Спільна діяльність різних підрозділів в рамках розробки конкурентної стратегії обумовлена ​​необхідністю використання інформації не тільки в частині дослідження ринку, що забезпечує даний процес необхідними даними, але і інформації про можливості практичного застосування зібраних даних, що стосуються пропозицій щодо освоєння нових видів продукції, про можливість їх виготовлення на підприємстві. Для цього до процесу розробки конкурентної стратегії, крім виробничого відділу, необхідно залучати співробітників підрозділів, що відповідають за забезпечення виробництва необхідною сировиною і комплектуючими. Дані підрозділи, в рамках аналітичної функції, яка реалізується в процесі розробки конкурентної стратегії, повинні здійснювати аналіз і оцінку постачальників сировини і комплектуючих. Види робіт, що здійснюються всіма структурними підрозділами, які беруть участь в розробці конкурентної стратегії підприємства, повинні бути враховані для визначення собівартості випускаються і нових видів продукції, а так само їх ціни і рентабельності [1]. Як правило, цю діяльність здійснює планово-економічний відділ.

Успіх процесу розробки конкурентної стратегії підприємства багато в чому залежить від позиції вищого керівництва. На підприємстві необхідно забезпечити перехід на сучасні принципи управління, які повинні підтримуватись усіма працівниками (таблиця 1).

 

Таблиця 1.

Порівняльні характеристики принципів управління для підприємства

Існуючі принципи управління

Нові принципи управління

Директивне управління

Працівник самостійно визначає шляхи і засоби досягнення поставленої перед ним мети

Робітники стимулюються підвищенням заробітної плати

Задоволеність змістом праці т можливість проявити ініціативу є основними стимулами. Оплата праці - за результат.

Управління здійснюється багато елементною, повільно діючої бюрократичною системою

Управлінська структура складається з мінімального числа ланок

Трудовий процес розділений на максимально можливу кількість простих операцій

Трудовий процес розділений на невелику кількість складних операцій, кожна з яких складається з декількох простих

Рішення приймаються тільки на вищому рівні управління

Рішення приймаються на всіх рівнях управління

У разі необхідності заробітку легко замінити іншим

Працівника цінують і прагнуть підвищувати його кваліфікацію

Інформація передається на верхні рівні управління для прийняття рішень

Всі рівні управління збирають інформацію і використовують її для прийняття рішень

 

Реалізація нових принципів управління підприємством спрямована на активізацію його діяльності, розвиток у співробітників почуття причетності до загальних результатів роботи.

В процесі розробки конкурентної стратегії підприємства великий ризик прийняття неправильних рішень. У зв'язку з цим для зниження рівня ризику і підвищення обґрунтованості прийнятих рішень необхідно організувати забезпечення даного процесу достатньої, достовірної та своєчасної маркетинговою інформацією, т.б. необхідна вичерпна інформація про споживачів, конкурентів та інших факторах як зовнішньої, так і внутрішньої середовища бізнесу [2, C. 206]. Тому важливо сформувати відповідну інформаційну базу, яка включала б у себе дані про стан внутрішнього середовища підприємства, відомості про стан зовнішнього середовища підприємства, канали інформаційної взаємодії виробничого відділу з іншими службами.

Висновок. Інформаційна взаємодія має бути представлено у формі чіткої схеми документообігу, для чого необхідно розробити і впровадити зручні для співробітників форми документації для цифрових і текстових даних. Система документообігу повинна бути логічно вбудована в єдину базу даних підприємства. Це, в свою чергу, обумовлює необхідність застосування інформаційних систем, заснованих на нових інформаційних технологіях.

Разом з тим, інформаційну взаємодію повинно бути відображено не тільки в системі документообігу, а й в організованій командній роботі, яка повинна проводитися в рамках нарад, учасниками яких, крім представників вищезгаданих підрозділів, має стати вище керівництво підприємства. Результати даних робіт повинні певним чином фіксуватися і бути доступними в локальної інформаційної мережі підприємства і в його єдиній базі даних. Це, в свою чергу, обумовлює необхідність застосування інформаційних систем, що базуються на новітніх комп'ютерних технологіях, які забезпечують своєчасне, надійне і ефективну взаємодію персоналу, техніки і джерел інформації.

Для розробки конкурентної стратегії застосовуються різні програмні продукти, завдяки яким досягається гнучкість і якість вирішення завдань планування стратегічних заходів, контроль їх подальшого виконання і ведення звітності, що забезпечує ефективність і своєчасне виконання стратегічних завдань відповідно до встановлених термінів та бюджетом.

 

Список використаних джерел.

1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г.Л.Азоев.– М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 208с.

2. Дяченко Т.А. Теоретико-методичні засади оцінки конкурентного середовища та конкурентної позиції підприємства на ринку / Т. А. Дяченко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга». – 2012. – №4. – С.203-208.

3. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. — 2-е европ. изд. — К.; М; СПб.: Издат. Дом "Вильямс",1998. - 1056 с.

4. Портер М.Е. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / М.Е. Портер; пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський.– К.: Основи, 1997. – 390с.

5. Рубин Ю. Стратегии конкурентного поведения субъектов предпринимательства: поиск рационального выбора / Ю. Рубин // Общество и экономика. – №2. – 2005. – С.65-83.

6. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд ; пер. с англ.– [12-е изд]. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2005. – 928 с.

 

References.

1. Azoev, G.L. (1996), Konkurentsiya: analiz, strategiya i praktika [Competition: analysis, strategy and practice], Tsentr ekonomiki i marketinga, Moscow, Russia.

2. Diachenko, T.A. (2012), "Theoretical-methodical bases of the estimation of a competitive environment and competitive position of the enterprise in the market ",Marketynh i menedzhment innovatsij, vol. 4, pp. 203–208.

3. Kotler, F., Armstrong, G., Sonders, Dzh., Vong, V. (1998), Osnovy marketinga [Fundamentals of Marketing], 2nd ed,  Moscow, Russia.

4. Porter, M.E. (1997), Stratehiia konkurentsii: metodyka analizu haluzej i diial'nosti konkurentiv [The strategy competition: method for analyzing industries andcompetitors' activities], Osnovy, Kyiv, Ukraine.

5. Rubin, Yu. (2005), "Strategy competitive behavior of businesses: the search for a rational choice", Obshhestvo i e'konomika, vol. 2, pp. 65–83.

6. Tompson, A. A. (2005) Strategicheskij menedzhment: koncepcii i situacii dlya analiza [Strategic Management: Concepts and situation analysis], 12th ed, Izdatel'skij dom “Vil'yams”, Moscow, Russia.

 

Стаття надійшла до редакції 06.09.2016 р.