EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2016

УДК 336.225.66

 

С. Б. Єгоричева,

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів та банківської справи,

Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

О. В. Тимошенко,

к. е. н.,  доцент кафедри фінансів та банківської справи,

Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

Д. А. Сергеєв,

Студент-магістр другого року навчання,

Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

 

ВПЛИВ ПІЛЬГ ЗА ПРЯМИМИ ПОДАТКАМИ НА ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ДОХОДІВ В УКРАЇНІ

 

S. B. Yehorycheva,

Doctor of Econ. Sciences, Professor, Head of the Department of Finance and Banking

O. V. Tymoshenko,

Candidate of Econ. Sciences, Associate Professor, Department of Finance and Banking

D. A. Serheiev,

Second- year Master degree student

 

THE IMPACT OF DIRECT TAXES’ BENEFITS ON THE FORMATION OF BUDGET REVENUES IN UKRAINE

 

У статті досліджується практика використання пільг за прямими податками як елементу системи оподаткування, що має безпосередній вплив на формування доходів бюджетів різних рівнів. Розкрито економічну сутність податкової пільги. Досліджено та систематизовано види податкових пільг в розрізі прямих податків. Здійснено аналіз впливу пільг за прямими податками на формування доходів бюджетів в Україні, а також визначено напрями удосконалення системи пільгового прямого оподаткування з метою зменшення втрат бюджетних коштів. Встановлено, що система надання податкових пільг за прямими податками в Україні значною мірою є чинником зменшення бюджетних доходів, а чинна система адміністрування прямих податків не здатна повною мірою унеможливити бюджетні втрати.

 

The article examines the practice of direct tax benefits as a part of the tax system which has a direct impact on the formation of revenues of budgets of different levels. The economic nature of the tax benefits is reveals. The kinds of tax benefits in the context of direct taxes are studied and systematized. The analysis of the impact of benefits on direct taxes on the formation of budgets’ revenues in Ukraine is fulfilled, and the directions for improvement of the preferential direct taxation system to reduce losses of public funds are defined. It was established that the system of tax benefits on direct taxes in Ukraine was largely a factor of reduction of budget revenues, and the current system of administration of direct taxes was not able to fully prevent budget losses.

 

Ключові слова: прямі податки; доходи бюджету; податкова пільга; втрати бюджету; податкові втрати.

 

Keywords: direct taxes; budget revenues; tax benefit; budget losses; tax losses.

 

 

Постановка проблеми. Вплив прямого оподаткування на соціально-економічний розвиток України є одним із найактуальніших питань фінансової науки і практики. При цьому одним з найбільш дискусійних аспектів є доцільність використання пільгового оподаткування. Надання податкових пільг суб’єктам підприємництва та фізичним особам, з одного боку, має значні можливості у стимулюванні їх діяльності, активізації інноваційних процесів, забезпеченні інвестиційної спрямованості виробництва, сприянні  розвитку певних видів економічної діяльності, підтримці соціально незахищених верств населення. З іншого боку, неефективна практика пільгового оподаткування сприяє формуванню значних втрат бюджетних ресурсів держави, що призводить до порушення економічної стабільності, гальмування розвитку економіки та зменшення рівня фінансової безпеки держави. Вищезазначене підтверджує актуальність дослідження впливу пільг за прямими податками на формування доходів бюджетів, а також пошуку напрямів оптимізації пільгового оподаткування в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній науковій літературі приділяється значна увага питанням пільгового оподаткування в Україні та його впливу на формування бюджетних доходів. Ці проблеми знайшли відображення у наукових розробках Білої І. С., Дубовик О. Ю., Колупаєвої І. В, Сибірянської Ю. В., Тімарцева О. Ю., Точиліної І. В., Фільо М. М. та ін.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження впливу пільгового оподаткування за прямими податками на формування бюджетних доходів в Україні.

Виклад основного матеріалу. Вітчизняна система пільгового оподаткування призводить , на нашу думку, до істотного зростання податкових втрат бюджетних ресурсів держави. Більш того, надання податкових пільг в Україні порушує принцип нейтральності та має деструктивний вплив на макроекономічну і фіскальну стабільність.

Загалом, податкова пільга як економічна категорія є дискусійним явищем. Для країн з розвинутою ринковою економікою податкові пільги використовуються, як правило, з метою сприяння розвитку депресивних регіонів. Для країн, що розвиваються, в яких відсутня політична стабільність та має місце низький рівень податкової культури платників, податкові пільги найчастіше є джерелом зловживань, легального уникнення сплати податків, у результаті чого відбувається суттєве зменшення податкових надходжень до бюджетів різних рівнів. В Україні маємо аналогічну ситуацію.

Відповідно до Податкового кодексу України, податковою пільгою є передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності особливостей, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат [1].

Податкові пільги за прямими податками надаються шляхом: а) податкового вирахування (знижки) (для податку на доходи фізичних осіб); б) зменшення податкового зобов’язання після нарахування податку та збору (для податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств); в) встановлення зниженої ставки податку та збору (для податку на прибуток підприємств); г) звільнення від сплати податку та збору (майже для всіх прямих податків) [1].

Починаючи з 1997 р., податкові органи щоквартально формують та затверджують довідник пільг, що передбачені чинним податковим законодавством. В Україні налічується значна кількість податкових пільг, методики обліку яких різнилися протягом років. У 2011-2013 рр. була визначена класифікація податкових пільг відповідно до бюджетних втрат: група А – не призводять до бюджетних втрат; група В – призводять до бюджетних втрат; група Н – переваги в оподаткуванні за економічною суттю не є фінансовою підтримкою платника та група Z  - зменшують надходження. На сьогодні, відповідно до Довідника пільг, залишилось дві їх групи – ті, що є втратами, та ті, що втратами не вважаються.

Зауважимо, що у Податковому кодексі України не вважаються такі види податкових пільг як зменшення (обмеження) бази оподаткування, застосування спрощеної системи оподаткування, збільшення податкового (звітного) періоду, відстрочення й розстрочення сплати податкових зобов’язань, хоча на сторінках цього законодавчого акту мова про них йдеться [1]. Відповідно, вищезазначені пільги не враховані в Довідниках податкових пільг.

У табл. 1 відображено кількість законодавчо встановлених в Україні податкових пільг у розрізі прямих податків.

Цікавим є той факт, що після введення у дію Податкового кодексу України кількість пільг за прямими податками у 2011 році, порівняно із попереднім періодом, зросла на 10,2 %. Ці зміни відбулися за рахунок збільшення кількості пільг за податком на прибуток підприємств та платою за землю, у той час як зменшення кількості пільг за місцевими податками і зборами стало результатом суттєвих змін в системі місцевого оподаткування.

 

Таблиця 1.

Кількість податкових пільг у розрізі видів прямих податків згідно з довідниками пільг (станом на початок року)

Види податків

Роки

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Прямі податки

102

84

117

122

128

141

136

149

149

52

53

у тому числі:

- податок на прибуток підприємств

56

64

64

69

72

86

83

95

95

28

28

-  плата за землю

32

35

41

41

42

49

50

51

51

21

21

-  податок на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

1

- місцеві податки і збори 

7

7

7

7

7

2

2

2

2

2

2

- інші прямі податки

7

6

5

5

7

4

1

1

1

Х

Х

Джерело: [3]

 

Фактично новим Податковим кодексом було скасовано чимало діючих  пільг, але запроваджено ще більше нових. Вищезазначені зміни негативно вплинули на формування бюджетних доходів, збільшивши втрати зведеного бюджету у 2011 р. у 5 разів, порівнюючи з попередніми роками (табл.2).

 

Таблиця 2.

Динаміка втрат зведеного бюджету України внаслідок надання пільг за прямими податками у 2006-2015 роках (млн. грн.)

Роки

Втрати зведеного бюджету України

у тому числі за рахунок пільг з:

податку на прибуток підприємств

плати за землю

місцевих податків і зборів

інших податків і зборів

2006

1044,7

740,4

219,7

3,6

81,0

2007

1508,0

1056,3

360,0

4,2

87,5

2008

2277,3

1674,9

484,1

4,3

114,0

2009

2681,3

1995,6

594,8

6,3

84,6

2010

3086,9

2097,5

886,7

9,1

93,6

2011

15665,7

15409,6

255,2

0,0

0,9

2012

15468,1

15108,8

359,2

0,0

0,1

2013

6204,4

5533,2

671,1

0,0

0,1

2014

5277,8

4623,0

654,8

0,0

0,1

2015

6033,9

5286,1

747,7

0,0

0,1

Джерело: складено на основі даних [3]

 

Наступним переломним моментом у практиці пільгового оподаткування за прямими податками, зокрема, зменшення кількості пільг майже в три рази, став 2015 р. – період кардинальних змін бюджетно-податкового законодавства України.

Дослідження структури податкових пільг підтверджує дискусійність питання пільгового  оподаткування. Зауважимо, що зростання кількості наданих пільг не завжди має негативні наслідки щодо формування доходів бюджетів. Так, при збільшенні кількості пільг за прямими податками на початок 2013 року (табл. 1), частка тих, що призводять до втрат бюджету, зменшилась в 1,5 рази (рис. 1). Тому втрати зведеного бюджету від надання пільг у зазначеному періоді скоротилися в 2,5 рази (табл. 2).

 

Рис. 1. Динаміка структури пільг за прямими податками за 2006-2016 роки (станом на початок року)

Джерело: складено на основі даних [3]

 

Виявлені тенденції впливу пільгового оподаткування за прямими податками на формування бюджетних доходів підтверджують значення показників, що представлені на рис. 2.

 

Рис. 2. Співвідношення втрат від надання пільг за прямими податками й обсягу ВВП,

доходів зведеного бюджету України та надходження прямих податків впродовж 2006-2015 рр.

Джерело: складено на основі даних [3]

 

Отже, процес забезпечення формування доходів бюджету залежить не від кількості наданих пільг, а від їх змістовного складу. Кардинальні зміни бюджетно-податкового законодавства України 2015 року хоча і підвищили ефективність пільгового оподаткування за прямими податками та сприяли зменшенню втрат бюджетних доходів, проте ще не забезпечили досягнення рівня показників розвитку держави докризового періоду.

Зазначене актуалізує необхідність виявлення проблемних питань системи пільгового прямого оподаткування та перегляду їх кількісного та якісного складу для перетворення на ефективний інструмент фіскальної політики держави.

Доречно відмітити, що певні податкові пільги в Україні неправомірно застосовуються для легальної мінімізації податкового навантаження. Так, зокрема, значна кількість суб’єктів підприємництва фіктивно використовує працю інвалідів з метою зменшення суми податку на прибуток підприємств.

Варто зазначити, що на сьогодні у державі не створено цілісної та ефективної системи державного контролю за діючими податковими пільгами, відсутня методика оцінки державними органами, що ініціюють запровадження пільг, ефективності їх надання з метою контролю втрат і переваг кожної пільги.

Цікавим є те, що 96-99% втрат бюджетних доходів від надання пільг за податком на прибуток підприємств забезпечується підприємствами паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) [4], які складають лише 0,6% кількості підприємств України [5]. При цьому, реального покращення фінансово-господарського стану тих підприємств, які мали податкові пільги, не відбулося. Зростання витрат зазначених підприємств випереджало збільшення доходів, що призвело до загального зниження прибутковості таких пільговиків, а в окремих випадках – виникнення збитків. Лише третина підприємств ПЕК, які мали податкові пільги, за останні роки збільшила прибуток [5]. Отже, мета запровадження пільг за податком на прибуток для підприємств ПЕК не була досягнута. На нашу думку, суб’єктам підприємництва слід дбати про дотримання принципу самостійності у формуванні власних інвестиційних ресурсів, а не розраховувати виключно на державну допомогу та ще й мати від цього додаткову вигоду.

Слід зауважити, що нормами Податкового кодексу України не встановлено відповідальності платників податків за несвоєчасно подані або подані з помилками звіти про суми податкових пільг. Це упущення в законодавстві України призводить до викривлення інформації щодо фактичних сум пільг і кількості пільговиків, а також до додаткових втрат бюджету. Так, за результатами перевірки підприємств ПЕК, сума недоотриманого податку на прибуток в результаті подання недостовірних даних у вищезазначеній звітності  на 25,6 % перевищує сплачений ними обсяг податку [6].

Таким чином, режим пільгового оподаткування в Україні не характеризується прозорістю, виступає конкурентною перевагою для окремих суб’єктів, порушуючи тим самим основні принципи оподаткування (нейтральності, справедливості, ефективності).

Висновки. Таким чином, враховуючи, що одним із наслідків пільгового оподаткування є втрати бюджету, а, відтак, недофінансовані статті його витрат, вважаємо справедливим висновок, який був зроблений Світовим банком для  економіки України ще у 2003 році щодо повної ліквідації податкових пільг [7]. Проте розуміючи, що досягнення повної ліквідації податкових пільг має бути процесом поступовим, вважаємо за доцільне: підвищити ефективність пільгового оподаткування за прямими податками за рахунок скасування тих пільг, що призводять до значних втрат бюджетних доходів; розробити методику оцінки ефективності та доцільності надання податкових пільг, зокрема, за прямими податками; запровадити контроль за напрямами використання додаткових доходів суб'єктами  господарювання-пільговиками; внести зміни до чинного податкового законодавства щодо встановлення відповідальності  платників податків за подання звітності про суми податкових пільг з недостовірними даними або з помилками; передбачити обов’язкове надання до контролюючих органів суб’єктами господарювання, що мають право на отримання пільг, документів, що підтверджували б правомірність застосування тієї чи іншої пільги.

 

Література.

1. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI; станом на 13.01.2016 р. / Законодавство України : [веб-сайт Верховної Ради України]. – Текст. дані. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. – Назва з екрана.

2. Масюченко Є. А. Податкові пільги як інструмент податкового регулювання / Є. А. Масюченко // Культура народов Причерноморья. - 2014. - № 266. - С. 10-13.

3. Офіційний веб-сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/.– Назва з екрану.

4. Офіційний веб-сайт Рахункової палати України [Електронний ресурс]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу : www.ac-rada.gov.ua.– Назва з екрану.

5. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.– Назва з екрану.

6. Звіт про результати перевірки обґрунтованості надання та законності застосування пільг з податку на прибуток підприємствами паливно-енергетичного комплексу [Електронний ресурс]: постанова колегії Рахункової палати України від 22 черв. 2015 р. № 11-4 : [веб-сайт Рахункової палати України]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу :  www.ac-rada.gov.ua/. – Назва з екрану.

7. Україна: Податкова політика та адміністрування податків [Текст] : Звіт № 26221-UA / Департамент України, Білорусі та Молдови, Управління зменшення бідності й економічного менеджменту. - К. : Видавничий дім "Козаки", 2003. - 128 с. - (Документ Світового банку).

 

References.

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Tax Code of Ukraine”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 24 August 2016).

2. Masyuchenko, E. A. (2014), Tax benefits as a tool of fiscal management, Kul'tura narodov Prychernomor'ia, vol. 266, pp. 10-13.

3. State Fiscal Service of Ukraine (2016), The official website of the State Fiscal Service of Ukraine, available at: http://sfs.gov.ua (Accessed 22 August 2016).

4. Accounting Chamber of Ukraine (2016), The official website of the Accounting Chamber of Ukraine, available at: www.ac-rada.gov.ua (Accessed 25 August 2016).

5. State Statistics Service of Ukraine (2016), The official website of the State Statistics Service of Ukraine, available at: www.ukrstat.gov.ua (Accessed 25 August 2016).

6. Rakhunkova palata Ukrainy (2015), “Report on the audit results of validity of the providing and legality of the use of income tax benefits by the Energy Sector enterprises, available at: www.ac-rada.gov.ua (Accessed 23 August 2016).

7. Department of Ukraine, Belarus and Moldova. Office of Poverty Reduction and Economic Management. (2003), Ukraina: Podatkova polityka ta administruvannia podatkiv [report № 26221-UA], Кyiv, 128 p. (The document of World Bank).

 

Стаття надійшла до редакції 06.09.2016 р.