EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2016

УДК 330.322

 

О. М. Лендєл,

аспірант кафедри фінансів,

Мукачівський державний університет, м. Мукачево

 

іноземні інвестиції як фактор розвитку економіки держави

 

O. Lendiel,

PhD student, Mukachevo State University, Mukachevo

 

FOREIGN INVESTMENT AS A FACTOR OF THE COUNTRY'S ECONOMIC DEVELOPMENT

 

В статті розглянуто іноземні інвестиції як один з важливих факторів розвитку економіки країни. Визначено пріоритетні сфери діяльності для залучення інвестицій, що мають найбільший потенціал розвитку в майбутньому. Проаналізовано стан залучення іноземних інвестицій в Україну за 2001-2016 роки. Запропоновано заходи щодо покращення інвестиційного іміджу держави. Систематизовано фактори, що формують інвестиційний клімат. Для вирішення поставлених завдань у статті використано наступні методи наукових досліджень: аналізу та синтезу, системного підходу, систематизації та узагальнення. Теоретичну та методологічну основу даного наукового дослідження складають економічні праці вітчизняних та закордонних авторів. Результати дослідження відображені на 3 рисунках. Основними завданнями для подальших досліджень у сфері залучення іноземних інвестицій є питання вдосконалення нормативно-правової бази та створення механізму страхування ризиків для іноземних інвесторів.

 

Foreign investment as an important factor of the country's economic development has been considered in the article. Priority areas for investment with the most growth potential in the future have been defined. The condition of foreign investment in Ukraine for 2001-2016 years has been analyzed. Some measures to improve the investment image of the country are proposed. Main factors that form the investment climate have been systematized. The following general scientific methods have been used in the article: analysis and synthesis, system approach, systematization and generalization. Main economic works of national and foreign authors formed the theoretical and methodological basis of this research. The research results are depicted in figures. Further research questions in the area of foreign investment are to improve the legislative framework and a mechanism of risk insurance for foreign investors.

 

Ключові слова: іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, економіка, економічне зростання, розвиток, зовнішньоекономічна діяльність.

 

Keywords: foreign investment, investment climate, economy, economic growth, development, foreign trade activity.

 

 

Постановка проблеми. Іноземні інвестиції виступають як один з найважливіших факторів розвитку економіки держави. Впродовж останніх років роль іноземних інвестицій у економіці України набуває ще більшого значення, адже наша держава проходить через стадію реформування економічних процесів на шляху до міжнародної інтеграції в європейський економічний простір. У сучасних умовах залучення іноземних інвестицій є одним з основних кроків щодо забезпечення умов виходу з кризи, зростання фінансово-економічних показників, залучення новітніх технологій та забезпечення структурних зрушень в народному господарстві. На цьому шляху виникають певні проблеми, зокрема у сфері законодавства, що не дозволяють у повній мірі забезпечити ефективні умови для здійснення зовнішньоекономічної інвестиційної діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сьогоднішній день питання залучення іноземних інвестицій та певних проблем, що з цим пов’язані, досліджуються багатьма науковцями, такими як: В. А. Худавердієва, В. Г. Федоренко, Д. Е. Федорчук, О. О. Сухий, Ю. І. Спекторов, А. В. Мерзляк, С. В. Захарін та ін. [6; 8; 9-11]. У наукових працях запропоновано стратегії залучення іноземних інвестицій в економіку України в умовах ринкової трансформації, визначено механізми державного управління іноземними інвестиціями, основні напрями покращення здійснення інвестиційної діяльності. Та все ж, враховуючи постійні зміни в економічній та політичній системі країни, деякі питання досі залишаються актуальними та недостатньо дослідженими.

Метою статті є дослідження та аналіз залучення іноземних інвестицій в економіку України, визначення основних сфер щодо подальшого впровадження інвестицій та формулювання власного бачення основних факторів, які впливають на інвестиційний клімат держави, а також напрями щодо його покращення.

Результати досліджень. Інвестиційна діяльність є одним з рушійних факторів економічного розвитку держави. Залучення інвестицій в окремі сектори (галузі) економіки являється пріоритетним завданням для країни, адже наслідком інвестиційної діяльності є чимало позитивних ефектів, в тому числі і соціальних.

Підвищення економічного рівня держави багато в чому залежить від залучення іноземних інвестицій, адже їх вплив поширюється на стан національного виробництва, рівень технологічного розвитку країни, рівень та темпи структурної перебудови всієї економіки.

Іноземні інвестиції, зазвичай, здійснюються в країни з відкритою економікою, де в наявності є кваліфікована робоча сила та відкритий простір для економічного зростання.

Щодо визначення самого терміну, то іноземні інвестиції відповідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування» [1] трактують як «всі види цінностей, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти підприємницької та іншої діяльності з метою отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту. Іноземні інвестиції можуть здійснюватись у вигляді валютних або майнових цінностей, акцій, облігацій та інших цінних паперів, прав інтелектуальної власності».

В. Г. Федоренко [9] поділяє іноземні інвестиції на прямі, портфельні та реальні. Прямими іноземними інвестиціями вважаються капіталовкладення в реальні активи в інших країнах, в управлінні якими безпосередньо бере участь сам інвестор, при цьому кількість контрольованих акцій не повинна бути меншою за 25%. Портфельними інвестиціями є невеликі капітальні вкладення в акції закордонних підприємств, що не дають права на управління ними, а також вкладення в цінні папери іноземної держави та міжнародних валютно-фінансових організацій. Реальними іноземними інвестиціями вважаються вкладення в землю. нерухомість, виробниче обладнання, витрати оборотного капіталу.

Та іноземні інвестиції здійснюються не лише у формі капіталовкладень, все частіше вони включають в себе прогресивні виробничі, інформаційні технології та сучасні методи управління.

Іноземні інвестиції можуть здійснюватись у різних формах - відкриття дочірнього або асоційованого підприємства, купівлі контрольного пакету акцій вже існуючого підприємства, шляхом злиття компаній або створення спільного підприємства на території іншої держави, придбання прав на користування землею чи іншими природними ресурсами, у формі надання позик та кредитів.

Діяльність у сфері іноземного інвестування в Україні регулюється такими нормативними актами: Закон України «Про режим іноземного інвестування», «Про інвестиційну діяльність», «Про захист іноземних інвестицій на Україні», «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України» та ін.

Враховуючи недовершене українське законодавство, інвестиційна зовнішньоекономічна діяльність стикається з безліччю перепон, що перешкоджають більш ефективному залученню іноземних інвестицій в Україну.

Уряд підтримує залучення іноземних інвестицій в економіку держави, та все ж для закордонних інвесторів існує чимало труднощів на шляху інвестування в економіку України. Завданням інвестиційної політики держави є регулювання інвестиційної діяльності, зокрема фінансове. В систему фінансового регулювання входять суб’єкти бюджетної, соціальної, податкової, митної, зовнішньоекономічної сфери, тобто державні правові органи, що визначають засади здійснення інвестиційної зовнішньоекономічної діяльності в межах країни.

Головною проблемою інвестування на сьогодні є скорочення попиту на продукцію, що виготовляться. Це спричинено як низькою платоспроможністю населення на внутрішньому ринку, так і зниженням експортних цін на світових товарних біржах. Основні ризики капіталовкладень заключаються також в певних інституційних умовах, як: політична та економічна нестабільність, корупція на державному та побутовому рівні, неефективне державне управління, недосконала організаційно-правова база. Це все впливає на перспективу залучення інвестицій в країну загалом та в регіони зокрема.

Протягом останніх років платоспроможність населення значно погіршилась, це сприяло скороченню споживчої активності більшості підприємств, адже майже всі вони орієнтовані саме на внутрішній ринок. Але окремі підприємства, що спеціалізуються на виробництві певних груп товарів (фармацевтична, текстильна галузі), внаслідок падіння ринку та здорожчання імпорту та за умови залучення іноземних інвестицій, мають хороші перспективи для розвитку саме в Україні.

Сьогодні Україна продовжує залучати нові джерела іноземних інвестицій, що забезпечують розвиток окремих галузей промисловості та створення нових, інноваційних  індустрій, що дозволить покращити економічний стан держави в майбутньому.

Американська торговельна палата [4] опублікувала щорічний звіт щодо інвестиційної привабливості України та визначила перелік сфер (Рис.1), що належать до найбільш перспективних та регульованих для залучення інвестицій, а також основні ризики, що їх стримують. Це, насамперед, низькі темпи реформ, недостатній захист прав іноземних інвесторів в Україні, недосконалість законодавчої бази, корупція.

 

 

Рис. 1. Сектори економіки України, що мають найбільший потенціал розвитку [4]

 

Для потенційних інвесторів першочерговим у здійсненні рішення щодо інвестиційних вкладів є захист власних інтересів, належна підтримка з боку держави, а також мінімізація ризиків – фінансових, політичних, правових, екологічних та ін.

1 травня 2016 року в Україні набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» [2], в якому зазначається, що кожен акціонер, якому належить мінімум 10% акцій, бере участь в ухваленні рішення щодо стратегії захисту інтересів товариства. Цим документом передбачається врахування інтересів власників навіть невеликих пакетів акцій та суттєве посилення відповідальності керуючих компаній. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються скасування обов'язковості державної реєстрації іноземних інвестицій» [3] скасовується обов’язкова реєстрація останніх, що повинно значно спростити діяльність іноземних інвесторів на території України, враховуючи адміністративні та бюрократичні бар’єри, що стояли на шляху ефективного здійснення інвестиційної діяльності.

Також Кабінет міністрів України у вересні 2016 року планує відкрити центр сприяння інвестицій за фінансової підтримки фонду Western NIS Enterprise Fund, створеного ще в 1994 році американським урядом. Все це повинно позитивно вплинути на інвестиційну активність в країні.

Немалу роль у залученні іноземного капіталу відіграє також інвестиційний клімат держави, тобто сукупність певних факторів (політичних, соціально-економічних, організаційно-правових тощо), що є характерними саме для цієї країни та впливають на інвестиційну діяльність. Основні фактори, що формують інвестиційний клімат, наведено на Рис.2.

 

Рис. 2. Фактори, що формують інвестиційний клімат держави

Джерело: сформовано автором

 

Можемо зазначити, що на сьогодні Україна є інвестиційно привабливою з точки зору доступу до ресурсів та ринків збуту. Наявність дешевої робочої сили та не досить освоєний внутрішній ринок сприяє залученню все більшої кількості іноземних інвестицій. Враховуючи ці фактори, доцільним є проведення аналізу динаміки залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України за останнє десятиліття (Рис.3).

 

Рис. 3. Обсяги надходження ПІІ в економіку України за період 2001-2016 рр. (станом на 1 січня), млн. дол. США. [5]

 

Найбільше іноземного капіталу до економіки України надійшло від наступних країн: Кіпр (25,6%), Нідерланди (13,4%), Німеччина (12,7%), Російська Федерація (7,7%), Австрія (5,7%), Велика Британія (4,6%), Віргінські Острови (4%), Франція (3,6%), Швейцарія (3,4%), Італія (2,2%), Польща (1,8%), США (1,5%), Угорщина (1,4%), Беліз (1,2%), інші країни (11,2%) [5].

Спад в інвестиціях, починаючи з 2015 року,  позначився на більшості секторів економіки, адже нестабільна економічна та політична ситуація, що склалася на сьогодні, дещо ускладнює інвестиційну діяльність як в країні, так і за її межами.

Але, не зважаючи на гальмівні фактори, в країні регулярно проводяться заходи щодо покращення інвестиційного іміджу – інвестиційні форуми за участю потенційних іноземних інвесторів, презентація країни або певних її регіонів на міжнародних інвестиційних виставках, участь у конференціях, ярмарках, семінарах, поширення актуальної інформації у ЗМІ та через мережу Інтернет тощо.

Серед основних переваг, що досягаються завдяки залученню іноземних інвестицій, можна віднести наступні:

- вливання додаткових фінансових ресурсів в економіку країни;

- збільшення надходжень до бюджету за рахунок податків;

- впровадження сучасних методів менеджменту (управління);

- новітні виробничі технології, устаткування;

- посилення конкуренції на внутрішньому ринку;

- створення нових робочих місць та підвищення кваліфікації кадрів з урахуванням іноземного досвіду;

- пришвидшення процесу інтеграції України в міжнародний економічний простір.

До пріоритетних напрямів у сфері інвестиційної зовнішньоекономічної діяльності можна віднести, в першу чергу, вдосконалення законодавства та створення єдиної системи обслуговування іноземного капіталу, що дозволить застрахувати його від політичних та комерційних ризиків.

Висновки

На основі проведеного дослідження можемо зазначити, що питання залучення іноземних інвестицій  займає окреме місце  у системі факторів економічного зростання держави. Для оптимального використання іноземного капіталу необхідно, в першу чергу, створити належні умови для діяльності іноземних інвесторів. Це стосується як вдосконалення нормативно-правової бази, так і впровадження механізму страхування ризиків, що в сучасних умовах є питанням надзвичайно актуальним. Інвестиції, а надто іноземні, є основою для розбудови економіки держави та покращення рівня та якості життя населення, як наслідок. Адже від ефективного здійснення інвестиційної політики залежить не тільки стан та масштаби виробництва, впровадження інновацій, досягнень науково-технічного прогресу, але й вирішення певних соціальних та екологічних проблем.

 

Література.

1. Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 р. // Закон України. // — 1997. — Т. 10. — С 111-118.

2. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" // Відомості Верховної Ради (ВВР) // - 2015 - № 25  - ст.188.

3. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної реєстрації іноземних інвестицій" № 1390-VIII від 31 травня 2016 р. - Київ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1390-19

4. Американська торговельна палата в Україні. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.chamber.ua/uk.

5. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

6. Мерзляк  А. В. Механізми  державного  управління  іноземними  інвестиціями: регіональний аспект: Монографія / А. В. Мерзляк / Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. - К.: УАДУ, 2002. - 299 с.

7. Національний Банк України. Офіційне інтернет-представництво. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=29318281.

8. Сухий О. О. Іноземне інвестування в умовах ринкової трансформації економіки України / О. О. Сухий / Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.01.01 / Львів, нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2004. - 21 с.

9. Федоренко В.Г. Інвестування: підручник / В.Г. Федоренко / [ 2-ге вид., перероб і доп. ]. – К. : Алерта, 2008. – 448 с.

10. Федорчук Д. Е. Режим прямого іноземного інвестування (порівняльно-правове дослідження) / Д. Е. Федорчук / Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук. 12.00.04 / НАН України Ін-т економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2003. - 19 с.

11. Худавердієва В. А. Стратегія залучення іноземних інвестицій у економіку України / В. А. Худавердієва / - Фінанси України. – 2010. – №. 6. – С. 62-71.

 

References.

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine “On the regime of foreign investment”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 12 September 2016).

2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law “On introduction of amendments into some legislative acts of Ukraine as to protection of investors’ rights”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/289-19 (Accessed 12 September 2016).

3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine “On abolition of mandatory state registration of foreign investment, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1390-19 (Accessed 8 September 2016).

4. American Chamber of Commerce in Ukraine. Official site. Available at: http://www.chamber.ua/uk (Accessed 11 September 2016).

5. State Statistics Service of Ukraine. Official site. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 19 August 2016).

6. Merzliak  A. V. (2002) Mekhanizmy  derzhavnoho  upravlinnia  inozemnymy  investytsiiamy: rehional'nyj aspect [ The mechanisms of public administration of foreign investments: regional aspect], UADU, Kyiv, Ukraine.

7. National Bank of Ukraine. Official website. Available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=29318281 (Accessed 13 September 2016).

8. Sukhyj O. O. (2004) “Inozemne investuvannia v umovakh rynkovoi transformatsii ekonomiky Ukrainy” [Foreign investment in a transformational market economy of Ukraine], Ph.D. Thesis, National University of Ivan Franco, Lviv, Ukraine.

9. Fedorenko V.H. (2008) Investuvannia: pidruchnyk [Investment: textbook], 2-nd ed, Alerta, Kyiv, Ukraine.

10. Fedorchuk D. E. (2003) Direct foreign investment (comparative legal study), Ph.D. Thesis, National Academy of Science, Donets'k, Ukraine.

11. Khudaverdiieva V. A. “The strategy of attracting foreign investment in the economy of Ukraine”, Finansy Ukrainy, vol. 6.

 

Стаття надійшла до редакції 13.09.2016 р.