EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2013

УДК 338

 

П. В. Воронжак,

асистент кафедри обліку, аналізу і аудиту,

Одеський національний політехнічний університет

 

Типологія організаційно-економічного інструментарію стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства

 

P. V. Voronzak,

Assistant, department of аccounting, analysis and audit

Odessa National Polytechnic University, Odessa

 

TYPOLOGY OF ORGANIZATIONAL STRATEGY INNOVATIVE TOOLS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT INDUSTRIAL ENTERPRISES

 

У статті обґрунтовано змістовність та типологію організаційно-економічного інструментарію стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства, запропоновано  класифікацію, що має покрокову прив’язка до життєвого циклу стратегії інноваційного розвитку, та її ознаки. Надано характеристику основних аналітичних інструментів, застосовних на різних кроках життєвого циклу стратегії інноваційного розвитку.

 

In the article the pithiness and typology of organizational and economic tools strategy of innovative development of industrial enterprises classification, which has incremental binding to the life cycle of innovation development strategy and its features. Contained description of the main analytical tools applicable in different steps of the life cycle strategy of innovative development.

 

Ключові слова: промислове підприємство, інноваційний розвиток, стратегія, організаційно-економічний інструментарій, типологія, класифікація, ознаки.

 

Keywords: industrial enterprise, innovative development, strategy, organizational and economic tools, typology, classification, characteristics.

 

 

Постановка проблеми. Формування механізму стратегічного інноваційного розвитку потребує розуміння особливостей інноваційної стратегії, системи чинників, що на неї впливають, її місця і ролі у загальній стратегії підприємства. Тому на теоретико-прикладному рівні виникають два питання, що потребують поглибленого дослідження. Це – визначення: а) завдань і напрямів застосування управлінського інструментарію стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства, його складу; б) особливостей організаційно-економічного інструментарію стратегії інноваційного розвитку та його прикладна змістовна характеристика.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений аналіз наукових першоджерел та досліджень останніх років, зокрема [1-19], на предмет складу організаційно-економічного інструментарію стратегії інноваційного розвитку та змістової характеристики його особливостей, встановив, що переважна більшість авторів достатньо глибоко висвітлює управлінські інструменти інноваційного розвитку макро-, мезо- та мікро- рівня. Хоча автори обґрунтовують чи згадують про наявність управлінських інструментів стратегічного характеру, застосовних для управління інноваційним процесом, інноваційним розвитком або інноваційною діяльністю підприємства, така дефініція як «організаційно-економічний інструментарій або організаційно-економічні інструменти стратегії інноваційного розвитку» в теоретичному базисі стратегічного планування інноваційного розвитку відсутня. Це відмічають і інші дослідники [13, 16]. Останнім часом увага приділяється дослідженням інноваційного механізму, його складових та напрямків розвитку, а більшість авторів пов’язує управлінський вплив стратегії з етапами її реалізації, стратегічного планування або стратегічного управління, їх змістовністю та заходами.

Водночас слід відзначити відсутність в існуючому науковому доробку теоретичного базису організаційно-економічного інструментарію стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства,зокрема визначення його сутності та класифікаційних ознак, що обумовлює нагальну потребу в здійсненні наукового пошуку у визначеному напрямі.

Постановка завдання. Внаслідок того, що дефініція «організаційно-економічний інструментарій стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства» авторами не застосовується, класифікація або типологія відповідного явища у джерелах відсутня. Проте для теорії та практики управління вона надзвичайно потрібна, тому метою статті є обґрунтування змісту та типології організаційно-економічного інструментарію стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства, розроблення їх класифікації.

Виклад основного матеріалу. Враховуючи наведене, було оглянуті тотожні, близькі за змістом або споріднені дефініції, до яких нами віднесено такі найбільш типові: інструменти стратегічного управління, групи інноваційних механізмів, інструментами управлінського впливу та організаційно-економічні важелі. Їх вивчення довело, що  потрібна класифікація організаційно-економічного інструментарію стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства, що дозволятиме обирати інструменти постадійно, тобто на кожній стадії життєвого циклу стратегії інноваційного розвитку підприємства, який представляє тринадцять кроків, що змістовно конкретизовано у такий спосіб:

- крок 1: визначення періоду розроблення стратегії та горизонту її дії;

- крок 2: аналізування чинників зовнішнього середовища, визначення та аналізування стратегоутворюючих чинників;

- крок 3: аналізування сильних і слабких сторін підприємства, що визначає особливості його інноваційного розвитку;

- крок 4: комплексна оцінка стратегічної інноваційної позиції підприємства, інноваційного потенціалу та його складових;

- крок 5: визначення цілей інноваційного розвитку;

- крок 6: обґрунтування та вибору напрямку інноваційного розвитку для кожної з трьох підсистем: науково-технічні дослідження, виробництво, управління;

- крок 7: вибір стратегії інноваційного розвитку;

- крок 8: розроблення цільових стратегічних нормативів та індикаторів інноваційного розвитку;

- крок 9: прийняття основних стратегічних рішень стосовно: зростання інноваційного потенціалу, інноваційної політики, інноваційної інфраструктури, інноваційної культури;

- крок 10: вибір організаційно-економічного інструментарію стратегії;

- крок 11: оцінювання розробленої стратегії інноваційного розвитку, її інструментарію;

- крок 12: забезпечення реалізації стратегії інноваційного розвитку: розробка інноваційної політики підприємства;

- крок 13: контролювання процесу реалізації стратегії інноваційного розвитку, досягнення інноваційних цілей та стратегічних намірів;

- крок 14: коригування стратегії. Можлива ітерація на кроки 1-13.

Відтак, на підставі критичного аналізу наукових джерел пропонується така класифікація організаційно-економічного інструментарію стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства (табл.1).

Її переваги:

- покрокова прив’язка до життєвого циклу стратегії інноваційного розвитку;

- зручність подальшого використання для вибору певних інструментів;

- поєднання загально-теоретичних ознак класифікації для поглиблення розуміння змістовності інструментарію  з практичними, призначеними для спрощення користування організаційно-економічного інструментарію стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства.

Загальнотеоретичні ознаки та ознаки в практичній площині доповнюють одна одну, поглиблюючи змістовну характеристику організаційно-економічного інструментарію та надаючи керівництву підприємств можливості вибору потрібного інструмента.

Серед організаційно-економічних інструментів важливу роль грають аналітичні інструменти, оскільки вони забезпечують обґрунтованість управлінських рішень у стратегії інноваційного розвитку на всіх етапах її життєвого циклу – з першого по останній крок. Характеристику основних аналітичних інструментів, застосовних на різних кроках життєвого циклу стратегії інноваційного розвитку, висвітлює табл. 2.

Серед наведених інструментів є такі, що є традиційно поширеними або активно розвиваються останнім часом. Деякі з них:

- SWOT-аналіз та SNW-аналіз, призначені для ідентифікації можливостей і загроз, сильних і слабких сторін об’єкту. SNW-аналіз застосовний для виявлення потенційних ризиків і діагностики стану підприємства;

- PEST-аналіз для поглибленого аналізу чинників зовнішнього середовища;

- конкурентний аналіз за Портером надає детальну інформацію про ринкову ситуацію, галузеві бар’єри входу-виходу, очікувані дії і витрати конкурентів на просування, схильність споживачів до товарів-замінників, їх чутливість до рівня цін, потенційних постачальників тощо;

- оцінка інноваційних проектів передбачає довгострокове бюджетування, моніторинг і прогнозування інноваційних витрат;

- стратегічний аналіз негативних та позитивних зовнішніх та внутрішніх чинників, що оцінює майбутні можливості;

- аналіз матриці Бостонської консалтингової групи (BКG) у поєднанні з аналізом життєвого циклу товарів поглиблено оцінює товарний асортимент підприємства та відповідні інноваційні проекти;

- бенчмаркінг порівнює параметри підприємства та встановлює негативні відхилення: а) показників діяльності власних підрозділів; б) продукції, виробничих процесів підприємства з конкурентами; в) процесів, функцій, методів й технологій в порівнянні з іншими підприємствами;

- GAP-аналіз екстраполює тренди за цільовими параметрами, реальними даними підприємства та головного конкурента, прогнозує тенденції;

- аналіз потенціалу підприємства (МРС) оцінює фактичний потенціал підприємства і визначає програшні позиції, де лідери його випереджають;

- пошук «вузьких місць» – інструмент внутрішньої діагностики, що шукає ресурс, потужність (пропускна здатність), меншу за потребу для здійснення інноваційної діяльності або інноваційного проекту, інноваційного розвитку;

- дорожня або стратегічна карта призначена для візуалізації стратегії, зв’язку стратегічних цілей, тактичних рішень та бізнес-функцій у часі. Її застосування забезпечує графічне представлення іс­нуючих технологій, продуктів і ринків в даний час і їх формування та розвиток у майбутньому, допомагаю­чи планувати та об’єднувати стратегію розвитку з цілями інноваційного розвитку. Застосування дорожнього картування потребує визначення обсягу відомостей, що є комерційною таємницею, і кола осіб, які мають право доступу до всієї або значної частини стратегічної інформації.

 

Таблиця 1.

Класифікація управлінського організаційно-економічного інструментарію стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства

(джерело: власна розробка)

Класифікаційна ознака

Види інструментарію

Загально-теоретичні ознаки

1. Відношення суб’єкта стратегування до підприємства

-    внутрішній; зовнішній;

2. Масштаб охоплення інноваційного процесу

-    що охоплює повністю; що охоплює частково (цільовий)

3. Природа інструмента

-    економічний; організаційний; ринковий; інформаційно-аналітичний; методичний;

4. Рівень централізації інформаційно-аналітичного забезпечення

-    централізований (єдина база даних); децентралізований (множина зв’язаних або автономних баз даних).

5. Розмір підприємства

-    універсальний, призначений для будь-яких підприємств; для підприємств певного розміру;

6. Тривалість використання

-      постійний; тимчасовий;

Ознаки в практичній площині

7. Етапи формування та впровадження стратегії

-    стратегічний аналіз; стратегічне планування; організація вибору і реалізації стратегії; стратегічний контроль;

8. Етапи інноваційної діяльності на підприємстві

-    для формування потоку новацій та інноваційний ідей: дані від замовників, постачальників, конкурентів, власного виробничого процесу; зовнішні знання, отримані від дослідницьких центрів; внутрішні знання, отримані в результаті власних досліджень та творчої діяльності персоналу;

-    для перетворення потоку новацій та інноваційний ідей в інновації: система розробки нової (поліпшеної) продукції або послуги; система постановки і освоєння нової продукції; система комерціалізації;

9. Стадії життєвого циклу стратегії інноваційного розвитку підприємства покроково)

-    крок 1: визначення періоду розроблення стратегії та горизонту її дії;

-    крок 2: аналізування чинників зовнішнього середовища, визначення та аналізування стратегоутворюючих чинників;

-    крок 3: аналізування сильних і слабких сторін підприємства, що визначає особливості його інноваційного розвитку;

-    крок 4: комплексної оцінки стратегічної інноваційної позиції підприємства, інноваційного потенціалу, його складових;

-    крок 5: обґрунтування цілей інноваційного розвитку;

-    крок 6: обґрунтування та вибору напрямку інноваційного розвитку для кожної з трьох підсистем: науково-технічні дослідження, виробництво, управління;

-    крок 7: вибору стратегії інноваційного розвитку;

-    крок 8: розроблення цільових стратегічних нормативів та індикаторів інноваційного розвитку;

-    крок 9: для обґрунтування прийняття основних стратегічних рішень стосовно: зростання інноваційного потенціалу, інноваційної політики, інноваційної інфраструктури, інноваційної культури;

-    крок 10: вибору організаційно-економічного інструментарію стратегії;

-    крок 11: оцінювання розробленої стратегії інноваційного розвитку, її інструментарію;

-    крок 12: забезпечення реалізації стратегії інноваційного розвитку;

-    крок 13: контролювання процесу реалізації стратегії інноваційного розвитку, досягнення інноваційних цілей та стратегічних намірів;

-    крок 14: коригування стратегії.

10. Функціональність

       (об’єкт формування)

-    інноваційної культури: інструменти мотивації, адаптації та підвищення компетентності персоналу; інноваційного потенціалу підприємства; інноваційної інфраструктури підприємства; інноваційної політики підприємства;

11. Широта впливу на складові інноваційної діяльності

-    що впливають лише на виробництво інновації (загальний і функціональний бенчмаркинг, маркетингові заходи);

-    що впливають і на виробництво, і на реалізацію, просування й поширення інновації (інжиніринг, реінжиніринг інновацій);

-    що впливають лише на реалізацію, просування й поширення інновації (фрондування ринку, поглинання).

 

Таблиця 2.

Класифікація та характеристика основних аналітичних інструментів, застосовних на різних кроках життєвого циклу стратегії  інноваційного розвитку

 (джерело: систематизовано на підставі [5, 17-20, 24, 30, 32, 36, 40,  60, 73, 75, 82, 90, 97, 117, 136-138, 144-148, 152])

Інструмент

Змістовна характеристика

1. Розробка сценаріїв

Проектування перспектив розвитку підприємства (оптимістична, бажана та песимістична).

2. SWOT аналіз

Аналіз сильних і слабких сторін підприємства, ринкових можливостей і загроз з урахуванням стану основних конкурентів.

3. SNW аналіз

Аналіз сильних, слабких та нейтральних сторін підприємства за встановленими критеріями оцінки інноваційної діяльності.

4. PEST аналіз

Ситуаційний аналіз зовнішнього середовища підприємства політичними, економічними, соціальними і технологічними показниками.

5. Конкурентний аналіз Портера

Ситуаційний аналіз 5-ти рушійних сил, що визначають рівень конкуренції на ринку.

6. Матриця Ансоффа

визначення стратегії позиціонування інноваційного продукту на ринку.

7. Аналіз ЖЦТ

Визначення стадій життєвого циклу інноваційної продукції підприємства.

8. Матриця McKinsey-GE

Портфельний аналіз привабливості галузі та конкурентоспроможності стратегічної бізнес-одиниці

9. Модель (аналіз) BКG

Розподіл продукції підприємства по стратегічних бізнес-одиницях.

10. Матриця (модель) Shell/DPM

Аналіз політики підприємства за співвідношенням «привабливість – конкурентоздатність» галузі.

11. XYZ аналіз

Класифікація змінності показників в залежності від ступеня їх вагомості.

12. Аналіз ринків збуту продукції

Пошук оптимальних ринків збуту інноваційної продукції підприємства шляхом аналізу структури ринку та його кон’юнктури.

13. SРАСЕ аналіз

Оцінка стратегічного стану, аналіз позиції на ринку і вибору оптимальної стратегії для середніх і малих підприємств.

14. Метод PIMS

Визначення кількісних закономірностей впливу чинників виробництва на результати діяльності підприємства (рентабельність, прибуток) за аналізом досвіду функціонування значної кількості промислових підприємств.

15. Аналіз вузьких місць

Ідентифікація нестачі засобу чи організаційного елементу, який унеможливлює процес розвитку.

16. Матриця АDL

Аналіз портфельних стратегій для визначення розумної диверсифікації діяльності багатогалузевого підприємства

17. GАР аналіз

Співставлення планових показників з найбільш імовірними значеннями, визначення різниці між ними для коригування стратегії.

18. Оцінка інноваційних проектів

Економічне обґрунтування інноваційних витрат у довгостроковій перспективі.

19 Аналіз стратегічних розривів

Аналіз відхилень у довгостроковій перспективі очікуваної траєкторії розвитку підприємства до найбільш бажаних результатів.

20. Бенчмаркінг

Порівняння конкретних параметрів підприємства з аналогічними показниками конкурентів.

21. Розрахунок точки закриття (граничний аналіз) підприємства

Порівняння  надходжень від реалізації продукції з постійними витратами підприємства (коли перші дорівнюють другим, виробництво продукції стає економічно неефективним).

22. Функціонально-вартісний аналіз

Пошук резервів зниження собівартості продукції з збереженням відповідного рівня якості.

23. Розрахунок результату

Розрахунок фінансового результату діяльності підприємства (прибутку чи збитку) за період часу.

24. АВС аналіз

Ранжування показників діяльності підприємства за їх питомою часткою у його фінансових результатах.

25. Аналіз точки беззбитковості

Розрахунок критичної величини реалізованої продукції підприємства, при якому прибуток від реалізації дорівнює повній собівартості.

26. Моделювання витрат

Економіко-математичного моделювання (кореляційно-регресійний, експоненційне згладжування, оптимізація).

27. Нуль-базис бюджетування

Визначення оптимального рівня витрат та пріоритетних напрямів використання обмежених ресурсів підприємства.

28. Маржинальний прибуток

Розрахунок сум покриття, тобто різниці між виручкою від реалізації продукції та умовно-змінними витратами «директ – костинг».

29. Система збалансованих показників (BalancedScorecard)

Оцінка ефективності функціонування підприємств з вираховуванням всіх стратегічних аспектів діяльності.

30. Метод створення вартості – VBM (Value-Based Management)

Максимізація вартості компанії дисконтованими грошовими потоками. Нова вартість створюється, коли економічна віддача капіталу перебільшує витрати з його залучення.

31. Дорожні (стратегічні) карти

Візуалізація стратегії, яка відображає зв’язок між стратегічними цілями, тактичними рішеннями та бізнес-функціями у часі.

 

Аналітичні інструменти застосовуються разом із техніко-технологічними засобами (комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням та мережами), що суттєво підвищує результативність застосування аналітичних інструментів, забезпечуючи швидкий збір, облік, обробку, збереження і передачу інформації.

Висновки. Відтак, підводячи підсумок типологізації та змістовної характеристики організаційно-економічного інструментарію стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства, можна узагальнити, що

- змістовність стратегічного управління інноваційним розвитком для підприємства унікальна, утворюється впливом різної сукупності чинників внутрішнього і зовнішнього середовища. Тому його універсальної стратегії для підприємств немає: є лише теоретична модель стратегії інноваційного розвитку, її організаційно-економічного інструментарію та методів. Методи – це сукупність дій, організованих для досягнення певної мети, а інструменти – сукупність дій, організованих для вирішення певних завдань;

- завданнями застосування управлінського інструментарію стратегії інноваційного розвитку є: визначення цілей інноваційного розвитку; визначення та аналізування стратегоутворюючих чинників; аналізування та планування зростання інноваційного потенціалу підприємства, його складових; обґрунтування і вибір напрямку інноваційного розвитку для кожної з підсистем: виробництво, науково-технічні дослідження, управління; розроблення інноваційної політики підприємства;

- напрямок інноваційного розвитку підприємства – це шлях або рух шляхом впровадження і реалізації інновацій, які поліпшують кількісні та якісні характеристики діяльності підприємства, зміцнюють його ринкові позиції та створюють умови для прогресивного розвитку. Класифікаційні ознаки виділення його видів такі: стратегічна спрямованість,  масштаб напрямків, функціональна діяльність, строк реалізації, рівень аналізу. Поширюються маркетингові ознаки: розширення ринкових меж, спосіб розроблення нової продукції, особливості диверсифікації виробництва і збуту, спонукальні мотиви підприємства і споживача інновацій. Проте основною залишається ознака сфери застосування, за якою виділяється технологічний, продуктовий, організаційно-управлінський, ринковий, ресурсний інноваційний розвиток;

- склад інструментарію залежить від багатьох чинники, які впливають як на інноваційний розвиток підприємства, так і на його стратегію. До стратегоутворюючих чинників віднесено: а) основні або базові: інноваційні цілі, інноваційний потенціал, сферу інновацій, інноваційну інфраструктуру, розмір підприємства; б) додаткові або доповнюючі: інноваційні ризики, масштаб та вид інновацій, стратегічну позицію та інноваційну політику, інформаційно-аналітичне забезпечення управління. Використання інструментарію визначають: галузева специфіка підприємства; змістовність завдань; кваліфікація управлінського персоналу; джерела інформації;

- переважна більшість авторів висвітлює управлінські інструменти інноваційного розвитку макро-, мезо-, мікро- рівня та визнає інструменти стратегічного управління інноваційною діяльністю, інноваційним процесом, інноваційним розвитком підприємства. Проте організаційно-економічного інструментарію стратегії інноваційного розвитку як дефініції теоретичного базісу немає. Тотожніми, змістовно близькими або спорідненими є дефініції: інструменти стратегічного управління, групи інноваційних механізмів, інструменти управлінського впливу та організаційно-економічні важелі;

- класифікація або типологія організаційно-економічного інструментарію стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства відсутня. Тому запропонована класифікація, яка містить два типа ознак: загальнотеоретичні та ознаки в практичній. Її переваги: покрокова прив’язка до життєвого циклу стратегії інноваційного розвитку; зручність подальшого використання для вибору певних інструментів; поєднання загальнотеоретичних ознак класифікації з практичними, поглиблює змістовність інструментарію та спрощує користування ним;

- надана характеристика основних аналітичних інструментів, застосовних на різних кроках життєвого циклу стратегії інноваційного розвитку, охоплює 31 аналітичний інструмент. Є поширеними або активно розвиваються розробка сценаріїв та дорожніх стратегічних карт. Останні призначені для візуалізації стратегії, часового зв’язку стратегічних цілей, тактичних рішень та бізнес-функцій. Її застосування забезпечує графічне представлення іс­нуючих технологій, продуктів і ринків в даний час і їх формування та розвиток у майбутньому, допомагаю­чи планувати та об’єднувати стратегію з цілями інноваційного розвитку. Цей інструмент враховує зростання інтелектуального та інформаційно-комунікаційного чинників та набуватиме подальшого розповсюдження, тому потребує подальшої розробки.

Для оцінювання практичної значущості запропонованих розробок потрібно оцінити можливості і потреби промислових підприємств щодо організаційно-економічного інструментарію стратегії  інноваційного розвитку.

 

Література.

1. Федулова І.В. Синергетична еволюційна модель інноваційного розвитку підприємства / І.В. Федулова // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. – 2010. – № 36. – С. 114-118.

2. Федулова Л.І. Інноваційний розвиток: еволюція поглядів та проблеми сучасного усвідомлення / Л.І. Федулова // Економічна теорія. − 2013. − № 2. − С. 28-45.

3. Федулова Л.І. Інноваційний вектор розвитку промисловості України / Л.І. Федулова // Економіка України. − 2013. − № 4. − С. 15-23.

4. Федулова Л.І. Інноваційний вектор розвитку промисловості України (закінчення) / Л.І. Федулова // Економіка України. − 2013. − № 5. − С. 30-37.

5. Проблеми управління інноваційним розвитком підприємства у транзитивній економіці : [моногр.] / [за заг. ред. С.М. Ілляшенка]. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 582с.

6. Кузьмін О.Є. Інвестиційна та інноваційна діяльність / С.В. Князь, Н.В. Тувакова, А.Я. Кузнєцова; [за наук. ред. О.Є. Кузьміна]. – Л.: ЛБІ НБУ, 2003. – 233 с.

7. Чухрай Н.І. Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком: [моногр.] / Н.І. Чухрай; [за заг. ред. О.А. Біловодської]. – Суми: Університетська книга, 2010. – 432 с.

8. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: [навч. посіб.] / [Під заг. ред. Ястремської О.М., Верещагіної Г.В.]. − Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010. − 392 с.

9. Бельтюков Є.А. Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід : [моногр.] // [М.П. Денисенко, І.М. Грищенко, А.П. Гречан, Є.А. Бельтюков та ін.]. − Суми: Університетська книга, 2008. – 271 с.

10. Захарченко В.И. Инновационное развитие в Украине: наука, технология, практика : [моногр.] / В.И. Захарченко, Н.Н. Меркулов, Л.В. Ширяева. – Одесса: «Печатный дом», «Фаворит». – 2011. − 598 с.

11. Шарко М.В. Управление развитием инноваций в промышленном производстве //  М.В. Шарко. – Херсон : Олди-плюс, 2010. – 448 с.

12. Гриньов А.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: Концепція, методологія, стратегічне управління: [моногр.] / А.В. Гриньов. − X.: [б.в.], 2003. − 308 с.

13. Погорелов Ю.С. Оцінювання та моделювання розвитку підприємства : монографія / Ю.С. Погорелов. – Луганськ : Глобус, 2010. – 512 с.

14. Рогоза М.Є. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми : [моногр.] / М.Є. Рогоза, К.Ю. Вергал. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 136 с.

15. Чухрай Н.І. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове та логістичне забезпечення : [моногр.] / Н.І. Чухрай. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2002. – 316 с.

16. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: [навч. посіб.] / [Під заг. ред. Ястремської О.М., Верещагіної Г.В.]. − Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010. − 392 с.

17. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств : [моногр.] / С.М. Ілляшенко, О.А. Біловодська. – Суми : Університетська книга, 2010. – 281 c.

18. Рудь Н.Т. Інфраструктурне забезпечення інноваційних процесів: [моногр.] / З.В. Герасимчук, Н.Т. Рудь. – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – 260 с.

19. Лепейко Т.І. Управління інноваційними процесами на промислових підприємствах: методологія та практика : [моногр.] / Т.І. Лепейко, М.О. Боярська. − Х.: Вид-во ХНЕУ, 2013. − 220 с.

 

 Стаття надійшла до редакції 20.12.2013 р..