EnglishНа русском

Ефективна економіка № 7, 2016

УДК 336.72

 

О. В. Кузьменко,

д. е. н. професор кафедри економічної кібернетики,

Сумський державний університет, м. Суми

В. В. Роєнко,

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики,

Сумський державний університет, м. Суми

 

ОЦІНКА РІВНЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ЗАКОНОМІРНОСТЯМИ РОЗВИТКУ БАНКІВ ТА КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ

 

O. Kuzmenko,

Dr.Sc. in Economics Professor in Economic Cybernetics Department,

Sumy State University, Sumy

V. Roienko,

PhD in Economics, Associate Professor in Economic Cybernetics Department,

Sumy State University, Sumy

 

EVALUATION OF THE CORRELATION BETWEEN BANKS AND CREDIT UNIONS’ DEVELOPMENT IN UKRAINE

 

Важливим механізмом оновлення матеріально-технічної бази, впровадження новітніх інформаційних й інноваційних технологій та здійснення капітальних вкладень є кредитування. Банки за масштабом проведених операцій займають домінуючі позиції на кредитному ринку. Проте вагому роль в перерозподілі фінансових ресурсів між різними верстами населення та суб’єктами господарювання займають кредитні спілки. У статті проаналізовано динаміку та виявлено закономірності розвитку банків та кредитних спілок в Україні протягом 2001-2015 рр. Обґрунтовано, що між даними фінансовими посередниками існує нелінійний зв’язок, шо описується ступеневою функцією. У роботі визначено ступінь тісноти зв’язку між ключовими показниками розвитку банків та кредитних спілок за допомогою розрахунку нелінійного індексу кореляції та перевірено його статистичну значимість.

 

An important mechanism for modernization of material and technical basis, adventing new information technologies and innovation, implementation of capital contribution is lending. Banks in scale of operations occupy a dominant position in the credit market. However, a significant role in the redistribution of financial resources between population and economic entities take credit unions. The article analyzes the dynamics and influence patterns of banks’ and credit unions’ development in Ukraine during 2001-2015 years. Authors have proved nonlinear relationship between these financial intermediaries using exponential function. The paper defines the degree of correlation ratio between key banks’ and credit unions’ indicators by calculating nonlinear correlation index and testing its statistical significance.

 

Ключові слова: банк, кредитна спілка, активи, нелінійна кореляція, регресія.

 

Keywords: bank, credit union, assets, nonlinear correlation, regression.

 

 

Постановка проблеми. Макроекономічна стагнація, нестабільність на валютному ринку, зниження купівельної спроможності населення, а також падіння рівня ділової активності суб’єктів господарювання призводить до необхідності прийняття принципових та економічно обґрунтованих рішень задля забезпечення соціально-економічного розвитку України. Основним інструментом стимулювання внутрішнього попиту, фінансування різноманітних проектів та перерозподілу фінансових ресурсів між економічними агентами є кредитування. Ключовими суб’єктами в накопиченні, розподілу та перерозподілу позичкового капіталу між сферами економіки є банківські та небанківські фінансові посередники. Беручи до уваги посилення регуляторних вимог державних органів влади як до функціонування кредитних спілок, так і банків вкрай необхідним є визначення характеру залежності між даними фінансовими посередниками з метою прийняття виважених рішень щодо стратегій їх розвитку.

Мета дослідження є виявлення та обґрунтування взаємозв’язку між ключовими показникам розвитку банків та кредитних спілок в Україні з використанням інструментарію кореляційно-регресійного аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти та розробка методологічних засад функціонування учасників кредитного ринку є предметом дослідження широкого кола вітчизняних та закордонних вчених, серед яких доцільно відзначити С. Глущенка, В. Коваленко, С. Лєонова [1], О. Маліновська [2], Г. Миськів [3], М. Пшика, І. Рекуненка, О. Скаско [4], І. Школьник та інші. Сучасні кредитно-фінансові відносини інтенсивно розвиваються, трансформуються та все більш набувають рис єдиної системи, де окремі фінансові установи не тільки тісно взаємозалежні, але і взаємообумовлені.

Виклад основного матеріалу. Сучасний етап розвитку вітчизняного кредитного ринку характеризується нагромадженням обсягів проблемної заборгованості на рахунках фінансових установ, асиметричністю інформації, підвищенням рівня ризикованості кредитних операцій та зростанням вартості залучення капіталу. Дані процеси породжують невизначеність та призводять до задоволення лише короткострокових потреб позичальників у кредитних ресурсах, в той час як попит на довгострокове кредитування  майже відсутній.

Безсумнівно, що банки за масштабом проведених операцій займають домінуючі позиції на кредитному ринку. Проте вагому роль в перерозподілі фінансових ресурсів між різними верстами населення та суб’єктами господарювання займають кредитні спілки. У періоди масового введення тимчасових адміністрацій у банки та втрати довіри споживачів до банківської системи, роль кредитних спілок у забезпеченні кредитними ресурсами економічних суб'єктів стає як ніколи актуальною. На рисунку 1 та 2 подана динаміка активів та кредитів у розрізі банків та кредитних спілок в Україні протягом 2001-2015 рр.

 

Рисунок 1. Динаміка обсягу кредитів банків та кредитних спілок в Україні протягом 2011-2015 рр., млн. дол. США

Складено автором на основі [5,6]

 

Рисунок 2. Динаміка обсягу активів банків та кредитних спілок в Україні протягом 2011-2015 рр., млн. дол. США

Складено автором на основі [5,6]

 

Протягом 2001-2015 рр. відбувається стрімке нарощення темпів діяльності основних учасників на кредитному ринку України, а саме середньорічний темп приросту активів кредитних спілок становив 18,9%, тоді як банків 14,7%. Разом з цим, дані рисунку засвідчують, що розвиток банків та кредитних спілок в Україні відбувається стрибкоподібними темпами, що головним чином обумовлено нестабільністю національної грошової одиниці та затяжною економічною кризою. Безсумнівно, що дане почергове нарощення а спадання обсягів надання кредитних послуг в Україні призводить до виникнення структурних дисбалансів в національній економіці.

Аналіз динаміки основних показників та закономірностей розвитку банків та кредитних спілок в Україні дозволяє стверджувати про відсутність лінійної залежності між ключовими показниками їх розвитку. У результаті проведених розрахунків встановлено, що зміна обсягів активів та кредитів між банками та кредитними спілками описується степеневою функцією наступного вигляду:

зв’язок між обсягом активів банків (у) та кредитних спілок (х):

 

 

зв’язок між обсягом виданих кредитів банками (у)  та кредитними спілками (х):

 

 

Отримані результати вказують на те, що 72,7% варіації результативної ознаки (обсягу активів банків) пояснюється впливом ознаки-фактора (обсяг активів кредитних спілок). Водночас, близько 69,7% зміни обсягів виданих банківських кредитів відбулося за рахунок варіації обсягу кредитів кредитних спілок.

Для оцінки сили звязку та напрямку між двома нелінійнозалежними змінними використано індекс кореляції, що розраховується за наступною формулою [7]:

 

 

де   – значення змінної Y;

– середнє значення змінної Y;

 – розрахункове значення змінної Y;

– загальна дисперсія результативної ознаки Y;

 – залишкова дисперсія;

n – обсяг вибірки.

Після розрахунку коефіцієнта кореляції необхідно перевірити гіпотезу про статистичну значимість лінійного зв’язку між досліджуваними емпіричними даними шляхом виконання наступних кроків [7]:

1) формулювання гіпотез:

 

 

2) задаємо рівень значущості α;

3) розраховуємо фактичний критерій Стьюдента   

4) визначаємо критичне значення критерія Стьюдента за таблицею розподілу

5) якщо , то гіпотеза Н0 відхиляється з ймовірністю

Для значущого коефіцієнта кореляції доцільно розрахувати інтервал довіри, що містить в собі істинне значення коефіцієнта кореляції [7]:

 

 

За результатами дослідження кореляційного зв’язку  між ключовими показниками розвитку банків та кредитних спілок можна констатувати наявність між ними істотного прямого зв’язку, про що свідчать досить високі значення коефіцієнтів кореляції, що наближаються до одиниці (таблиця 1).

 

Таблиця 1.

Результатами дослідження кореляційного зв’язку між розвитком банків та кредитних спілок в Україні та перевірки їх статистичної значимості

Показник

Взаємозв'язок між обсягом активів банків та кредитних спілок

Взаємозв'язок між обсягом виданих кредитів банками та кредитними спілками

Коефіцієнт нелінійної кореляції

0,922

0,912

тісний зв'язок

тісний зв'язок

Фактичний критерій Стьюдента

8,571

8,026

Критичний критерій Стьюдента

2,160

2,160

 

нульова гіпотеза відхиляється, тобто Х та У є корельованими

Довірчий інтервал

0,838-1,000

0,819-1,000

 

Оскільки значення коефіцієнтів кореляції в обох випадках є статистично значимі, визначено довірчий інтервал, в якому із заданим рівнем значущості знаходиться коефіцієнт кореляції в генеральній сукупності. Із заданим рівнем значущості а = 0,05 можна стверджувати, що тіснота зв'язку між обсягом кредитів банків та кредитних спілок в генеральній сукупності знаходиться в межах від 0,82 до 1,00.

Висновки. Отримані напрацювання щодо кількісного вимірювання взаємозв’язку між показниками діяльності банків та кредитних спілок доцільно використовувати при розробці регуляторних та макропруденційних заходів щодо їх регулювання. Оскільки, комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року передбачено створення мега-регулятора, тобто розширення сфери впливу Національного банку України на небанківських фінансових посередників (кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди тощо).

 

Література.

1. Лєонов С. В. Діяльність кредитних спілок: світовий досвід та перспективи їх функціонування на вітчизняному ринку кредитних послуг  / С. В. Лєонов, М. Г. Олещук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – Вип. 39. – С. 117-126

2. Маліновська О.Я. Основні проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок у сучасних умовах розвитку економіки України / О.Я. Маліновська // Вісник Львівської державної фінансової академії. Науковий журнал. – 2012. – № 22.– С.137-141.

3. Миськів Г. В. Напрямки вдосконалення функціонування та розвитку кредитного ринку України / Г. В. Миськів // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2015. – № 11. – С. 242-245.

4. Скаско О. І. Законодавчі проблеми регулювання та контролю діяльності банків, кредитних спілок в Україні / О. І. Скаско, Х. Б. Воробець // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2015. – Вип. 1 (45). – С. 371-375.

5. Річні звіти ринку кредитної кооперації [Електронний ресурс] / Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. – Режим доступу : http://nfp.gov.ua/content/stan-i-rozvitok-kreditnih-spilok.html

6. Річні звіти Національного банку України [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58023

7. Деякі аспекти економетрії: навчально-методичний посібник / О. О. Аршава, Є. В. Поклонський, О. М. Стасенко, А. П. Харченко, Л. І. Щелкунова ; ХНУБА. – Х. : 2012. – 65 с.

 

References.

1. Lieonov, S.V. and Oleschuk, M.H. (2014), “ The activities of credit unions: international experience and prospects of their functioning in the domestic market credit services”, Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy, issue 39, pp. 117-126.

2. Malinovs'ka, O.Ya. (2012), “The main problems and prospects of credit unions’ development in modern conditions of economic development in Ukraine”, Visnyk L'vivs'koi derzhavnoi finansovoi akademii. Naukovyj zhurnal. vol. 22, pp. 137-141.

3. Mys'kiv, H.V. (2015), “Directions of improve the Ukraine credit market’s functioning and development”, Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, vol. 11, pp. 242-245.

4. Ckasko, O.I. and  Vorobets' Kh.B. (2015), “Legal problems of regulation and supervision of banks, credit unions in Ukraine”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu. vol. 1 (45), pp. 371-375.

5. The annual reports of the market credit cooperatives, available at:  http://nfp.gov.ua/content/stan-i-rozvitok-kreditnih-spilok.html (Accessed 4 May 2016)/

6. The annual reports of National Bank of Ukraine, available at:  https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58023 (Accessed 4 May 2016)/

7. Arshava, O.O. Poklons'kyj, Ye.V. Stasenko, O.M. Kharchenko, A.P. Schelkunova, L.I. (2012), Deiaki aspekty ekonometrii [Some aspects of econometrics], Kharkiv, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 20.07.2016 р.