EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2016

УДК 338.32.053.4:338.34:334.723.2

 

В. Я. Нусінов,

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування, публічного управління та адміністрування,

ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Н. О. Шура,

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, публічного управління та адміністрування,

ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Д. В. Чубаров,

Магістрант кафедри обліку і оподаткування, публічного управління та адміністрування,

ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

 

Роль економічного потенціалу в підвищенні ефективності управління підприємством корпоративного типу

 

Vladimir Ja. Nusinov,

doctor of economic sciences, manager of department of account and taxation, public management and administration

SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

Natalia o. Shura,

Candidate of Sciences (Economic), Associate Professor of department of account and taxation, public management and administration

SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

D. V. Chubarov,

Magistrant of department of account and taxation, public management and administration

SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

 

A role of economic|economical| potential is in the increase|rise| of efficiency of management of corporate type|typestyle| an enterprise

 

В статті наголошено, що трактування економічного потенціалу підприємства в економічній науці носить двоїстий характер. З одного боку його визначають як внутрішні можливості підприємства працювати ефективно на повну виробничу потужність, а з іншого – як ринкові можливості ефективної діяльності з урахуванням зовнішнього середовища. Виходячи з цього, запропоновано економічний потенціал підприємства поділяти на внутрішній та зовнішній, як дві протилежні складові. В свою чергу, кожний з вказаних потенціалів поділено на ряд складових, які одночасно відображаються у складі як внутрішнього, так і зовнішнього потенціалу: інноваційна, інформаційна, корпоративна, маркетингова, інвестиційна, ресурсна та соціально-культурна. Крім того, сформовано ряд складових, які не підлягають дублюванню. Встановлено, що підприємства корпоративного типу мають свої особливості формування економічного потенціалу, які пов’язані з наявністю конфлікту інтересів між органами управління корпорацією. Відповідно, наголошено на важливості включення до складу економічного потенціалу корпоративної складової та обґрунтовано її місце у внутрішньому та зовнішньому потенціалі.

 

It is marked|note| in the article, that interpretation of economic|economical| potential of enterprise in economic|economical| science carries ambivalent character|nature|. From one side of him determine as internal|inlying| possibilities|potentialitie| of enterprise to work effectively on a complete production capacity, and|but| from other – as market possibilities|potentialitie| of effective activity taking into account an external|outward| environment|Wed|. Coming from it, economic|economical| potential of enterprise is suggested to divide on internal|inlying| and external, as two opposite constituents. In same queue, each of the indicated|specified| potentials parts on the row|flakey| of constituents which|what| are simultaneously represented in composition both internal|inlying| and external|outward| potential: innovative, informative, corporate, marketing, investment, resource and social-culture|. The row|flakey| of constituents which|what| are not subject to duplication|dualization| is in addition, formed. It is set that the features have enterprises of corporate type|typestyle| formings of economic|economical| potential, which|what| are related|ties| to the presence of conflict of interests between the organs|viscus| of management a corporation|corp.|. Accordingly|according|, it is marked|note| importance of including|inclusion| in the complement of economic|economical| potential of corporate constituent and grounded|substantiate| its place|seat| in internal|inlying| and external|outward| potential.

 

Ключові слова: економічний потенціал, елементи економічного потенціалу, внутрішній потенціал, зовнішній потенціал, оцінка потенціалу, корпоративний потенціал.

 

Keywords: economic|economical| potential, elements of economic|economical| potential, internal|inlying| potential, external|outward| potential, estimation|appraisal| of potential, corporate potential.

 

 

Постановка проблеми. Трактування економічного потенціалу в наукових джерелах представляється різноплановим, про що свідчить велика кількість публікацій саме з особливостей трактування сутності даної категорії, в той час, як методики його оцінки вбачаються науковцями більш схожими. Тому розбіжності у трактуванні вказаного поняття дозволяють послідовно та логічно підійти до систематизації існуючих підходів щодо його структуризації. Більшість існуючих сьогодні класифікацій складових економічного потенціалу не відповідають вимогам сучасної системи корпоративного управління. Відповідно, постає проблема пошуку шляхів структуризації економічного потенціалу саме підприємств корпоративного типу та виділення таких складових, які враховують як внутрішні, так і зовнішні особливості функціонування акціонерних товариств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблемних питань із сутності та особливостей формування елементів економічного потенціалу підприємства присвячено багато наукових робіт. Про високу дослідженість даної проблеми, зокрема, свідчать праці таких відомих вчених, як М. Войнаренко, А. Воронкова, О. Живолуга, М. Лагун, В. Лапін, Л. Квятковська, Н. Краснокутська, О. Мельничук, Г. Одінцова, О. Осауленко, В. Савчук, Г. Селезньов, Л. Скоробогата, О. Федонін, М. Чумаченко та ін. В той же час різноманітність пропонованих різними науковцями елементів економічного потенціалу не дозволяє зробити чітке уявлення про найбільш доцільний склад його елементів, а також про способи їх можливого групування. Крім того, великий інтерес представляє зв’язок наявних елементів економічного потенціалу з ефективністю управління підприємством тієї чи іншої форми господарювання. Тому вважаємо за доцільне зосередити увагу не тільки на доцільності включення того чи іншого елементу до складу економічного потенціалу підприємства, але і на обгрунтуванні їх важливості для підприємств корпоративного типу.

Мета дослідження. Визначити сутність та складові елементи економічного потенціалу підприємства корпоративного типу, які б дозволили підвищити ефективність його управлінської діяльності.

Результати дослідження. Перш, ніж перейти до ідентифікації ключових елементів економічного потенціалу, вважаємо за потрібне дослідити саму сутність та економічну природу даного поняття в економічній науці.

Поняття економічного потенціалу в наукових джерелах трактується по-різному, свідченням чого є велика кількість публікацій саме про особливості трактування сутності даного поняття. Тим часом, методики його оцінки здаються більш схожими. Тому вважаємо за потрібне, не вдаючись у деталізацію методичних підходів оцінки економічного потенціалу, привести у відповідність існуючі розбіжності в трактуванні даного поняття.

Звертаючи увагу на те, що дане поняття з’явилося ще у 70-х роках, можна помітити існування розбіжностей в трактуванні економічного потенціалу ще у той час: від потенційного випуску продукції на межі виробничих можливостей (як, наприклад, трактував його А. Мескон) до максимально потенційно можливого ринкового попиту на продукцію підприємства з Ф. Котлером. Розуміння економічного потенціалу вищевказаних науковців, зважаючи на переклад «potential – сила,потужність», вбачається логічним, адже вони обидва виходять з максимально можливого обсягу споживання або виробництва продукції. Наведені визначення можна вважати тотожними, але які мають діаметральні позиції, оскільки ринкова економіка передбачає виробництво товару лише за 100 відсоткової упевненості його реалізації.

Сьогодні існують багато досліджень сутності економічного потенціалу, які засновані на ефективному використанні ресурсів, виробничих можливостях тощо, тобто таких, що визначають виробничий підхід до трактування потенціалу, але значимих та вагомих наукових праць, присвячених економічному потенціалу з ринкової позиції, а тим паче його визначенню під таким кутом зору, ми знайти не можемо.

Згідно Словника іноземних слів О.С. Мельничука, економічний потенціал – це «економічні можливості держави, що можуть бути використані нею для забезпечення своїх матеріальних потреб» [1, с. 541]. Оскільки, на нашу думку, потенціал не може бути ототожнений з економічними можливостями, то з таким визначенням ми погодитись не можемо. Економічні можливості носять більш широкий характер та не дають конкретної відповіді на те, яким чином втілений економічний потенціал.

Український Радянський Енциклопедичний Словник за редакцією А.В. Кудрицького визначає потенціал в економічному розумінні як сукупність ресурсів та можливостей суспільства, які можуть бути використані для досягнення цілей його соціально-економічного розвитку [2, с. 736]. Такий підхід до визначення потенціалу можемо назвати ресурсно-стратегічним, оскільки в ньому простежується факт поєднання та ефективного використання ресурсів для досягнення стратегічних цілей.

Серед українських науковців, чиї праці з економічного (підприємницького) потенціалу датуються 90-ми роками, заслуговує уваги визначення І.М. Репіної, яке вказує на сукупність ресурсів, навичок і можливостей персоналу щодо «виробництва товарів, здійснення послуг (робіт), отримання максимального доходу (прибутку) і забезпечення сталого функціонування і розвитку підприємства» [3, с. 265].

В той же час слід відмітити, що в 2000-ті роки все ще масово продовжується трактування економічного потенціалу саме на основі традиційного ресурсного підходу. Це праці таких науковців, як М.П. Войнаренко, О.Г. Осауленко, Л.В. Скоробагата, О.В. Шевчук, М.І. Лагун, А.Е. Воронкова, О. Живолуга, Н.С. Краснокутська, Н.О. Крихівська, Р.О. Костирко, І.П. Отенко, Л.М. Малярець.

В той же час в економічний науці присутня точка зору, що потенціал підприємства являє собою систему взаємопов'язаних елементів (не сказано, що ресурсів: прим. авт.) з визначеними функціями для забезпечення виробництва продукції і досягнення на цій основі стратегічних цілей підприємства (Г.С. Одінцова, Г.А. Селезньова) [4, с. 74]. Таке визначення потенціалу може розглядатися як виробничо-стратегічний підхід.

Ряд вчених в 2000-ті роки продовжили розвивати концепцію комплексного ресурсно-виробничо-стратегічного підходу, вказуючи на важливість не тільки оптимального поєднання ресурсів та максимально можливого виробництва продукції з цих ресурсів, але і на доцільності такого поєднання і використання ресурсів для цілей стратегічного розвитку.

Крім розповсюджених базових концепцій трактування економічного потенціалу (ресурсна, виробнича, стратегічна) та їх поєднання між собою, в економічній літературі присутній ряд підходів більш вузького напрямку (процесний, структурний, ситуаційний, ціннісний, трендовий тощо). Але, на нашу думку, вони є вузькими та однобічними за змістом, в той час як нами вище доведено важливість комплексного та змістовного підходу. Тому не вважаємо за потрібне зупинятися на їх розгляді.

Загалом же, однією з основоположних концепцій трактування економічного потенціалу підприємства є класична концепція, за якої потенціал ототожнюється з його виробничою потужністю та наявними для цього ресурсами. При цьому вона має бути підкріплена стратегічною концепцією.

Виходячи з проведеного критичного аналізу, а також спираючись на твердження, сформульовані нами в [5] стосовно двоїстої природи економічного потенціалу, вважаємо, що з одного боку, такий потенціал уособлює в собі внутрішні потенційні можливості самого підприємства по виробництву товарів (робіт, послуг), а з іншого – потенційні зовнішні (ринкові) можливості по реалізації таких товарів (робіт, послуг) своїм споживачам та отримання доходу. При цьому формулювання авторського визначення економічного потенціалу підприємства вбачається можливим лише після більш детального дослідження природи саме ринкової складової потенціалу.

В [5] нами також було обґрунтовано, що складові, що лежать в основі формування сутності економічного потенціалу підприємства, пропонуємо узагальнити у дві взаємопов’язані між собою групи: внутрішню (ресурсно-виробничу) та зовнішню (ринкову). До першої групи мають входити ті складові, що становлять потенційні можливості підприємства виробляти продукцію, а до другої – реалізовувати вироблену продукцію на ринку.

Аналіз наукових праць з питань формування складових економічного потенціалу доводить, що найбільш розповсюдженими його елементами вважають: виробничо-технологічний, фінансово-економічний, трудовий та інноваційний [6, с.145]; управлінський, організаційний і ресурсний [7, с.24]; організаційно-управлінський, виробничий, фінансовий, трудовий, конкурентний [8, с.47]; кадровий, виробничий, інтелектуальний, фінансовий та підприємницький [9, с.37]; ринковий, виробничий, фінансовий [10, с.12].

Цікавою вбачається думка О.І. Маслак, Л.А. Квятковської та О.О. Безручко, які до складу економічного потенціалу включають виробничо-технологічну, трудову, фінансову, інфраструктурну, організаційно-управлінську, інвестиційну, інноваційну, маркетингову, інтелектуальну, еколого-економічну, санаційну й стратегічну складові [11, с.38]. Крім того, вказані автори наголошують на важливості впливу зовнішнього середовища на рівень економічного потенціалу підприємства.

Вважаємо такий підхід ключовим у формуванні наших досліджень, оскільки у праці [5] нами вже було обґрунтовано узагальнюючий поділ економічного потенціалу на внутрішню та зовнішню складові. При цьому структуру економічного потенціалу підприємства корпоративного типу вбачаємо у вигляді, представленому на рис. 1.

Коментуючи наведений рисунок, варто одразу відмітити, що у складі внутрішнього та зовнішнього потенціалів нами сформовано ряд дублюючих складових, а саме: інноваційна, інформаційна, корпоративна, маркетингова, інвестиційна та соціально-культурна.

 

Економічний потенціал підприємств корпоративного типу

1.Внутрішній

2.Зовнішній

1.1.Виробничий

2.1.Ринковий

   1.1.1.Ресурсний

   2.1.1.Загальноекономічний

   1.1.2.Технологічний

   2.1.2.Маркетинговий

   1.1.3.Інноваційний

   2.1.3.Конюнктурний

1.2.Кадровий

   2.1.4.Інноваційний

   1.2.1.Управлінський

   2.1.5.Інформаційний

   1.2.2.Промислово-виробничий

   2.1.6.Інвестиційний

   1.2.3.Інтелектуальний

   2.1.7.Ресурсний

1.3.Фінансовий

2.2.Репутаційний

   1.3.1.Грошовий

   2.2.1.Конкурентний

   1.3.2.Результативний

   2.2.2.Корпоративний

1.4.Інформаційний

2.3.Політико-правовий

1.5.Інтерфейсний

2.4. Інфраструктурний

   1.5.1.Іміджевий

2.5. Соціально-культурний

   1.5.2.Корпоративний

 

1.6.Маркетинговий

1.7.Інвестиційний

1.8.Соціально-культурний

1.9.Екологічний

 

Рис. 1. Економічний потенціал підприємств корпоративного типу (авторська розробка)

 

Таке дублювання пояснюється нами тим, що існує ряд чинників формування економічного потенціалу, які одночасно впливають як у внутрішньому, так і зовнішньому середовищі діяльності підприємства. Наприклад, маркетингова складова потенціалу, з одного боку може бути уособленням зовнішнього ринкового середовища, як потенційних ринкових можливостей підприємства (попит на продукцію, запити та уподобання споживачів, нові сегменти та ніші ринку і т.п.), а з іншого – індикатором внутрішніх можливостей підприємства позиціонувати себе на ринку (професійний склад і структура відділу маркетингу, рекламний бюджет і т.п.).

В той же час, у складі внутрішнього та зовнішнього потенціалів є складові, які не підлягають дублюванню через природу їх появи лише у складі внутрішнього або зовнішнього середовища. Наприклад, кадровий потенціал та всі його складові характеризують персонал заданого підприємства та його внесок у підвищення рівня економічного потенціалу саме цього підприємства. Всі інші працівники за межами підприємства, які працюють на інших підприємствах або знаходяться в стадії пошуку роботи на ринку робочої сили, у підвищенні рівня потенціалу даного підприємства участі не приймають.

Особливо варто зупинитися на формуванні корпоративної складової економічного потенціалу у внутрішньому та зовнішньому елементах.

Зважаючи на особливості функціонування всієї системи корпоративного управління, як ефективної взаємодії Ради акціонерів та Ради директорів під наглядом Спостережної ради та Ревізійної комісії, отримуємо картину залежності доходності акціонерів від ефективності діяльності управлінського апарату акціонерних товариств. Одвічна дилема протистояння інтересів акціонерів та директорів особливо загострюється в умовах українських реалій функціонування системи корпоративного управління, коли більшість акціонерних компаній не виплачують дивіденди, а також, коли акціонерами-інсайдерами є великі холдинги чи корпорації з часткою акцій майже 100%.

Корпоративний потенціал у внутрішньому потенціалі підприємства представлено нами роботою органів управління акціонерним товариством, які ефективно узгоджують свої інтереси та виводять компанію на новий рівень корпоративних відносин та корпоративної етики. У зовнішньому потенціалі корпоративний потенціал, на нашу думку, також присутній, оскільки він підвладний діючій в країні системі корпоративного управління та її принципам, що накладає відбиток на потенційні можливості розвитку корпоративного бізнесу у зовнішньому середовищі.

В таких умовах підвищення ефективності діяльності підприємств корпоративного типу, на нашу думку, напряму залежить від стану корпоративного потенціалу підприємства, який, своєю чергою, є частиною всього економічного потенціалу. Відповідно, останній також виступає фактором зростання ефективності діяльності.

Висновки. Таким чином, поділ економічного потенціалу на внутрішній і зовнішній не свідчить про абсолютну ізольованість вказаних складових, а, навпаки, вказує на тотожність цілої низки їх компонентів. Окреме місце як у внутрішньому, так і зовнішньому потенціалі відведене корпоративному компоненту. Авторська позиція полягає в тому, що підвищення ефективності діяльності підприємств корпоративного типу багато в чому залежить від наявності у складі економічного потенціалу корпоративної складової. Вбачаючи ж у підвищенні ефективності діяльності підприємства важливу роль управлінської діяльності (Ради директорів акціонерного товариства), наполягаємо на взаємозв’язку цих категорій  з позиції кількісної залежності. Моделювання та формалізація такої залежності є предметом подальших наукових досліджень авторів.

 

 Література

1. Словарь иностранных слов / Под ред. О.С. Мельничука. – К.: Гл. ред. УСЭ АН УССР, 1975. - 777 с.

2. Украинский Советский Энциклопедический Словарь: В 3-х т. Т.2/ Редкол.: …А.В. Кудрицкий (ответ. ред.) и др.- К.: Глав. ред. УСЭ, 1998. – 768 с.

3. Рєпіна І.М. Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління / І.М. Репіна // Вісник Української академії державного управління при президентові України. – 1998. - №2. – С.262-271.

4. Одинцова Г.С., Селезнева Г.А Некоторые аспекты структуризации потенциала предприятия // Економіка розвитку. – 2005. – №2. – с. 74-75.

5. Нусінов В.Я. Еволюція наукових поглядів на трактування економічного потенціалу підприємства / В.Я. Нусінов, Н.О. Шура // Молодий вчений. – 2016. - №1. – С.128-133.

6. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка / О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І.Олексюк. – Навч. посібник. – К.: КНЕУ. – 2004. – 316 с.

7. Отенко И.П., Малярец Л.М. Механизм управления потенциалом предприятия. – Х.: ХГЭУ, 2003. — 220 с.

8. Производственно-экономический  потенциал  и  деловая  активность  субъектов  предпринимательской деятельности : монография / А. Н. Асаул, М. П. Войнаренко, С. Я. Князев [та ін.] ; за ред. А. Н. Асаула. – СПб. : АНО ИПЭВ, 2011. – 321 с.

9. Лапин Е. В. Экономический потенциал предприятия : монография / Е. В. Лапин. – Сумы : ИТД “Университетская книга”. – 2002. – 310 с.

10. Стадник В. В. Менеджмент : навч. посібник / В. В. Стадник , М. А. Йохна. – К. : Академвидав, 2003. – 464 с.

11. Маслак О.І. Особливості формування економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних формувань / О.І. Маслак, Л.А. Квятковська, О.О. Безручко //  Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 9. - С. 36-46.

 

References

1. Mel'nychuk, O.S. (1975), Slovar' ynostrannykh slov [Dictionary of foreign words], USE AN USSR, Kyiv, Ukraine.

2. Kudrytskyj,  A.V. (1998), Ukraynskyj Sovetskyj Entsyklopedycheskyj Slovar' [Ukrainian Soviet Encyclopaedic Dictionary], Hlav. Red. USE, Kyiv, Ukraine.

3. Riepina, I.M. (1998), The business potential: methodology assessment and management”, Visnyk Ukrains'koi akademii derzhavnoho upravlinnia pry prezydentovi Ukrainy, vol.2, рр.262-271.

4. Odyntsova, H.S. and Selezneva, H.A (2005), Some aspects of the structuring of enterprise potential”,  Ekonomika rozvytku, vol.2, рр. 74-75.

5. Nusinov, V.Ya. and Shura, N.O. (2016), The evolution of scientific views on the interpretation of the economic potential of the company”, Molodyj vchenyj, vol.1, рр.128-133.

6. Fedonin, O.S. Riepina, I.M. and Oleksiuk, O.I. (2004) Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka [Potential of enterprise: forming and estimation], KNEU, Kyiv, Ukraine.

7. Otenko, I.P. and Maljarec, L.M. (2003), Mehanizm upravlenija potencialom predprijatija [Mechanism of management potential of enterprise], KhHEU, Kyiv, Ukraine.

8. Asaul, A. N. Vojnarenko, M. P. аnd Kniazev, S. Ya. (2011), Proyzvodstvenno-ekonomycheskyj  potentsyal  y  delovaia  aktyvnost'  sub'ektov  predprynymatel'skoj deiatel'nosty [Production economic potential  and  business  activity  of subjects  of entrepreneurial activity], ANO YPEV, Stankt Peterburg, Russia.

9. Lapyn, E. V. (2002), Ekonomycheskyj potentsyal predpryiatyia [Economic potential of enterprise], YTD “Unyversytetskaia knyha”, Sumy, Ukraine.

10. Stadnyk, V. V. (2003) Menedzhment [Management], Akademvydav, Kyiv, Ukraine.

11. Maslak, O.I. Kviatkovs'ka, L.A. and  Bezruchko, O.O. (2012), “ Features of formation of economic potential of the company in terms of cyclical formations”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol.9, рр. 36-46.

  

Стаття надійшла до редакції 02.11.2016 р.