EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2016

УДК 657.372.5

 

М. В. Корягін,

д. е. н., професор, професор кафедри бухгалтерського обліку,

Львівський торговельний-економічний університет

 

ОЦІНКА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА СКЛАДОВА СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

M. V. Koryagin,

Doctor of Economic Sciences, Professor,

Professor Department of Accounting Lviv Trade and Economic University

 

EVALUATION AS A METHODOLOGICAL COMPONENT ACCOUNTING SYSTEM OF SOCIALLY RESPONSIBLE ENTERPRISES

 

Проведено аналіз підходів дослідників до обґрунтування ролі і місця оцінки в системі бухгалтерського обліку соціально відповідальних підприємств. Охарактеризовано соціально відповідальну діяльність суб’єктів господарювання як самостійну, ініціативну, систематичну, на власний ризик господарську діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання як задоволення інтересів всіх груп зацікавлених осіб на взаємовигідних умовах, з метою досягнення економічних і соціальних результатів. Досліджено вибір конкретного методу оцінки, що зумовлює не тільки вартість окремого об’єкта обліку, а й здійснює суттєвий вплив на визначення фінансового результату діяльності соціально відповідальних підприємств. Обґрунтовано, що розгляд бухгалтерського обліку без оцінки в сучасних умовах є неможливим, оскільки даний елемент системи обліку займає провідну роль в її функціонуванні.

 

The analysis approach of researchers to study the role and place of evaluation in the accounting system of socially responsible company is performed. The socially responsible activities of business entities are characterized as independent, proactive, systematic, at your own risk economic activity carried out by business entities as meeting the interests of all groups of stakeholders on mutually beneficial terms, to achieve economic and social benefits. The choice of method of assessment is researched, which determines not only the cost of individual object, but also has a significant impact on the determination of financial results of socially responsible companies. The review of accounting without estimates in modern conditions is impossible, since this element of accounting system takes a leading role in its functioning.

 

Ключові слова: система, бухгалтерський облік, облікова оцінка, соціально відповідальні підприємства, управління.

 

Key words: system, accounting, estimate of accounting, socially responsible company, management.

 

 

Постановка проблеми. Внаслідок зростання приватного капіталу та виходу на місцеві ринки потужних вітчизняних та іноземних компаній в Україні починають активізуватися питання соціальної відповідальності в підприємницькій діяльності. На підтвердження вищенаведеної тези проф. В.А. Патон відмічав підвищену складність та важливість даної проблеми, яку повною мірою дослідники в сфері обліку не можуть вирішити до цього часу [6, с. 364].

Протягом багатьох років оцінка є визначальною складовою національної системи бухгалтерського обліку, у першу чергу бухгалтерського обліку на соціально відповідальних підприємствах, однак якими причинами це зумовлено, які фактори на це впливають, залишається незрозумілим. Визначальність ролі облікової оцінки дослідниками не заперечується, однак комплексне підтвердження даного твердження відсутнє у науковій літературі.

Вказана проблема набула ще більшої актуальності в умовах необхідності здійснення облікової оцінки вартості соціально відповідального підприємства, з метою створення системи інформаційного забезпечення вартісно-орієнтованого управління підприємством, оскільки до облікової оцінки висуваються нові вимоги користувачами облікової інформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань оцінки в системі бухгалтерського обліку приділялась увага такими вітчизняними вченими і дослідниками як М. І. Бондар, С. Ф. Голов, І. В. Жиглей, І. В. Замула, С. Я. Король, М. Д. Корінько, Л. Г. Ловінська, Н. М. Малюга, М. С. Пушкар, І. В. Супрунова, Г. Б. Титаренко, Н. М. Урбан, М. М. Шигун, І. Й. Яремко та ін.

Постановка завдання. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні передумов формування визначального місця оцінки в системі методологічних складових бухгалтерського обліку соціально відповідальних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Визначальна роль, яку на сьогодні виконує оцінка в бухгалтерському обліку соціально відповідальних підприємств, розглядається з різних точок зору.

Проф. І. В. Жиглей, враховуючи визначення підприємництва відповідно до Господарського кодексу України та з урахуванням концепції соціальної відповідальності бізнесу під соціально відповідальною діяльністю суб’єктів господарювання розуміє самостійну, ініціативну, систематичну, на власний ризик господарську діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання як задоволення інтересів всіх груп зацікавлених осіб на взаємовигідних умовах, з метою досягнення економічних і соціальних результатів [2].

Ще на початку ХХ ст. І. Ф. Шерр відмічав, що проблема оцінки є однією з найважливіших і найскладніших проблем всієї балансової справи [9, с. 474]. Вищенаведене твердження він обґрунтовував тим, що сам по собі баланс не є самостійним і незалежним рахунком результатів, а його висновки істотно залежать від правильної оцінки майнових об’єктів у кінцевому балансі. Цим самим автор підтверджував можливість вуалювання або маніпулювання фінансовим результатом і соціально відповідальних підприємств, з метою представлення необхідної конкретному користувачу фінансової інформації на основі використання різних підходів до оцінки об’єктів обліку. У сучасних умовах розвитку національної системи обліку дана проблема набуває ще більшої актуальності, оскільки можливість вибору одного із альтеративних варіантів оцінки передбачена як у національних П(С)БО, так і у МСФЗ, та реалізовується через механізм облікової політики. Як наслідок, обрання конкретного методу оцінки зумовлює не тільки вартість окремого об’єкта обліку, а й здійснює суттєвий вплив на визначення фінансового результату діяльності соціально відповідальних підприємств.

Австралійські дослідники М. Метьюс та М. Перера пояснюють важливість оцінки як елемента облікової системи шляхом розгляду оцінки в якості однієї із іманентних характеристик такої системи. Зокрема, вони пишуть, що оцінка активів є важливою, оскільки бухгалтерські звіти повинні, inter alia, надавати кількісну інформацію про фінансовий стан господарюючого суб’єкта на визначену дату, і величина активів в цьому випадку є визначальним фактором [4, с. 270]. Відповідно, на думку дослідників, розгляд бухгалтерського обліку без оцінки в сучасних умовах є неможливим, оскільки даний елемент системи обліку займає провідну роль в її функціонуванні.

На думку М. С. Пушкаря оцінка в обліку необхідна для трансформації фактів, виражених в натуральних показниках, в єдиний грошовий вимірник, що забезпечує приведення інформації про різнорідні об’єкти у зіставну форму та зміст [5, с. 281-282]. Облікова оцінка дозволяє узгодити цілі соціально відповідальних підприємств і домовленості між державою і бізнесом, дозволяючи знаходити величину фінансового результату, який обкладається податком і формує доходну частину бюджету.

Необхідність проведення досліджень в сфері оцінки М. С. Пушкар доводить від противного, відмічаючи, що в існуючій теорії обліку найменш науково обґрунтованим елементом є оцінка, виходячи з чого автор приходить до висновку про відсутність вітчизняної теорії обліку [5, с. 279]. Відповідно, якщо відсутність досліджень стосовно одного із елементів системи (облікової оцінки) свідчить про відсутність теорії всієї системи (облікової), це є переконливим доказом визначальної ролі, яку займає оцінка у складі чинної системи бухгалтерського обліку соціально відповідальних підприємств.

На думку проф. М. І. Бондаря важливість оцінки в системі бухгалтерського обліку пояснюється зростаючими потребами практики стосовно необхідності розрахунку справедливої вартості окремих об’єктів. Як відмічає М. І. Бондар, розвиток видів підприємницької діяльності, нових методів управління вартістю підприємств потребує постійного вдосконалення методів і способів оцінювання бізнесу загалом та його частин зокрема [1, с. 169-170]. Вирішення теоретичних проблем оцінки активів і капіталу соціально відповідальних підприємств актуально не тільки для суто наукових цілей, але і для практики економічних суб’єктів, оскільки від рівня обґрунтованості питань оцінювання вартості підприємства багато в чому залежить повнота й об’єктивність реалізації матеріальних інтересів.

Як пише С. Ф. Легенчук, до другої половини ХХ ст. в очах англо-американських науковців, на основі розробок яких побудована система національних стандартів обліку, бухгалтерський облік був вимірювальним (оціночним) інструментом [3, c. 40-41]. Тобто, основною метою науковців в сфері обліку був пошук і розробка нових, адекватних зростаючим вимогам соціально відповідальних підприємств методів і моделей оцінки як складових системи бухгалтерського обліку. Внаслідок цього весь бухгалтерський облік зводився до оціночних процедур, тому актуальність здійснення досліджень в сфері облікової оцінки на той час не викликала жодних сумнівів.

В сучасних умовах в англомовних країнах пріоритетною є мета обліку як науки, яка передбачає необхідність надання необхідної інформації для забезпечення потреб користувачів [3, с. 42]. Однак дослідження в сфері оцінки не втрачають своєї значимості, оскільки переважна більшість облікової інформації, яка надається користувачам, має вартісне вираження. Тому дослідження в сфері облікової оцінки не втратили своєї актуальності, хоча на сьогодні вони займають другорядну роль у порівнянні із поведінковими та управлінськими аспектами обліку, але значення досліджень в цій сфері не зменшилось.

На думку проф. З. С. Туякової важливість значення оцінки в бухгалтерському обліку пов’язана з тим, що користувач фінансової звітності на основі інформації про вартість різних активів господарюючого суб’єкта може провести аналіз, наприклад, забезпеченості основними фондами, виявити їх недостачу або надлишок, а також ступінь їх зношеності. За вартістю і кількістю оборотних засобів можна судити про їх кількість, дефіцит чи наявність сировини, що не використовується тощо. Якщо ж розглядати ці показники в динаміці за ряд звітних періодів, то можна виявити зміни в забезпеченості основними і оборотними засобами в структурі майна, його кількісного складу та інші аспекти стану активів підприємств. При оцінці розраховується грошова вартість активів за статтями бухгалтерського балансу. За результатами такої оцінки робиться висновок про стан окремих статей балансу [7, с. 156].

Таким чином, важливість оцінки, як одного із елементів методу бухгалтерського обліку, визначається створенням передумов для виникнення і можливості використання такого наукового напряму, як економічний аналіз. Лише завдяки вартісному вимірюванню в системі обліку з’являється можливість приведення результатів діяльності соціально відповідальних підприємств із фактів господарського життя в розрахункові фінансові показники, розробка їх планових і нормативних значень та можливість аналізу діяльності підприємства в цілому.

Виконання бухгалтерським обліком функціональної ролі відносно користувачів бухгалтерської інформації передбачає можливість висунення ними різних запитів щодо застосування оціночної методології. Як наслідок, в системі обліку оцінка одного й того ж об’єкта може бути здійсненна на основі використання різних методів оцінки залежно від запитів користувачів. Визначальними при формуванні запитів користувачів є цілі, які переслідує користувач, що використовує облікову інформацію. Для позичальника необхідна інформація про вартість активів, яку він може одержати в результаті продажу соціально відповідального підприємства, для інвестора – потенційна вартість активів підприємства, що визначається на основі їх здатності генерувати майбутні економічні вигоди тощо. Дану тезу також підтверджує проф. З. С. Туякова, яка відмічає, що сучасний етап розвитку бухгалтерського обліку характеризується використанням альтернативних способів вартісної оцінки об’єктів бухгалтерського спостереження, внаслідок чого методологія вартісної оцінки залишається однією із найскладніших його проблем [8, с. 312].

У сучасних умовах розвитку вітчизняної системи обліку пріоритетність наукових досліджень, що стосуються облікової оцінки, обґрунтовується її визначальною роллю у функціонуванні системи обліку соціально відповідальних підприємств. В результаті проведеного аналізу поглядів вчених і науковців виявлено наступні точки зору, що підтверджують дану тезу:

– проведення оцінки є достатньо складним процесом внаслідок можливості вуалювання та маніпулювання її результатами;

– оцінка є іманентною складовою системи бухгалтерського обліку;

– оцінка сприяє узгодженню цілей соціально відповідальних підприємств, держави та бізнесу;

– оцінка в системі обліку орієнтована на задоволення потреб практики;

– оцінка сприяє реалізації цілей бухгалтерського обліку;

– оцінка є передумовою проведення економічного аналізу.

Висновки. В цілому здійснення оцінки об’єктів бухгалтерського обліку соціально відповідальних підприємств є однією із найважливіших передумов для формування достовірної і релевантної інформації системою бухгалтерського обліку, а знання її фундаментальних концептуальних основ дозволяє розуміти користувачам сутність даних і відомостей, що підлягають розкриттю у бухгалтерській звітності, сприяють прийняттю ефективних управлінських рішень.

В умовах наростання ролі конкретної групи користувачів облікової інформації на фінансовому ринку змінюються запити стосовно оціночної методології, яка використовується в системі обліку. За таких умов особливої уваги потребує здійснення наукових досліджень, пов’язаних з аналізом зацікавленості різних груп користувачів щодо застосування ними різних методів оцінки для окремих видів об’єктів бухгалтерського обліку, зокрема, щодо тих користувачів, які зацікавлені в одержанні інформації про вартість соціально відповідального підприємства.

 

Література.

1. Бондар М. І. Оцінка та оцінювання в бухгалтерському обліку / М. І. Бондар // Фінанси, облік і аудит: збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 13. – С. 170.

2. Жиглей І. В. Облікове забезпечення соціально відповідальної діяльності в умовах антикризового управління / І. В. Жиглей // Вісник ЖДТУ. – 2013. – № 2 (64). – С. 42-46.

3. Легенчук С. Ф. В пошуках мети науки про бухгалтерський облік / С. Ф. Легенчук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 12. – С. 39-44.

4. Мэтьюс М. Р. Теория бухгалтерского учета : учебник / М. Р. Мэтьюс, М. Х. Б. Перера; [пер. с англ. под ред. Я. В. Соколова, И. А. Смирновой]. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 663 с.

5. Пушкар М. С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія : [монографія] / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт–бланш, 2007. – 359 с.

6. Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней : учебн. пособие для вузов / Я. В. Соколов. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

7. Туякова З. С. Исторические предпосылки развития концепций стоимостной оценки в различных моделях бухгалтерского учета / З. С. Туякова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2005. – № 8. – С. 155-166.

8. Туякова З. С. Системный подход к классификации стоимостных оценок в бухгалтерском учете / З. С. Туякова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2006. – № 10 (часть 2). – С. 312-321.

9. Шерр И. Ф. Бухгалтерия и баланс / И. Ф. Шерр. – [3-е издание]. – [перевод с 5-го немецкого издания С. И. Цедербаума. Редакция, дополнения и примечания проф. Н. С. Лунского]. – М. : Экономическая жизнь”, 1925. – 579 с.

 

References.

1. Bondar, M. I. (2009), “Assessment and evaluation of accounting”, Finansy, oblik i audyt: zbirnyk naukovykh prats', vyp. 13, pp. 170.

2. Zhyhley, I.V. (2013), “Accounting software of socially responsible activities in terms of crisis management”, Visnyk ZDTU, № 2(64), pp. 42-46.

3. Lehenchuk, S.F. (2011), “In search of objective science of accounting”, Bukhhalters'kyj oblik i audit, № 12, pp. 39-44.

4. Met'ius, M. and Perera, M.Kh.B. (1999), Teoryia bukhhalterskoho ucheta [Accounting theory], Audyt, YuNYTY, Moskva, Russia.

5. Pushkar, M.S. (2007), Metateoriia obliku abo iakoiu povynna staty teoriia [Metatheory of accounting or what should be a theory], Kartblansh, Ternopil', Ukraine.

6. Sokolov, Ya.V. (1996), Bukhhalterskyj uchet: ot ystokov do nashykh dnej [Accounting: from the beginnings to the present day], Audyt, YuNYTY, Moskva, Russia.

7. Tuiakova, Z. S. (2005). “Historical background of the concepts of valuation in various models accounting”, Vestnyk Orenburhskoho hosudarstvennoho unyversyteta, № 8, pp. 155-166.

8. Tuiakova, Z. S. (2005). “A systematic approach to the classification of valuation in accounting”, Vestnyk Orenburhskoho hosudarstvennoho unyversyteta, № 10, pp. 312-321.

9. Sherr, Y.F. (1925), Bukhhalteryia y balans [Accounting and balance], 2nd ed, Ekonomycheskaia zhyzn, Moskva, Russia.

 

Стаття надійшла до редакції 11.11.2016 р.