EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2016

УДК 330.42:339.9

 

О. В. Баженова,

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики,

Київський національний університет  імені Тараса Шевченка, м. Київ

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАКЦІЇ МАЛОЇ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗБУРЕННЯ НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНОЇ СТОХАСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАГАЛЬНОЇ РІВНОВАГИ

 

Olena V. Bazhenova,

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Economic Cybernetics Department,

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

 

ANALYSIS OF THE SMALL OPEN ECONOMY REACTION TO EXTERNAL DISTURBANCES BASED ON DYNAMIC STOCHASTIC GENERAL EQUILIBRIUM MODEL

 

У статті побудовано динамічну стохастичну модель загальної рівноваги, яка наведена у лог-лінеаризованому вигляді, для малої відкритої економіки. Модель основана на принципах неокейнсіанського підходу, що передбачає негнучкість цін та заробітної плати, наявність звичок у споживанні домашніх господарств та видатків на пристосування капіталу для фірм. На основі побудованої моделі досліджено вплив таких зовнішньоекономічних збурень на економіку, як шок у світовому випуску, шок у світовому сукупному попиті, шок у світовій відсотковій ставці, шок у світових цінах. Показано, що найбільший позитивний вплив на економіку країни та її зростання має підвищення світового випуску внаслідок зростання випуску вітчизняної продукції, споживання домашніми господарствами кінцевих товарів і послуг та припливу інвестицій до країни.

 

Paper deals witht a dynamic stochastic general equilibrium model of a small open economy presented in log-linearized form. The model is based on the principles of neo-Keynesian approach with rigidities of prices and wages, consumption habits of households and capital adjustment expenditures for firms. On the basis of the constructed model the impact of external economic disturbances (a shock in world output, a shock in global aggregate demand, a shock in the global interest rate, a shock in world prices) on the economy is researched. It is shown that the increase of world production has most positive impact the economy and its growth due to increased production of domestic products, household consumption of final goods and services and investment flows to the country.

 

Ключові слова: макроекономічне моделювання, зовнішньоекономічні збурення, динамічна стохастична модель загальної рівноваги, мала відкрита економіка, зовнішня стійкість.

 

Keywords: macroeconomic modelling, external disturbances, dynamic stochastic general equilibrium model, a small open economy, external sustainability.

 

 

Постановка проблеми. Макроекономічне моделювання посідає чільне місце в сучасній економічній науці. Вивчення економічних явищ та процесів на основі макромоделей дозволяє застосовувати ефективні поєднання різних макроекономічних інструментів в процесі реалізації державної економічної політики та здійснення прогнозування її наслідків. В Україні проблемі макроекономічного моделювання приділяється значна увага. В цьому аспекті неможливо не згадати фундаментальні роботи таких вчених, як В.Геєць [1], М.Скрипниченко [1; 2], І.Лук’яненко, Ю.Городніченко [3; 4], О.Петрик, С.Ніколайчук [5], В.Міщенко [6] тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Однією з основних характеристик макроекономічних моделей є наявність чи відсутність так званого «мікроекономічного підґрунтя». До моделей, які мають його в своїй основі, належать динамічні стохастичні моделі загальної рівноваги (DSGE моделі), які еволюційно розвивалися від моделей реального ділового циклу, започаткованих Ф.Кідландом та Е.Прескоттом [7], до неокейнсіанських динамічних стохастичних моделей загальної рівноваги, запропонованих Дж.Ротембергом та М.Вудфордом [8]. Останні враховують жорсткість цін, встановлюваних монополістично конкуруючими фірмами, негнучкість заробітної плати та інші ринкові недосконалості. Застосуванню цього класу моделей до дослідження економічних явищ та процесів в Україні присвячені, зокрема, роботи [9; 10; 11; 12] тощо.

Довгострокове економічне зростання науковці трактують як «послідовність короткострокових рівноважних станів при зростаючому обсязі доступних факторів виробництва та технологічного прогресу» [13, с.105]. В свою чергу відхилення від довгострокового тренду в короткостроковому періоді представляють собою так звані ділові цикли, варіації в рамках яких можуть бути пояснені змінами в сукупному попиті. Тому для моделювання економічного зростання в Україні та дослідження впливу зовнішніх збурень на нього доцільним нами представляється саме побудова динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги.

Отже, метою даної статті є дослідження впливу зовнішньоекономічних шоків на економіку малої відкритої країни (якою є і Україна) та її економічне зростання на основі побудови динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги.

Виклад основного матеріалу дослідження. Побудована динамічна стохастична модель загальної рівноваги є моделлю малої відкритої економіки, в якій присутня негнучкість цін та заробітної плати, існують звички у споживанні домашніх господарств та видатки на пристосування капіталу для фірм. Репрезентативне домашнє господарство споживає товари та послуги, накопичує капітальні активи, які в подальшому інвестує, володіє облігаціями (внутрішньої та зовнішньої позик), виплати, за якими можна вважати заощадженнями попереднього періоду, робить заощадження у вигляді реальних касових залишків та надає відповідну кількість праці фірмам.

Наведемо побудовану модель (у лог-лінеаризованому вигляді).

Бюджетне обмеження домогосподарств описується таким рівнянням (отримане на основі [14, c.55; 15, c.195-196; 16, c.12; 17, c.10] та ін.):

 

                                 (1)

 

де  ¾ лог-відхилення споживання у момент часу ,  ¾ лог-відхилення пропозиції праці у момент часу ,  ¾ лог-відхилення реального попиту на гроші у момент часу ,  ¾ податок на споживання у момент часу ,  ¾ лог-відхилення реальних інвестицій у момент часу ,  ¾ лог-відхилення реального попиту на облігації внутрішньої позики у момент часу ,  ¾ лог-відхилення номінального обмінного курсу національної грошової одиниці у момент часу ,  ¾ лог-відхилення реального попиту на облігації, які деноміновані в іноземній валюті та придбані на зовнішніх ринках, у момент часу ,  ¾ лог-відхилення номінальної відсоткової ставки по облігаціям внутрішньої позики у момент часу ,  ¾ лог-відхилення номінальної відсоткової ставки по облігаціям, які деноміновані в іноземній валюті та придбані на зовнішніх ринках, у момент часу ,  ¾ лог-відхилення реальної заробітної плати у момент часу ,  ¾ податок на заробітну плату у момент часу ,  ¾ лог-відхилення відсоткової ставки за користування капіталом у момент часу ,  ¾ лог-відхилення капіталу у реальному вираженні у момент часу ,  ¾ податок на капітал у момент часу ,  ¾ лог-відхилення соціальних трансфертів з державного бюджету у момент часу ,  ¾ лог-відхилення інфляції у момент часу ,  ¾ відсоткова ставка по депозитам у момент часу ,  ¾ лог-відхилення реального попиту на депозити у момент часу ,  ¾ податок на депозитні вклади у момент часу . Тут і надалі горизонтальною рискою («») позначено змінні в стаціонарному стані, знаком «^» – лог-відхилення від стаціонарного стану.

Темпи зростання індексу цін на вітчизняні (2) та імпортовані товари (3) представлені такими рівняннями [15, c.204]:

 

,                          (2)

 

,                                 (3)

 

де  ¾ лог-відхилення темпу зростання індексу цін на вітчизняні товари,  ¾ показник, що характеризує рівень індексації,  ¾ ймовірність встановлення ціни  на товар ,  ¾ граничні видатки у момент часу ,  ¾ норма дисконтування, що відображає міжчасові переваги домогосподарства,  - лог-відхилення темпу зростання індексу цін на імпортовані товари у момент часу ,  - показник, що характеризує рівень індексації,  ¾ лог-відхилення розриву єдиної ціни у момент часу ,  - ймовірність встановлення ціни  на імпортний товар .

Отже, загальний рівень цін в економіці  дорівнюватиме [15, c.204]:

 

,                                                                                                                                   (4)

 

де  ¾ схильність до споживання товарів іноземного виробництва.

Лог-відхилення попиту на гроші  у побудованій моделі описується наступним рівнянням:

 

,                                                                          (5)

 

де  ¾ лог-відхилення шоку у споживанні у момент часу ,  ¾ лог-відхилення шоку у попиті на гроші у момент часу ,  ¾ коефіцієнт, що характеризує сталість звичок у споживанні,  ¾ обернений коефіцієнт еластичності реального попиту на гроші до процентної ставки.

Лог-відхилення пропозиції праці  визначається таким чином:

 

,                                                                                                                       (6)

 

де  ¾ коефіцієнт відносної несхильності до ризику,  ¾ обернений коефіцієнт еластичності зусиль праці по відношенню до реальної заробітної плати,  ¾ лог-відхилення шоку у пропозиції праці у момент часу .

Рівняння Ейлера у моделі дорівнює:

 

,                                                                                                                                         (7)

 

де  є лог-відхиленням множника Лагранжа та представляє собою тіньову вартість споживання. В свою чергу лог-відхилення множника Лагранжа в момент часу  дорівнює:

 

                                                                                    (8)

 

Лог-відхилення змінної, що описує сталість звичок у споживанні, , дорівнює лог-відхиленню споживання у попередній момент часу :

 

. (9)

 

Лог-лінеаризована умова встановлення оптимальної заробітної плати, отримана на основі [10, c.70], становить:

 

,                                                                   (10)

 

де  ¾ ймовірність встановлення заробітної плати  у період  для домогосподарства ,  ¾ рівень індексації заробітної плати, а  ¾ еластичність заміни між різними домогосподарствами.

В моделі наявні вітчизняні фірми, що виробляють товари проміжного споживання та діють на ринку монополістичної конкуренції. Виробнича функція -ої репрезентативної вітчизняної фірми, яка виробляє диференційований товар , є виробничою функцією з технологічним прогресом нейтральним за Харродом:

 

,                                                                                                                                              (11)

 

де  ¾ лог-відхилення обсягу випуску вітчизняного товару  у момент часу ,  та  ¾ еластичності випуску по капіталу та праці відповідно,  ¾ лог-відхилення технологічного шоку у момент часу .

Лог-лінеаризований вираз внутрішнього попиту на товари і послуги вітчизняного виробництва  складається зі споживчого , інвестиційного попиту  та попиту з боку сектору державного управління  [15, c.213-215]:

 

. (12)

 

В свою чергу агрегований попит на товари вітчизняного виробництва дорівнює  [15, c.214]:

 

,                                                                                                               (13)

 

де , ,  - лог-відхилення відповідно споживчого, інвестиційного попиту та попиту з боку державних органів на товари вітчизняного виробництва у момент часу .

Лог-відхилення попиту на товари іноземного виробництва  складає [15, c.214]:

 

,                                                                                                                  (14)

 

де , ,  - лог-відхилення відповідно споживчого, інвестиційного попиту та попиту з боку державних органів на товари іноземного виробництва у момент часу .

Рівняння сукупного, споживчого, інвестиційного попиту та попиту з боку сектору державного управління, отримані на основі принципу Діксіта-Стігліца з використанням функцій з постійною еластичністю заміщення [10, c.75], в лог-лінеаризованому вигляді представлені такими рівняннями [15, c.214-215] :

 

,                                                                            (15)

 

,                                                                                   (16)

 

,                                                                                   (17)

 

  ,                                                                             (18)

 

де  ¾ еластичність заміщення між споживанням іноземних та вітчизняних товарів, .

Лог-лінеаризований вираз динаміки капіталу описується наступним рівнянням:

 

,                                                                                         (19)

 

де  ¾ лог-відхилення інвестиційного шоку у момент часу ,  ¾ норма зносу.

Тіньова вартість одиниці капіталу у разі оптимальної поведінки фірми, що сигналізує про доцільність інвестування,  у лог-лінеаризованому вигляді становить [10, c.73]:

 

,                                          (20)

 

. (21)

 

На основі розв’язання задачі мінімізації витрат фірми, які складаються з видатків на залучення капіталу та оплату праці найманих працівників, отримаємо лог-лінеаризоване значення граничних видатків , які дорівнюють:

 

. (22)

 

В свою чергу податкові надходження до державного бюджету, що складаються з податків на споживання, на заробітну плату та на капітал, в лог-лінеаризованому вигляді () дорівнюють [15, c.219]:

 

                                                                                       (23)

 

Лог-відхилення загального державного боргу , що складається з внутрішнього та зовнішнього боргу, представлено таким рівнянням:

 

,                                                                                                                                               (24)

 

де ,  - лог-відхилення внутрішнього та зовнішнього державного боргу відповідно.

Таким чином, бюджетне обмеження уряду у лог-лінеаризованому вигляді дорівнюватиме:

 

                (25)

 

Ліва частина рівняння (25) описує джерела покриття цього дефіциту – державні запозичення та емісію, права частина – дефіцит державного бюджету, тобто перевищення його видатків над доходами.

Зовнішній сектор у моделі представлений п’ятьма рівняннями (26)-(30), які описують імпорт (26), рахунок поточних операцій платіжного балансу (27), чисті зовнішні активи (28), первинний рахунок поточних операцій платіжного балансу (30) та експорт (сукупне споживання експортованих товарів закордоном ) – рівняння (29):

 

,                                                                   (26)

 

,                                                                        (27)

 

,                                                        (28)

 

,                                                                                                   (29)

 

,                                                                                                                        (30)

 

де  ¾ лог-відхилення реального сукупного споживання за кордоном товарів, які імпортовані з вітчизняної економіки, у період ,  - лог-відхилення обсягу імпортованих товарів до вітчизняної економіки у період ,  - лог-відхилення індексу цін товарів, що імпортуються до вітчизняної економіки у момент часу ,  - лог-відхилення обсягу імпорту енергоресурсу у момент часу ,  - лог-відхилення ціни на імпортований енергоресурс у момент часу ,  - лог-відхилення сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу у момент часу ,  - лог-відхилення сальдо первинного рахунку поточних операцій у момент часу ,  - лог-відхилення чистих зовнішніх активів у момент часу ,  - лог-відхилення обсягу експортованих товарів у момент часу ,  - лог-відхилення індексу умов торгівлі у момент часу , , , , ,  - лог-відхилення шоків у первинному поточному рахунку, чистих зовнішніх активах, експорті, індексі умов торгівлі та рівні цін за кордоном у момент часу .

Інструментальне правило монетарної політики у даній моделі специфікується наступним чином:

 

,                                                 (31)

 

де  - лог-відхилення міжнародних резервних активів у момент часу , , , , , , ,  - коефіцієнти, що характеризують ступінь схильності центрального банку до вибору того чи іншого показника в якості орієнтира монетарної політики.

Враховуючи зростаючу частку зовнішнього державного боргу та девальваційні процеси в Україні, правило фіскальної політики визначатимемо наступним чином:

 

,                                                                                                 (32)

 

де , , ,  - коефіцієнти, що характеризують схильність законодавчих та виконавчих органів державної влади фінансувати державні видатки за допомогою різних інструментів.

Вплив умов торгівлі на економіку малої країни представлено наступним рівнянням:

 

. (33)

 

Реальний обмінний курс в лог-лінеаризованому виді () дорівнює:

 

,                                                                                                                   (34)

 

де  - лог-відхилення шоку номінального обмінного курсу.

В свою чергу непокритий паритет процентних ставок дорівнює:

 

,               (35)

 

де  - лог-відхилення премії за ризик,  - лог-відхилення показника, що характеризує обмеження на рух капіталів. В подальшому припускається, що  та  постійні для всіх .

В результаті умова рівноваги на ринку специфікується в такий спосіб:

 

,                                                            (36)

 

де  - лог-відхилення світового випуску у момент часу .

Лог-відхилення змінних світової економіки разом з економічними шоками у побудованій моделі моделюються за допомогою AR(1) процесів.

Параметри моделі отримано за допомогою калібрування моделі та оцінок на основі економетричних методів (власні розрахунки автора, роботи [15] та [17]). Модель було реалізовано в програмному середовищі Dynare 4.4.3 на базі Matlab R2010a.

Розглянемо вплив основних зовнішньоекономічних збурень, що здійснюють вплив на економіку малої країни. Так, зростання світового випуску має найбільш позитивний вплив на економіку малої країни та її економічне зростання. Воно, в першу чергу, викликає зростання вітчизняного випуску внаслідок зростання попиту на вітчизняний експорт, що призводить до зростання попиту на фактори виробництва, підвищення реальної заробітної плати та, як наслідок, зростання споживання домашніми господарствами (рис.1). Таке розширення попиту сприятиме зростанню привабливості вітчизняних фірм та припливу інвестицій до національної економіки.

 

Рис. 1. Функції імпульсних реакцій окремих змінних моделі на позитивний шок у світовому випуску

Джерело: розраховано автором

 

Зростання світового сукупного попиту в першу чергу викликає зростання сукупного попиту на вітчизняні товари та послуги, насамперед товари інвестиційного попиту (рис.2). За нашими розрахунками, попит на імпортовані товари і послуги при цьому зменшується, хоча це супроводжується зростанням споживчого попиту на імпортовані товари і послуги, що вказує на підвищення рівня доходів в країні.

 

Рис. 2. Функції імпульсних реакцій окремих змінних моделі на позитивний шок у світовому сукупному попиті

Джерело: розраховано автором

 

Зростання відсоткової ставки закордоном спричиняє підвищення рівня відсоткової ставки в країні (рис.3), що свідчить про суттєву залежність банківської системи малої відкритої країни від іноземного капіталу, особливо короткострокового банківського капіталу у випадку України [18]. Так, в короткостроковій перспективі зростання відсоткової ставки закордоном призводить до зростання відсоткової ставки в країні, падіння споживання домашніх господарств в національній економіці, що повинно мати наслідком звуження сукупного попиту. В довгостроковому періоді внутрішня відсоткова ставка спадає, але не досягає попереднього рівноважного рівня.

 

Рис. 3. Функції імпульсних реакцій окремих змінних моделі на позитивний шок у світовій відсотковій ставці

Джерело: розраховано автором

 

Зростання світових цін (трактується науковцями як підвищення багатства в країні) перш за все спричиняє зростання споживання товарів та послуг домашніми господарствами (в даному контексті слід враховувати також і бажання домашніх господарств заощадити частину отриманого багатства з метою згладжування споживання у часі [19]), що має наслідком підвищення сукупного попиту в економіці (рис.4). Відповідно до проведених розрахунків, це розширення попиту в кінцевому випадку призводить до зростання реальної заробітної плати та відповідно і граничних видатків фірм, що спричиняє скорочення попиту на фактори виробництва в довгостроковій перспективі.

 

Рис. 4. Функції імпульсних реакцій окремих змінних моделі на позитивний шок у світових цінах

Джерело: розраховано автором

 

Висновки. Таким чином, у статті побудовано динамічну стохастичну модель загальної рівноваги, що є моделлю малої відкритої економіки, в якій функціонують домашні господарства, фірми, уряд, національний банк та зовнішній сектор. В статті показано, що найбільш позитивний вплив на економіку країни та її зростання має підвищення світового випуску, що в першу чергу викликає зростання вітчизняного випуску внаслідок зростання попиту на традиційну експортну продукцію. Це в свою чергу призводить до зростання попиту на фактори виробництва (зокрема, підвищення реальної заробітної плати) та зростання їх споживання. Отже, розширення попиту на вітчизняну продукцію сприятиме підвищенню привабливості вітчизняних фірм та припливу інвестицій в економіку.

 

Література.

1. Геєць В.М., Скрипниченко М.І. Від екзогенно залежної до ендогенно орієнтованої стратегії розвитку економіки / В.М.Геєць, М.І.Скрипниченко // Економіка і прогнозування. – 2003. – №1. – С. 34-47

2. Скрипниченко М.І. Секторальні та міжкраїнні моделі економічного розвитку /М.І.Скрипниченко. - К.: Фенікс, 2004. – 256 с.

3. Султан К. Методологічні аспекти розробки та практичного застосування макроеконометричної моделі України – Монографія / К.Султан, І.Г.Лук’яненко, Ю.О.Городніченко. - К.: Видавничий дім ”КМ Academia”, 2000.- 204 с

4. Лук’яненко І.Г. Прогнозування податкових надходжень за допомогою моделей /І.Г. Лук’яненко, Ю.О.Городніченко // Фінанси України. - 2001.- № 7 - С. 89-99.

5. Структурна модель трансмісійного механізму монетарної політики в Україні [Текст] / О. Петрик , С. НІколайчук // Вісник Національного банку України. - 2006. - № 3. - С. 12-20.

6. Монетарний трансмісійний механізм в Україні: Науково-аналітичні матеріали. Вип..9/ В.І.Міщенко, О.І.Петрик, А.В.Сомик, Р.С.Лисенко та ін. – К: Національний банк України. Центр наукових досліджень, 2008. – 144с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=70691.

7. Kydland F.E., Prescott E.C. Time to Build and Aggregate Fluctuations / F.E. Kydland, E.C. Prescott //Econometrica. – 1982. - Volume 50. - Issue 6. - pp.1345-1370. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.minneapolisfed.org/research/prescott/papers/timetobuild.pdf

8. Rotemberg J. J., Woodford M. An Optimization-Based Econometric Framework for the Evaluation of Monetary Policy. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nber.org/chapters/c11041.pdf

9. Баженова Ю.В. Застосування динамічних стохастичних моделей загальної рівноваги для аналізу макроекономічної політики /Ю.В.Баженова //Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №7(97). – с.261-266.

10. Bazhenova O. Modelling the impact of external shocks on economy of Ukraine: DSGE approach / O.Bazhenova, Yu.Bazhenova // Ekonomika. – Vilnius, 2016. - Vol.95(1). – c.64-83.

11. Лук’яненко І.Г. Особливості побудови динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги для аналізу економіки України / І.Г. Лук’яненко, Р.Б. Семко // Економічна кібернетика: Міжнародний науковий журнал. – Донецьк, ДонНУ, 2010. – №4 – 6 (64-66). – С. 48-59

12. Лук’яненко І.Г. Прогнозування наслідків економічної політики за допомогою моделі загальної рівноваги / І.Г. Лук’яненко, Р.Б. Семко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 303-319

13. Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика: европейский текст / М. Бурда, Ч. Виплош – СПб.: Судостроение, 1997. — 544 с.

14. Bernanke B., Gertler M., Gilhrist S. The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework / B. Bernanke, M. Gertler, Gilhrist S.// NBER Working Paper Series №6455. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nber.org/papers/w6455.

15. Баженова Ю. Моделювання впливів монетарної та фіскальної політик на макроекономічну стабільність держави / Ю.Баженова // Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. - К, 2009. – 234с.

16. Christiano L.J., Eichenbaum M., Evans C. Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy / L.J. Christiano, M. Eichenbaum, C. Evans // Journal of Political Economy. – 2005. - vol. 113. - №1. - p.1-45.

17. Smets F., Wouters R. An Estimated Stochastic Dynamic General Equilibrium Model of the Euro Area. European Central Bank / F. Smets, R. Wouters // Working Paper 171. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://www.ecb.europa.eu /pub/pdf/ scpwps/ ecbwp171.pdf

18. Баженова О. Теоретичні та практичні аспекти впливу іноземного капіталу на волатильність економічного зростання в Україні / О.Баженова // Економіка та держава. – 2014. - №11. – с.36-40.

19. Bazhenova O. The Modigliani-Addo-Brumberg Life-cycle Model: Applying to Ukraines Economy / O.Bazhenova, K. Krytsun // Ekonomika. – Vilnius, 2013. - Vol.92(4). – р.73-81.

 

References.

1. Geetz, V.M. and Skrypnychenko, M.I. (2003), “Vid ekzogenno zalezhnoyi do endogenno orientovanoyi strategiyi rozvytku ekonomiky”, Ekonomika ta prognozuvannya, vol.1, pp.34-47.

2. Skrypnychenko, M.I. (2004), Sektoralni ta mizhkrayinni modeli ekonomichnogo rozvytku [Sectoral and inter-country models of economic development], Feniks, Kyiv, Ukraine.

3. Sultan, K., Lukianenko, I. and Gorodnichenko, Yu. (2000), Metodologichni aspect rozrobky ta praktychnogo zastosuvannya makroekonometrychnoyi modeli Ukrainy [Methodological aspects of development and practical use of macroeconometric model of Ukraine], КМ Academia, Kyiv, Ukraine.

4. Lukianenko, I.G. and Gorodnichenko, Yu.O. (2001), “Prognozuvannya podatkovyh nadhodzhen za dopomogoyu modeley”, Finansy Ukrainy, vol.7, pp. 89-99.

5. Petryk, O. and Nikolaychuk, S. (2006), “Strukturna model transmisiynogo mehanizmu monetarnoyi polityky v Ukrainy”, Visnyk Natsionalnogo banku Ukrainy, vol.3, pp. 12-20.

6. Mischenko, V.I., Petryk, O.I., Somyk A.V. and others (2008), Monetarnyi transmisiynyi mehanizm v Ukrayni [Monetary transmission mechanism in Ukraine], Natsinalnyi bank Ukrainy, Tsentr naukovyh doslidzhen, Kyiv, Ukraine.

7. Kydland, F.E. and Prescott, E.C. (1982), “Time to Build and Aggregate Fluctuations”, Econometrica, Volume 50, Issue 6, pp.1345-1370.

8. Rotemberg, J.J. and Woodford, M. “An Optimization-Based Econometric Framework for the Evaluation of Monetary Policy”, [Online], available at: http://www.nber.org/chapters/c11041.pdf (Accessed 4 May 2016)

9. Bazhenova, Yu. (2009), “Zastosuvannya dynamichnyh stohastycnyh modeley zagalnoyi rivnovagy dlya analizu makroekonomichnoyi polityky”, Aktualni problem ekonomiky, vol.7(97), pp.261-266.

10. Bazhenova, O. and Bazhenova, Yu. (2016) “Modelling the impact of external shocks on economy of Ukraine: DSGE approach”, Ekonomika, Vol.95(1), pp.64-83.

11. Lukianenko, I.G. and Semko R.B. (2010), “Osoblyvosti pobudovy dynamichnyh stohastycnoyi modeli zagalnoyi rivnovagy dlya analizu ekonomiky Ukrainy”, Ekonomichna kibernetyka, vol.4 – 6 (64-66), pp.48-59.

12. Lukianenko, I.G. and Semko R.B. (2012), “Prognozuvannya naslidkiv ekonomichnoyi polityky za dopomogoyu modeli zagalnoyi rivnovagy“, Aktualni problem ekonomiky, vol. 1, pp. 303-319

13. Burda, M. and Wyplosh C. (1997), Makroekonomika: evropeyskiy tekst [Macroeconomics: European text], Sudostroenie, S.Petersburg.

14. Bernanke, B., Gertler, M. and Gilhrist, S. The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework”, [Online], available at: http://www.nber.org/papers/w6455 (Accessed 10 May 2016)

15. Bazhenova, Yu. (2009). Modeluvannya vplyviv monetarnoyi ta fiskalnoyi polityk na makroekonomichnu stabilnist derzhavy, Abstract of Ph.D. dissertation, Mathematical Methods, Models and Informational Technologies in the Economy, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

16. Christiano, L.J., Eichenbaum, M. and Evans, C. (2005), “Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy”, Journal of Political Economy, vol. 113, 1, pp.1-45.

17. Smets, F. and Wouters, R. “An Estimated Stochastic Dynamic General Equilibrium Model of the Euro Area. European Central Bank”, [Online], available at: https://www.ecb.europa.eu /pub/pdf/ scpwps/ ecbwp171.pdf (Accessed 11 May 2016)

18. Bazhenova, О. (2014), “Teoretychni ta praktychni aspekty vplyvu inozemnogo kapitalu na volatylnist ekonomichnogo zrostannya v Ukrayni”, Ekonomika ta derzhava, vol.11, pp. 36–40.

19. Bazhenova, O. and Krytsun, K. (2013), “The Modigliani-Addo-Brumberg Life-cycle Model: Applying to Ukraines Economy”, Ekonomika, vol.92(4), pp.73-81.

 

Стаття надійшла до редакції 26.10.2016 р.