EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2016

УДК 657

 

О. В. Іванюта,

к. е. н., заступник начальника комерційного управління

ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»

К. І. Самчук,

Здобувач кафедри обліку і аудиту

Житомирський державний технологічний університет

 

ОЦІНКА ПОВЕДІНКИ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Oleksiy Volodymyrovych Ivaniuta,

Ph.D., deputy head of commercial management

of JSC "Machine Building Plant Novokramatorsky"

Katerina Ivanivna Samchuk,

Competitor Department of Accounting and Auditing

Zhytomyr State Technological University

 

EVALUATION OF CONDUCT OVERHEAD COSTS PRODUCTION ENTERPRISE

 

Економічний аналіз є основою встановлення відхилень та їх причинно-наслідкових зв’язків, що в умовах динамічного розвитку економіки є основою управління собівартістю машинобудівної продукції, проте методичні положення, які використовуються на ВПП дають лише загальну уяву про їх поведінку не дозволяючи оцінити ефективність управління. Для вирішення зазначеної проблеми обґрунтовано порядок оцінки ефективності управління загальновиробничими витратами цехів та замовлень на основі модифікації показників, які дозволяють оцінити окремі статті витрат. В частині поведінки витрат розроблено порядок оцінки динаміки, структури та співвідношення постійних та змінних витрат, що є основною побудови функції витрат та визначення їх рівня. З метою оцінки впливу на загальновиробничі витрати окремих елементів витрат запропоновано розраховувати модифіковані показники паливомісткості, матеріаломісткості, зарплатомісткості та амортизаційної віддачі. що дозволило сформувати аналітичне забезпечення управління їх окремими елементами.

 

Economic analysis is the basis for the establishment of deviations and their causal relationships that the dynamic development of the economy is the basis of cost management of engineering products, but teaching position used on runways only give an overview of their behavior not allowing to evaluate the effectiveness of management. To resolve this problem reasonably assess the effectiveness of the order management overhead cost orders and workshops based on the modification of indicators to assess individual items of expenditure. In the conduct of cost assessment procedure developed dynamics, structure and value of fixed and variable costs, which is the main building of the cost function and determining their level. In order to assess the impact on overhead costs of certain cost elements modified parameters proposed calculate palyvomistkosti, material consumption, and depreciation zarplatomistkosti return. allowing to form analytical support for management of individual elements.

 

Ключові слова: економічний аналіз; загальновиробничі витрати; оцінка впливу; ефективність управління; постійні витрати; змінні витрати.

 

Key words: economic analysis; Total expenditures; impact assessment; management efficiency; fixed costs; variable costs.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Проблема ефективного управління економікою промислових організацій знаходиться в тісному взаємозв'язку з інформаційною підготовкою та прийняттям оптимальних, науково обґрунтованих управлінських рішень. В умовах мінливого зовнішнього середовища, невизначеності поведінки учасників ринку, істотно зростає потік інформації, що вимагає оперативної обробки. Все це обумовлює створення такої аналітичної системи, яка б могла задовольняти зростаючі інформаційні запити керуючої системи.

У зв'язку з цим, актуальність дослідження обумовлена двома взаємопов'язаними проблемними тенденціями. По-перше, тим, що в сучасних умовах господарської практики розширюються межі застосування аналітичної інформації, вирішуються завдання її адаптації до умов дотримання економічних інтересів і конкуренції партнерів. Безперервний пошук і використання найбільш раціональних форм і методів організації аналітичної інформації дозволяє ефективно управляти промисловим підприємством. Виявлення потенційних можливостей активного впливу аналітичної інформації на процеси організації та управління виробництвом визначають умови функціонування системи економічного аналізу, що відповідає вимогам сучасного розвитку економіки.

По-друге, система аналізу загальновиробничих витрат,що діяла раніше, забезпечувала отримання інформації в цілому по підприємству, без її аналізу в розрізі цехів. Така інформація майже не використовувалася з метою оперативного управління виробничими процесами.

Створення та освоєння на практиці нових нетрадиційних систем одержання інформації про витрати і результати виробничої діяльності, застосування нових підходів і методів оцінки та аналізу забезпечує можливість вирішення багатьох завдань ефективного управління сучасним промисловим підприємством.

Розглянуті питання потреби суб'єктів ринку в аналітичній інформації та її впливу на ефективність управління промисловим підприємством, а також оцінки аналітичних показників для цілей обґрунтованого прийняття управлінських рішень досить актуальні. Розумне поєднання старого і нового вітчизняного та зарубіжного досвіду дозволяє визначати подальші тенденції розвитку організації та методики економічного аналізу та управління на великих промислових підприємствах.

Аналіз останніх досліджень. Питання економічного аналізу загальновиробничих витрат стали об’єктом наукового дослідження таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як: Р.В. Волощук, С.Ф. Голов, О.М. Королик, Є. Котляров, П.О. Куцик, О.В. Лапчук, Т.М. Сльозько, В.І. Олейніченко, І. Шершун.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є аналіз та оцінка поведінки загальновиробничих витрат виробничих підприємств, а також розробити форми розрахунків аналітика.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів. Зважаючи на зазначене вище, вважаємо за доцільне розглянути економічний аналіз поведінки загальновиробничих витрат цехів та замовлень машинобудівних підприємств в розрізі аналізу динаміки та структури розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат підприємства в цілому та за цехами основного та допоміжного виробництв зокрема.

Таким чином, аналіз динаміки розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат здійснено у запропонованій формі розрахунку аналітика, що наведено в табл. 1.

Таким чином, як видно з даних щодо розподілу загальновиробничих витрат за листопад –грудень 2013 року, наведених в табл. 3.6 можна зробити наступні висновки. По-перше, найбільше відхилення суми загальновиробничих витрат спостерігається за цехом СП 1 (шифр 109), а саме загальновиробничі витрати в грудні місяці 2013 року порівняно з листопадом 2013 року збільшилися на 2 447 094,38 грн, в тому числі розподілені загальновиробничі витрати по даному цеху збільшилися на 531817,24 грн, а сума нерозподілених загальновиробничих витрат – збільшилася на 1915277,14 грн.

 

Таблиця 1. Запропонована форма розрахунку аналітика щодо динаміки розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат

 

Форма АДР 1.ОВ

ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»

                                    (назва підприємства)

РОЗРАХУНОК АНАЛІТИКА

Об’єкт аналізу:розподілені та нерозподілені загальновиробничі витрати цехів осовного виробництва за листопад-грудень 2013 р.

Предмет аналізу: розрахунок відхилень розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат цехів основного виробництва

Аналітик:                                                                                                    Василенко                                                                                                                  Василенко В.О.

 

 

Також, слід відзначити, що значно збільшилися загальновиробничі витрати і по цеху Мх3 (шифр 813), а саме на 1964 421,66 грн, в тому числі розподілені загальновиробничі витрати – збільшилися на 1148111,51 грн, а нерозподілені загальновиробничі витрати – на 816310,15 грн. Збільшення суми загальновиробничих витрат також спостерігається і за цехом Мх8 (шифр 318), а саме на 913031,66 грн. Доцільно також відзначити зростання загальновиробничих витрат по цеху ФЛЦ 1 (шифр 102), так загальновиробничі витрати по даному цеху збільшилися на 911510,91 грн, в тому числі розподілена сума загальновиробничих витрат збільшилася на 85316,49 грн, а нерозподілена частина збільшилася на 826194,42 грн.

Найменше збільшення суми загальновиробничих витрат у грудні 2013 року порівняно з листопадом 2013 року спостерігається за цехом ЕСПЦ (шифр 132), де сума змінилася на 16681,81 грн, однак слід зауважити, що у листопаді 2013 року за даним цехом загальновиробничих витрат не було. Також на незначну суми збільшилися загальновиробничі витрати порівняно з іншими цехами за такими цехами: Мх 13 (шифр 323) – на 27758,60 грн.;  ЦММК (шифр 426) – на 39 819,72 грн та цехом Мх 14 (шифр 614) – на 155324,23 грн. В свою чергу, зменшення суми загальновиробничих витрат за аналізований період спостерігається лише за цехом ФЛЦ 2 (шифр 105), а саме сума загальновиробничих витрат за даним цехом у грудні 2013 зменшилася порівняно з листопадом 2013 року на 35718,59 грн, в тому числі зменшення відбулося за рахунок зменшення суми нерозподілених загальновиробничих витрат на суму 132314,24 грн, зважаючи що сума розподілених загальновиробничих витрат на даній ділянці навпаки збільшилася на 96595,65 грн.

Наступним кроком аналізу поведінки загальновиробничих витрат є аналіз динаміки розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат цехів допоміжного виробництва за листопад-грудень 2013 року, що наведено в запропонованій формі розрахунку аналітика, в таблиці 2.

Як видно з даних розподілу загальновиробничих витрат за листопад – грудень 2013 року по рахунку 913, наведених в табл. 2  можна зробити такі висновки. В першу чергу, слід відмітити, що у грудні 2013 року порівняно з листопадом 2013 року сума загальновиробничих витрат збільшилася на 1295336,43 грн. Найбільше змінилася сума загальновиробничих витрат по цеху за шифром 141, а саме збільшилася на 404530,30 грн, також значне збільшення загальновиробничих витрат спостерігається за цехом АТЦ (шифр 639 - збільшилася на 347879,00 грн. Однак слід зазначити, що за аналізований період загальновиробничі витрати зменшилися по таким цехам: Ел.цех (шифр 635) – на суму 371239,35 грн та по цеху ККЦ (шифр 634) – на суму 81325,67 грн. Доцільно зауважити, що загальновиробничі витрати на незначну суму змінилися за цехом зв'язку (шифр 647) – збільшилися на 6999,01 грн та цехом УВП (шифр 48) – збільшилися на 8532,18 грн. Слід зазначити, що по рахунку 913 за аналізований період нерозподілених загальновиробничих витрат немає, тобто всі загальновиробничі витрати списуються на рах.23 « Виробництво» та відображають суму розподілених загальновиробничих витрат.

В свою чергу, аналіз динаміки розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат цехів основного виробництва за листопад – грудень 2013 року, вважаємо за доцільне здійснювати у формі розрахунку аналітика, що наведено в табл. 3.

Таким чином, з огляду на дані наведені в табл. 3, слід зазначити, що в структурі розподілених  загальновиробничих витрат по рах.911 за листопад 2013 року, найбільшу питому вагу займають розподілені загальновиробничі витрати по цеху СП 1 (шифр109) та складають 38,47 % від загальної суми та складають 13389658,2 грн., також значну частку в структурі розподілених загальновиробничих витрат займають витрати по цеху КПЦ 2 (шифр 107), а саме 14,03 % або 4883449,03 грн.

 

Таблиця 2. Запропонована форма розрахунку аналітика щодо динаміки розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат допоміжного виробництва

 

Форма АДР 1.ДВ

ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»

                                    (назва підприємства)

РОЗРАХУНОК АНАЛІТИКА

Об’єкт аналізу:розподілені та нерозподілені загальновиробничі витрати цехів допоміжного виробництва за листопад-грудень 2013 р.

Предмет аналізу: розрахунок відхилень розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат цехів допоміжного виробництва

Аналітик:                                                                                                  Василенко                                                                                   Василенко В.О.

 

Таблиця 3. Запропонована форма розрахунку аналітика щодо динаміки розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат

 

Форма АДР 2.ОВ

ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»

                                    (назва підприємства)

РОЗРАХУНОК АНАЛІТИКА

Об’єкт аналізу:розподілені та нерозподілені загальновиробничі витрати цехів основного виробництва за листопад-грудень 2013 р.

Предмет аналізу: розрахунок структури розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат за цехами основного  виробництва

Аналітик:                                                                                                    Василенко                                                                                                                  Василенко В.О.

 

В свою чергу, розподілені загальновиробничі витрати по цеху Мх 8 (шифр 318) займають 5,93 % загальної суми розподілених загальновиробничих витрат. Найменшу питому вагу у структурі розподілених загальновиробничих витрат за листопад місяць складають розподілені загальновиробничі витрати по цеху ЧЛЦ (шифр 104) – 0,13 %; цех КПЦ 1 (шифр106) – 0,19 % та розподілені загальновиробничі витрати по цеху Мх 13 (шифр 323) – 0,32 %. Слід також відзначити, що по цеху ЕСПЦ (шифр 323) у листопаді місяці загальновиробничих витрат немає. В свою чергу, в структурі нерозподілених загальновиробничих витрат найбільшу питому вагу займають витрати цеху КПЦ 2 (шифр 107) – 14,42 % та витрати цеху СП 1 (шифр 109) – 12,74 %, а найменшу питому вагу складають нерозподілені загальновиробничі витрати цеху Мх 13 (шифр 323) та Мх 14 (шифр 614)  та становлять відповідно 0,35 % та 0,69 %. Що стосується загальної суми загальновиробничих витрат, то в листопаді 2013 року найбільшу питому вагу займають загальновиробничі витрати по цеху СП 1 (шифр 109) – 27,04 %, а в свою чергу, найменшу частку займають витрати по цеху КПЦ 1 (шифр 106) – 0,55 %.

Як видно з даних, наведених вище, в структурі загальновиробничих витрат за грудень місяць найбільшу частку займають загальновиробничі витрати по цеху СП 1 (шифр 109) – 24,91 %, в тому числі найбільшу питому вагу загальновиробничі витрати даного цеху займають в структурі розподілених загальновиробничих витрат – 35,45 %, та в структурі нерозподілених загальновиробничих витрат – 14,17. Також значну питому вагу займають загальновиробничі витрати по цеху КПЦ 2 (шифр 107) – 12,49 %, в тому числі в структурі розподілених загальновиробничих витрат за грудень місяць – 14,06 %, в структурі нерозподілених загальновиробничих витрат – 10,89 %. В свою чергу, найменшу частку займають витрати по цеху ЕСПЦ (шифр 132) – 0,02 % та загальновиробничі витрати по цеху Мх 13 (шифр 323) – 0,31 %.

Що стосується відхилень суми загальновиробничих витрат грудня 2013 року від аналогічної суми листопада 2013 року, то найменше в структурі загальновиробничих витрат змінилися витрати по цехах: Мх 10 (шифр 314) – зменшилися на 0,01 пункти структури; Мх 13 (шифр 323) – зменшилися на 0,03 пункти структури; Мх 9 (шифр 222) – збільшилися на 0,03 пункти структури. В свою чергу, значно змінилися витрати по цехах: СП 1 (шифр 109) – зменшилися на 2,12 пунктів структури; Мх 3 (шифр 813) – збільшилися на 2,07 пункти структури; КПЦ 2 (шифр 107) – зменшилися на 1,71 пункти структури.

В свою чергу, аналіз структури розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат за цехами допоміжного виробництва здійснено у формі розрахунку аналітика, що наведено в табл. 4.

Таким чином, з даних наведених в табл. 4 щодо структури загальновиробничих витрат за листопад-грудень 2013 року, по рахунку 913, можна зробити наступні висновки. В першу чергу, слід зазначити, що найбільшу питому в листопаді 2013 року займають загальновиробничі витрати по Електроцеху (шифр 635) – 15,33 %, а також по цеху копровому (шифр141) і цеху ЖДЦ (шифр 637) та складають 12,33 % і 11,51 % відповідно. Найменшу питому вагу в структурі загальновиробничих витрат за листопад 2013 року займать витрати по цеху УВП (шифр 48) – 0,39 % та витрати по цеху зв'язку (шифр 647) – 2,42 %. Слід зазначити, що в листопаді 2013 року по рахунку 913 нерозподілених загальновиробничих витрат немає. В свою чергу, в грудні 2013 року, найбільшу частку в структурі загальновиробничих витрат займають витрати по цеху копровому (шифр 141) – 14,38 % та витрати по цехах ЦСІ (шифр 643) – 11,53%; ЖДЦ (шифр 637) – 11,49 %; ГПС (шифр 633) – 11,36 %. Найменшу частку в структурі загальновиробничих витрат займають загальновиробничі витрати по цеху УВП (шифр48) – 0,42 %.

Щодо відхилення в структурі загальновиробничих витрат, то значно змінилися загальновиробничі витрати по цеху електричному (шифр 635) – зменшилися на 4,78 пункти структури та по цеху копровому (шифр 141), а саме збільшилися на 2,05 пункти структури. Незначне відхилення спостерігається по цеху ЦСХ (шифр 655) – збільшення на 0,01 пункти структури та по цеху УВП (шифр 48) – збільшення на 0,03 пункти структури.

 

Таблиця 4. Запропонована форма розрахунку аналітика щодо динаміки розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат

 

Форма АДР 2.ДВ

ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»

                                    (назва підприємства)

РОЗРАХУНОК АНАЛІТИКА

Об’єкт аналізу:розподілені та нерозподілені загальновиробничі витрати цехів допоміжного виробництва за листопад-грудень 2013 р.

Предмет аналізу: розрахунок структури розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат за цехами допоміжного виробництва

Аналітик:                                                                                                    Василенко                                                                                                                  Василенко В.О.

 

Наступним кроком в ході аналізу поведінки загальновиробничих витрат є аналіз співвідношення розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат за цехами основного виробництва. Даний аналіз, вважаємо за доцільне здійснювати у формі розрахунку аналітика, що наведено в табл. 5.

Отже, як видно з даних наведених в табл. 5 щодо співвідношення розподілених загальновиробничих витрат до нерозподілених за листопад – грудень 2013 року можна зробити наступні висновки. В першу чергу, слід зазначити, що найбільший коефіцієнт співвідношення в листопаді місяці спостерігається за цехом Мх 14 (шифр 614) та становить 628,1. Також по цехах СП 1 (шифр 109) та ЦММК (шифр 426) показник співвідношення розподілених загальновиробничих витрат до не розподілених складає 377,61 та 198,41 відповідно. Найменший показник співвідношення розподілених загальновиробничих витрат до нерозподілених за листопад місяць становить за цехом ЧЛЦ (шифр 104) – 10,86. Також, слід зазначити, що даний показник невисокий і за цехами КПЦ 1 (шифр 106) та ФЛЦ 2 (шифр 105), що становлять 23,52 та 23,53 відповідно. Що стосується коефіцієнту співвідношення за грудень 2013 року, то найвищий показник сягає 254, 92 ( цех СП 1 (шифр 109)). Також високе значення коефіцієнту співвідношення розподілених загальновиробничих витрат до нерозподілених складає за цехом Мх 3 (шифр 813) – 145,84 та за цехом ЦММК (шифр 426) – 140,92. В свою чергу, найменше значення даного показника за грудень 2013 року спостерігається за такими цехами: ЧЛЦ (шифр 104) – 16,01; Мх 2 (шифр 212) – 24,59 та цехом Мх 9 (шифр 222) – 26,12.

У ході здійснення аналізу виконання плану загальновиробничих витрат окремого цеху було розроблено форму розрахунку аналітика щодо даного аналізу, яку наведено в табл. 6.

Таким чином, здійснивши аналіз загальновиробничих витрат цехів по рахунку 911, що наведено в табл. 6, можна зробити наступні висновки. В першу чергу, доцільно зауважити, що фактична сума загальновиробничих витрат цехів у 2013 році складала 25641666,00 грн, однак запланований рівень на 2013 рік був на рівні 28795562,00 грн, що на 3153896,00 грн більше від фактично отриманого. Слід зазначити, що фактично у 2013 році найбільшу частку в структурі загальновиробничих витрат цехів займала амортизація обладнання і транспорту, а саме 27,76 % або 7117282,00 грн., однак планом на 2013 рік було передбачено 7343223,00 грн витрат на амортизацію обладнання і транспорту, що на 225941,00 грн більше від фактичного рівня. Також значна частка в структурі витрат займають витрати на відновлення обладнання та транспортних засобів – 19,92 % від загальної суми витрат цехів або 5108278,00 грн, проте даний показник на 114355,9 грн нижчий від запланованого рівня, а саме 5222634,00 грн. Витрати на експлуатацію обладнання в структурі загальновиробничих витрат цехів також займають значну частину – 11,61 % або 2977133,00 грн, що на 1078207,00 грн менше від запланованого рівня на 2013 рік. В свою чергу, незначну питому вагу займають амортизація приміщень та будівель та витрати на обслуговування виробничого процесу – 0,39 % та 1,3 % відповідно. Також слід відзначити незначну частку в структурі загальновиробничих витрат займають витрати на переміщення вантажів всередині заводу – 1,75 % або 447692,8 грн, що на 41110,21 грн менше від запланованого рівня 2013 року.

В свою чергу, важливим напрямком аналізу поведінки загальновиробничих витрат є аналіз динаміки загальновиробничих витрат за статтями номенклатури. Даний аналіз здійснено в формі розрахунку аналітика, що наведений в табл. 7.

 

Таблиця 5. Запропонована форма розрахунку аналітика щодо динаміки розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат

 

Форма АСР 1.ОВ

ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»

                                    (назва підприємства)

РОЗРАХУНОК АНАЛІТИКА

Об’єкт аналізу:розподілені та нерозподілені загальновиробничі витрати цехів основного виробництва за листопад-грудень 2013 р.

Предмет аналізу: розрахунок співвідношення розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат цехів основного виробництва

Аналітик:                                                                                                    Василенко                                                                                                                  Василенко В.О.

 

Таблиця 6. Запропонована форма розрахунку аналітика щодо аналізу виконання плану загальновиробничих витрат окремого цеху

 

Форма АСР 1.ОВ

ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»

                                    (назва підприємства)

РОЗРАХУНОК АНАЛІТИКА

Об’єкт аналізу:загальновиробничі витрати механічного цеху № 1 за 2013 р.

Предмет аналізу: аналіз викнання плану загальновичробничичх витарт механічного цеху № 1

Аналітик:                                                                                                    Василенко                                                                                                                  Василенко В.О.

 

Таблиця 7. Запропонована форма розрахунку аналітика щодо аналізу динаміки загальновиробничих витрат окремого цеху за статтями номенклатури

 

Форма АСР 1.ОВ

ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»

                                    (назва підприємства)

РОЗРАХУНОК АНАЛІТИКА

Об’єкт аналізу:загальновиробничі витрати механічного цеху № 1 за 2013 р.

Предмет аналізу: аналіз динаміки загальновиробничих витрат механічного цеху № 1 за статтями номенклатури витрат 

Аналітик:                                                                                                    Василенко                                                                                                                  Василенко В.О.

 

Таким чином, з огляду на дані наведені в таблиці 8, слід зазначити, що за період 2011- 2013 років найбільше змінилася сума витрат, пов'язаних з управлінням виробництвом. В першу чергу, слід відмітити, що загальна сума витрат збільшилася у 2013 році порівняно з 2011 роком на 3509067,00 грн та становить у 2013 році 25641665,9 грн. Однак, порівняно з 2012 роком, у 2013 році сума загальновиробничих витрат за статтями зменшилася на 2953311,00 грн. В свою чергу, витрати пов'язані з управління виробництвом у 2011 році становили 2141673,14 грн, що на 173429,52 грн менше від такого ж показника 2012 року та на 273515,2 грн менше від суми витрат за 2013 рік. Також, доцільно відзначити суттєве збільшення у 2013 році суми вартості МШП. Так, вартість МШП у 2013 році становила 497641,43 грн, що на 488367,68 грн більше від показника 2012 року та на 489599,4 грн більше від вартості МШП 2011 року, тобто сума МШП у 2013 році збільшилася на 5366,13 % порівняно з 2012 роком та збільшилася порівняно з 2011 роком на 6188,03 % відповідно. Також значне відхилення спостерігається за витратами на експлуатацію обладнання, зокрема у 2013 році витрати на експлуатацію обладнання збільшилися на 11238,55 грн та на 348047,5 грн порівняно з 2012 роком та 2011 роком відповідно. Слід також зазначити про зниження суми витрат у 2013 році порівно з 2011 роком та 2012 роком на 223529,00 грн та 130126,8 грн відповідно по інших витратах цехового призначення. Також зменшилися витрати по інших виплатах на 172655,00 грн у 2013 році порівно з 2011 роком та по витратах інших загальновиробничих на 1310145,00 грн у 2013 році порівняно з 2011 роком. Доцільно зауважити про незначну зміну статті «28-Вартість МШП», що знизилася на 13,3 грн у 2013 році порівно з 2011 роком та на 18664,16 грн зменшилася у 2013 році порівняно з 2012 роком.

В свою чергу, аналіз динаміки загальновиробничих витрат за елементами витрат, на прикладі механічного цеху №1 наведено в табл. 9.

Зважаючи на дані, наведені в табл. 9 щодо загальновиробничих витрат за період 2011-2013 років, доцільно зауважити про збільшення загальновиробничих витрат в розрізі елементів з 22132598,5 грн у 2011 році до 25641665,9 грн у 2013 році тобто на 3509067,00 грн, однак порівно з 2012 роком сума загальновиробничих витрат навпаки зменшилася у 2013 році на 2953311,00 грн. Слід також зазначити про значні відхилення по послугах непромсфери (12), амортизації основних засобів (07) та витратах на відрядження. Так, зокрема, вартість послуг непромсфери у 2013 році збільшилися на 7335528,00 грн порівняно з 2011 роком та становлять у 2013 році 7337730,76 грн, а порівняно з 2012 роком збільшилися на 7337731,00 грн. Щодо амортизації основних засобів, то сума даного елементу витрат у 2013 році зменшилася порівняно з 2011 та 2012 роками на 7258455,00 грн та 7352416,00 грн відповідно та становить у 2013 році 5899,53 грн. В свою чергу, витрати на відрядження навпаки збільшилися у 2013 році на 7218407,00 грн та на 7218068,00 грн порівняно з 2011 та 2012 роками відповідно і становлять у 2013 році 7218537,83 грн. На незначну суму змінилися паливо та ТЗР, зокрема, сума витрат на паливо у 2013 році зменшилася на 340,14 грн та на 120,8 грн порівняно з 2012 роком та 2011 роком відповідно та становить у 2013 році – 1008,2 грн. В свою чергу, сума ТЗР зменшилася на 76331,3 грн та на 154,51 грн у 2013 році порівняно з 2012 роком та 2011 роком відповідно.

Останнім етапом аналізу поведінки загальновиробничих витрат є аналіз цеху в розрізі розрахунку модифікованих показників. Зокрема, в ході даного аналізу було розраховано паливомісткість, матеріаломісткість, зарплато місткість та амортизаційну віддачу розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат за 2011, 2012 та 2013 роки. Розрахунок даних показників наведено в табл. 10.

Таким чином, з огляду на дані наведені в табл. 10  щодо аналізу цеху Мх 1 було розрахавано модифіковані показники паливомісткості загальновиробничих витрат, матеріаломісткості, зарплатомісткості та амортизаційної віддачі загальновиробничих витрат в розрізі 2011, 2012 та 2013 роках. В першу чергу, слід зазначити, що показник паливомісткості загальновиробничих витрат зменшується, так, зокрема, у 2011 році він становив 0,000051 грн, у 2012 році – 0,000047 грн., а у 2013 році – 0,000039 грн. Це означає, що на кожну гривню загальновиробничих витрат припадає менша сума витрат на паливо, наприклад, якщо у 2012 році на одну гривню загальновиробничих витрат припадало 0,000047 грн витрат на паливо, то у 2013 році даний показник зменшився на 0,00008 грн на одну гривню загальновиробничих витрат. Також слід зазначити, що у 2013 році паливомісткість нерозподілених загальновиробничих витрат становила 0,000015 грн, а розподілених загальновиробничих витрат – 0,000024, що свідчить про зниження паливомісткості порівняно з показниками 2011 року та 2012 року.

 

Таблиця 9. Запропонована форма розрахунку аналітика щодо аналізу динаміки  загальновиробничих витрат окремого цеху за елементами витрат

 

Форма АСР 1.ОВ

ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»

                                    (назва підприємства)

РОЗРАХУНОК АНАЛІТИКА

Об’єкт аналізу:загальновиробничі витрати механічного цеху № 1 за 2013 р.

Предмет аналізу: аналіз динаміки загальновичробничичх витарт механічного цеху № 1 за елементами витрат

Аналітик:                                                        Василенко                                                       Василенко В.О.

 

В свою чергу, матеріаломісткість загальновиробничих витрат у 2013 році порівняно з 2012 та 2011 роком також має тенденцію до зменшення. Зокрема, у 2013 році матеріаломісткість загальновиробничих витрат становила 0,00096 грн, а у 2011 та 2012 роках – 0,00188 грн та 0,00125 грн відповідно. Слід також зазначити, що показник матеріаломісткості розподілених загальновиробничих витрат – 0,00040 грн вищий від показника матеріаломісткості нерозподілених загальновиробничих витрат, який в свою чергу становить 0,00036 грн. Тобто, такі дані свідчать про те, що на кожну гривню розподілених загальновиробничих витрат у 2013 році  припадає 0,00040 грн витрат матеріалів, а на кожну гривню нерозподілених загальновиробничих витрат за аналогічний період припадає 0,00036 грн витрат на матеріали.

 

Таблиця 10. Запропонована форма розрахунку аналітика щодо аналізу ефективності управління загальновиробничими витратами окремого цеху

 

Форма АСР 1.ОВ

ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»

                                    (назва підприємства)

РОЗРАХУНОК АНАЛІТИКА

Об’єкт аналізу:загальновиробничі витрати механічного цеху № 1 за 2013 р.

Предмет аналізу: аналіз ефективності управління загальновиробничими витратами механічного цеху № 1 за елементами витрат

 

Щодо зарплатомісткості, то даний показник характеризує рівень витрат на заробітну плату, що припадає на кожну гривню загальновиробничих витрат. Так, зокрема, у 2013 році на кожну гривню загальновиробничих витрат припадає по 0,18185 грн витрат на заробітну плату, з яких на кожну гривню розподілених загальновиробничих витрат припадає по 0,50915 грн витрат на заробітну плату, і в свою чергу, на кожну гривню нерозподілених загальновиробничих витрат – 0,06910 грн витрат на оплату праці. Слід також зазначити, що показник зарплатомісткості загальновиробничих витрат у 2011 та 2012 роках становив 0,20322 грн та 0,05287 грн відповідно, що свідчить про зменшення суми витрат на заробітну плату, що міститься в кожній гривні загальновиробничих витрат.

В свою чергу, показник амортизаційної відддачі характеризує рівень загальновиробничих витрат, що припадає на кожну гривню витрат на амортизацію. Так, зокрема, у 2013 році, даний показник становить 4346,39 грн, тобто кожна гривня витрат на амортизацію «віддає» 4346,39 грн віддачі, однак, даний показник у 2011 та 2012 роках був значно нижчий порівняно з показником 2013 року та становив 3,047 грн та 3,886 грн відповідно. Слід зазначити, що показник амортизаційної віддачі нерозподілених загальновиробничих витрат становив у 2011, 2012 та 2013 роках – 1,155 грн, 1,477 грн та 1651,62 грн відповідно. В свою чергу, показник амортизаційної віддачі розподілених загальновиробничих витрат становив у 2011 році – 1,892 грн., у 2012 році – 2,409 грн і в 2013 році – 2694,77 грн. Тобто прослідковується позитивна тенденція збільшення даного показника.

В цілому, розрахувавши показники паливомісткості, матеріаломісткості та зарплатомісткості за 2011, 2012 та 2013 роки було виявлено тенденцію зниження даних показників, що свідчить про ефективність роботи підприємства, в свою чергу показник амортизаційної віддачи навпаки збільшився за проаналізований період, що, в свою чергу, свідчить про позитивне підвищення рівня віддачі кожної гривні витрат на амортизацію.

Таким чином, було здійснено економічний аналіз поведінки загальновиробничих витрат цехів та замовлень машинобудівних підприємств, в ході якого розраховано рівень відхилень розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат цехів основного виробництва; рівень відхилень розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат цехів допоміжного виробництва; розраховано структуру розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат за цехами основного та допоміжного виробництв; розраховано співвідношення розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат цехів основного виробництва; здійснено оцінку аналізу виконання плану загальновиробничих витрат в розрізі цехів; здійснено аналіз загальновиробничих витрат за статтями номенклатури та за елементами витрат, а також здійснено аналіз цеху в розрізі модифікованих показників. Слід також відзначити, що під кожен визначений напрям аналізу було запропоновано форму розрахунку аналітика під кожен визначений об’єкт та предмет дослідження.

Висновки та перспективи подальших досліджень. У ході дослідження економічного аналізу поведінки загальновиробничих витрат цехів та замовлень було здійснено: економічний аналіз динаміки та структури розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат цехів основного виробництва; економічний аналіз динаміки та структури розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат цехів допоміжного виробництва; економічний аналіз співвідношення розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат цехів основного виробництва; економічний аналіз виконання плану загальновиробничих витрат окремого цеху; економічний аналіз динаміки загальновиробничих витрат за статтями номенклатури та елементами витрат, а також економічний аналіз цеху в розрізі розрахунку модифікованих показників паливомісткості, матеріаломісткості, зарплатомісткості, амортизаційної віддачі розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат та описано результати такого аналізу.

Зважаючи на визначені напрями та здійснений економічний аналіз поведінки загальновиробничих витрат цехів та замовлень машинобудівних підприємств було розроблено та запропоновано використовувати наступні форми розрахунків аналітика: Розрахунок аналітика щодо динаміки розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат цехів основного/допоміжного виробництва; Розрахунок аналітика щодо структури розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат цехів основного/допоміжного виробництва; Розрахунок аналітика щодо визначення співвідношення розподілених і нерозподілених загальновиробничих витрат; Розрахунок аналітика щодо аналізу виконання плану загальновиробничих витрат окремого цеху та Розрахунок аналітика щодо аналізу модифікованих показників (паливомісткість, матеріаломісткість, зарплатомісткість, амортизаційна віддача) розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат.

 

Література.

1. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: навч. посібник / [Т.Д. Костенко, С.О. Підгора, В.С. Рижиков, В.А. Панков, А.А. Герасимов, В.В. Ровенська]. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 400 с.

2. Іванюта О.В. Економічний аналіз стану загальновиробничих витрат великих промислових підприємств / О.В. Іванюта // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – № 2(68). – С. 41-53.

3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.1999 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

4. Палий В.Ф. Управленческий учет – новое прочтение внутрихозяйственного расчета / В.Ф. Палий, В.В. Палий // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lawmix.ru/bux/146279.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” № 318 від 31.12.1999 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.

6. Иванова Ж.А. Анализ поведения переменных и постоянных затрат / Ж.А. Иванова // Вестник ТГТУ. 2010. Том 16. № 4. – С. 982-992.

 

References.

1. Kostenko, T.D., Pidhora, S.O., Ryzhykov, V.S., Pankov, V.A., Herasymov, A.A. and Rovens'ka, V.V. (2005) Ekonomichnyj analiz i diahnostyka stanu suchasnoho pidpryiemstva. Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv. p. 400.

2. Ivaniuta, O.V. (2014) “Ekonomichnyj analiz stanu zahal'novyrobnychykh vytrat velykykh promyslovykh pidpryiemstv”, Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. ZhDTU, Zhytomyr. Vol. 2(68). P. 41-53.

3. Zakon Ukrainy “Pro bukhhalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukraini” № 996-XIV vid 16.07.1999 r., available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 24.09.2016).

4. Palij, V.F. and Palij, V.V. “Management Accounting - a new interpretation of the calculation of farm”, available at: http://www.lawmix.ru/bux/146279 (Accessed 24.09.2016).

5. Polozhennia (standart) bukhhalters'koho obliku 16 “Vytraty” № 318 vid 31.12.1999 r., available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 (Accessed 24.09.2016).

6. Yvanova, Zh.A. (2010) “ Analysis of the behavior of variable and fixed costs”, Vestnyk THTU. 2010. Tom 16. № 4. – з. 982-992.

 

Стаття надійшла до редакції 14.11.2016 р.