EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2016

УДК 657.1:336

 

К. В. Романчук,

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки,

Житомирський державний технологічний університет, Житомир

І. О. Кирій,

магістрант, Житомирський державний технологічний університет, Житомир

 

ОПЕРАЦІЇ ФРАНЧАЙЗИНГУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

 

K. V. Romanchuck,

Doctor of economic Sciences, docent, Head of the Department of International Economy,

Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

I. O. Kyrii,

Master of the Department of Accounting, Analysis and Audit,

Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

 

FRANCHISING TRANSACTIONS: THE EUROPEAN EXPERIENCE AND THE UKRAINIAN REALITY

 

У статті визначено суть франчайзингу. Викладені правові норми, що регулюють франчайзинг у ЄС. Розглянуто стан франчайзингу в Україні та закордоном. Описано можливі порушення франчайзера та франчайзі на переддоговірному та постдоговірному етапах. Наведено питання, які необхідно вирішити задля спонукання розвитку франчайзингу в Україні.

 

In the article the essence of franchising is identified. The EU legislation concerning with franchising is contained. It is described the stage of franchising in Ukraine and abroad. It is disclosed the possible violations of franchisor and franchisee before and after signing the agreement. The issues are listed that should be solved in order to develop the franchising in Ukraine.

 

Ключові слова: франчайзинг, євроінтеграція, регулювання франчайзингу, розкриття інформації.

 

Keywords: franchising, European integration, franchising regulation, information disclosure.

 

 

Постановка проблеми. Причинами відмови від створення власного бізнесу є недостатність коштів для відкриття власної справи, нестабільність економіки країни, нестача досвіду у здійсненні підприємницької діяльності. Дієвим інструментом, який дозволяє «обійти підводні камені» у цьому випадку виступає франчайзинг. Однак, перед тим як стати суб’єктом франчайзингових відносин, необхідно поставити на терези позитивні та негативні сторони франчайзингу. Не можна стверджувати, що законодавство України чітко регулює відносини франчайзингу. Для успішного його розвитку дана проблема має бути усунена, причому уклавши Угоду про асоціацію з ЄС, Україна має взяти курс на європейські правила гри та забезпечити вільний і прозорий розвиток економіки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням питань франчайзингу займались вітчизняні та іноземні науковці: Джон Вон Ейкен, Скотт А.Шейн,  Ян Мюрей,  З.С.Варналій, О.В.Гладка, І.В.Кононов, О.Є.Кузьмін, В.Ю.Мавріду, С.А. Сосна, А.В.Цірат. Дані автори розглядали законодавче регулювання, договірний процес, правове регулювання франчайзингу, складності процесу франчайзингу, а також описали реалії франчайзингу із середини підприємств франчайзера та франчайзі.

Метою статті є розкрити суть франчайзингу, порівняти стан франчайзингу в Україні та країнах ЄС, описати можливі порушення з боку франчайзера та франчайзі до та після укладення договору франчайзингу, визначити питання щодо успішного розвитку франчайзингу в Україні.

Виклад основного матеріалу. Франчайзинг – це система договірних, взаємовигідних відносин на платній основі, згідно яких одна сторона (франчайзер) безстроково або ж на певний строк передає іншій стороні (франчайзі) право на використання об’єкту інтелектуальної власності, та надає консультаційну чи технічну допомогу у виробництві та реалізації продукції, виконанні робіт і наданні послуг. Якщо це «договірні відносини», то безумовно, що першим кроком має бути укладання договору франчайзингу. Правовою особливістю франчайзингу в Україні є те, що в національному законодавстві не передбачено договору з такою назвою. Але це не є перешкодою провадження діяльності, оскільки в ЦК України [10]передбачений договір комерційної концесії, який за суттю повністю відповідає франчайзингу. На думку А.В.Цірат [11] законодавство вводить в оману суспільство, називаючи договір франчайзингу договором комерційної концесії. Предметом договору є право на використання об’єктів інтелектуальної власності. «Взаємовигідні відносини» означають, що договір укладається між не пов’язаними між собою особами (як фізичними, так і юридичними), які через певний час очікують отримати користь у грошовому виразі. Відповідно до договору, франчайзер надає франчайзі виняткове право (франшизу) на використання торгової марки для заняття певним видом бізнесу на певній території і протягом певного проміжку часу за умови суворого дотримання вимог франчайзера щодо ведення бізнесу. «Платна основа» передбачає, що за користування торговою маркою франчайзі сплачує франчайзеру роялті, яка може бути оплачена різними  схемами [2].

Франшиза – це спеціальний пакет документів, який включає право користування торговою маркою. Дані терміни відрізняються за своєю сутністю, але тісно пов’язані між собою. Об’єкт інтелектуальної власності є центром уваги суб’єктів, які використовують його у своїй діяльності з метою отримання майбутніх економічних вигід; основою такого процесу є договірні відносини (Рис.1) [6].

 

Рис. 1. Процес організації франчайзингу

 

Створення умов для розвитку франчайзингу в Україні неможливе без вивчення досвіду ЄС у даній сфері. Євроінтеграцію вважають цивілізаційним вибором України. Європейська інтеграція для нашої держави є шляхом економічної модернізації, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і високих технологій, збільшення робочих місць, набуття конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на ринок ЄС, а також на інші світові ринки [1].

Підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, Україна має взяти курс на європейські правила гри та забезпечити вільний і прозорий розвиток економіки. Не залишаються осторонь і операції франчайзингу. Відповідно до «Положення про франчайзинг» [7] Всесвітньої організації інтелектуальної власності «франчайзинг – це «договір, за яким одна особа, франчайзер (правовласник), яка має розроблену систему бізнесу, дозволяє іншій особі – франчайзі – використовувати цю систему відповідно до вимог володільця франшизи в обмін на винагороду». Регламент ЄС № 593/2008 [8] дає визначення франчайзингу як договору, згідно якого франчайзер надає франчайзі право на використання франшизи за пряму або опосередковану винагороду на ринку певного типу товарів і послуг.

У такому випадку франшизу розглядають як «пакет прав промислової та інтелектуальної власності, що стосуються торговельних марок, торговельних найменувань, торгових символів, корисних моделей, зразків, авторських прав, ноу-хау або патентів, які підлягають використанню при перепродажу товарів або надання послуг кінцевим споживачам». Таке поняття договору франчайзингу було першим та офіційним визначенням в Європейському Союзі і забезпечило єдине тлумачення франчайзингу.

Найвідомішими франчайзерами у світі є Coca-Cola, Hilton, McDonald's, Ford, Xerox, Kentucky Fried Chicken, Perkits Yogurt, Holliday Inn, Great American Cookie, Pepsi Co, Kodak, Zinger, Benetton; в ЄС – Spar, Europcar, Mexx, Groupe Casino, White&Smile, BoConcept; в Україні – «Картопляна хата», «Дім кави», «Наша ряба», ТМ «Піцца Челентано», «Форнетті», ТМ «Михайло Воронін», «Галопом по Європа», ТМ «ZARINA» «Джинси Суперціна», тощо.

Сьогодні франчайзинг потребує нових зручних підходів у реалізації, бо попит на нього дедалі більше зростає серед підприємців. Дана сфера має розвиватись, щоб малий та середній бізнес використовував всі можливості, які є в Україні, оскільки це хороший інструмент швидко вийти на ринок, використовуючи уже відомий зарубіжний досвід.

Щоб завезти на вітчизняний ринок нові франшизи, треба забезпечити сприятливі умови, в тому числі законодавчі. Франчайзинг допомагає уникати помилок та мінімізувати ризики для тих, хто починає свою справу. Серед інших можливостей франчайзингу – просування бренду, побудова стабільного бізнесу, створення нових робочих місць та укріплення економіки країни [1].

Не дивлячись на існуючі в останній час економічні проблеми, франчайзинг в Україні продовжує стрімко розвиватись і розповсюджуватись в різних секторах та регіонах. За даними «Franchise Group» однією з причин такого явища є те, що українці розглядають франчайзинг як одну із життєздатних форм інвестування капіталів, оскільки він пропонує надійні та перевірені на практиці моделі ведення бізнесу. На сьогодні в Україні функціонує 565 франчайзерів, 431 з яких – це відомі компанії, а 134 – нові гравці на ринку, які відкрили свої перші торгові точки (рис. 2). На сьогоднішній день 77 % франчайзерів вважаються активними, оскільки мають своїх франчайзі, а решта 23 % зареєстрували франшизи, але функціонують лише їхні торгові точки. Загальна кількість франчайзингових торгових точок в Україні складає 20134 одиниць.

 

Рис. 2. Кількість франчайзерів в Україні 2001-2015рр.

(побудовано на основі даних [4])

 

Як показано на рис. 2 з 2009 р. спостерігається стабільний ріст кількості франчайзерів, не рахуючи незначний спад у 2014 р. Очевидно, що франчайзинговий бізнес з кожним роком розвивається все більше.

Більшість українських франшиз зосереджено в роздрібній торгівлі товарами та послугами (рис. 3).

 

Рис. 3. Кількість франчайзингових точок залежно від сфер економіки, 2015р.

(побудовано на основі даних [4])

 

Як показано на рис. 3,  42% усіх точок працюють у сфері роздрібної торгівлі, 38% – у сфері послуг, та 20% - у ресторанному бізнесі.

У секторі роздрібної торгівлі більше 60 % торгових точок працюють під брендом п’яти найбільших франчайзерів: «Наша Ряба» (2600 франчайзингових точок), «Гаврилівські курчата» (1300 франчайзингових точок), «Цифротех» (801 франчайзингова точка), «Том Фарр» (247 франчайзингових точок) і «Наш Край» (161 франчайзингова точка).

У секторі послуг майже 60 % франчайзингових точок працюють під брендам трійки провідних франчайзерів: «Нова Пошта» (2060 франчайзингових точок), «Універсальна» (1800 франчайзингових точок) та «Експрес-клінінг» (400 франчайзингових точок).

У секторі харчування та ресторанного бізнесу найбільшим гравцем є «Фаст Фуд Системз», який контролює майже 10 % торгових точок через три франшизи «Піцца Челентано» (163 франчайзингові точки), «Картопляна Хата» (21 франчайзингова точка) і «Яппі» (4 франчайзингові точки) [2]

На українському ринку франчайзингу домінують вітчизняні франшизи, які контролюють 66 % ринку (рис. 4).

 

Рис. 4. Порівняння кількості вітчизняних та закордонних франшиз, що існують в Україні, 2015р.

(побудовано на основі даних [4])

 

Іноземні франшизи на території України походять з таких країн, як Бельгія, Франція, Польща, Білорусь, Німеччина, Китай, Фінляндія, Росія, США, Італія та Угорщина. Внаслідок девальвації української гривні, інфляції та зниження купівельної спроможності населення спостерігається зростання інтересу до тих франшиз, які деноміновані в національній валюті і не прив’язані до іноземного обладнання.

Однак, крім позитивних сторін франчайзингу є й негативні, які пов’язані із недосконалим законодавством. В Україні на відміну від Бельгії, Італії, Франції, Іспанії у законодавстві залишається відсутнім інститут переддоговірного розкриття інформації франчайзером про склад франшизи. Саме через це франчайзі несе великий ризик при укладенні договору, а саме – франчайзер може, навіть, і не мати мінімального складу франшизи. Франчайзер, укладаючи договір, може підтвердити відповідними документами право на торговельну марку, винахід, корисну модель, промисловий зразок, а право на фірмове найменування і наявність комерційного досвіду засвідчити документально дуже важко [1].

Для порівняння стану франчайзингу в Україні, розглянемо Великобританію (табл.1).

 

Таблиця 1.

Порівняльні показники франчайзингу в Великобританії та Україні, 2015р.

з/п

Показник

Великобританія

Україна

1

Кількість франчайзингових брендів

901

565

2

Кількість франчайзингових точок

44200

20134

3

Кількість зайнятих осіб у франчайзингу

621000

490000

4

Оборот роздрібної торгівлі на 1 чол., дол. США

7586

1027

(побудовано на основі даних [4])

 

Очевидно з даних таблиці 1, що інститут франчайзингу у Британії значно розвинутіший, ніж в Україні, це наслідок того, що створені комфортні умови розвитку такого бізнесу. Створено Британську асоціацію франчайзингу (БФА), яка займається веденням окремого облікового реєстру акредитованих франчайзингових компаній, із якими можна укласти франчайзингові угоди. У Великобританії відносини франчайзингу регулює, передусім, Європейський кодекс та Етичний кодекс БФА. А також асоціація створила власні арбітражні правила щодо вирішення франчайзингових суперечок, якими вона й керується при розгляді таких справ.

Франчайзер відіграє важливу роль у складних франчайзингових відносинах, що на практиці зумовлює ще ряд вимог до нього. Для того, щоб вважатися «повноцінним» франчайзером та стати членом Британської асоціації франчайзингу (БАФ) його франчайзинговий стаж повинен досягти не менше двох років, маючи не менше, ніж чотири франчайзі при цьому. Франчайзер може бути лише асоційованим членом БАФ, якщо не відповідає цій вимозі.

Франчайзинг в ЄС є предметом регулювання значної кількості норматив­но-правових актів. Існує загальне та спеціальне законодавство щодо франчайзингу. Для вивчення франчайзингу за основу у Європі беруть Кодекс Етики франчайзингу [3] та закон «Модель франчайзингу. Закон про розкриття інформації» [5]. Над Кодексом Етики працювали Європейська федерація з франчайзингу з її членами – франчайзинговими об’єднаннями з Австрії, Бельгії, Данії, Німеччини, Франції, Італії, Нідерландів, Португалії та Великої Британії, у співпраці із Комісією Європейської Спільноти. Чинний Кодекс був прийнятий у 1990 році. Це «настільна книга» франчайзингу, на основі якої будується все інше регулювання франчайзингових відносин в кожній окремій європейські країні. Кодекс надає визначення франчайзингу, розглядає основні засади, обов’язки сторін, оголошення, розголошення, відбір потенційних клієнтів та договір франчайзингу. В Україні Кодекс етики був розроблений Федерацією Розвитку Франчайзингу України та відповідає положенням Європейського Кодексу Етики.

Найважливішим моментом при укладанні договору є обмін інформацією між суб'єктами. Тут має бути присутнім принцип добросовісності – фундаментальна засада побудови господарських правовідносин, заснована на чесних стандартах поведінки, критерій правомірності дій суб’єктів господарювання, який покладає на сторони зобов’язання сумлінної співпраці. Здається, чим більше майбутні партнери будуть знати один про одного, тим вірніше виявиться рішення про доцільність укладення договору Але з іншого боку не варто випускати з уваги фактор недобросовісної поведінки сторін  після його підписання. Зі сторони франчайзера це може проявлятися шляхом обману франчайзі наданням  неправдивої інформації; а зі сторони франчайзі — отримання секретної інформації про франшизу та подання позову щодо недійсності договору (таблиця 2). Тому міжнародна незалежна міжурядова організація UNIDROIT розробила Модельний закон про розкриття інформації про франшизу, що містить положення, відповідно до яких мінімум за 14 днів до підписання договору франчайзер повинен надати інформацію про себе, дані про досвід і термін експлуатації франшизи, про судові процеси (в т. ч. й банкрутство), про існуючі франчайзі і про тих, хто розірвав франчайзингові договори (вказавши причини), про фінансову сторону договору, умови припинення та продовження договору, права і обов'язки сторін. У багатьох країнах (наприклад, США, Франція, Іспанія)  регулюванню переддоговірних відносин присвячені окремі закони та положення про франчайзинг, які передбачають види інформації і терміни, в які вона повинна бути надана претенденту. Такі положення повинні бути розроблені та зазначені і в українському законодавстві [9].

 

Таблиця 2.

Обов’язки та можливі порушення франчайзера та франчайзі на переддоговірному та постдоговірному етапах

Сторона договору франчайзингу

Переддоговірний етап

Постдоговірний етап

Обов'язки

Можливі порушення

Обов'язки

Можливі порушення

Франчайзер

Розкриття інформації щодо предмету майбутнього франчайзингового договору протягом розумного строку до його укладення

Надання неправдивої інформації у   переддоговірному її розкритті

Виконувати умови договору

Необгунтоване розірвання договорів, недобросовісна поведінка із франчайзі

Франчайзі

Дотримання режиму конфіденційності інформації, отриманої від франчайзера

Розголошення конфіденційної інформації

Дотримання умов договору, нерозголошення конфіденційної інформації

Порушення умов договору, зловживання діловою репутацією франчайзера

 

Щоб спонукати розвиток франчайзингу в Україні вважаємо за необхідне вирішити такі питання:

– зазначити у законодавстві франчайзинговий словник, за допомогою якого можна буде професійно спілкуватись і з потенційними інвесторами, і з власниками міжнародних франшиз не тільки в Україні, а й закордоном;

– усунути недоліки у Податковому кодексі, який ще не врегулював процедуру оподаткування роялті, які є основним доходом власників франшиз;

– забезпечити належне розуміння процесу франчайзингу як власниками франшиз, так і інвесторами.

Федерація Розвитку Франчайзингу планує, що успішно розвиватись будуть послуги, тому що саме тут вартісно-низькі кордони входу в діяльність франчайзера: відсутній паушальний платіж та інвестиції у старт невисокі. Серед існуючих пропозицій на ринку громадського харчування будуть розвиватись концепції, які здатні надати своїм інвесторам послугу «під ключ» та професійну підтримку протягом діяльності [9].

Отримавши «вікно в Європу», ключові гравці ринку франчайзингу та інвестори скористаються даною можливістю і вийдуть на міжнародні ринки. Для цього у березні 2016 р. Федерація франчайзингу України встановила власний стенд на найбільшій європейській виставці франчайзингу у Парижі.

Висновки. Франчайзинг є системою договірних, взаємовигідних відносин на платній основі, згідно яких франчайзер безстроково, або ж на певний строк, передає франчайзі право на використання об’єкту інтелектуальної власності. Договору франчайзингу в законодавстві України відповідає поняття «договір комерційної концесії». Стан франчайзингу в Україні стрімко розвивається, але залишається недосконалим, порівняно з країнами ЄС.

Франчайзинг в ЄС регулюється значною кількістю законодавчих актів, на противагу в Україні існує лише проект закону «Про франчайзингову діяльність». Для успішного провадження діяльності необхідно, щоб закон вступив в дію та міг регулювати всі питання, що виникатимуть в ході діяльності.

Як для франчайзера, так і для франчайзі існують ризики недобросовісної поведінки до та після укладення договору. В країнах ЄС сторони керуються принципом добросовісності, що є позитивним прикладом для України.

З метою спонукання розвитку франчайзингу в Україні необхідно: зазначити у законодавстві франчайзинговий словник, за допомогою якого можна буде професійно спілкуватись; усунути недоліки у Податковому кодексі щодо оподаткування роялті; забезпечити належне розуміння процесу франчайзингу як власниками франшиз, так і інвесторами.

 

Література.

1. Беззуб І. Сучасний стан і перспективи української євроінтеграції стаття/ [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1209:suchasnij-stan-i-perspektivi-ukrajinskoji-evrointegratsiji&catid=8&Itemid=350

2. Бухгалтерський облік договору франчайзингу//Дебет-Кредит.–2014. –№30

3. Європейський Кодекс Етики Франчайзингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://franchising.ua/franchayzing/94/evropeyskiy-kodeks-etiki-franchayzingu/

4. Звіт «Франшизи в Україні стійкі до кризи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://franchisegroup.com.ua/media/files/Franchise%20Business%20Outlook%20Report_RUS_FINAL-2.pdf

5. Модель Франчайзингу. Закон про розкриття інформації.-Рим, вересень 2002 р.//UNIDROIT Model Franchise Disclosure Law.-[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.unidroit.org/english/modellaws/2002franchise/2002modellaw-e.pdf.

6. Облік франчайзингу//Дебет-Кредит.–2013. –№16

7. Правова природа франчайзингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/naukma/Spec/2002_20-2/14_velychko_ov.pdf

8. Регламент Европейского Парламента и Совета "О праве, подлежащем применению к договорным обязательствам ("Рим I")[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_905/print1447293235380822

9. Федерація Розвитку Франчайзингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fdf.org.ua/about-franchise/glossary

10. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

11.Цірат А.В. Франчайзинг та франчайзинговий договір: навч.-практ. посібник/Київ.-2002.-98с.

 

References.

1. I. Bezzub (2016) “The modern stage and prospects of the European integration of Ukraine”, available at: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1209:suchasnij-stan-i-perspektivi-ukrajinskoji-evrointegratsiji&catid=8&Itemid=350

2. “Accounting for franchising agreement” (2014), Debit-Credit, №30

3. “European Code of Ethics for Franchising” (1990), available at:  http://franchising.ua/franchayzing/94/evropeyskiy-kodeks-etiki-franchayzingu/

4. The statement “The franchises in Ukraine are resistant to crisis” (2015), available at:  http://franchisegroup.com.ua/media/files/Franchise%20Business%20Outlook%20Report_RUS_FINAL-2.pdf

5. UNIDROIT “Model Franchise Disclosure Law”(2002), available at:  http://www.unidroit.org/english/modellaws/2002franchise/2002modellaw-e.pdf.

6. “Accounting for franchising” (2013), Debit-Credit, №16

7. “The legal nature of franchising” (2002), available at:  http://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/naukma/Spec/2002_20-2/14_velychko_ov.pdf

8.”Regulation (EC) Of The European Parliament And Of The Council on the law applicable to contractual obligations (Rome I)” (2008), available at:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_905/print1447293235380822

9. “Federation of franchising development”(2010), available at:  http://fdf.org.ua/about-franchise/glossary

10. “The Civil Code of Ukraine” (2003), available at:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

11. Tsyrat A.V. “Franchising and franchising agreement”(2002), tutorial, Kyiv, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 19.12.2016 р.