EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2016

УДК 629:656.012.34

 

Т. А. Репіч,

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування,

Національний університет  харчових технологій, м. Київ

Д. М. Карась,

магістр кафедри менеджменту та адміністрування,

Національний університет харчових технологій, м. Київ

 

ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА ЛОГІСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

T. A. Repich,

Candidate of economic science, assosiate professor of Management and Аdministration chair,

National University of Food Technologies, Kyiv

D. M. Karas,

Master's degree of Management and Аdministration chair,

National University of Food Technologies, Kyiv

 

BY MINIMIZING COST OF LOGISTICS ACTIVITIES ENTERPRISE

 

В статті розкрито роль логістики в діяльності підприємства. Наведено різноманітні підходи до сутність поняття «логістичні витрати» та наведено власне розуміння даного категорії. Визначено види логістичних витрат. Виділено основну проблему, що виникає при виділенні логістичних витрат. Розкрито чинники, які впливають на формування логістичних витрат. Проаналізовано можливість мінімізації витрат на логістичну діяльність за допомогою їх детальної структуризації. Сформульовано шляхи зниження рівня витрат на логістичну діяльність підприємства.

 

In the article the role of logistics in the enterprise. An essence of the various approaches to the concept of "logistics costs" and given proper understanding of this category. The types of logistics costs. The main problem that arises in the allocation of logistics costs. Reveals the factors that influence the formation of logistics costs. The possibility of minimizing the cost of logistics activities through their detailed structuring. Formulated ways to reduce logistics costs the company.

 

В статье раскрыта роль логистики в деятельности предприятия. Приведены различные подходы к сущности понятия «логистические расходы» и приведены собственное понимание данного категории. Определены виды логистических затрат. Выделено основную проблему, возникающую при выделении логистических расходов. Раскрыто факторы, которые влияют на формирование логистических затрат. Проанализирована возможность минимизации затрат на логистическую деятельность с помощью их детальной структуризации. Сформулированы пути снижения уровня затрат на логистическую деятельность предприятия.

 

Ключові слова: логістика, витрати, логістичні витрати, зниження рівня логістичних витрат.

 

Key words: logistics, costs, logistics costs, reducing logistics costs.

 

Ключевые слова: логистика, расходы, логистические расходы, снижение уровня логистических затрат.

 

 

Постановка проблеми, зв'язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями. Оптимізація загальних витрат є найголовнішим завданням будь-якого підприємства. Для підприємства усунення надмірних витрат фактично є основною задачею, яку можливо розв'язувати завдяки правильній структуризації, обліку та аналізу витрат на логістичну діяльність, що, в свою чергу, дасть змогу ефективніше контролювати повні витрати, а також прогнозувати фінансові показники діяльності підприємства. Все це зумовлює необхідність в певній ідентифікації саме витрат на логістичну діяльність та шляхів їх мінізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню витрат на логістичну діяльність підприємства, зокрема шляхів їх зменшення присвячені праці таких науковців як Гончаров П.П. [1], Єреміна О.А. [2], Касьян Л.Е. [3], Колодизєва Т.О. [11], Колодка Я.В. [4], Мойсеєва Н.К. [5], Нікшич С.М. [6], Новопісна Є.В. [7], Помірко Н.М. [8], Рета М.В. [9], Савенкова Т.І. [10], Свіщов М.В. [3], Сковронек Ч. [11], Сярдова О.А. [12], Таньков К.М. [13], Тридід О.М. [13], Федорова І.А. [1] та ін.

Мета статті полягає у визначені сутності поняття «логістичні витрати» та напрями їх мінімізації.

Виклад основного матеріалу. Логістика представляє собою управління матеріальними потоками на стадії закупівель сировини, матеріалів, виробництва і розподілу продукції, товарів, робіт, послуг на макро- і мікрорівнях. Логістичні функції включають обробку замовлень, формування матеріальних потоків, комплектацію, пакування, транспортування, складування продукції тощо. Традиційно вважається, що логістика повинна забезпечити просування певного товару до споживача і виступає як певна виробнича інфраструктура економіки [9, с. 155].

Вплив логістики на витрати, пов'язані з продажем товарів, очевидно. В рамках логістичного підходу до даних витрат відносяться витрати по виконанню замовлень, що включають витрати на їх обробку, перевезення та складування вантажів, управління запасами, упаковку і сервісну діяльність (забезпечення запасними частинами, після продажний сервіс). Не менш очевидний вплив логістики на поліпшення становища фірм на ринку, що оцінюється, як правило, збільшенням їх частки на ньому [1, с. 26].

Протиріччя в підходах різних авторів до більшості понять логістики до теперішнього часу практично згладилися. Виняток становить визначення такого поняття, як «логістичні витрати», яке як і раніше залишається маловивченим і потребує уточнення. Недолік інформації про логістичні витрати є перешкодою у прийнятті ефективних управлінських рішень.

Слід зазначити, що під логістичними витратами вважають витрати, пов’язані з рухом та зберіганням товарно-матеріальних цінностей від первинного джерела до кінцевого споживача. До складу логістичних витрат підприємства, окрім фактичних витрат, слід віднести втрати прибутку від іммобілізації оборотних коштів (виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції), збитки підприємства від невідповідного рівня якості ресурсів та готової продукції на всіх етапах проходження логістичного ланцюга – починаючи від постачання і закінчуючи розподілом продукції підприємства [4, с. 133].

На думку Новопісної Є.В., логістичні витрати є складовою частиною загальних витрат підприємства, що є витратами, які супроводжують рух матеріального потоку, тобто формуються паралельно з ним, для виконання головної задачі функціонування логістичної системи – доставки товару в потрібне місце, в потрібній кількості, за певний термін і при заданому рівні витрат [7, с. 124].

Савенкова Т. І. визначає логістичні витрати як витрати, пов'язані з виконанням логістичних операцій (розміщення замовлень на поставку продукції, закупівля, складування продукції, внутрішньовиробниче транспортування, проміжне зберігання, зберігання готової продукції, відвантаження, зовнішнє транспортування та ін.), а також витрати на персонал, обладнання, приміщення, складські запаси, передачу даних про замовлення, запаси, поставки [10, с. 22].

Моїсеєва Н. К. дає схоже визначення, додаючи можливість появи форс-мажорних ситуацій. На її думку логістичні витрати представляють собою грошове вираження використаної робочої сили, засобів і предметів праці, фінансові витрати та різні негативні наслідки форс-мажорних подій, які обумовлені просуванням матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, товарів) на підприємстві і між підприємствами, а також підтриманням запасів [5, с. 16].

Сковронек Ч. вважає, що логістичні витрати – це виражене у грошах споживання живої праці, засобів і предметів праці, фінансові витрати, а також інші від’ємні наслідки надзвичайних подій, які викликані переміщенням матеріальних благ (сировини, матеріалів, виробів) у підприємстві і між підприємствами, а також утриманням запасів [11, с. 18].

На думку Рети М.В., логістичні витрати – це грошове вираження сукупності витрачених матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних ресурсів підприємства, які пов’язанні із забезпеченням бізнес-процесів та операцій з переміщення матеріальних потоків у межах логістичної системи [9, с. 156].

Аналіз різних точок зору дозволяє виявити, що відмінність у поглядах авторів стосується визначення поняття та інтерпретації суті, складу, способу оцінки окремих елементів логістичних витрат.

Слід відзначити, що для логістичних витрат характерні: розподіл за різними групами витрат, що класифікуються за традиційними аспектами (видовому і кількісному); висока і часто зростаюча частка сукупних витрат підприємства; мінливість величини витрат в різні періоди часу; розділення відповідальності за їх виникнення між безліччю організаційних ланок і робочих місць, з яких складається логістична система; трудомісткість заходів, пов'язаних з визначенням їх загального обсягу і виконання великої кількості розрахункових операцій [7, с. 124].

Традиційно логістичні витрати можна оцінити:

– за місцем виникнення;

– за носіями витрат;

– за аналітичними рахунками витрат;

– за фазами логістичного процесу тощо [3, с. 152].

Розрізняють такі види логістичних витрат:

– постійні витрати, які не залежать від обсягів виробництва та збуту, тобто від інтенсивності матеріальних потоків. До них, зокрема, відносять витрати за оренду складських приміщень;

– змінні витрати, які залежать від інтенсивності матеріальних потоків, що контролюються підприємством. До них можна віднести витрати на закупівлю сировини, транспортні витрати;

– загальні або валові витрати, як сума постійних і змінних;

– середні витрати – величина відповідних витрат на одиницю матеріального потоку;

– граничні витрати, які визначаються як приріст відповідних витрат – постійних, змінних, загальних та середніх, що виникає внаслідок збільшення матеріального потоку на одну одиницю [13, с. 33].

Усі складові логістичних витрат можуть носити умовно-постійний або змінний характер. Вони включаються до сукупних умовно-постійних або змінних витрат фірми при розрахунках критичного обсягу виробництва (обсягу виробництва у натуральній або грошовій формі, при реалізації якого покриваються як постійні, так і змінні витрати, але не утворюється прибуток) [3, с. 153].

Основною проблемою, що виникає при виділенні логістичних витрат є те, що традиційні методи обліку основних видів витрат і їх класифікації, як правило, не містять адекватної і достовірної інформації для виділення витрат, що мають зв'язок з логістичними процесами. Це обумовлено тим, що традиційні системи обліку об'єднують логістичні витрати в інші групи корпоративних витрат, що не може дозволити провести їх укрупнений аналіз, прийняти до уваги всі наслідки управлінських рішень, а також їх вплив на загальну ефективність логістичної системи [12, с. 106].

Складність визначення логістичних витрат зумовлена впливом чинників внутрішнього і зовнішнього середовища. Їх склад залежить від організації ціноутворення, особливостей розподілу прибутку, структури фінансових ресурсів. Одним з ключових питань у теорії логістичних витрат є чинники, що впливають на їх формування. Визнання впливу чинників на витрати, їх облік дають змогу впливати на витрати підприємства [7, с. 125].

Чинники формування логістичних витрат можливо виокремити та аналізувати на різних рівнях, залежно від міри їх впливу:

– базовий (стратегічний) рівень – якщо розглядати вплив на формування логістичних витрат просторового розміщення підприємства, типу виробництва, організації виробництва, організації постачання, організації дистрибуції тощо;

– перший рівень деталізації – повинен передбачати ідентифікацію чинників, які є елементами логістичної діяльності та інфраструктури в можливості генерування впливу на логістичні витрати (просторове розміщення виробництва, просторове розміщення постачальників, просторове розміщення споживачів, використання власного або стороннього транспорту, використання проміжного складування, наявність інтегрованих інформаційних систем тощо);

– другий рівень деталізації чинників відбувається ідентифікацією чинників, які безпосередньо впливають на окремі елементи логістичних витрат: витрати фізичного переміщення матеріального потоку, витрати запасів та витрати інформаційно-управлінських процесів;

– третій рівень деталізації повинен об’єднувати чинники, які власне формують кожен з вищезазначених елементів логістичних витрат згідно із розподілом таких елементів [6].

Діяльність будь-якого підприємства спрямована на отримання прибутку шляхом задоволення потреб покупців і при цьому супроводжується певними витратами. Величина витрат залежить від того, наскільки ефективно використовуються підприємством методи їх зниження.

Логістичні витрати на підприємствах зазвичай становлять від 5 до 35% від обсягу продажів залежно від виду бізнесу, географічного масштабу діяльності і співвідношення вагових та цінових характеристик матеріальних ресурсів і готової продукції [6].

Для здійснення контролю над логістичними витратами можна запропонувати:

1. Концентрувати зусилля на контролі витрат у місцях їх виникнення.

2. Обробляти дані з різних видів витрат по-різному.

3. Скорочувати види діяльності (процедур, робіт, операцій) з метою скорочення витрат. Спроби знизити рівень додаткових витрат рідко бувають ефективними (може знизитися якість продукції). Не можна намагатися виконати з низьким рівнем витрат те, що не потрібно робити зовсім, оцінювати діяльність підприємства в цілому. Для цього потрібно мати уявлення про результати діяльності в усіх функціональних сферах логістики [2, с 66].

Головним рішенням завдання зниження витрат на логістичну діяльність є стабільний і правильний підсумок усіх витрат, понесених в процесі руху товарів від виробника до споживача. Найбільш точні та одержані в строк дані про витрати дають змогу приймати правильні управлінські рішення, а також повною мірою використовувати в логістиці процесне управління.

Помірко Н.М. виділяє можливість мінімізації логістичних витрат за допомогою їх детальної структуризації. Науковець поділяє логістичні витрати на: витрати фізичного переміщення (транспортні витрати), витрати запасів (витрати замовлень, витрати утримання запасів на складі (витрати капіталу, складські витрати, витрати обслуговування запасів, витрати ризику запасів), витрати утримання запасів в дорозі, витрати вичерпання запасів), а також витрати інформаційно-управлінських процесів. Таки чином, витрати капіталу розраховуються через встановлення відсоткової ставки відносно вартості запасу. Очевидно, що ставка є незмінним чинником, встановлена ринком. Тобто вартість запасу є величиною змінною, оскільки вона залежить від кількості запасу. Кількість запасу підприємство може змінити шляхом зменшення рівнів поточного і страхового запасів. Окрім того, витрати транспортування не будуть збільшуватись зі збільшенням частоти поставок, якщо вартість транспортування включити до вартості кінцевої продукції. Аналогічно можна зробити і з іншими витратами, що виділені в структурі логістичних витрат підприємства. Першочерговими завданнями є визначення чинників, що впливають на витрати, їх характер та можливість змінюваності [8].

Шляхи зниження рівня витрат на логістичну діяльність підприємства:

1. Виключення тих видів діяльності, які не створюють додаткових цінностей;

2. Надання сприяння постачальникам і покупцям в досягненні більш низького рівня витрат;

3. Забезпечення контролю над загальними витратами;

4. Пошук більш дешевих ресурсів;

5. Підвищення продуктивності праці співробітників;

6. Оновлення найбільш витратних ланок логістичного ланцюжка при здійсненні інвестицій в бізнес [1, с. 30].

7. Поліпшення взаємодії підприємства з його постачальниками і споживачами в процесі постачання (координація діяльності підприємства і його партнерів в області своєчасної доставки продукції знижує рівень витрат на складські операції, управління запасами, зберігання і доставку готової продукції);

8. Використання прогресивних методів роботи для підвищення продуктивності праці співробітників і ефективності діяльності функціональних підрозділів по виробництву та розподілу продукції [2, с 67].

Запропоновані способи зниження витрат на логістичну діяльність дійсно є результативними в підвищенні ефективності діяльності підприємства. Завдяки аналізу логістичних витрат керівництво підприємства може стратегічно планувати розподіл продукції, що дозволить уникнути небажаних витрат на виробництво і максимально отримувати прибуток від виробництва.

Висновки. Таким чином, на думку різних авторів можна дати наступне визначення логістичних витрат: логістичні витрати – це вартісна оцінка ресурсів, які використовуються при виконанні різних логістичних операцій на стадіях руху матеріального, інформаційного, фінансового потоків як всередині підприємства, так і у взаємодії з його постачальниками і покупцями – учасниками ланцюга поставок, включаючи розміщення замовлень, закупівлю, складування, транспортування, відвантаження та ін.

 

Список використаних джерел

1. Гончаров П.П. Повышение конкурентоспособности предприятий за счет снижения логистических затрат / П.П. Гончаров, И.А. Федорова // Вестник удмуртского университета. – 2012. – Вып. 4. – С. 26-31

2. Еремина Е.А. Пути снижения логистических издержек при распределении продукции / Е.А. Еремина // Альманах современной науки и образования. – 2008. – № 3 (10). – С. 66-67

3. Касьян Л.Е. Аналіз впливу логістичних витрат на ефективність функціонування логістичної системи / Л.Е. Касьян, М.В. Свіщов // Вісник КНУТД. – 2013. – № 2. – С. 150-155

4. Колодка Я.В. Особливості та оптимізація логістичних систем підприємств сільськогосподарської галузі / Я.В. Колодка // Інноваційна економіка. – 2014. – № 2 (51). – С. 131-136

5. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: учебник. – М.: Инфра-М, 2008. – 528 с.

6. Нікшич С.М. Теоретико-методичні засади оцінювання логістичних витрат підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/1046/1/26.pdf

7. Новопісна Є.В. Фактори формування логістичних витрат підприємства / Є.В. Новопісна // Управління проектами та Розвиток виробництва: Зб. наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля. – 2009. – № 4 (32). – С. 123-129

8. Помірко Н.М. Класифікація логістичних витрат у формуванні системи управління ними на промисловому підприємстві / Н.М. Помірко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/7815/1/14.pdf

9. Рета М.В. Логістичні витрати: визначення, класифікація та облік / М.В. Рета // Бізнесінформ. – 2012. – № 8. – С. 155-158

10. Савенкова Т.И. Логистика: учеб. пособие. 2-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2007. – 256 с.

11. Сковронек Ч. Логистика на предприятиии / Учебно-методическое пособие / Ч. Сковронек. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 400 с.

12. Сярдова О.А. Особенности формирования и учета логистических издержек цепи поставок промышленного предприятия // Вектор науки тольяттинского государственного университета. Серия: экономика и управление. – 2015. – С. 105-108.

13. Таньков К.М., Тридід О.М., Колодизєва Т.О. Виробнича логістика: Навч. пос. – Х.: Видавничий Дім “ІНЖЕК”, 2004. – С. 168

 

References.

1. Goncharov, P.P. and Fedorova, I.A. (2012), "Improving the competitiveness of companies by reducing logistics costs", Vestnik udmurtskogo universiteta, vol. 4, pp. 26-31.

2. Eremina, E.A. (2008), "Ways to reduce logistics costs in the distribution of products", Al'manah sovremennoj nauki i obrazovanija, vol. 3 (10), pp. 66-67.

3. Kasian, L.E. and Svishchov, M.V. (2013), "Analysis of the impact of logistics costs on the efficiency of the logistics system", Visnyk KNUTD, vol. 2, pp. 150-155.

4. Kolodka, Ya.V. (2014), "Features and optimization of logistics enterprises of the agricultural sector", Innovatsiina ekonomika, vol. 2 (51), pp. 131-136.

5. Moiseeva, N.K. (2008), Jekonomicheskie osnovy logistiki [Economic bases of logistics], Infra-M, Moscow, Russia, p. 528.

6. Nikshych, S.M. "Theoretical and methodological principles of assessment of logistics costs of enterprises", [Online], available at:  http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/1046/1/26.pdf

7. Novopisna, Ye.V. (2009), "Factors formation of enterprise logistics costs", Upravlinnia proektamy ta Rozvytok vyrobnytstva, vol. 4 (32), vyd-vo SNU im. V.Dalia, Luhansk, Ukraine, pp. 123-129

8. Pomirko, N.M. "Classification of logistics costs in the formation of management on industrial enterprise", [Online], available at:  http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/7815/1/14.pdf

9. Reta, M.V. (2012), "Logistics costs: definition, classification and accounting", Biznesinform, vol. 8, pp. 155-158

10. Savenkova, T.I. (2007), Logistika [Logistics], 2nd. ed., Omega-L, Moscow, Russia, p. 256.

11. Skovronek, Ch. (2004), Logistika na predprijatiii [Logistics Companies], Finansy i statistika, Moscow, Russia, p. 400.

12. Sjardova, O.A. (2015), "Features of the formative and accounting lohystycheskyh yzderzhek supply chain inductrial enterprise", Vektor nauki tol'jattinskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: jekonomika i upravlenie, pp. 105-108.

13. Tankov, K.M. Trydid, O.M. and Kolodyzieva, T.O. (2004), Vyrobnycha lohistyka [Production logistics], Vydavnychyi Dim “INZhEK”, Kh., Ukraine, p. 168.

 

Стаття надійшла до редакції 09.12.2016 р.