EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2016

УДК 658.012.7 (075.8)

 

В. Л. Загорудько,

доцент кафедри менеджменту виробничої сфери,

Вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»

Г. О. Криворучко,

студентка 4 курсу кафедри менеджменту виробничої сфери

В. Ю. Тімофеєва,

студентка 4 курсу кафедри менеджменту виробничої сфери

 Я. Є. Явтушенко,

студентка 4 курсу кафедри менеджменту виробничої сфери

 

ПРИЧИНИ НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

 

V. L. Zahorudko,

Assistant professor of the department of Management of the production sphere,

the Higher Educational Institution "National Mining University"

G. O. Kryvoruchko,

4th year student of the Department of Management of the production sphere

V. Y. Timofeyeva,

4th year student of the Department of Management of the production sphere

J. E. Yavtushenko,

4th year student of the Department of Management of the production sphere

 

REASONS FOR THE NEED OF IMPLEMENTATION OF CONTROLLING IN UKRAINIAN ENTERPRISES

 

Представлені результати досліджень таких питань як аналіз теоретичного і практичного контролінгу, а також обґрунтування важливого інструментарію ефективності управління і впровадження на вітчизняних підприємствах. За теперішніх мінливих умов вітчизняний бізнес занадто повільно реагує на зміни в зовнішньому середовищі. Від цієї проблеми потерпає саме малий та середній бізнес, тому вона потребує негайного вирішення. З огляду на це буде доцільним впровадження на підприємствах такого сучасного засобу, як система  контролінгу, що тісно пов'язане з великою потребою у поліпшенні системи управління, збільшення швидкості реакції та гнучкості організації на зміни зовнішнього середовища. Саме застосування контролінгу дає змогу визначати пріоритетні напрямки діяльності для підприємства, взяти під контроль витрати та планування, економно споживати ресурси та сировину, зменшити витрати та знайти альтернативні шляхи використання обмежених фінансових ресурсів, що в свою чергу призведе до зниження собівартості продукції та позитивно позначиться на прибутку організації.

 

The article presents the results of studies such as analysis of theoretical and practical controlling, and importance of effective tools management and implementation of domestic enterprises. Under current conditions, changing domestic business is too slow to respond to changes in the environment. Because of this issue suffers not only small, and also  medium businesses because it requires an immediate solution. Considering this,  appropriate way to update such enterprises is management that is closely connected with the great need to improve management, increasing the speed and flexibility of response to changes in the environment. Application of controlling enables to determine priorities for enterprises to control costs and planning efficiently use resources and raw materials, reduce costs and find alternative ways of using limited financial resources, which in turn will lead to lower production costs and a positive impact on earnings.

 

Ключові слова: контролінг, служба контролінгу, ефективність управлінських рішень, системи управління, консалтинг.

 

Keywords: controlling, controlling service, efficiency management solutions, management consulting.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. У сформованих сучасних умовах процес який значно мірою торкнувся підприємств України це глобалізація. Складний та мінливий стан сьогодення говорить про те, що вітчизняний бізнес занадто повільно реагує на зміни в навколишньому світі. Таким чином можна стверджувати, що проблема яка склалася потребує свого негайного вирішення, адже найбільш за все від цього питання потерпає малий та середній бізнес.

Також слід зазначити, що однією з причин сформованого становища є не релевантні підходи щодо управління організацією. Через те, щоб сприяти вдалому функціонуванню у нинішній час, слід впровадити більш ефективні методи управління, що є давно визнаними на світовому рівні, одним з яких є контролінг.

Впровадження на підприємствах такої сучасної системи, як контролінг, тісно пов'язане з великою потребою у поліпшенні системи управління, збільшення швидкості реакції та гнучкості організації на зміни зовнішнього середовища.

Отже, знаходячись на перетині обліку інформаційного забезпечення, контролінг займає значне місце на підприємстві, а саме: займається об’єднанням та координацією всіх функцій, у той час не замінюючи собою управління, а тільки поліпшуючи якість, підіймаючи її на новий, вищий та сучасний ступінь.

Відповідно у нинішній час вивчення та модернізація цієї області має чималу кількість наукових праць як зарубіжних так і вітчизняних науковців. Це в свою чергу є доказом, того що зацікавленість у питанні функціонування управління організацією зростає.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми впровадження контролінгу на вітчизняних підприємствах присвячено багато праць науковців, що в свою чергу аргументує необхідність його застосування.

Варто зазначити, що найчастіше в своїх роботах досліджували дану проблему такі автори: І. Давидович [1], А.Жакевич [2], та М.Стефаненко [4], В.Загорудько [5]. Слід звернути увагу, що хоч у працях цих авторів і є розбіжність стосовно сутності контролінгу, але вони цілком згодні, що для вдосконалення управління компанії та підвищення його рівню слід застосовувати та розвивати сферу управління.

Формулювання цілей статті. Головною метою даної статті є теоретичні та методологічні обґрунтування необхідності контролінгу на підприємствах України. А саме впровадження здобутих знань, виявлення ефективних систем управління, ліквідування негативних наслідків процесу глобалізації, а саме дифузії в українській економіці.

Отже, контролінг є інструментом управління, за допомогою якого можна запобігти негативних та небажаних результатів для компанії.

Виклад основного матеріалу дослідження. Слід зазначити, що в Україні визначення цього поняття з’явилось лише на початку 90-х рр. у роботах різних науковців. Але все ж таки вітчизняним підприємствам контролінг зрозумілий поки що у вузькому сенсі, а саме як допоміжна технічна функція, яка потрібна для процесу виробництва і прийняття управлінських рішень.

Аналіз діяльності вітчизняних компаній в умовах сьогодення дає змогу відчути тісний взаємозв'язок між економічною ефективністю та проблемою підвищення ефективності управління. Адже працездатність промислових підприємств багато в чому визначається, за допомогою ефективної управлінської діяльності, що забезпечує конкурентоспроможність організації.

Не можна не зауважити, що в мінливому сьогоденні, компаніям досить складно своєчасно реагувати на стрімкі зміни зовнішнього середовища. Можна з впевненістю стверджувати, що саме система управління сприяє підвищенню прибутковості підприємств, отже вона надзвичайно потрібна саме зараз.

Знання контролінгу обов’язкові, в першу чергу, завдяки сформованим та успішним підприємцям, управлінцям, а також тим, які тільки «підводяться на ноги», та роблять перші кроки в бізнесі. Багатьом середнім і невеликим фірмам просто не по кишені запросити кваліфікованих спеціалістів, для того щоб ті розробили та запровадили успішну систему управління. Послуги подібного роду досить дорого коштують, та й навряд чи є сенс їх витрачати на те, що можливо зробити силами управлінського персоналу організації.

Cлід вирізнити ряд проблем пов’язаних з якістю управління з якими може зіткнутися організація, які запропонував Жакевич А. [2, с. 31-34]:

- Багатоступенева система підпорядкування;

- Особисті інтереси робітників щодо результатів діяльності організації;

- Неповнота або недостовірність інформації;

- Відсутність контролю якості на стадії купівлі сировини;

- Невідповідність споживчих властивостей продукції по відношенню до міжнародних стандартів;

- Застаріле обладнання;

- Відсутність систематичного профілактичного огляду і своєчасного ремонту обладнання.

Отже, основною задачею управління є збереження рівноваги на макрорівні, розробка та впровадження продуктивних механізмів адаптації організації до змінних умов зовнішнього середовища.

Як показує великий досвід іноземних країн, задля забезпечення ефективного управління та стійкої діяльності організації необхідно застосовувати систему контролінгу.

Безперечно не можна автоматично скопіювати досвід провідних країн з ряду певних причин, а саме: різні системи бухгалтерського обліку, у тому числі затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Враховуючи той факт, що в Україні система організації бухгалтерського обліку централізована, організація не може самостійно її змінити, щоб створити підґрунтя для безпосереднього впровадження контролінгу. Проте можна використати його як систему внутрішнього оперативного управління фінансовими результатами діяльності підприємства.

Також, слід зазначити, що для процвітання компанії в умовах сьогодення необхідно наступне:

-  швидкість та гнучкість реагування на зміни, які відбуваються у зовнішньому середовищі;

- безперервний контроль за змінами підприємства в його внутрішньому та макросередовищі;

- об'єднання знань, навичок та діяльності персоналу для реалізації стратегічних цілей;

- залучення висококваліфікованих фахівців;

- управління всіма інформаційними потоками;

- впровадження інноваційних технологій.

На сьогоднішньому етапі господарювання основою економічної політики України є підвищення ефективності та якості роботи всіх ланок виробництва. Нестабільність економіки сприяє жорстким умовам для ефективного функціонування українських підприємств, основним завданням яких є тепер виживання, засноване на адаптації до швидкозмінного зовнішнього середовища. Таким чином в сформованих умовах компанії змушені економити, тим самим наражати себе на ризики і зниження конкурентоспроможності.

З огляду на це, можна сказати, що нинішнім підприємствам, як ніколи потрібен механізм, який би допоміг оновити інформаційну та організаційну структуру. Таким вдалим механізмом може бути саме управління.

Контролінг як система управління сприяє зниженню витрат за рахунок виявлення невиправданих затрат. Він спроможний забезпечити стійку роботу персоналу та досягнення найвищого результату в діяльності організації.

Необхідно зазначити, що саме контролінг допоможе компанії знизити ризики, які виникли з помилковими або несвоєчасними управлінськими рішеннями. Ця служба управління за допомогою власної інформаційної системи здатна накопичувати потрібні дані з усіх доступних джерел інформації і надавати оперативний доступ до неї співробітникам служби контролінгу та менеджменту підприємства. Основної метою даної системи є скорочення часу на збір та обробку необхідної для прийняття управлінських рішень інформації.

Контролінг повинен забезпечити передумови для прийняття рішень як у зовнішньому, так і в внутрішньому середовищі. Відповідно для забезпечення здатності реагувати на зміни навколишнього середовища завданням управління є побудова контрольної інформаційної системи, яка привертає увагу керівництва організації на відхилення які з’явилися і дають можливість заздалегідь ухвалювати важливі управлінські рішення. Щоб реалізувати дану функцію контролінг мусить швидко реагувати на умови, що сприяють оновленню в організаційному, інформаційному та структурному аспектах.

Такий важливий інструмент як контролінг допомагає оптимізувати використання трудових і фінансових ресурсів підприємства, а саме постійно аналізувати результати отримані сьогодні з поставленими цілями. Це в свою чергу дозволяє дуже швидко адаптуватися підприємству в його зовнішньому середовищі.

Контролінг та його застосування на промислових підприємствах України, враховуючи певні умови, представляє собою найефективніший метод господарювання в сучасних умовах ринкової економіки. Як показує світова практика: підвищення ефективності процесу виробництва, зумовлене саме впровадженням управління, може сягати до 30%, а зростання управлінської ефективності доходить до 25% .

Найбільш важливою перевагою контролінгу є системна комунікація управлінських функцій, їх тісний взаємозв'язок, створення однієї інформаційної бази. Іншими словами, це система поєднання впливів управління, за допомогою різноманітних допоміжних інструментів, на головні управлінські об’єкти з цілю досягнення максимально ефективної діяльності.

Важливою особливістю концепції управління є прогнозування та орієнтація на майбутнє, тобто враховуючи управлінську інформацію контролінг намагається розвіяти невизначеність майбутнього періоду та підготувати безпосередньо підприємство та його дії до постійно змінюваних умов. Період минулого може цікавити його тільки в тій мірі, в якій воно суттєво змінює майбутнє, дозволяє найкращим чином реалізувати плани в майбутньому. Розглядаючи, порівнюючи та аналізуючи взаємозв’язок минулого з майбутнім через аналіз відхилень і їх причин ми можемо отримати необхідні знання для знаходження та створення оптимальних шляхів вирішення певних проблем.

У звичайному розумінні аналіз відхилень або зворотний зв'язок – це безпосереднє зіставлення теперішнього стану, з тим, який очікувався, тобто оцінками прогнозу. Розглядання категорій зв’язку минулого та майбутнього робить такий собі позитивний імпульс для створення очікуваного майбутнього, а передумовою цьому є можливість аналізувати невдачі та помилки в минулому, розглядати реальні причини подібних відхилень, що мали там місце.

Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що управління забезпечує: цілісний та систематичний погляд на результати діяльності підприємства в будь-якому періоді часу, раціональний підхід до вчасного виявлення та усунення проблем, що можуть створитися в компанії.

Слід зазначити, що потрібно привернути увагу до впровадження контролінгу на підприємствах України.

У даному випадку в якості прикладу ми б хотіли навести видобувну галузь, так як вона займає вагоме місце серед галузей України. Впровадження управління є актуальним саме зараз через скорочення видобування у східній частині країни. Станом на літо 2016 року видобуток скоротився на 3,9%, що призвело до уповільнення темпів зростання у І півріччі до 0,4%, проти 2,4% у січні – травні 2016 року [3].

Виходячи із зазначених даних, можна стверджувати про необхідність застосування контролінгу на видобувних підприємствах України. Також слід бути готовими не тільки до позитивних, але й до негативних наслідків, а саме можливого протистояння змінам та недовіри до невідомого.

Типовим для вітчизняних компаній є те, що вони приділяють значну увагу збору та обробці необхідної інформації за минулий період, що має свій згубний ефект для сьогодення, оскільки слід проаналізувати не тільки минуле, а ще й спрогнозувати перспективне майбутнє.

Слід зазначити, дуже важливі проблеми сучасних українських організацій, а саме: розробка оперативних планів, «виживання» самої організації, а не сприяння довгостроковим цілям, які мають за собою мету росту вартості підприємства.

Служба контролінгу прагне керувати процесами поточного аналізу і регулювати планові та фактичні показники так, щоб уникнути помилок, відхилень і прорахунків не тільки зараз, а й у майбутньому. У свою чергу ліквідація всіх вищезазначених негативних моментів у роботі безперечно приведе до ефективного управління та дасть можливість зберегти ці позиції на майбутнє.

Видобувна промисловість має високу ступінь матеріаломісткості тобто це зобов’язує контролера або служби управління провести детальний аналіз щодо, сировини, матеріалів, витрат та безпосередньо їх контролю.

Дана галузь завжди має певну кількість незавершеного виробництва, виробничих запасів та іншого. Отже, основним завданням служби контролінгу на підприємстві є забезпечення оперативного збору й аналізу інформації з метою ефективного управління.

Таким чином, провідними завданнями контролінгу у системі управління є [4]:

1) створення системи раннього попередження і реагування на недоліки у здійсненні суб’єктами господарювання господарських операцій (а саме, постійне відстеження зовнішньої і внутрішньої інформації, порівняння планових і фактичних обсягів виконаної суб’єктами господарювання роботи, аналіз впливу відхилень на виконання поточних планів, розроблення проектів управлінських рішень, спрямованих на поліпшення фінансово – господарської діяльності);

2) оцінка впровадження у діяльність суб’єктів господарювання норм витрачання сировини, матеріалів, палива;

3) оцінка ефективної діяльності загалом та в окремих напрямках (інновацій або інвестицій);

4) створення надійної системи прогнозування, що повинно забезпечити визначення цілей суб’єкта господарювання, критеріїв стратегічного планування його діяльності, підготовку альтернативних стратегій розвитку суб’єкта господарювання, розробку системи показників визначення рівня досягнення встановлених стратегічних цілей, аналіз впливу допущених відхилень на виконання стратегічних планів, підготовку варіантів можливих управлінських рішень.

З огляду на це, можна сказати, що застосування контролінгу дає змогу визначати пріоритетні напрямки діяльності для підприємства, взяти під контроль витрати та планування, економно споживати ресурси та сировину, зменшити витрати та знайти альтернативні шляхи використання обмежених фінансових ресурсів, що в свою чергу призведе до зниження собівартості продукції та позитивно позначиться на прибутку організації.

Щоб допомоги системі управління на підприємстві досягнути поставлених цілей, а також вирішити виникаючі проблеми рекомендується використовувати консалтингові послуги. Взагалі, консалтинг представляє собою професійну допомогу з боку фахівців-консультантів із питань аналізу та вирішення проблем розвитку та функціонування компанії, яка здійснюється у формі рекомендацій, а також спільних із клієнтом рішень.

Українські підприємства потребують допомогу консультантів не тільки через їх нові знання, методологічні підходи та аналітичні уміння, але й тому що сторонні консультанти допомагають менеджерам адаптуватися в напружених умовах прискорення технологічних змін, стрімкого зростання ділової активності, що має надзвичайний вплив на майбутнє організації.

Основними причинами залучення консультантів в організацію є наступні:

- необхідність постійного підвищення ефективності бізнесу та виробництва в умовах жорсткої конкуренції;

- завантаженість менеджерів підприємства, що не дає їм самостійно вирішувати та оцінювати кризові проблеми компанії на сучасному рівні знань;

- відсутність ефективної та чіткої системи інформаційного забезпечення в економічному регулюванні;

- інтеграція в світове економічне товариство, зміна світових вимог та стандартів;

- підготовка та навчання персоналу підприємства новим управлінським технологіям;

- подолання кризи, якщо вона має місце в компанії, виявлення проблем та надання допомоги для їх вирішення.

Отже, на сьогоднішній день питання організації контролінгу на підприємствах України вирішуються індивідуально для кожного підприємства з урахуванням специфіки і обсягів його діяльності. У більшості випадків функції контролінгу виконує головний бухгалтер чи економіст, що заважає виконанню їхніх прямих обов'язків. Враховуючи досвід країн, де система контролінгу давно використовується та розвивається, максимальний ефект досягається при організації системи контролінгу в окремий підрозділ підприємства [5].

Висновки. Таким чином ми можемо зробити наступні висновки стосовно контролінгу, а саме:

- він збільшує ефективність прийняття управлінських рішень;

- впровадження його здійснює великий вплив на реалізацію основних функцій менеджменту та якість управління в цілому;

- застосування цього інструменту підвищує рівень продуктивності праці персоналу;

- використання його покращує здійснення виробничого процесу на підприємстві.

Головне призначення контролінгу полягає в орієнтації всієї управлінської системи підприємства на скоріше досягнення поставлених цілей. У той час управління є досить складною конструкцією, що поєднує у собі різні елементи та складові функцій управління, в свою чергу використовуючи їх для вирішення різних проблем стратегічного та оперативного характеру.

На українських підприємствах саме управління може дуже органічно вписатися в структуру управління. Найголовнішими причинами впровадження контролінгу в Україні є:

- підвищення мінливості зовнішнього середовища, що пред’являє певні додаткові вимоги до системи управління на підприємстві;

- підвищення гнучкості підприємства, покращення адаптації на різкі зміни в оточуючому середовищі;

- потреба у постійному аналізуванні змін, які відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищах підприємства;

- необхідність чітко продуманої схеми певних дій щодо забезпечення стабільності підприємства та уникнення кризових ситуацій;

- ускладнення управлінської системи на підприємстві;

- необхідність створення спеціальної системи інформаційного забезпечення управління.

Підводячи підсумки, можна стверджувати, що контролінг потребує постійного дослідження, а також розробки нових методів, щодо ефективного управління та функціонування підприємства.

 

 

 

 

 

 

Formulation of the problem. Under these current conditions the process is largely affected businesses in Ukraine is globalization. Difficult and variable condition nowadays indicates that domestic business is too slow to react to changes in the world. In this way it can be argued that the problem which appeared needs an immediate solution, because it affected small and medium businesses.

It should also be noted that one reason for formed situation is not relevant approaches to the management of the organization. Due to foster successful operation at the present time, we should implement more effective management techniques that have long been recognized at the global level, one of which is controlling.

Implementation at enterprises such modern system as controlling, closely related to the great need to improve management, increasing the speed and flexibility of response to changes in the environment.

In this way being at the crossroads of accounting information management, controlling has a significant place in the company, namely dealing with integration and coordination of all functions, while have not replacing the management, but improving quality, raising it to a new, modern and higher degree .

According to current situation study and modernization of this area has a considerable number of scientific papers both foreign and domestic scientists. This in turn is evidence of that interest in the functioning of the management organization grows.

Analysis of recent research and publications. Problems showing controlling implementation in domestic enterprises dedicated many works of scientists, which in turn argues the need for its use.

It should be noted that often explored the issue following authors: Ivan Davidovich [1], A.Zhakevych [2], and M.Stefanenko [4], V.Zahorudko [5]. It is important that even in the works of these authors is the difference concerning the nature of controlling, but they completely agree in need of improving governance and increasing its level to apply and develop the field of management.

The formulation of Article purposes. The main purpose of this article is theoretical and methodological justification for controlling in the Ukraine. Namely implementation of acquired knowledge, the identification of efficient management systems, elimination of the negative effects of globalization, such as diffusion in the Ukrainian economy.

Therefore, controlling is a management tool with help of which we can avoid negative and undesirable results for the company.

The main material research. It should be noted that in Ukraine the definition of the term appeared only in the early 90's, in the works of various scientists. Yet domestic enterprises understand controlling clear in the narrow sense, namely as a technical support function, which is required for the production process and decision-making.

Analysis of domestic companies in today's conditions makes it possible to experience the close relationship between economic efficiency and improve management problem. Industrial efficiency is largely determined by means of efficient management, ensuring the competitiveness of the organization.

It is impossible not to notice that in a rapidly changing present, companies is difficult to respond to rapid changes in the environment. We can confidently affirm that this control system contributes to enterprise profitability, so it is extremely necessary now.

Controlling knowledge are obligatory, primarily due to the established and successful businessmen, managers, and those who only "steped up", and their first steps in business. Many medium and small firms simply can not afford to invite qualified workers, so that they have developed and implemented successful management system. Services of this kind are quite expensive, and it hardly makes sense to spend that can be done by the management staff of the organization.

Need of distinguish a number of problems related to quality management that can confront organization that offered Zhakevych A. [2, p. 31-34]

- Multi Engine Submission;

- Personal interests of the workers on the results of the organization;

- Incomplete or unreliable information;

- Lack of quality control at the stage of purchasing of raw materials;

- Mismatch consumer properties of products against international standards;

- Obsolete equipment;

- The absence of a systematic preventive examinations and timely reparation of equipment.

Thus, the main task of management is to maintain balance on the macro level, development and implementation of productive mechanisms of adaptation to changing environmental conditions.

As the great experience of foreign countries, to ensure efficient management and sustainable organization necessary to use the system of controlling.

Surely you can not automatically copy the experience of developed countries on a number of specific reasons, such as: different accounting system, including production costs and calculation of production costs. Given the fact that Ukraine has a system of centralized accounting organization alone can not change it to create a basis for the introduction of direct controlling. However, you can use it as internal operational management of the financial results of the company.

Also, it should be noted that for the prosperity of the company in today's conditions should be following:

-  speed and flexibility to respond to changes that occur in the environment;

- continuous monitoring of changes in the company in its domestic and macro;

- continuous monitoring of changes in the company and its domestic macro environment;

- highly skilled professionals;

- manage all information flows;

- implementing innovative technologies.

At this stage of economic basis Ukraine's economic policy is about to increase the efficiency and quality of all parts of the production. Unstable economy promotes strict conditions for the effective functioning of Ukrainian enterprises, whose main task now is survival, based on adapting to the rapidly changing environment. Thus, in these circumstances, companies are forced to save, thus expose themselves to the risks and reduce competitiveness.

With this in mind, we can say that the current businesses like never needed a mechanism that would help update the information and organizational structure. This mechanism can be a good thing management.

Controlling as the system of management helps reduce costs by identifying unnecessary costs. He is able to ensure the stable operation of staff and achieve the best results in the organization.

It should be noted that it is controlling the company will reduce the risks arising from erroneous or untimely management decisions. The service management through its own information system is able to collect the necessary data from all available sources of information and to provide quick access to the controlling officers and management company. The main purpose of this system is to reduce the time for collection and processing required for management decision-making information.

Controlling should provide conditions for decision-making both in the external and in the internal environment. According to ensure responsiveness to changing environmental management objective is to build an information control system, which draws attention to the management of deviations that appeared in advance and allow to make important management decisions. To realize this function Controlling must respond quickly to conditions that promote renovation of organizational, informational and structural aspects.

This important tool as controlling helping optimize the use of human and financial resources, and it constantly analyze the results obtained with the objectives today. This in turn allows the company to quickly adapt to its environment.

Controlling and its application in industrial Ukraine, given certain conditions, is a most effective method of managing a modern market economy. As world practice shows, improvements in production derives from the introduction of management can be up to 30% and increase administrative efficiency reaches 25%.

The most important advantage is a system of controlling communication management functions, their close relationship, creating a single information base. In other words, a system combining influences management through a variety of tools, the main management objects with aim of achieving the most efficient operation.

An important feature of the concept of management is forecasting, and focus on the future, given that management information controlling tries to dispel the uncertainty of the future period and immediately prepare the company and its performance to the changing conditions. The period of the past may be interested in it only to the extent that it significantly changes the future, can best implement plans for the future. Considering, comparing and analyzing the relationship of the past with the future by analyzing deviations and their causes can we gain the necessary knowledge to find and create optimal solutions to specific problems.

In the usual sense analysis of deviations or feedback - a direct comparison of the present situation, with what was expected, that estimates forecast. Examining categories of past and future communication makes such a positive impetus to create the expected future, and this is a prerequisite to analyze the failures and mistakes in the past, examine the real reasons for these deviations had there place.

Summarizing the above, we can conclude that provides management, holistic and systematic view of enterprise performance in any period of time, a rational approach to timely identify and address problems that may be created in the company.

It should be noted that it is necessary to draw attention to controlling the introduction of the Ukraine.

In this case, as an example, we would like to give the mining industry, as it occupies an important place among the branches of Ukraine. Implementation management is relevant right now because of the reduction of extraction in the eastern part of the country. As of summer 2016 production decreased by 3.9%, leading to a slowdown in the first half to 0.4%, against 2.4% in January - May 2016 [3].

Based on these data, we can argue about the need for controlling at mining enterprises of Ukraine. You should also be ready to not only positive but also negative consequences, such as possible changes confrontation and distrust of the unknown.

A typical domestic companies is that they pay much attention to collecting and processing the necessary information for the previous period has a detrimental effect on the present, as should examine not only the past but also predict a promising future.

It should be noted, very important problems of modern Ukrainian organizations, namely the development of operational plans "survival" of the organization, and not promote long-term goals that have a goal to increase the value of the company.

The service aims to manage the processes controlling the current analysis and adjust the plan and actual figures as to avoid errors, deviations and errors not only now but in the future. In turn, the elimination of all the above negative points in the undoubtedly lead to good governance and will enable to save these positions in the future.

Mining industry has a high degree of material that requires a controller or management services to conduct a detailed analysis of, raw materials costs and their direct control.

The industry always has a certain amount of progress, inventory and more. Therefore, the main task of controlling service in the company is to provide rapid collection and analysis for effective management.

Thus, the main objective of controlling the management are [4]:

1) the creation of an early warning system and response to the shortcomings in the implementation of business entities business operations (ie continuous monitoring of external and internal information comparing planned and actual volume of work done entities, the analysis of the impact of deviations pursuant to current plans, development project management decisions aimed at improving the financial - economic activity);

2) evaluation of implementation of activities of business entities norms consumption of raw materials, fuel;

3) assess efficient activity in general and in specific areas (innovation or investment);

4) create a reliable forecasting system, which should provide a definition of the objectives of the entity, its criteria of strategic planning, preparation of alternative strategies of economic entities, development scorecard determination of achieving the strategic objectives, impact analysis permitted deviations on the Strategic Plan , preparation of possible options for management decisions.

With this in mind, we can say that the use of controlling enables to determine priorities for enterprises to control costs and planning efficiently use resources and raw materials, reduce costs and find alternative ways of using limited financial resources, which in turn will lead to reducing production costs and positively affect profit organization.

To aid the management in the company achieve its goals and solve problems arising recommended consulting services. In fact, consulting is a professional help from experts, consultants for analyzing and solving problems of development and operation of the company, which is in the form of recommendations, and shared with the client solutions.

- Ukrainian enterprises in need of a consultant, not only because of new knowledge, methodological approaches and analytical skills, but also because foreign consultants help managers adapt to stressful conditions, accelerating technological changes, the rapid growth of business activity that has enormous impact on the future of the organization.

The main reasons for the involvement of consultants in the organization are:

- the need for continuous improvement of business efficiency and production in a competitive environment;

- congestion management company, which does not allow them to solve problems and evaluate the crisis of the modern level of knowledge;

- lack of clear and effective information system in economic regulation;

- integration into the world economic community, changing world requirements and standards;

- preparation and training new personnel management technologies;

- overcome the crisis if it takes place in the company, identify problems and provide assistance to solve them.

So today the question of controlling the Ukraine resolved individually for each company-specific and volume of its activities. In most cases, the tool performs controlling chief accountant or economist that hinders the performance of their duties. Given the experience of countries where the system of controlling and developing long been used, the maximum effect is achieved by controlling the organization of a separate division of the company [5].

Conclusions. So we can draw the following conclusions regarding controlling, namely:

- it increases the efficiency of decision-making;

- its introduction has a great influence on the realization of the basic functions of management and quality management as a whole;

- this tool increases productivity of staff;

- use of its exercise improves the production process at the plant.

The main purpose is controlling the orientation of the entire administrative system rather on achieving goals. While management is very complicated design that combines various elements and components of management functions in turn use them to solve various problems of strategic and operational nature.

In Ukrainian enterprises can control it very organically fit into the management structure.

The most important factors controlling introduction in Ukraine are:

- increase the variability of the environment that imposes certain additional requirements for management systems in the enterprise;

- enterprises increased flexibility, improved adaptation to sudden changes in the environment;

- the need for constant review of changes that occur in the external and internal environment;

- the need for clearly thought out scheme specific actions to ensure stability of the company and avoid crisis situations;

- complication management system in the enterprise;

- need for a special information system management.

In summary, it can be argued that controlling requires constant research and development of new methods for effective management and operation of the business.

 

Література.

1. Давидович I. Є. Д 13 Контролінг: Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 552 с.

2. Формирование эффективной системы контроллинга в промышленных организациях : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Жакевич Александр Георгиевич; [Место защиты: Ин-т проблем рынка РАН]. - Москва, 2016. - 188 с. ,с. 31-34

3. Федерація професійних профспілок України / Стан промислового виробництва у І півріччі 2016 року/ [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.fpsu.org.ua

4. Стефаненко М.М. Використання контролінгу в системі управління підприємством / М.М. Стефаненко, Л.Ю. Набієва // Економіка та держава. Міжнародний науково – практичний журнал. – 2007. -- №2. – с. 24-26.

5. Загорудько В.Л, Трофимова К.С. Дослідження основних переваг організації служби контролінгу на вітчизняних підприємствах [Електронний ресурс] / В.Л. Загорудько, К.С. Трофимова. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua

 

References.

1) Davydovych I.Y. (2008), Kontrolinh [Controlling], Navchal'nyj posibnyk, Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

2) Zhakevych A.H. (2016), Formation of Effective controlling system in industrial organization”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy and management of a national property, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

3) Federatsiia profesijnykh profspilok Ukrainy (2016), State of industrial production in the first half of 2016”, available at: http://www.fpsu.org.ua/, (Accessed 1 Desember 2016).

4) Stefanenko M.M. (2007), “Usage of controlling in enterprise management system”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 24-26.

5) Zahorud'ko V.L., Trofymova K.S., Doslidzhennia osnovnykh perevah orhanizatsii sluzhby kontrolinhu na vitchyznianykh pidpryiemstvakh (2012) , “Study of the main advantages of controlling services in domestic enterprises” available at: http://www.economy.nayka.com.ua/(Accessed 1 Desember 2016).

 

Стаття надійшла до редакції 14.12.2016 р.