EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2016

УДК 657.62:368.03

 

О. О. Поплавський,

аспірант кафедри обліку і аудиту,

Житомирський державний технологічний університет

 

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

 

O. O. Poplavskyi,

PhD student, Zhytomyr State Technological University

 

ANALYSIS OF INVESTMENT POTENTIAL OF INSURANCE COMPANIES IN CONDITIONS OF FINANCIAL INSTABILITY

 

The article is devoted to topical issues of analysis of insurance companies’ investment potential and peculiarities of its implementation.

The attention has been focused to external factors in investment activity of insurers. This article presents the results of correlation analysis of the impact main macrofinancial indicators (GDP, currency rates, treasury yield, deposit rates, index PFTS) on assets of insurance companies in Ukraine (bank deposit, current account, stock, corporate and government bonds).

Major indicators of analysis of insurance companies’ investment potential which allows taking into account the diversity, liquidity, profitability and dynamic of assets have been suggested. The specification of rating scale of such indicators based on recommendations of Ukraine and Polish regulators, banks’ requirements has not been left without attention.

 

Стаття присвячена актуальним питанням аналізу інвестиційного потенціалу страхових компаній  та особливостей його здійснення.

Акцентовано увагу на зовнішніх факторах інвестиційної діяльності страховиків. У статті представлено результати кореляційного аналізу впливу основних макрофінансової показників (ВВП, курсів валют, доходності державних цінних паперів, ставок за депозитами, індекс ПФТС) на активи страхових компаній в Україні (банківські вклади, грошові кошти на поточному рахунку, державні цінні папери, корпоративні облігації, акції).

Були запропоновані основні показники для аналізу інвестиційного потенціалу страхових компаній, що дозволяють враховувати диверсифікованість, ліквідність, прибутковість і динаміку активів. Не залишилось поза увагою уточнення шкали оцінювання таких показників на основі рекомендацій регуляторів України та Польщі, вимог банків.

 

Ключові слова: аналіз, страхова компанія, інвестиційний потенціал, фінансова нестабільність.

 

Kewwords: analysis, insurance company, investment potential, financial instability.

 

 

Вступ. Страхові компанії активно взаємодіють із зовнішнім середовищем та мають досить високий рівень залежності від нього порівняно з представниками інших видів бізнесу. До негативних наслідків цього можна віднести непередбачувані збитки, втрату стратегічних позицій та конкурентних переваг, банкрутство. В той же час за рахунок налагодженої системи моніторингу зовнішніх загроз та інвестиційних можливостей можна досягти зростання доходів та нарощення капіталу.

Вище зазначене визначає актуальність вивчення питання аналізу інвестиційного потенціалу страховиків в умовах фінансової нестабільності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження даної проблематики знайшло відображення в працях В.Д. Базилевича, Н.М. Внукової, О.О. Гаманкової, О.М. Залєтова, О.В. Козьменко, Д.С. Нестерової, С.С. Осадця, Р.В. Пікус, Н.В. Супрун, Н.В. Ткаченко та ін., в той же час недостатньо висвітленим є питання врахування зовнішніх факторів при оцінці інвестиційного потенціалу страхових компаній.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є визначення показників оцінки інвестиційного потенціалу, що дозволяє врахувати вплив зовнішнього фінансового середовища страховика.

Виклад основного матеріалу дослідження. Світова практика засвідчує, що діяльність страхових компаній на фінансовому ринку визначається безліччю факторів. При цьому страховики, виходячи із розміру акумульованих ними ресурсів та можливостей для їх розміщення, можуть відігравати важливу роль у економічному розвитку окремих регіонів та держав, знижуючи таким чином існуючі структурні диспропорції у промисловості, сільському господарстві та інших сфер.

В таких умовах важливим є вивчення взаємозв’язку показників діяльності страховиків із ключовими макрофінансовим індикаторами, оскільки саме вони мають найбільшу здатність до математичної формалізації. Це дозволить більш точно спрогнозувати майбутній фінансовий стан страхових компаній та ступінь їх залежності від зовнішніх факторів.

До числа найбільш важливих для страхового бізнесу індикаторів зовнішнього впливу ми  віднесли:

1) номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП), який є визначальним макроекономічним показником та широко використовується для побудови економіко-математичних моделей;

2) офіційний курс гривні до долара США та євро, що пов’язано із великим рівнем залежності вітчизняної економіки від зовнішньоекономічних операцій, про що свідчить висока частка експорту та імпорту в ВВП України протягом останніх років;

3) доходність облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які одним із найбільш безпечніших напрямів вкладення коштів і останнім часом дуже активно використовуються для розміщення коштів страхових резервів;

4) фондовий індекс ПФТС, що відображає зміну капіталізації провідних вітчизняних підприємств з різних галузей (банківська справа, металургія, машинобудування, енергетика, хімічна промисловість, телекомунікації), що перебувають в лістингу на провідній біржі України;

5) процентні ставки за новими депозитами резидентів, які дають змогу оцінити доходність альтернативних до фондових інструментів напрямів капіталовкладень.

Такий вибір обумовлений практикою їх застосування для моделювання діяльності страхових компаній та наявністю консолідованих даних по всім страховим компаніям протягом 2006-2015 рр.

Першим нашим кроком було визначення взаємозв’язку ВВП та обсягів активів страхових компаній, в тому числі дозволених для представлення коштів страхових резервів. Враховуючи слабкість розвитку страхування та його обслуговуючу роль для реального сектору економіки України цілком логічно, що саме активи страховиків є залежними від обсягу ВВП, а не навпаки. Протягом 2006-2015 рр. вартість загальних активів страхових компаній та активів, дозволених для представлення коштів страхових резервів, зросла більше ніж вдвічі, проте їх частка у ВВП коливалась в межах 3,07 % – 4,60 % та 1,84 % – 3,47 % відповідно, та демонструє тенденцію до зниження. Залежність активів страховиків від номінального ВВП є сильною, що підтверджують розрахунки (коефіцієнт кореляції між ВВП та вартістю загальних активів R = 0,89, між ВВП та вартістю дозволених активів R = 0,80), в той же час такий вплив не є вирішальним.

Наступним кроком було визначення взаємозв’язку між самими макрофінансовим індикаторами (табл. 1), при цьому слід відмітити:

 

Таблиця 1.

Значення коефіцієнтів кореляції ключових макрофінансових індикаторів в 2006-2015 рр.

 

індекс ПФТС

дохідність державних цінних паперів

на первинному ринку

процентні ставки

за новими депозитами

USD/UAH*

EUR/UAH *

індекс ПФТС

1

 

 

 

 

дохідність державних цінних паперів на первинному ринку

-0,7917

1

 

 

 

процентні ставки за новими депозитами

-0,4120

0,8042

1

 

 

USD/UAH*

-0,4160

0,5104

0,6048

1

 

EUR/UAH*

-0,4264

0,5536

0,6390

0,9916

1

Примітка *. Середній за рік офіційний курс долара США та євро до української гривні

Джерело: дані Національного банку України

 

- дуже сильну залежність між курсами провідних валют (коефіцієнт кореляції R = 0,9916) обумовлена специфікою вітчизняної економіки;

- сильний прямий зв'язок між доходністю облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та процентними ставками за новими депозитами (коефіцієнт кореляції R = 0,8042), що пов’язано з високим рівнем взаємопроникнення цих сегментів ринку;

- обернену залежність між індексом ПФТС та доходністю державних цінних паперів (коефіцієнт кореляції R = -0,7917), оскільки прибутковість останніх при порівняно з акціями низькому рівні ризику є більш привабливою для інвесторів.

Також нами було вивчено взаємозв’язок між згаданими індикаторами та обсягами окремих категорій активів страховиків (табл. 2).

 

Таблиця 2.

Значення коефіцієнтів кореляції ключових макрофінансових індикаторів  з окремими категоріями активів страховиків в 2006-2015 рр.

Категорія активів / Макрофінансовий індикатор

Індекс ПФТС

Дохідність державних цінних паперів

 на первинному ринку

Процентні ставки

 за новими депозитами

USD/UAH*

EUR/UAH *

Грошові кошти на поточних рахунках

-0,4508

0,6395

0,5147

0,6620

0,7324

Банківські вклади

-0,5915

0,6131

0,5398

0,8814

0,8788

Акції

-0,4390

0,5733

0,5081

0,1548

0,1830

Облігації

-0,4349

0,5107

0,4572

0,1301

0,1558

Цінні папери, що емітуються державою

-0,4900

0,7328

0,6535

0,6425

0,6935

Примітка *. Середній за рік офіційний курс долара США та євро до української гривні

Джерело: дані Національного банку України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

 

Серед досліджуваних пар найбільш сильним виявився зв'язок між депозитами та валютними курсами долара США та євро (коефіцієнти кореляції становлять 0,8814 та 0,8788 відповідно), при цьому залежність обсягів банківських вкладів від процентної ставки не є настільки значною. В умовах валютної нестабільності страховики, розміщуючи кошти у банківських інструментах, очікуватимуть отримати прибуток не тільки за рахунок нарахованих відсотків, але й за рахунок курсової різниці, що засвідчується зростанням частки саме вкладень та грошових коштів на рахунках в іноземній валюті протягом 2013-2015 рр.

Також сильним є зв’язок між обсягом державних цінних паперів у власності страховиків та їх доходністю (коефіцієнт кореляції R = 0,7328). Враховуючи, той факт, що в середньому у власності страхових компаній було менше 3 % усіх розміщених ОВПД, їх не можна вважати не є ключовими держателями таких облігацій, а отже вони не можуть вплинути на зміну їх доходності.

Таким чином, можна припустити, що зростання доходності державних цінних паперів призводитиме до збільшення інвестованих страховиками коштів у облігації внутрішньої державної позики, з урахування обмежень передбачених законодавством.

В той й же час не було виявлено прямої лінійної залежності між зміною індексу ПФТС та обсягом інвестованих страховиками коштів у цінні папери, зокрема в акції. Причиною чого, з однієї сторони, може бути слабка активність компаній на фондовому ринку, та відсутність значної зацікавленості в корпоративних правах підприємств, включених до індексного кошику, а з іншої, залежність між обсягом цінних паперів в інвестиційному портфелі страховиків та фондовим індексом може мати і нелінійну залежність, що зумовлює актуальність подальших досліджень для побудови відповідних економіко-математичних моделей для цілей прогнозування.

Проведення більш глибокого аналізу ускладнюється відсутністю деталізованої інформації про результати інвестиційної діяльності страховиків, середньоринкові значення коефіцієнтів рентабельності та низьким рівнем інформаційної відкритості страховиків, у зв’язку з цим можна рекомендувати регулятору розраховувати відповідні показники та зобов’язати компанії оприлюднювати результати тестів раннього попередження.

В цілому можна стверджувати, що серед макрофінансових індикаторів найбільший вплив на обсяг активів страховиків, їх інвестиційний портфель та обсяг окремих його складових здійснюють, офіційний курс долара США та євро до української гривні, а також доходність державних цінних паперів. Саме на оцінці системного та валютного ризиків, а також ризику дефолту контрагента має бути зосереджена увага департаменту управління активами страховика.

За результатами вивчення робіт, присвячених інвестиційній діяльності компаній різних галузей, в тому числі і страхових, можна стверджувати, що на даний момент серед дослідників точиться дискусія щодо розуміння терміну «інвестиційний потенціал», та відповідно і підходів до його оцінки. З огляду на інформацію відображену у фінансовій звітності страховиків, важливим є врахування таких критеріїв:

по-перше, результативності як інвестиційної діяльності, так і господарської діяльності в цілому, що дасть можливість вивчити вплив розміщення активів на формування загальної доходності компанії;

по-друге, співвідношення активів різного рівня ліквідності з джерелами їх фінансування;

по-третє, диверсифікації окремих елементів капіталу та інвестиційних вкладень;

по-четверте, динаміки активів та інвестиційного портфеля.

Узагальнюючи підходи щодо аналізу діяльності страховика, передбачених рекомендаціями вітчизняного та польського регуляторів, вимогами комерційних банків та розробками вітчизняних дослідників, для визначення ефективності використання інвестиційного потенціалу страховика нами було запропоновано використання 10 показників, згрупованих в блоки «Доходність», «Ліквідність», «Диверсифікація» та «Динаміка» (табл. 3).

 

Таблиця 3.

Показники для оцінки рівня використання інвестиційного потенціалу страховика

№ з/п

Показник

Формула розрахунку

1

2

3

 

Блок «Доходність»

1.

Показник доходності власного капіталу

100 %*(Чистий прибуток) / (Середній обсяг власного капіталу протягом року)

2.

Показник доходності інвестицій

100 %* (Фінансовий результат від фінансової діяльності) / (Середній обсяг фінансових інвестицій протягом року)

3.

Показник доходності розміщення страхових резервів

100 %* (Фінансовий результат від фінансової діяльності) / (Середній обсяг чистих страхових резервів протягом року)

 

Блок «Ліквідність»

4.

Показник ліквідності активів

100 %* (Високоліквідні активи) / (Зобов'язання)

5.

Показник покриття ліквідними активами страхових резервів

100 %* (Високоліквідні активи) / (Чисті страхові резерви)

 

 

 

6.

Показник покриття ліквідними активами та інвестиціями страхових зобов’язань

100 %* (Фінансові інвестиції за виключенням участі у капіталі) / (Чисті страхові резерви)

 

Блок «Диверсифікація»

7.

Показник участі в капіталі

100 %* (Інвестиції в дочірні підприємства) / ((Фінансові інвестиції за виключенням участі у капіталі) + (Інвестиції в дочірні підприємства))

8.

Показник частки страхових резервів в активах

100 %* (Чисті страхові резерви) / (Активи)

 

Блок «Динаміка»

9.

Показник зростання активів

100 %* ((Активи на кінець звітного періоду) / (Активи на початок звітного періоду) – 1)

10.

Показник зростання інвестиційного портфеля

100 %* ((Фінансові інвестиції) / (Фінансові інвестиції на початок звітного періоду) – 1)

 

Розрахунок запропонованих показників здійснюється на основі таких показників фінансової звітності (табл. 4).

 

Таблиця 4.

Вихідні дані для визначення рейтингу інвестиційного потенціалу страховика

№ з/п

Показник

Зміст

Формула

1.

Активи

Активи компанії за балансом

Ф1: (р. 1300)

2.

Високоліквідні активи

Грошові кошти та їх еквіваленти

Ф1: (р. 1165)

3.

Власний капітал

Власний капітал по балансу

Ф1: (р. 1495)

4.

Зобов’язання

Зобов’язання по балансу

Ф1: (р. 1595) + (р. 1695)+ (р. 1700)

5.

Інвестиції в дочірні підприємства

Довгострокові фінансові інвестиції які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

Ф1: (р. 1030)

6.

Фінансовий результат від фінансової діяльності

Дохід від участі в капіталі та інші доходи за мінусом втрат від участі в капіталі та інших втрат

Ф2: (р. 2200) + (р. 2220) +(р. 2240) – (р. 2250) – (р. 2255) – (р. 2270)

7.

Фінансові інвестиції

Обсяг грошових коштів та фінансових інвестицій

Ф1: (р. 1030) + (р. 1035) + (р. 1160) + (р. 1165)

8.

Фінансові інвестиції за виключенням участі у капіталі

Обсяг грошових коштів та фінансових інвестицій (за виключенням участі у капіталі)

Ф1: (р. 1035) + (р. 1160) + (р. 1165)

9.

Чистий прибуток

Чистий прибуток (збиток) у звітному періоді

Ф2: (р. 2350) або (р. 2355)

10.

Чисті страхові резерви

Страхові резерви за балансом за вирахуванням частки перестраховиків у страхових резервах

Ф1:(р. 1530) – (р. 1180)

 

Розраховані значення згаданих показників оцінюються за відповідною шкалою (табл. 5).

 

Таблиця 5.

 Шкала оцінки показників рівня використання інвестиційного потенціалу страховика

№ з/п

Показник

Оцінка

Добре

Задовільно

Незадовільно

1

Показник доходності власного капіталу1

[ДДЦП; +∞)

[0; ДДЦП)

(-∞; 0)

2

Показник доходності інвестицій1

[ДДЦП; +∞)

[0; ДДЦП)

(-∞; 0)

3

Показник доходності розміщення страхових резервів1

[ДДЦП; +∞)

[0; ДДЦП)

(-∞; 0)

4

Показник ліквідності активів2

[95 %; +∞)

[65 %; 95 %)

[0 %;65 %)

5

Показник покриття ліквідними активами страхових резервів3

[max (80 %; СРЗ); +∞)

[min (80 %; СРЗ);
max (80 %; СРЗ))

[0 %; min (80 %; СРЗ))

6

Показник покриття ліквідними активами та інвестиціями страхових зобов’язань3

[max (170 %; СРЗ); +∞)

[min (170 %; СРЗ); max (170 %; СРЗ))

[0 %; min (170 %; СРЗ))

7

Показник участі в капіталі1

[0; 1 %]

(1 %; 10 %]

(10 %; +∞)

8

Показник частки страхових резервів в активах3

[0; min (30 %; СРЗ)]

(min (30 %; СРЗ);
max (30 %; СРЗ)]

(30 %; +∞)

9

Показник зростання активів

[max (0 %; СРЗ); +∞)

[min (0 %; СРЗ);
max (0 %; СРЗ))

(-∞; min (0 %; СРЗ))

10

Показник зростання інвестиційного портфеля

[max (0 %; СРЗ); +∞)

[min (0 %; СРЗ);
max (0 %; СРЗ))

(-∞; min (0 %; СРЗ))

Примітки: 1. використано шкалу оцінювання Комісії з фінансового нагляду Республіки Польща.

 2. використано шкалу оцінювання Держфінпослуг.

 3. на основі вивчення вимог комерційних банків при акредитації страхових компаній.

ДДЦП – дохідність державних цінних паперів на первинному ринку;

СРЗ – середнє значення відповідного показника на ринку.

 

Спираючись на шкалу оцінки рентабельності інвестиції в методиці польського регулятора [6] нами було запропоновано порівнювати значення показників доходності власного капіталу, інвестицій та страхових резервів  із доходністю державних цінних паперів, аналогічно було використано шкалу оцінки частки інвестицій в дочірні компанії у загальній сумі інвестицій компанії.

Шкала оцінки показника ліквідності активів була запозичена з рекомендацій щодо аналізу страховиків державного регулятора [5]. Основою для побудови шкали оцінки показників покриття та частки страхових резервів в активах були публічні вимоги комерційних банків до страхових компаній [1, 3 4], крім того в шкалу було включено значення відповідних показників, що є середнім по ринку (на основі консолідованого балансу компаній non-life сегменту), та використовуються для оцінки ефективності управління страховиком [2]. Таким чином саме в шкалі оцінювання враховано зміни зовнішніх факторів.

Висновки. Базуючись на даних річної фінансової звітності можна зробити висновок про стан використання інвестиційного потенціалу страховика, ідентифікувати його сильні та слабкі сторони, та визначити сферу для більш поглибленого аналізу. Крім того враховуючи значення реформи децентралізації влади та важливість інвестиційної підтримки регіонального розвитку перспективним виглядає запровадження муніципальних страховиків в провідних регіонах країни, в такій ситуації запропонований підхід дозволяє оцінити та порівняти рівень використання можливостей таких компаній на фінансовому ринку.

 

Література.

1. Перелік вимог банку до страхових компаній «Райффайзен Банк Аваль» [Електронний ресурс]  - Режим доступу:  https://www.aval.ua/f/1/personal/all_services/insurance/partners/PerelikVymog.pdf

2. Полчанов А.Ю. Стратегічне фінансове управління страховими компаніями : дис. на здобуття наукового ступеня за спецільністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / А.Ю. Полчанов; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2012. – 187 c.

3. Перелік основних критеріїв, яким повинна відповідати Страхова компанія для її погодження (рекомендації) ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» [Електронний ресурс]  - Режим доступу:  https://credit-agricole.ua/files/site/Criteria.pdf

4. Публічні вимоги Банку «ПУМБ» до страховиків [Електронний ресурс]  - Режим доступу:  http://pumb.ua/files/mbattachments/partner_info/publ_insurance_ua_150115.pdf

5. Розпорядження Держфінпослуг від 17.03.2005 р. № 3755  «Про затвердження Рекомендацій щодо аналізу діяльності страховиків» [Електронний ресурс]  - Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua

6. Metodyka BION zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji [Електронний ресурс]  - Режим доступу:  https://www.knf.gov.pl/Images/Metodyka_BION_2015_zaklady_ubezpieczen_i_reasekuracji_tcm75-41637.pdf

 

References.

1. Raiffeisen Bank Aval (2016) Perelik vymog banku do strahovyh kompanij [List of bank requirement to insurance companies] «Rajffajzen Bank Aval'», Available at: https://www.aval.ua/f/1/personal/all_services/insurance/partners/PerelikVymog.pdf

2. Polchanov, A.Ю. (2013) «Strategic financial management of insurance companies» Abstract of Ph.D. dissertation, Money, finance and credit, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine of the Cabinet of Ministers of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

3. Credit Agricole Bank (2016) Perelik osnovnyh kryterii'v, jakym povynna vidpovidaty Strahova kompanija dlja i'i' pogodzhennja (rekomendacii') [List of bank requirement to insurance companies] PAT «KREDI AGRIKOL'' BANK», Available at: https://credit-agricole.ua/files/site/Criteria.pdf

4. PUMB (2016) Publichni vymogy Banku  «PUMB» do strahovykiv [Public requirement of bank to insurance companies], Available at: http://pumb.ua/files/mbattachments/partner_info/publ_insurance_ua_150115.pdf

5. State Commission for Regulation of Financial Services Markets of Ukraine (2005) [About ratification of recommendation of insurance activity analysis] Pro zatverdzhennja Rekomendacij shhodo analizu dijal'nosti strahovikiv. State Commission for Regulation of Financial Services Markets of Ukraine, Kyiv

6. Polish Financial Supervision Authority (2015) Metodyka oceny BION zakładów ubezpieczeń i reasekuracji [Methodology of the risk assessment framework (bion) for insurance and reinsurance undertakings], Pion Nadzoru Ubezpieczeniowo-Emerytalnego, Available at: http://www.knf.gov.pl/Images/Metodyka_oceny_BION__sektora_ubezpieczeniowego_tcm75-25910.pdf

 

Стаття надійшла до редакції 16.12.2016 р.