EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2016

УДК 338

 

О. Ю. Бондаренко,

студентка магістрант, Національного університету харчових технологій

 

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

 

O. Y. Bondarenko,

Student, master, National University of Food Technologies

 

STRATEGIC PLANNING IN THE MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES

 

У статті розкрито особливості стратегічного планування. Досліджено моделі стратегічного планування. Визначено, що стратегічне планування це процес постійного моніторингу змін зовнішнього та внутрішнього середовища і внесення відповідних корегувань цієї системи. Проведений аналіз ринка пива України та розглянуті конкуренти на зовнішньому ринку. Розглянули стратегічне планування ПАТ «Оболонь».

 

This article discloses the features of strategic planning and its models. Strategic planning is determined to be a process of continuous monitoring of changes in external and internal environment and making appropriate adjustments of the system. The analysis of beer market in Ukraine is included in the article, considering main competitors on the international level. This research also depicts the process of strategic planning of PJSC «Obolon».

 

Ключові слова: стратегічне планування, конкурентні переваги, зовнішнє середовища, моделі стратегічного планування, ринок пива.

 

Keywords: strategic planning, competitive edge, environment, strategic planning model, beer market.

 

 

Постановка проблеми. Сучасні підприємства використовують стратегічне планування як інструмент досягнення високих економічних показників у своїй діяльності: доходу, прибутку, рентабельності тощо. Планування діяльності в умовах нестабільності та непередбачуваності спирається на стратегічне мислення, завдяки якому підприємство намагається за довгий строк завоювати конкурентні переваги. Якщо у минулому багато підприємств могли успішно функціонувати, звертаючи увагу в основному на щоденну роботу, на внутрішні проблеми, пов’язані з підвищенням ефективності використання трудових ресурсів у поточній дійсності, то сьогодні, хоча й не знімається задача раціонального управління поточною діяльністю, винятково важливим стає здійснення такого керування, яке забезпечує адаптацію ведення бізнесу підприємства до умов, що швидко змінюються. Таке керування найефективніше може здійснюватись за рахунок стратегічного планування діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. Фундаментальним та прикладним проблемам стратегічного управління та стратегічного планування присвячені праці провідних іноземних вчених, таких як І. Ансофф, К. Гофер, П. Друкер, М. Портер, К. Ендрюс, Дж. Куінн, Г. Мінцберг, А. Стрікленд, А. Томсон, Е. Чендлер, Б. Хендерсон, Р. Фатхутдінов та інші. Вітчизняними науковцями також багато уваги приділяється проблемам здійснення стратегічного управління на основі концепції стратегічного планування. Їх у своїх працях вивчають В.Нємцов, Л. Довгань, І. Ігнатьєва, З. Шершньова, М. Саєнко та ін. Разом з тим питання ролі і значення стратегічного планування до кінця не розкрито і потребує подальшого аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток поглядів на економічну сутність стратегічного планування втілилась у його розумінні як процесу формування стратегії, визначення місії, мети і довгострокових цілей підприємства та ефективних шляхів і засобів їх досягнення на основі раціонального використання стратегічного потенціалу підприємства і максимального врахування динаміки розвитку в умовах турбулентного зовнішнього середовища.

Метою стратегічного планування є розроблення сукупності дій, продуктів, послуг і процесу комунікації, які сприяють досягненню поставлених завдань відносно прибутку і росту підприємства [1].

Смолін, І.В. зазначає, що стратегічне планування має кілька відмінних особливостей у порівнянні з довгостроковим плануванням:

1. Застосовується в умовах високої нестабільності зовнішнього середовища.

2. Визнає, що майбутнє не обов’язково буде кращим, ніж минуле, тому не обмежується екстраполяцією, а включає розгорнутий стратегічний аналіз: перспектив росту; позицій у конкурентній боротьбі; порівняльний аналіз перспектив підприємства та установлення пріоритетів у розподілі ресурсів; аналіз шляхів диверсифікації.

3. Простір діяльності підприємства стає більше об’ємним, він містить у собі елементи як внутрішнього, так і зовнішнього середовища.

4. Довгострокові цілі перестають бути відбиттям поточної дійсності, перетворюються у стратегію за допомогою виявлених стратегічним аналізом перспектив [5].

Поле стратегічних рішень може охоплювати різноманітний спектр пропозицій щодо освоєння нових ринків, продуктів, додаткових послуг, а також сприяння розвитку сильних і усунення слабких сторін діяльності підприємства [3]. Для цього використовується широкий арсенал моделей і методів обґрунтування стратегічних рішень, які допомагають заповнити «стратегічну прогалину», насамперед на основі розробки нових продуктово-товарних стратегій.

У західних країнах поширення зазнала модель стратегічного планування, орієнтована на створення позитивного іміджу. Цю модель можуть застосовувати багато підприємств, тому що в ній відображено поширену концепцію соціальної відповідальності бізнесу перед суспільством, соціально-орієнтовану філософію існування компанії (рис. 1).

Використовуючи такий підхід, підприємство має бути відкритою, прозорою для суспільства системою, яка всі свої зусилля спрямовує на служіння людям.

 

Рис. 1. Модель стратегічного планування, орієнтована на створення позитивного іміджу [8]

 

Більш широкий спектр стратегічних заходів пропонує модель стратегічного планування, орієнтована на створення та підтримку конкурентоспроможності підприємства . Зокрема, в ній узагальнена цільова спрямованість на довгострокову конкурентоспроможність (рис. 2).

 

Рис. 2. Модель стратегічного планування, орієнтована на створення та підтримку конкурентоспроможності [8]

 

Питання стратегічного планування повинно розглядатися в контексті аналізу зовнішнього середовища. Для дослідження стратегічного планування на ПАТ «Оболонь» доцільно провести аналіз ринка пива.

Характеризуючи конкурентне оточення підприємства на внутрішньому ринку зазначимо, що на сьогоднішній день на ринку пива України панує олігополія. Основними представниками ринку пива є: ПАТ «САН ІнБев Україна» (34,7%), ПАТ «Карлсберг Україна» (29,1%) та ПАТ «Оболонь» (21,9%). Значна частка ринку пива в 2014 р. належить також ПрАТ «Ефес Україна» (6,8%) та ТзОВ «Перша Приватна Броварня» (4,2%) [7] (рис. 3).

 

Рис. 3. Структура ринку пива України в 2014 р. [7]

 

В 2014 році більше 85% ринку пива України займали три найбільші пивні компанії: ПАТ «САН ІнБев Україна», ПАТ «Карлсберг Україна» та ПАТ «Оболонь» .

На сучасному етапі розвитку ринку пива однією із найважливіших проблем є вартість та якість сировини. Більшість українських пивоварень та всі іноземні пивні компанії в Україні імпортують ячмінь та хміль з-за кордону, оскільки українські аналоги не відповідають міжнародним стандартам якості.

На зовнішньому ринку вітчизняні виробники пива конкурують з місцевими виробниками та міжнародними корпораціями, , найбільші з яких наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1.

Топ світових виробників пива

Рейтинг

Компанія

Країна

Виробництво, млн. гл.

Питома вага, %

1

AB InBev

Бельгія

399,0

20,2

2

SABMiller China Resources

Великобританія

187,4

9,5

3

Heineken

Нідерланди

178,3

9,0

4

Carlsberg

Данія

119,7

6,1

5

China Resource Brewery Ltd

Китай

117,1

5,9

6

Tsingtao Brewery Group

Китай

78,3

4,0

7

Molson Coors

США/Канада

59,7

3,0

8

Yanjing

Китай

57,1

2,9

9

Kirin

Японія

49,3

2,5

10

BGI/Groupe Castel

Франція

28,4

1,4

 

Всього

 

698,7

35,5

 

Світове виробництво пива

 

1973,0

100,0

Складено автором за даними [3]

 

ПАТ «Оболонь» займає 28 місце в світі за обсягами виробництва пива. «Оболонь» є єдиною компанією зі штаб-квартирою в СНД, що входить в список 40 найбільших пивоварних концернів світу. Частка компанії в світовому виробництві пива склала 0,5%.

Стратегічне планування дозволяє оцінити перспективи підприємства, виявити можливості й загрози зовнішнього середовища та сильні й слабкі сторони внутрішнього, а також аналізувати зміни конкурентної позиції підприємства на ринку[7].

Оскільки ПАТ «Оболонь» є одним із найпотужніших виробників пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод в Україні, відповідно підприємство приділяє неабияку увагу стратегічному плануванню. Проведений аналіз стратегічного планування ПАТ «Оболонь».

Фактично ПАТ «Оболонь» застосовує стратегічне планування стосовно проблем:

- адаптації підприємства до зовнішнього оточення. стратегічні рішення в цьому напрямку повинні забезпечити використання сприятливих зовнішніх можливостей для підвищення ефективності діяльності підприємства, а також сприяти запобіганню негативного впливу загроз та небезпек.

- координації діяльності на самому підприємстві. це стосується ефективного використання його сильних сторін, належної уваги до виявлення та посилення слабких, а також забезпечення ефективності внутрішніх процесів.

Стратегічним економічним завданням ПАТ «Оболонь» залишається прагнення лідерства на всіх ринках.

Стратегія ПАТ «Оболонь» націлена на задоволення вимог та очікувань замовників і, за рахунок цього, на утримання лідируючої позиції на ринку пива та безалкогольних напоїв, при постійній увазі до збереження навколишнього середовища та врахуванні інтересів усіх зацікавлених сторін. Для ПАТ «Оболонь» стратегічні рішення деталізуються за функціональними напрямками: виробництво, фінанси, маркетинг, кадри, організаційна культура та доводяться до кожного функціонального керівника.

Висновок. Стратегічне планування є складовою частиною та однією з функцій стратегічного управління, яка спирається на принципи системності, комплексності, науковості, економічної доцільності, безперервності, ситуаційності, альтернативності, динамічності, реалістичності, цілевстановлення та ціле реалізації та ін.

 

Список використаних джерел.

1. Дідківський, М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб. – Київ: Знання, 2006. – 462 с.

2. ПАТ «Оболонь»: офіційний сайт. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.obolon.ua/

3. Петухова, О.М., Аманов Д.Е. Тенденції розвитку світового та українського пивного ринку / Петухова О.М.,Аманов Д.Е.// Ефективна економіка – 2015- 1 - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3716

4. Петрович, Й.М. Організування промислового виробництва: підручник / Й.М. Петрович. — К.: Знання, 2013. — 327 с.

5. Смолін, І.В. Стратегічне планування розвитку організації : монографія. – К.: КНТЕУ, 2014. – 344 с.

6. Стратегічне управління потенціалом підприємства / Б.Г. Шелегеда, Н.В. Кас'янова, А.Я. Берсуцький та ін. – Донецьк: ДонУЕП, 2006. – 219 с

7. Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод  «Укрпиво»: офіційний сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrpivo.com/

8. Шершньова, З.Є. Стратегічне управління: Підручник. – К.: КНЕУ, 2013. – 700 с.

 

References.

1. Didkivskyy, M.I. (2006), Zovnishn'oekonomichna diial'nist' pidpryiemstva [Foreign trade enterprises], Znannia, Kyiv, Ukraine

2. PJSC "Obolon", [Online], available at: www.obolon.ua/  (Accessed 10 Dec 2016).

3. Pietukhova, O. M. аnd Amanov D. E.(2015) “Tendencies of development of world and ukrainian beer market”, Efektyvna ekonomika , [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3716 (Accessed 4 Dec 2016).

4. Petrovych, J.M.(2013), Orhanizuvannia promyslovoho vyrobnytstva [Organization of industrial production], Znannia, Kyiv, Ukraine

5. Smolin, I.V. (2014), Stratehichne planuvannia rozvytku orhanizatsii [Strategic planning of organization], KNTEU, Kyiv, Ukraine

6. Sheleheda B.H., Kas'ianova N.V. and Bersuts'kyj A.Ya. (2006), Stratehichne upravlinnia potentsialom pidpryiemstva [Strategic management of enterprise potential], DonUEP, Donets'k, Ukraine

7. The Ukrainian branch company for the production of beer, soft drinks and mineral waters "Ukrpivo", [Online], available at: http://www.ukrpivo.com/ (Accessed 14 Dec 2016).

8. Shershn'ova, Z.Ye. (2013), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], KNTEU, Kyiv, Ukraine

 

Стаття надійшла до редакції 19.12.2016 р.