EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2016

УДК 339.9

 

О. В. Кузьміна,

студентка VI курсу Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи,

Університет державної фіскальної служби України

 

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ПРАЦЮЄ НА ЗАРУБІЖНИХ РИНКАХ

 

O. V. Kuzminа,

VI year student Educational and research institute of economy, taxation and customs,

the University of the state fiscal service of Ukraine

 

Economic evaluation of the company, operating in the foreign markets

 

У статті проаналізовано показники фінансового результату діяльності кондитерських підприємств, їх позиції у світових рейтингах, а також основні напрямки експорту та імпорту продукції цих підприємств. Визначено, що український кондитерський ринок завершив етап свого формування і знаходиться в стані жорстокого конкурентного протистояння. Ефективна ЗЕД є однією з основних способів досягнення головної мети будь-якого підприємства, а саме: економічного зростання в довгостроковій перспективі. Для забезпечення розширеного доступу України на світові ринки кондитерської продукції на основі найбільшого сприяння пріоритетне значення повинно приділятися регулюванню у сфері торговельно-економічної діяльності відповідно до норм і принципів багатосторонньої системи ГАТТ/СОТ.

Метою дослідження є визначення місця та позиції ПрАТ «Монделіс Україна» на українському та світовому кондитерському ринку. У дослідженні проаналізовано показник фінансового результату кондитерських підприємств, визначено світових лідерів даної галузі,  а також місце українських компаній на світовому ринку. Проаналізовано напрямки експорту кондитерської продукції України, зокрема ПрАТ «Монделіс Україна», а також основні проблеми на ринку та можливі шляхи їх вирішення.

В ході дослідження встановлено, що ефективна ЗЕД є однією з основних способів досягнення головної мети будь-якого підприємства, а саме: економічного зростання в довгостроковій перспективі. В умовах сьогодення питання про підвищення ЗЕД постає особливо жорстко. Тому  для зміцнення і нормального функціонування економіки підприємств та для отримання більш позитивних результатів зовнішньої торгівлі потрібно спочатку удосконалити всю систему ЗЕД країни в цілому. Також, керівники мають звертати особливу увагу на чинники, що є актуальними і мають вплив на ефективну роботу ЗЕД їхнього підприємства.

 

In the  article analyzes the indicators of financial results of confectionery enterprises, their position in the world ratings and the main directions of export and import of products of these enterprises. Is determined that Ukrainian confectionary market has completed stage of formation and is in a state of severe competitive confrontation. Effective foreign trade is one of the main ways of achieving the main goal of any enterprise, namely economic growth in the long term. In order to provide expanded access of Ukraine to global markets confectionery products, which is based on the most favored priority should be given to regulation in the field of trade and economic activities in accordance with the rules and principles of the multilateral GATT / WTO.

The research goal is determine the place and position of PJSC "Mondelez Ukraine" in Ukrainian and global confectionery market. In research analyzed financial result indicator of confectionery enterprises defined global leaders of the industry, and the place of Ukrainian companies on the world market. In research analyzed the financial result indicator of confectionery enterprises,  defined global leaders of the industry, and the place of Ukrainian companies on the world market. Also has been analyzed trends of export confectionery Ukraine, including PJSC "Mondelez Ukraine" and the main problems in the market and their possible solutions. During research found that the effective foreign trade is one of the main ways of achieving the main goal of any enterprise, namely economic growth in the long term. Nowadays, the question  of increasing foreign trade arises especially cruel. Therefore, strengthening and normal functioning economy of enterprises in order to get more positive results of foreign trade should be improving  the whole system of foreign trade as a whole at first. Also, managers should pay special attention to the factors that are relevant and have an impact on the effective work of their foreign trade company.

 

Ключові слова: Зовнішньоекономічна діяльність, підприємство, кондитерська промисловість, ринок, тенденції розвитку, обсяг ринку, виробництво.

 

Key words: Foreign trade, enterprise, confectionery industry, market , trends of development,  market volume, manufacture.

 

 

Становлення ринкових відносин в Україні потребує нового економічного мислення, кардинально інших способів керування економікою, освоєння сучасної теорії виробничо-комерційної і зовнішньоекономічної діяльності. Для цього потрібно добре знати як внутрішній, так і зовнішній ринки, їхню інфраструктуру, закономірності функціонування, а також причини, що обумовлюють той чи інший стан ринку.

Одним з найважливіших напрямків реформування економіки в Україні стосується саме зовнішньоекономічної діяльності. Цей процес включає децентралізацію і поступове відмовлення держави від монополії на зовнішню торгівлю. Підприємства отримали право самостійного виходу на іноземні ринок. Участь у ЗЕД сьогодні приймає численна кількість великих і тисячі середніх підприємств. Однак, самостійний вихід на зовнішній ринок вимагає вирішення величезного кола питань,  що пов’язані з експортною діяльністю: вивчення світового ринку в цілому, вибір партнера по ЗЕД, аналіз діяльності закордонних фірм і міжнародний маркетинг, сучасні форми реалізації продукції і після продажного обслуговування.

Трансформація економіки України виставляє чимало вимог до поведінки підприємств на ринку. Важливою особливістю господарської діяльності підприємств кондитерської галузі сьогодні є те, що в тут відбувається постійне посилення конкуренції. В результаті його постійного розвитку, підприємства мають активно вирішувати питання оцінки стратегії своєї поведінки як у перспективі, так і сьогодні, а також визначати рівень своєї стійкості на цьому ринку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Питанням зовнішньоекономічної діяльності підприємств присвячені праці вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема О.С. Галушко, О.М. Мозгової, Л.М. Закревської, О.М. Ковальова, Е.М. Азаріної, Л.А. Радкевича, Я.І. Юрик та інших. На їх думку, жодна українська кондитерська компанія не зможе у активно розвиватися, без представлення її товару на зовнішніх ринках.

Ціль статті.

Визначення місця та позиції ПрАТ «Монделіс Україна» на українському та світовому кондитерському ринку.

Виклад основного матеріалу.

Кондитерські вироби є дуже популярними в Україні. За результатами дослідження вчених, рівень споживання кондитерських виробів складає 7,4 кг на душу населення на рік, Україна займає 8-му позицію у світі за споживанням кондитерських виробів на душу населення. Сьогодні український ринок кондитерських виробів є практично аналогічним до європейського - асортимент налічує майже 1000 найменувань, і 90 % його належить вітчизняній продукції. Як результат, виробництво кондитерських виробів є одним  з найбільш розвинутих напрямків харчової промисловості України. Загальний обсяг виробництва складає близько 3% ВВП країни. Це пояснюється багатим потенціалом галузі, a також стратегіями розвитку підприємств цієї галузі. Український кондитерський ринок представлений 710 компаніями. Основні виробники українського внутрішнього кондитерського ринку – «Конті», «Roshen», «Монделіс Україна», «Світоч», «АВК» поки що успішно випереджають іноземних виробників. Власне, останніх на нашому ринку не так і багато – голландський концерн «Марс» – традиційний лідер виробництва шоколадних батончиків і постачальник драже і цукерок ТМ Ferrero. У ряді супермаркетів представлені також шоколадні цукерки італійських компаній Sorini, Witor’s, французьких – Vahlrona, Cemoi, Jaqcuot, Maxim’s, бельгійських – Duc d’O і Hamlet,, німецьких – Storck, Mauxion і P. Reber, скандинавської Fazer, швейцарських – Frey, Midor, Lindt і деяких російських – А. Коркунов, фабрика ім. Бабаєва, "Рот Фронт" та ін. Продукція усіх цих імпортерів набагато дорожча, тому не конкурентоспроможна й купується переважно на подарунок [1].

Фінансове становище підприємства – сукупність показників, які відображають наявність, розміщення та використання ресурсів підприємства, його реальні та потенційні фінансові можливості.

 

Таблиця 1.

Показники фінансового результату кондитерських підприємств за період 2013 -2015 рр.

Підприємство

Фактичне значення, грн.

2013

2014

2015

Чистий дохід від реалізації

Чистий прибуток/

Збиток

Чистий дохід від реалізації

Чистий прибуток/

Збиток

Чистий дохід від реалізації

Чистий прибуток/

Збиток

1

2

3

4

5

6

7

ПРАТ «Монделіс Україна»

4910391

51454

5368137

276249

4623412

171307

В.О. КОНТІ

3393051

268343

3554186

580345

2616316

711684

АВК

3090077

166868

3041509

162259

2767298

(1122 925)

Nestlé

799383

40650

760170

43430

831041

77025

Бісквіт-Шоколад

885144

54953

867996

40802

1020924

144670

ROSHEN

683190

6944

494762

3796

294354

34816

Полтавакондитер

363463

7720

313259

2506

393694

-

Лагода

258166

2207

224288

5114

214878

521

Одесакондитер

154522

(8760)

128281

(12374)

132059

(10792)

 

За фінансовими результатами лідерами за підсумками 2015 року стали “КОНТІ”, “Nestlé” та “Бісквіт-Шоколад”, чистий прибуток яких склав 711,34 млн. грн., 77,3 млн. грн. та 144,67 млн. грн. відповідно. У порівнянні з 2014 чистий прибуток в деяких підприємствах зменшилися, але завершили 2015 рік з позитивним фінансовим результатом, що в цілому свідчить про наявність сприятливих умов для ведення великого кондитерського бізнесу в Україні.

У 2015р. випуск кондитерських виробів в Україні знизився на 20% до 779 тис. т. Скорочення відбулися переважно через проведення військових дій на території держави. У зоні проведення АТО в попередні роки вироблялося до 180 тис. тон кондитерської продукції, що становило близько 18% від загального обсягу виробництва в Україні. У 2015 р. обсяги виробництва в Донецькій і Луганській областях скоротилися в три рази, і зараз виробництво кондитерських виробів на підконтрольній бойовикам території не здійснюється. В зоні АТО і в безпосередній близькості від бойових дій знаходяться два найбільших виробника — компанії “АВК” і “Конті”.

Слід зазначити, що В 2013р. до рейтингу Candy Industry ТОП-100 кондитерських компаній світу потрапили 3 українські виробники.

 

Таблиця 2.

Українські кондитерські компанії в ТОП-100 кондитерських компаній світу, за даними Candy Industry

Кондитерська компанія

Чисті продажі, млрд. дол. США

Кількість працівників, тис. осіб

Кількість фабрик

1

2

3

4

5

18

ROSHEN

1,276

10

7

31

КОНТІ

520

10

5

50

АВК

275

8

4

 

Корпорація ROSHEN, Виробниче об’єднання “КОНТІ” та Кондитерська компанія АВК (18-е, 31-е, та 50-е місця відповідно). В доному рейтингу відсутнє ПрАТ «Монделіс Україна»,оскількт воно не є суто українським, а належить до групи компаній Mondelēz International, що в свою чергу входить до трійки світових лідерів, яка є практично незмінною протягом останніх років.

 

Таблиця 3.

Світові лідери кондитерської галузі, за даними Candy Industry

Кондитерська компанія

Чисті продажі, млрд. дол. США

Кількість працівників, тис. осіб

Кількість фабрик

1

2

3

4

5

1

Mars Inc.

16,8

32

51

2

Mondelez International Inc.

15,5

100

223

3

Nestle SA

12,8

281

443

 

У 2015р. стрімко пришвидшились інфляційні процеси. За результатами статистичних досліджень, індекс споживчих цін склав 24,9% (зростання цін на продукти харчування на 24,8%), індекс цін виробників збільшився на 31,8%. Основними складниками інфляційних процесів стали знецінення гривні і різке подорожчання житлово-комунальних послуг (офіційно на 34,3%).

Суттєво погіршилась фінансові результати діяльності підприємств України. За підсумками перших трьох кварталів, збиток підприємств склав 168 млрд. грн. При цьому, скорочення зазнав також прибуток прибуткових підприємств і значно зростання збитки – збиткових, частка яких у загальній кількості перевищила 44%. Це погіршує коротко- та середньострокові перспективи економічного відновлення.

За експертною оцінкою, кожного року близько 1/3 кондитерських виробів відправляється закордон. Так, наприклад ПРАТ «Монделіс Україна» реалізує на зарубіжних ринках 30% своєї продукції, а отже має великий потенціал на зарубіжному кондитерському ринку. Дане українське підприємство належить до групи компаній Mondelēz International, - найбільшого у світі виробника шоколадної продукції, печива та цукерок, а також другого найбільшого у світі виробника жувальної гумки. Компанія працює в Україні з 1994 року й до 2014-го називалася «Крафт Фудз Україна». На ринку Ураїни вона представлена такими брендами: «КОРОНА», MILKA; «ВЕДМЕДИК «БАРНІ», TUC, «Belvita!Добрий Ранок!»; «ЛЮКС»; DIROL, HALLS, PICNIC. У складі «Монделіс Україна» працюють: Тростянецька фабрика ПрАТ «Монделіс Україна» та дочірнє підприємство ТОВ «Чіпси Люкс». Основними країнами-експортерами є:  Молдова, Білорусь, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Монголії та багато інших [2].

 

Рис. 1. Основні країни-експортери ПрАТ Монделіс Україна»

 

З наведених статистичних даних видно, не дивлячись на значне скорочення експорту до РФ в останнні роки, вона залишається основним ринком збуту української продукції (38%). П’ятірку лідерів також складають Азербайджан, Казахстан, Білорусь та Туркменістан,обсяг експорту яких склав 13%, 10%, 9% та 5% відповідно.

Аналізуючи обсяги експортно-імпортної діяльності підприємств кондитерської галузі, можна пересвідчитись у їх скороченні протягом останніх трьох років. Так, протягом аналізованого періоду, експорт кондитерської продукції скоротився на 139356,6 тис. дол., в той час як імпорт – лише на 84173,7 тис. дол.. При цьому, з кожним роком розрив показників стає більшим, що може поянюватись, зниженням обсягів виробництва продукції, а також складною ситуацією на сході країни, що призвело до припитення діяльності кількох значних компаій.

 

Рис. 2. Загальний обсяг експорту та імпорту кондитерської продукції України 2013-2015рр.

 

Беручи до уваги все вищенаписане, можна також припустити, що на дану ситуацію також вплинув недостатньо високий рівень управління ЗЕД. В умовах глобалізації світової економіки і підвищення ролі зовнішньоекономічної діяльності підприємства важливим завданням є управління зовнішньоекономічною діяльністю. ЗЕД завжди була і залишається важливою складовою розвитку підприємництва.

У сучасних умовах господарювання виділяють цілий комплекс проблем управління зовнішньоекономічною діяльністю, а саме:

- економічні, політичні та соціальні відмінності;

- інша культура, мова, стандарти, ділові традиції;

- різну ступінь відкритості  економіки, різні рівні споживання товару, різні інфраструктури реалізації продукції; відмінності в законодавстві;

- різні умови просування продукції; валютні проблеми і інше.

Їх рішення вимагає глобального планування з урахуванням культури і торгових звичаїв, інформаційного забезпечення, вирішення кадрових питань і готовності до підвищення рівня ризику в процесі функціонування підприємства [1, 2, 3, 6].

Таким чином, головною метою управління зовнішньоекономічної діяльністю є дослідження особливостей сучасних тенденцій розвитку зовнішнього середовища, в якому діє підприємство, і створення на цій основі власних конкурентних переваг. Концепція управління повинна полягати в спрямованості на досягнення стратегічних цілей підприємства, яким повинна бути підпорядкована вся система управління зовнішньоекономічною діяльністю. Створення і функціонування системи управління  зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві вимагає існування необхідних ресурсів і необхідних навичок зі стратегічного планування діяльності підприємства на зовнішньому ринку; ефективну систему аналітичного та інформаційного забезпечення управління діяльністю; кваліфікований персонал, здатний засвоювати нові знання та інновації, що допомагають створити конкурентні переваги для підприємства [3].

Головна перешкода на шляху до виходу вітчизняних підприємств на світову арену в тому, що основна для західних фірм мета, тобто вихід на новий ринок в умовах конкуренції, ніколи не бралися до уваги більшістю вітчизняних менеджерів. Змінити цю ситуацію можна за допомогою дієвої системи управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Таким чином, головними принципами управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства виступають:

- запобігання витрат ресурсів, пов'язаних з виходом на світовий ринок

- конкурентоспроможних продуктів;

- формування умов при яких

- враховуються інтереси підприємства і споживачів, створення і

- підтримання позитивного іміджу підприємства як надійного ділового

- партнера.

Використання цих принципів дозволить розробити методи і підходи для реалізації дієвої стратегії управління, яка буде сприяти розвитку і розширенню обсягів зовнішньої діяльності українських підприємств.

Отже, ефективна ЗЕД є однією з основних способів досягнення головної мети будь-якого підприємства, а саме: економічного зростання в довгостроковій перспективі. В умовах сьогодення питання про підвищення ЗЕД постає особливо жорстко. Проаналізувавши ситуацію в крані, можна ствержджувати, що для зміцнення і нормального функціонування економіки підприємств та для отримання більш позитивних результатів зовнішньої торгівлі потрібно спочатку удосконалити всю систему ЗЕД країни в цілому. Також, керівники мають звертати особливу увагу на чинники, що є актуальними і мають вплив на ефективну роботу ЗЕД їхнього підприємства. Нагромадження потенціалу зовнішньоекономічної діяльності підприємства можливе за сприятливих умов економіки для більшого випуску якісної вітчизняної продукції, модернізованого виробництва, нових технологій переробки, упакування, реалізації промислових продуктів, стійкого становища на освоєних збутових ринках та виходу на нові.

 

Література.

1. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.meatbusiness.ua/ article.php?p=701&j=1

2. Електронний ресурс. Режим доступу: http://ua.mondelezinternational.com

3. Електронний ресурс. Режим доступу: http://smida.gov.ua

4. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.google.ua/url?sa6,d.bGE

5. Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посібник// Дідківський М. І. – К.: Знання, 2012. – 462 с.

6. Електронний ресурс. Режим доступу: http://conftiapv.at.ua/publ....1-0-765

7. Тюріна Н. М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка // М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 243 c.

8. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_ 2012/Economics/66128.doc.htm 

9. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.viem.edu.ua/konf2/art.php?id=100

10. Багрова І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник// Багрова І.В.,— К.: Центр навчальної літератури, 2012. — 580 с.

11. Саєнко М. Г. Стратегія підприємства: Підручник. – Тернопіль : Економічна думка. – 2010. – 390 с.

12. Швиданенко О. А. Сучасні критерії конкурентоспроможності: ефективність та інноваційність // Актуальні проблеми економіки. – 2003. - № 8. – С. 145 – 153.

 

References.

1. "Bioprom" Ltd, [Online], available at: http://www.meatbusiness.ua/ article.php?p=701&j=1

2. Mondelēz International, [Online], available at: http://ua.mondelezinternational.com

3. Smida, [Online], available at: http://smida.gov.ua

4. [Online], available at: https://www.google.ua/url?sa6,d.bGE

5. Didkivskyj, M. І. (2012), Zovnishn`oekonomichna dijal`nist` pidpryjemstva [Foreign trade enterprises], Znanny, Kyiv, Ukraine, p.462.

6. Internet conference, [Online], available at: http://conftiapv.at.ua/publ....1-0-765

7. Tjurina, N. М. and Kravatska, N. S. (2013), Zovnishn`oekonomichna dijal`nist` pidpryjemstv [Foreign trade enterprises], Ministerstvo osvity і nauky, molodi ta sportu Ykrainy, Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, p.243.

8. Publishing house Education and Science, [Online], available at:  http://www.rusnauka.com/14_NPRT_ 2012/Economics/66128.doc.htm 

9. VIEM, [Online], available at: http://www.viem.edu.ua/konf2/art.php?id=100

10. Bagrova, І.V. (2012), Zovnishn`oekonomichna dijal`nist` pidpryjemstv [Foreign trade enterprises], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, p.580.

11. Sajenko, М. G. (2010), Strategija pidpryjemstva [Business Strategy], Ekonomichna dumka, p.390.

12. Shvydanenko, О. А. (2003), " Current criteria for competitiveness, efficiency and innovation", Aktualni problem ekonomiky, vol. 8,  p.145 – 153.

 

Стаття надійшла до редакції 19.12.2016 р.