EnglishНа русском

Ефективна економіка № 1, 2017

УДК 629:656.012.34

 

Т. А. Репіч,

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування,

Національний університет  харчових технологій, м. Київ

Д. Ю. Великий,

магістр кафедри менеджменту та адміністрування,

Національний університет харчових технологій, м. Київ

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

 

T. A. Repich,

Candidate of economic science, assosiate professor of Management and Аdministration chair,

National University of Food Technologies, Kyiv

D. Y Velykyi,

Master's degree of Management and Аdministration chair,

National University of Food Technologies, Kyiv

 

OPTIMIZATION LOGISTICS INFRASTRUCTURE OF INTERNATIONAL TRANSPORTATION

 

У статті розглянуто наукові підходи до визначення сутності поняття логістична інфраструктура та досліджено три її складові: виробничу, інституційну та соціальну. Закордонний досвід свідчить, що одним із найважливіших аспектів формування сучасної ефективної інфраструктури міжнародних перевезень є створення транспортно-логістичного центрів. З цією метою розглянуто основні елементи транспортно-логістичного центру та досліджено принципи його функціонування. Виявлено, що створення та розвиток логістичних центрів, як ключових елементів управління вантажними потоками є основним напрямом оптимізації логістичної інфраструктури міжнародних перевезень.

 

In the article the scientific approaches to defining the essence of the concept of logistics infrastructure and studied its three components: industrial, institutional and social. Foreign experience shows that one of the most important aspects of the formation of modern efficient infrastructure international traffic is to create transport and logistics centers. For this purpose, the basic elements of the transport and logistics center, and studied the principles of its operation. Revealed that the creation and development of logistical centers as key controls cargo flows are the main focus the optimization of logistics infrastructure international traffic.

 

В статье рассмотрены научные подходы к определению сущности понятия логистическая инфраструктура и исследованы три ее составляющие: производственную, институциональную и социальную. Зарубежный опыт свидетельствует, что одним из важнейших аспектов формирования современной эффективной инфраструктуры международных перевозок является создание транспортно-логистического центров. С этой целью рассмотрены основные элементы транспортно-логистического центра и исследованы принципы его функционирования. Выявлено, что создание и развитие логистических центров, как ключевых элементов управления грузовыми потоками является основным направлением оптимизации логистической инфраструктуры международных перевозок.

 

Ключові слова: логістика, логістичні центри, транспортно-логістичні послуги, транспортна логістика, вантажні перевезення.

 

Keywords: logistics, logistics centers, transportation and logistics services, transport logistics, freight.

 

Ключевые слова: логистика, логистические центры, транспортно-логистические услуги, транспортная логистика, грузовые перевозки.

 

 

Вступ. За сучасних умов вітчизняної економіки ринок транспортно-логістичних послуг знаходиться у стані формування. В той час як у світі даний ринок активно розвивається, Україна має значний транспортний потенціал, який не використовується у повній мірі.

Закордонний досвід свідчить, що логістичні системи у країнах з розвиненою промисловістю приносять значну частку валового національного продукту країни. Зменшення логістичних витрат на 1% сприяє збільшенню об'ємів продажу фірми майже на 10%. Завдяки сучасному менеджменту підприємство значно скорочує обсяги виробничих запасів, прискорює постачання і збут, прискорює обо­ротність капіталу, знижує собівартість виробництва і затрати на дистриб'юцію. Як наслідок, попит споживачів може бути забезпечений ефективніше та швидше.

Проблеми формування транспортно-логістичної інфраструктури досліджувалися різними вітчизняними та закордонними науковцями, такими як: Дмитриев А. В., Казанська О.О., Кузнецов М. М., Ларіна Р.Р., Селезньова Н. О., Смирнов І. Г., Уваров С.А. та ін. Проте, слід зауважити, що розвиток логістичної інфраструктури саме міжнародних вантажних перевезень є недостатньо дослідженим та потребує більш детального вивчення.

Метою статті є розгляд напряму оптимізації транспортно-логістичної інфраструктури.

Виклад основного матеріалу. Основною метою формування оптимальної інфраструктури є забезпечення максимального економічного ефекту при достатньому рівні надійності та якості послуг, використовуючи наявний обсяг ресурсів. У сучасних умовах ринкової економіки транспортні підприємства повинні забезпечити ефективне функціонування логістичної інфраструктури, з метою якісного обслуговування вантажовласників.

З метою порівняння різних думок авто­рів у підходах щодо тлумачення поняття логістичної інфраструктури, проведемо огляд наукових та літературних джерел, присвячених даній проблемати­ці.

Так, наприклад, Кузнецов М.М. [4, с.84] вважає, що логістична інфраструктура – це частина інфраструктури ринку, що виконує певні логістичні функції, з метою забезпечення руху матеріально-товарних потоків від виробника до споживача.

На думку Дмитрієва А. В. [1, с.15] логістична інфраструктура – це комплексна інженерно-економічна система, в усіх ланках якої на основі ефективного використання транспортних засобів, перевантажувального та складського обладнання, а також інформаційних тех­нологій забезпечується максимально можлива швидкісна доставка вантажу від вантажовідправника до вантажоодержувача. Це самодостатня структура, що складається з взаємодіючих і взаємопов'язаних елементів, яка існує відносно самостійно і стійко, постійно розвивається і вдосконалюється залежно від взає­модії з навколишнім середовищем.

Інший вчений, Уваров С.А. [10] засвідчує, що логістична інфраструктура як предмет конкретного вивчення включає будівлі, виробничі площі та пов'язані з ним засоби праці; обладнання для процесів (як технічні, наприклад, підйомно-транспортне обладнання, так і апаратно-програмні засоби); склади, вантажно-розвантажувальні термінали і логістичні центри; засоби транспортування або комунікації (зв'язок); торговельні мережі; виробничі підприємства; оператори логістичних послуг; митні термінали.

За словами Казанської О. А. [3, с. 157], Логістична інфраструктура – це сукупність технічних і організаційно-економічних елементів, за допомогою яких всі види економічних потоків (ма­теріальні, фінансові, інформаційні, транспортні, енергопотоки, трудові ресурси, зворотні потоки) здійснюють циклічний рух з найбільшою ефективністю від постачаль­ника ресурсів до кінцевого споживача.

Наведені вище визначення логістичної інфраструктури привертають увагу до того факту, що автори акцентують увагу на інфраструктурі, що забезпечує виробництво логістичних послуг – транспортування, зберігання, сервісне обслуговування тощо. Операційна логістична діяльність здійснюється або самими виробничими чи торговельними підприємствами (інсорсинг), або передається третій стороні – спеціалізованим компаніям, які називають постачальниками логістичних послуг чи логістичними провайдерами (аутсорсинг).

У ринкових умовах виникають деякі особливості якості транспортного обслуговування як найважливішого інструмента підвищення конкурентоспроможності транспортних послуг, що вимагають вирішення на принципово новому рівні. Усе більшого значення набуває використання логістичних підходів до організації перевезень. Очевидно, що відправник вантажу або вантажоодержувач прагне вибрати ті маршрути, якими вантаж буде доставлений з найменшими витратами та в оптимальний період. Грамотно розроблена логістична інфраструктура дає змогу не тільки оптимізувати витрати, підвищити якість обслуговування клієнтів, але й отримувати додатковий прибуток [5].

Отже, зростання ролі логістичної інфраструктури міжнародних вантажних перевезень вимагає уточнення визначення цього поняття. На думку автора, економічна сутність логістичної інфраструктури міжнародних вантажних перевезень полягає в тому, що вона пред­ставляє собою систему міжнародних економічних відносин суб'єктів господарювання та інститу­тів, які покликані забезпечити ринковий механізм безперебійного руху логістичних потоків (матеріальних, інформаційних, фінансових, людських) у просторово-часовому вимірі.

Погоджуємося з Ткач А. А., який виділяє три складові логістичної інфраструктури: вироб­ничу, інституційну та соціальну. Сутність виробничої логістичної інфраструктури передбачає наявність і функціонування транспорту, складів, терміналів тощо. Інституційна складова забезпечує умови господарської діяльності для різних суб'єктів ринку логістичних послуг. її відмітною особливістю є те, що вона не виступає як самостійна галузь або підгалузь, а обслуговує їх в ролі управляючої підсистеми ринкової інфраструктури. Вона включає діяльність фінан­сових установ (банків, страхових компаній), митниці, органів сертифікації, інших організацій, які безпосередньо пов'язані з обслуговуванням товарного руху. Соціальна логістична інфраструктура – це комплекс об'єктів, які забезпечують потреби населення у перевезеннях (інфраструктура пасажирських магістральних та міських перевезень, туристична інфраструктура, інфраструктура дозвілля тощо), забезпечують умови функціонування логістичних систем міст і регіонів [9].

Таким чином, система складових логістичної інфраструктури є багаторівневою системою, яка забезпечує функціонування логістичних систем на різних рівнях, шляхом їх взаємодії, що дозволить підвищити ефективні­сть функціонування логістичних потоків міжнародних вантажних перевезень. Так, інституційна складова включає такі елементи, як інформаційно-консалтингові організації, кредитно-фінансові організації, митно-брокерські організації, постачальники логістичних послуг, органи державного нагляду та логістичні кластери. Соціальна складова об’єднує інфраструктуру пасажирських перевезень, туристичну інфраструктуру, інфраструктуру дозвілля, інноваційну інфраструктуру, інфраструктуру переробки відходів. Виробнича ж складова включає транспортний, складський та пакувальний елементи.

Що стосується транспортної інфраструктури, то вона включає шляхи сполучення, під’їзні шляхи, термінали, транспортні засоби, підйомно-транспортні машини, контейнерні площадки, транспортну тару. До складу інфраструктури вантажних перевезень входять автодороги, залізниці, морські порти, аеропорти, порти та річкові дороги.

Однак, для підвищення ефективності функціонування транспортно-логістичної інфраструктури міжнародних вантажних перевезень та ефективної взаємодії з іншими елементами логістичної інфраструктури необхідно враховувати сучасні економічні тенденції.

І. Смирнов у власній авторській монографії «Логістика: прос­торово-територіальний вимір» [8, с.18] виділяє новий етап розвитку логістики, який створює сприятливі умови для формування інфраіндустрії, яка характеризується наявністю високорозвинутої інфраструктури і функціонує за принципом гнучких виробництв.

На думку автора одним із найважливіших аспектів формування такої інфраструктури є створення транспортно-логістичного центрів, які вже функціонують та розвиваються закордоном.

Основними характеристики логістичних центрів є те, що вони розташовані в єдиному просторі виробничих, торгівельних підприємств та постачальників логістичних послуг; створюються умови для взаємодії підприємств різних галузей як всередині країни так і закордоном; завдяки складному багаторівневому плануванню є можливість організовувати перевезення на великі відстані; оскільки кожна компанія має змогу запропонувати як всі послуги так і окремі види своєї діяльності; як наслідок, співпраця підприємств в єдиному логістичному центрі має позитивний економічний ефект.

Логістичне обслуговування потребує виконання основних принципів функціонування транспортно-логістичного центрів:

- інтеграцію різних видів транспорту в єдиний механізм;

- єдність комерційно-правового режиму;

- створення єдиної бази телекому­нікаційних мереж та електронного документообігу;

- взаємодію між логістичними посередниками;

- єдність організаційно-технічного управління вантажопотоками;

- задоволення економічних інтересів як відправника та одержувача вантажу, так і перевізників та підприємств-постачальників логістичних послуг.

Можна виділити такі основні елементи транспортно-логістичного центру (далі ТЛЦ):

1. Оптимізація всієї інфраструктури шляхом спільного територіального планування. Організація транспортно-логістичного центру на певній території потребує створення стратегічного плану щодо оптимізації діючої інфраструктури, що має на меті раціональне використання даної території та мінімізацію негативного екологічного впливу на житлові райони.

2. Забезпечення якісним транспортом. В умовах зроста­ючої конкуренції на міжнародному ринку між перевізниками вимагає ефективного вирішення транспортно-логістичних рішень, що повинно призвести до  усунення організаційних неточностей  та мінімізації логістичних витрат. Транспортно-логістичні центри можуть створити кращі умови для ефективної взаємодії бізнес-партнерів у сфері логістики, транспортування і складської діяльності за допомогою контролю над транспортними витратами, оптимізації логістичного ланцюжка та використання вантажівок; забезпечення раціонального використання складів; мінімізації загального рівня транспортних витрат та великої кількості транспортних операторів.

3. Формування інтермодального розвитку. Незважаючи на те, що автомобільний транспорт є найбільш поширеним видом транспорту, він має значний негативний вплив на  довкілля. Транспортно-логістичні центри у вирішенні цієї проблеми можуть забезпечити пошук зруч­ного транспортного та синергічного рішення, що часто поєднує в собі застосування декількох видів транспорту для доставки вантажів до місця призначення.

Таким чином, логістичний центр – це кооперація незалежних компаній і підприємств на певній території, основною метою взаємодії яких є  організація вантажних перевезень та надання супутніх послуг, що включає принаймні один термінал.

Варто зазначити, що логістичний центр – це загальне поняття, яке означає інтеграцію певних елементів логістичної структури. Відтак логістичним центром може бути логістичний парк, логістичне селище, центр товароруху, транспортний центр і т.д.

Загалом, закордонний досвід свідчить, що мережа транспортно-логістичних центрів формується біля великих міст та транспорт­них магістралей. Фактично, перевезення вантажу здійснюється між транспортно-логістичними центрами незалежно, на території якої країни вони розташовані. Тому для розвитку ринку транспортних послуг та ефективної взаємодії із закордонними партнерами важливим аспектом є співпраця підприємств з транспортно-логістичними центрами. Така форма кооперації є актуальною і для українських підприємств-учасників міжнародного ринку. Логістичні центри мають стати основними елементами управління вантажопотоками. Крім того, в Україні для здійснення вантажних перевезень найбільш популярним видом транспорту, який використовують підприємства, є автомобільний та залізничний, що доводить роль логістичних центрів, як найбільш вигідних пунктів їх взаємодії з вітчизняними та закордонними партнерами.

Висновки. У ході дослідження було виявлено, що у сучасних умовах ринкової економіки транспортні підприємства повинні забезпечити ефективне функціонування логістичної інфраструктури, з метою якісного обслуговування вантажовласників. Зростання ролі логістичної інфраструктури міжнародних вантажних перевезень зумовило уточнення визначення цього поняття. На думку автора, економічна сутність логістичної інфраструктури міжнародних вантажних перевезень полягає в тому, що вона представляє собою систему міжнародних економічних відносин суб'єктів господарювання та інститутів, які покликані забезпечити ринковий механізм безперебійного руху логістичних потоків у просторово-часовому вимірі.

Для підвищення ефективності функціонування транспортно-логістичної інфраструктури міжнародних вантажних перевезень однією з найважливіших умов є створення транспортно-логістичних центрів, які вже функціонують та розвиваються закордоном. Недостатнє технічне оснащення та відсутність єдиного механізму взаємодії різних видів транспорту ускладнює процес розвитку системи міжнародних вантажних перевезень.

Отже, актуальним питанням на даному етапі розвитку транспортної інфраструктури є розробка механізму співпраці вітчизняних підприємств з логістичними центрами, враховуючи при цьому можливі організаційно-управлінські та інфраструктурні перебудови.

 

Список використаних джерел.

1. Дмитриев А. В. Логистическая инфраструктура [текст]: Учебное пособие / А. В. Дмитриев. – СПб. : Изд-во СПбГУЗФ, 2012. – 65 с.

2. Економіка логістичних систем [текст]: Монографія / М. Васелевський, І. Білик, О. Дейнега, М. Довба, О. Костюк, Є. Крикавський, С.Кубів, С. Леонова, П. Малолєпші, О. Мних, С. Нікшич та ін. / За наук. ред. Є. Крикавського та С. Кубіна. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 596 с.

3. Казанська  О.О., Геращенков А.С. Інформаційне забезпечення розвитку логістичної інфраструктури національної економіки [текст] / О.О.Казанська, А.С. Геращенков // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»: 36. науков. праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 7 (26) Частина 4. – 2010. – С. 156 – 171.

4. Кузнецов М. М. Понятийные особенности логистической инфраструткуры в системе внешнеторговых операций [текст] // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Экономика и управление». – Т. 25(64). – 2012. – № 1. – С. 80-88.

5. Ларіна Р.Р. Проблеми логістичного посередництва в розвитку інфраструктури регіональних споживчих ринків // Держава та регіони. – Серія: Економіка та підприємство. – Запоріжжя: Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, 2004 – № 2. – С.115-119.

6. Пальчик І. Формування моделей управління логістичними системами товаропросування підприємства / І. Пальчик // Схід. – 2014. – № 5. – С. 32-36.

7. Селезньова Н. О. Використання логістичної концепції при управлінні рухом матеріального потоку підприємства / Н. О. Селезньова // Маркетинг і менеджмент інновацій . – 2012. – № 2. – С. 157-165. -[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mimi_2012_2_19.pdf.

8. Смирнов І. Г. Логістика: просторово-територіальний вимір: монографія / І. Г. Смирнов. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – 335 с.

9. Ткач А. А. Інституціональні основи ринкової інфраструктури [текст]: Монографія. – К.: НАНУ Об'єднаний ін-т економіки, 2005. – 295 с.

10. Уваров С.А. Управление логистической инфраструктурой: проблемы становления и развития. – [Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.pandia.ru/text/77/283/90012.php.

 

References.

1. Dmitriev, A. V. (2012), Logisticheskaja infrastruktura [Logistics infrastructure], Izd-vo SPbGUZF, SPb., Russia, p. 65.

2. Vaselevskyi, M. Bilyk, I. Deineha, O. and others (2008), Ekonomika lohistychnykh system [The economy logistics systems], Vyd-vo Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», Lviv, Ukraine, p. 596.

3. Kazanska, O. O. and Herashchenkov, A.S. (2010), "Information support of logistic infrastructure of the national economy", Ekonomichni nauky. Seriia «Ekonomika ta menedzhment», vol. 7 (26), part 4., Lutskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet, pp. 156 – 171.

4. Kuznecov, M. M. (2012), "Conceptual features infrastrutkury logistic system of foreign trade operations", Uchenye zapiski Tavricheskogo nacional'nogo universiteta im. V.I.Vernadskogo. Serija «Jekonomika i upravlenie», vol. 25(64), # 1, pp. 80-88.

5. Larina, R.R. (2004), "Problems mediation logistics infrastructure development of regional consumer markets", Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemstvo, vol. 2, Zaporizhzhia: Humanitarnyi universytet “ZIDMU”,  pp.115-119.

6. Palchyk, I. (2014), "Formation models of logistics systems tovaroprosuvannya enterprise", Skhid, vol. 5, pp. 32-36.

7. Seleznova, N. O. (2012), "Using logistic concepts in the management of the movement of material flow enterprise", Marketynh i menedzhment innovatsii, vol. 2, pp. 157-165, [Online], available at:  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mimi_2012_2_19.pdf.

8. Smyrnov, I. H. (2004), Lohistyka: prostorovo-terytorialnyi vymir [Logistics: spatial and territorial dimension], VHL Obrii, Kyiv, Ukraine, p. 335.

9. Tkach, A. A. (2005), Instytutsionalni osnovy rynkovoi infrastruktury [Institutional foundations of market infrastructure], NANU Obiednanyi in-t ekonomiky, Kyiv, Ukraine, p. 295.

10. Uvarov, S.A. "Logistics Infrastructure Management: problems of formation and development", [Online], available at: http://www.pandia.ru/text/77/283/90012.php.

 

Стаття надійшла до редакції 28.12.2016 р.