EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2016

УДК 338.24

 

Н. В. Бондарчук,

д. держ. упр., професор, професор кафедри обліку, аудиту та УФЕБ,

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

М. Гуменчук,

магістр, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

 

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

N. V. Bondarchuk,

The Doctor of Public Administration, professor of accounting, auditing and control of financial and economic safety,

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

M. Gumenchuk,

master, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

 

THE ESSENCE OF THE FINANCIAL-ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE AND THE NEED TO PROVIDE IT

 

В статті проведено аналіз існуючих точок зору щодо трактування змісту поняття «фінансова безпека». Запропоновано під сутністю «фінансово-економічна безпека підприємства» розуміти стан захищеності його ресурсів, фактичного виробничого та інтелектуального потенціалу від потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього середовища за допомогою інструментів, методів, важелів та системи інформаційно-аналітичного забезпечення та необхідність її забезпечення. Встановлено, що метою фінансово-економічної безпеки виступає гарантування фінансової стійкості та максимально ефективного функціонування підприємства у поточному періоді та високий потенціал розвитку у майбутньому, головною умовою якого є здатність протистояти існуючим негативним зовнішнім та внутрішнім факторам, виникаючим небезпекам та загрозам, які здатні завдати збитків підприємству. Визначено основні завдання управління фінансово-економічною безпекою підприємства. Окреслено основні етапи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства.

 

There are analyzed existing points of view regarding the interpretation meaning of "financial security" in the article. Offered under the essence the financial-economic security understand the state of protection of its resources, the actual production and intellectual potential from potential threats of internal and external environment using tools, methods, lever and system of information and analytical supports and the need of its providing. Established that the purpose of financial security acts the guarantee of financial stability and the most efficient operation of the enterprise in the current period and high development potential in the future; the main condition of which is the ability to resist existing negative external and internal factors, emerging threats and dangers that are able to cause damage to the enterprise. The main task of managing the financial and economic security of the enterprise is identified. The basic steps to ensure financial and economic security of the enterprise are outlined.

 

Ключові слова: фінансово-економічна безпека, критерії, показники, завдання, управління фінансово-економічною безпекою.

 

Keywords. Financial-economic security, criteria, indexes, tasks, management of financial-economic security.

 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах фінансової нестабільності в Україні, яка характеризується постійними змінами внутрішнього і зовнішнього середовища, одним з найактуальніших питань є забезпечення життєздатності підприємств. Загрози, які існують, можуть впливати на ефективність виробництва, раціональне використання ресурсів, платоспроможність та фінансову стійкість підприємств та організацій.

Постійне підвищення ризику господарської діяльності може призвести до значного зниження рівня фінансового стану підприємства, а в майбутньому привести до його банкрутства. Це потребує від кожного суб’єкта господарювання розробки та реалізації системи фінансово-економічної безпеки. Фінансово-економічна безпека підприємства є складною системою, яка містить в собі різні складові, які направлені на забезпечення ефективності використання матеріальних, трудових, інформаційних та фінансових ресурсів. Отже, оцінка рівня фінансово-економічної безпеки, застосування нових методів та алгоритмів забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств потребують подальшого дослідження і продовжують привертати увагу багатьох науковців і практиків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань з фінансово-економічної безпеки займалися такі вчені як: В.В.Бурцев, О.Д.Василик, К.С.Горячева, М.Ю.Дмітрієва, М.М.Єрмошенко, Я.А.Жаліло, Н.П.Капустін, О.І.Барановський,  Л.С.Мартюшева, С.Г.Мищенко, Р.С.Папехін, І.А.Бланк, М.Ю.Погосова,, Н.С.Самбуріна, Р.А.Руденский, О.О.Терещенко, С.М.Шкарлет, Ю.Г.Лысенко, В.В.Шелест, А.А.Спиридонов,  та інші. Праці цих дослідників заклали  наукове підґрунтя для розуміння фінансової безпеки  з точки зору різних поглядів.

Завдання статті. Основним завданням статті є формування наукового погляду щодо поняття «фінансово-економічна безпека підприємства», визначення необхідності її забезпечення, дослідження критеріїв та показників, які характеризують рівень фінансово-економічної безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансова безпека підприємства, організації чи установи посідає особливе місце в системі економічної безпеки, впливаючи абсолютно на всі сфери діяльності підприємства. Фінансова безпека є невід‘ємною складовою фінансового менеджменту підприємства та повинна бути реалізована в системі певних стратегічних і тактичних заходів та відповідати сучасним умовам господарювання. У науковій літературі з питань фінансової безпеки суб’єктів господарювання наведена велика кількість визначень фінансової безпеки. Серед основних критеріїв визначення сутності фінансово-економічної безпеки підприємства виділяють стратегічний, ресурсний та функціональний.

Так, російський вчений Р.С. Папехін трактує поняття «фінансова безпека» як граничний стан фінансової стійкості, в якому повинно знаходитися підприємство для реалізації своєї стратегії, що характеризується спроможністю підприємства протистояти внутрішнім і зовнішнім факторам [1].

Професoр І.О Бланк вважає, що «фінансова безпека підприємства являє собою кількісно та якісно детермінований рівень його фінансового стану, що забезпечує стабільний захист його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від ідентифікованих реальних і потенційних загроз внутрішнього та зовнішнього характеру, параметри якого визначаються на основі його фінансової філософії і створюють необхідні передумови фінансової підтримки стійкого розвитку в поточному та перспективному періоді» [2].

В свою чергу дослідники Нікіфоров П. О. та Куперівська С. С. вважають фінансово-безпечною компанію ту, яка виважено і оптимально підходить до використання і управління своїми фінансовими ресурсами, здійснює чіткий їх контроль, оперативно реагує на будь-які загрози, внутрішні чи зовнішні, з метою їх мінімізації або уникнення без шкоди для загальної діяльності [3].

Доктор економічних наук Єпіфанов А.О. трактує «фінансову безпеку» як стан підприємства, що:

1) дозволяє забезпечити фінансову рівновагу, стабільність, платоспроможність і ліквідність у довгостроковому періоді;

2) забезпечує достатню фінансову незалежність; задовольняє потреби підприємства у фінансових ресурсах для стійкого розширеного відтворення;

3) здатен протистояти існуючим і виникаючим небезпекам, що прагнуть завдати фінансової шкоди підприємству або змінити всупереч бажанню структуру власного капіталу, або примусово ліквідувати підприємство;

4) забезпечує достатню гнучкість при прийнятті фінансових рішень, захищає фінансові інтереси власників підприємства. [4]

Реверчук Н. Й трактує поняття «фінансова безпека підприємства» як захист від можливих фінансових втрат і попередження банкрутства підприємства, досягнення найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів. [5]

Отже, проведене дослідження дозволило дійти висновку, що фінансово-економічна безпека – це  стан захищеності його ресурсів, фактичного виробничого та інтелектуального потенціалу від потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього середовища за допомогою інструментів, методів, важелів та системи інформаційно-аналітичного забезпечення.

Варто відмітити, що фінансово-економічна безпека суб’єкта господарювання є складною системою, яка включає певний набір внутрішніх характеристик, спрямованих на забезпечення ефективності використання корпоративних ресурсів за кожним напрямом діяльності. Таким чином, ми вважаємо, що будь-яку безпеку, в тому числі і фінансово-економічну, варто розглядати через призму її функціональних складових, що дозволяє: здійснювати моніторинг чинників, які впливають на стан фінансово-економічної безпеки загалом; досліджувати процеси, які здійснюють вплив на забезпечення фінансово-економічної безпеки; проводити аналіз переділу і використання ресурсів підприємства; вивчати економічні показники, що відображають рівень забезпеченості функціональних складових; розробляти заходи, які слугуватимуть досягненню високого рівня складових, що призведе до посилення фінансово-економічної безпеки суб’єкта господарювання у цілому.

Отже, враховуючи вище викладене вважаємо, що фінансово-економічна безпека – це такий фінансово-економічний стан підприємства, який сприяє забезпеченню захищеності його фінансово-економічних інтересів від негативних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища і створенню необхідних фінансово-економічних умов для безперервної успішної діяльності та сталого розвитку підприємства.

Головною метою фінансово-економічної безпеки виступає гарантування фінансової стійкості та максимально ефективного функціонування підприємства у поточному періоді та високий потенціал розвитку у майбутньому, головною умовою якого є здатність протистояти існуючим негативним зовнішнім та внутрішнім факторам, виникаючим небезпекам та загрозам, які здатні завдати збитків підприємству.

Основними завданнями управління фінансово-економічною безпекою підприємства є:

- визначення пріоритетних фінансових інтересів, які потребують захисту у процесі фінансово-господарської діяльності підприємства;

– ідентифікація і прогнозування зовнішніх та внутрішніх загроз фінансово-економічним інтересам підприємства;

- виявлення та попередження кризових явищ;

 – забезпечення ефективної нейтралізації загроз фінансово-економічним інтересам підприємства, розробка необхідних заходів та оцінка їхньої ефективності.

Процес забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства складається з декількох етапів. Змістом першого етапу є визначення видів і причин виникнення негативних впливів на підприємство. Негативні впливи, які загрожують фінансово-економічній безпеці підприємства можуть мати суб’єктивний і об’єктивний характер. До негативних впливів суб’єктивного типу відносяться внутрішні і зовнішні впливи, в основі яких лежать усвідомлені дії (а іноді і бездіяльність) людей і інших суб'єктів ринку з метою нанесення шкоди підприємству, а також неякісна робота її співробітників або партнерів по бізнесу.

На другому етапі процесу забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства необхідно визначити його фінансовий стан та надати оцінку поточного рівня її безпеки. При цьому детально аналізується існуюча загроза негативних впливів на безпеку підприємства та можливі збитки від цих впливів. Для забезпечення максимального ефекту в запобіганні загрози таких дій кожне підприємство повинно мати у своєму розпорядженні єдину систему збору, аналізу та оцінки інформації про стан її економічної безпеки.

Показники за допомогою яких можна оцінити фінансово-економічний стан підприємства наведені в таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Показники для визначення фінансово-економічного стану підприємства

Платоспроможність:

Ділова активність:

- коефіцієнт загальної ліквідності;

- коефіцієнт термінової ліквідності;

- коефіцієнт абсолютної ліквідності.

- оборотність активів;

- оборотність товарно-матеріальних запасів;

- середній термін оплати дебіторської заборгованості;

- середній термін оплати кредиторської заборгованості.

Фінансова стійкість:

Прибутковість:

- коефіцієнт автономії;

- коефіцієнт забезпеченості боргів;

- фінансовий важіль.

- чистий прибуток;

- рентабельність.

 

Індикатори фінансово-економічної безпеки призначені для визначення кількісних показників соціально-економічної дійсності, перевищення рівня яких перетворить потенційні загрози на реальні.

До основних індикаторів, що характеризують рівень фінансово-економічної безпеки на підприємствах України, відносять нвступні.

 1. Показники, що визначають фінансову стійкість:

 - коефіцієнт автономії (нормативне значення - Кфа > 0,5);

- коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів або коефіцієнт фінансового ризику (нормативне значення - Кфр < 0,5; критичне значення Кфр = 1 );

- коефіцієнт фінансової стійкості (нормативне значення 0,5<Кфс< 0,9);

- коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами;

- коефіцієнт маневреності власного капіталу (нормативне значення 0,1< Км < 0,5);

- коефіцієнт співвідношення мобільних і іммобілізованих коштів або коефіцієнт структури капіталу (позитивна характеристика - зростання в динаміці ).

 2. Показники, що визначають платоспроможність:

- коефіцієнт абсолютної ліквідності (нормативне значення 0,2< Кал = 0,5);

- коефіцієнт швидкої ліквідності або проміжний коефіцієнт ліквідності (нормативне значення 0,6< Кшл =0,8);

- коефіцієнт поточної ліквідності або загальний коефіцієнт покриття (нормативне значення Кпл > 2,0).

 3. Показники, що визначають ділову активність:

- коефіцієнт загальної оборотності капіталу або ресурсовіддача (позитивна характеристика – зростання в динаміці);

- фондовіддача (позитивна характеристика – зростання в динаміці);

- період обороту запасів (позитивна характеристика - зменшення в динаміці);

- коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (позитивна характеристика – зростання в динаміці).

Завершуючи вивчення фінансово-господарської звітності, необхідно ретельно проаналізувати її прибутковість і рентабельність. Показники прибутковості і рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства, використання капіталу та інших ресурсів, обґрунтованість структури витрат.

Наступний напрям оцінки поточного рівня забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства пов’язаний з вивченням конкурентного становища підприємства на відповідному ринку за показниками, які характеризують його основні конкурентні переваги (динаміка обсягів продажу, розподіл ринку, стан і динаміка асортименту товарів та їх основні споживчі характеристики, співвідношення ціна / якість, маркетингова стратегія та цінова політика, які реалізуються підприємством). При цьому також корисно отримати деяке уявлення про технологічний потенціал, організаційну структуру та рівні менеджменту у основних конкурентів.

Висновки. В ході дослідження встановлено, що фінансово-економічна безпека відіграє значну роль в управлінні підприємством, сприяє захищеності його фінансово-економічних інтересів від негативних внутрішніх і зовнішніх загроз, захищає фінансові інтереси власників підприємства, здійснює контроль за фінансовими ресурсами підприємства, здатна протистояти існуючим і виникаючим небезпекам, які завдають фінансової шкоди підприємству або змінюють наперекір бажанню структуру власного капіталу. Фінансова безпека має бути орієнтована на мінливість економічного середовища підприємства та бути спроможна швидко реагувати на подразники. Для фінансово-економічної безпеки важливе значення мають як показники, так і їхні граничні значення, недотримання яких може перешкодити нормальній роботі підприємства та призвести до формування негативних, руйнівних тенденцій.

 

Список літератури.

1. Папехин Р.С. Индикаторы финансовой безопасности предприятий./ Р. С. Папехин. – Волгоград: Волгоградское научное изд-во, 2007 – 16 с.

2. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И.А. Бланк. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. – 784 с.

3. Нікіфоров П.О. Сутність і значення фінансової безпеки страхової компанії / П.О. Нікіфоров, С.С. Кучерівська // Фінанси України. – 2006. – № 5. – С. 86–94.

4. Єпіфанов А.О. Фінансова безпека підприємств і банківських установ: монографія / А.О. Єпіфанов, О.Л. Пластун, В.С. Домбровький. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 295 с

5. Реверчук Н.Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур: монографія / Н.Й. Реверчук. – Львів: ЛБІ НБУ, 2004. – 195 с

6. Мойсеєнко І.П. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства: навч. Посібник/ Мойсеєнко І.П., Марченко О.М.. - Львів, 2011. – 380 с.

 

References.

1. Papehin, R.S. (2007), Indicatori finansovoyi bezopasnosti predprijatij [Indicators of financial security enterprises], Volgogradskoe nauchnoe izdatelstvo, Volgograd, Russia

2. Blank, I.A. (2004), Upravlenie finansovoj bezopasnostju predprijatija [Financial Enterprise Security Management], Elga, Nika-Centr, Kyiv, Ukraine

3. Nikiforov, P.O. and Kucherivska, S.S. (2006), “The Essence and Importance of Financial Security of Insurance Company”, Finansi Ukraini, vol.5, pp.86-94

4. Epifanov, A.O., Plastun, O.L. and Dombrovskij, V.S. (2009), Fіnansova bezpeka of companies i bankіvskih ustanov: monograph [Financial Security Companies and Banking Institutions: Monograph], DVNZ “UABS NBU”, Sumy, Ukraine

5. Reverchuk, N.Y.(2004), Upravlіnnya ekonomіchnoyu bezpekoju pіdpriєmnitskih structur: monograph [Managing the economic security of businesses: monograph], LBI NBU, Lviv, Ukraine

6. Moiseenko, I.P. and Marchenko, A.M. (2011), Upravlіnnya fіnansovo-ekonomіchnoyu bezpekoyu pіdpriєmstva [Financial and economic security company], Lviv, Ukraine

 

Стаття надійшла до редакції 12.11.2016 р.