EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2011

УДК: 338.48:519.86:332.122

 

А. Є. Шестакова,

аспірант, Інститут регіональних досліджень НАН України

 

ТЕОРЕТИКО-ІГРОВА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ СУБЄКТАМИ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ РЕГІОНУ 

 

GAME-THEORETICAL MODEL OF EVALUATION OF REALIZATION OF SERVICES BY THE SUBJECTS OF TOURIST MARKET OF REGION

 

Shestakova A.Ye.

PhD Institute of Regional Researches NASU

Kozelnytska str., 4. UA-79026 Lviv, Ukraine

 

 

Розроблено теоретико-ігрову модель оцінювання реалізації послуг суб’єктами туристичного ринку регіону. Проведено оцінку стратегій діяльності суб’єктів туристичного ринку Львівської області залежно від впливу ринкового середовища за 2005-2009 роки

Ключові слова: теоретико-ігрова модель, туристичний ринок регіону, туристичні послуги, суб’єкти туристичного ринку регіону.

 

The game-theoretical model of evaluation of realization of services is developed by the subjects of tourist market of region. The estimation of strategies of activity of subjects of tourist market of the Lviv area is conducted depending on influence of market environment for 2005-2009

Key words: game-theoretical model, tourist market of region, tourist services, subjects of tourist market of region.

 

 

Вступ

Трансформація і зміни форм власності та ряд інших ринкових перетворень, що й надалі відбуваються в Україні, впливають на економічну та соціальну обстановку в державі, видозмінюють існуючі та приводять до появи  нових структурних ринкових утворень, спонукають до поширення та поглиблення системи виробництва товарів і послуг. Очевидно, що господарську діяльність суб’єкти туристичного ринку регіону ведуть у ринковому економічному просторі, в якому державою підтримуються загальні правила поведінки для всіх учасників господарського процесу. Обмеження економічної свободи виникає тоді, коли з’являється загроза порушення прав інших учасників господарської діяльності (порушення правил гри). Економічні методи державного регулювання не обмежують свободи вибору, а розширюють вибір через додаткові можливості та стимули, на які суб’єкти туристичного ринку регіону можуть і не звертати уваги, але водночас зберегти за собою свободу вибору управлінського рішення.

 

Актуальність дослідження

Видозміна та удосконалення виробничого процесу функціонуючих суб’єктів туристичного ринку регіону безумовно передбачає певну їх адаптацію до нових умов діяльності, які визначаються комплексом організаційно-планових заходів, що спрямовані на формування стратегії менеджменту підприємствами, які надають туристичні послуги для підвищення їхнього фінансово-економічного розвитку. У таких випадках неможливо обійтися без використання системного підходу до встановлення напрямів розвитку. Це вимагає глибокого вивчення різних засобів менеджменту із застосуванням математичного апарату та сучасних комп’ютерних засобів підтримки прийняття управлінських рішень.

Постановка задачі

Очевидно, що кожне конкретний суб’єкт туристичного ринку регіону переслідує свої бізнесові інтереси і може своїми шляхами досягати поставлених цілей. На туристичному ринку регіону такий підхід буде характеризуватися певними конфліктними ситуаціями, які можна змоделювати за допомогою математичного апарату теорії ігор. У цьому випадку виробничі та фінансово-господарські дії кожного учасника туристичного ринку регіону залежатимуть від зваженості управлінських рішень, які приймаються кожною стороною. Тому поведінка будь-якого підприємства у  сфері туристичних послуг не може бути заданою, а визначається особливостями врахування можливого впливу всіх чинників ринкового середовища. Для будь-якого виробничо-господарського конфлікту в умовах ринкових відносин характерним є те, що жоден з учасників не володіє управлінською інформацією про дії інших, а тому всі змушені працювати переважно в умовах невизначеності.

Розглянемо задачу моделювання процесу вибору стратегії оцінювання реалізації послуг суб’єктами туристичного ринку, який характеризується такими основними видами діяльності:

- готельний і ресторанний бізнес;

- організація туристичних подорожей;

- санаторно-курортний бізнес тощо.

Показники реалізації послуг суб’єктами туристичного ринку регіону сукупно відображають динаміку фінансово-економічної діяльності підприємств туристичного бізнесу. Правильне оцінювання впливу їх співвідношення дає змогу здійснювати вибір стратегії діяльності.

 

Результати дослідження

Детермінований стан ринку дає змогу з певною мірою впевненості вибирати напрямки господарської діяльності будь-якого одного чи сукупності підприємств, які б гарантували максимальний ефект у досягненні поставленої мети і мінімальні затрати для підприємства. Однак для ринку характерна певна невизначеність ситуації, тому задачу оцінювання діяльності підприємств туристичного бізнесу в ринковому середовищі доцільно подати у вигляді скінченої антагоністичної гри [1]:

 

                                             (1)

 

де – множина можливих значень показників туристичних послуг;

 – множина можливих впливів ринкового середовища на рівень реалізації туристичних послуг;

 – функція корисності реалізації туристичних послуг.

Процес розв’язування  скінченої антагоністичної гри полягає в тому, що учасники гри незалежно один від одного вибирають відповідно деякі чисті стратегії  і  внаслідок чого складається ситуація рівноваги. Якщо гра не має ситуації рівноваги в чистих стратегіях, то учасники гри, застосовуючи свої максимінну і мінімаксну чисті стратегії, створюють нестійку ситуацію, в якій має місце вибір деяких змішаних стратегій. Оскільки кількість можливих дій кожного учасника гри скінчена, а назви стратегій у загальному випадку несуттєві, можна покласти

 

,               (2)

 

де  і  – кількість чистих стратегій впливу ринкового середовища на рівень реалізації туристичних послуг.

Тоді значення функції  можна подати у вигляді такої матриці:

 

,                        (3)

 

де в -у рядку послідовно розташовані виграшні значення плеча фінансового важеля у ситуаціях , , …,, а в -у стовпці розташовані його виграшні значення у ситуаціях , ,…,.

Позначимо через  сумарні значення показників туристичних послуг, а через  значення окремих показників туристичних послуг в і-у році. Тоді компоненти матриці виграшів  запишемо так:

 

                                             (4)

 

Щоб знайти стратегії, необхідно матрицю (4) привести до еквівалентної матриці з нульовою діагоналлю. Використовуючи метод, приведений у працях [2, 3], помножимо перший рядок цієї матриці (4) на число , другий – на  і так далі, щоб виконувалася умова

 

,                                      (5)

 

і віднімемо число  від усіх елементів матриці (4), внаслідок чого отримаємо матрицю :

 

.                                                                               (6)

 

У матриці (6) елементи будуть такі:

 

                                                  (7)

де

.

Матриця  еквівалентна матриці  і дії, виконані для перетворення матриці (4), не змінюють множини оптимальних стратегій впливу ринкового середовища на рівень надання туристичних послуг.

Тепер знайдемо оптимальні стратегії учасників скінченої антагоністичної гри, яка задається матрицею .

Позначимо через  оптимальну стратегію можливих впливів ринкового середовища на рівень реалізації туристичних послуг. Використовуючи результати досліджень, поданих у праці [2], для компонент вектора  запишемо співвідношення:

,.                                   (8)

Усі значення  мають бути додатними, що випливає з умов виведення залежності (8). Часто під час розрахунку окремі компоненти  можуть бути від’ємними, хоч і задовольняють необхідну умову

 

.                                                                                 (9)

 

Це вказує на значну неспіврозмірність (здебільшого на декілька порядків) окремих коефіцієнтів матриці (4), що призводить до некоректності в постановці задачі.

Змішану стратегію впливу відношення постійних витрат до змінних на фінансово-виробничу діяльність підприємств

 

,                                                                   (10)

 

визначають за формулою

 

,                                                                                       (11)

,                                                                                

.                                                                                 

 

Значення гри , що становить виграш (програш) конкретного гравця у випадку, коли притримуються зазначеної стратегії, визначають за формулою:

 

.                             (12)

 

Залежно від значення  величина  може бути додатною або від’ємною, що свідчить про наявність змішаних стратегій для учасників гри зазначеної моделі, тобто мінімізація від’ємних значень  дає змогу виявити стратегію впливу ринкового середовища на рівень розподілу туристичних послуг.

Отже, якщо туристичні підприємства мають змогу надавати різні види послуг, то ймовірності  і  можна трактувати як відповідно частки впливу ринкового середовища на рівень розподілу туристичних послуг, які потрібно забезпечувати у разі правильної їхньої виробничої, маркетингової і соціальної політики на стан фінансово-виробничої діяльності підприємств.

Для реалізації поставленої задачі використаємо обліково-виробничі дані за 2005–2009 роки, які наведені у таблиці 1.

На підставі даних таблиці 1 оцінимо окремо стратегії реалізації різних послуг (готелів та ресторанів, організації подорожей і санаторно-курортних закладів) на туристичному ринку Львівської області за 2005-2009 роки.

Таблиця 1.

Динаміка реалізації послуг суб’єктів туристичного ринку Львівської

області від наданих послуг за 2005–2009 роки (тис. грн.) [4]

Роки

Усього

реалізовано

послуг

Послуги

готелів та ресторанів

Послуги

з організації

подорожей

Послуги

санаторно-курортних

закладів

2005

5 594 844,2

72 345,4

22 202,5

391 639,1

2006

6 479 407,0

80 402,3

43 413,2

468 975,9

2007

7 618 539,3

150 926,7

45 216,5

538 373.0

2008

10 277 288,1

215 516,9

49 562,8

743 064,6

2009

10 447 107,1

209 214,9

51 807,9

798 904,4

 

1. Взявши з таблиці 1 дані про загальну суму реалізованих послуг за елементи , а суму послуг готелів та ресторанів за , запишемо матрицю H:

 

.                (13)

 

 Щоб перетворити матрицю (13) у матрицю з нульовою діагоналлю, зробимо деякі перетворення зазначеної матриці. На підставі співвідношення (5) помножимо перший рядок матриці на , другий – на , третій – на , четвертий – на , п’ятий – на , внаслідок чого одержуємо

 

.               (14)

 

Тепер, щоб отримати матрицю з нульовою діагоналлю, яка буде еквівалентною первісній, віднімемо величину = 5594844,2  від усіх елементів матриці (14), внаслідок чого матимемо:

 

.                   (15)

 

На підставі матриці (15) запишемо:

 

                                                      (16)

 

Використаємо значення коефіцієнтів  для розрахунку стратегії діяльності готелів та ресторанів залежно від впливу ринкового середовища . Основою для розрахунку стратегій послужили співвідношення (8), (11), які для розглядуваного випадку матимуть вигляд:

 

,        ,                                                                                                    (17)

.

 

Розрахунок коефіцієнтів  і компонент стратегій  здійснювався на персональному комп'ютері за допомогою прикладного пакета програм Mathcad Profesional. Результати виконаних розрахунків приведені у таблиці 2.

Таблиця 2.

Оцінка стратегії діяльності готелів та ресторанів залежно

від впливу ринкового середовища за 2005–2009 роки

Роки

2005

0,2008

0,1966

2006

0,2010

0,1962

2007

0,1995

0,2020

2008

0,1993

0,2030

2009

0,1994

0,2022

 

2. Тепер оцінимо стратегії надання послуг з організації подорожей. Взявши з таблиці 1 дані про загальну суму реалізованих послуг за елементи , а суму послуг з організації подорожей за , запишемо матрицю H:

 

.                  (18)

 

 Щоб перетворити матрицю (18) у матрицю з нульовою діагоналлю, зробимо деякі перетворення зазначеної матриці. Помноживши як і в попередньому випадку на коефіцієнти , , , , , одержуємо

 

.            (19)

 

Тепер, щоб отримати матрицю з нульовою діагоналлю, яка буде еквівалентною первісній, віднімемо величину = 5594844,2  від усіх елементів матриці (18), внаслідок чого матимемо:

 

.             (20)

 

На підставі матриці (20) запишемо:

 

                                                   (21)

 

Використовуючи значення коефіцієнтів  і співвідношення (17), оцінимо стратегії з організації подорожей залежно від впливу ринкового середовища . Результати виконаних розрахунків приведені у таблиці3.

 

Таблиця 3.

Оцінка стратегії з організації подорожей залежно

від впливу ринкового середовища за 2005–2009 роки

Роки

2005

0,2003

0,1989

2006

0,1997

0,2013

2007

0,1999

0,2005

2008

0,2001

0,1996

2009

0,2000

0,1997

 

3. Нарешті на підставі даних таблиці 1 оцінимо стратегії надання послуг курортно-санаторними закладами. Аналогічно до попередніх випадків матриця H матиме вигляд:

 

.                  (22)

 

 Щоб перетворити матрицю (22) у матрицю з нульовою діагоналлю, зробимо ті ж перетворення зазначеної матриці, що й у попередньому випадку. Помноживши як і в попередньому випадку на коефіцієнти , , , , , одержуємо

 

.               (23)

 

Тепер віднімемо величину = 5594844,2  від усіх елементів матриці (23). Унаслідок цього матимемо таку еквівалентну матрицю з нульовою діагоналлю:

 

.                 (24)

 

На підставі матриці (24) запишемо:

 

                                                      (25)

 

Використовуючи значення коефіцієнтів  і співвідношення (17), оцінимо стратегії діяльності санаторно-курортних закладів залежно від впливу ринкового середовища . Результати виконаних розрахунків приведені у таблиці 4.

Таблиця 4.

Оцінка стратегії діяльності санаторно-курортних закладів

залежно від впливу ринкового середовища за 2005–2009 роки

Роки

2005

0,2004

0,1982

2006

0,2000

0,2000

2007

0,2003

0,1987

2008

0,2000

0,2000

2009

0,1992

0,2030

 

Висновки

На підставі розрахованих даних, наведених у таблицях 2–4, можна зробити такі висновки:

1. Порівняльний аналіз реалізації послуг суб’єктів туристичного ринку Львівської області за 2005-2009 роки свідчить про те, що зазначені сфери діяльності розвивалися і функціонували майже стабільно, уникаючи різких відхилень. Найбільше відхилення від наданих послуг становить:

- 0,68% для сфери діяльності готелів і ресторанів;

- 0,17% для сфери організації подорожей;

- 0,48% для сфери діяльності санаторно-курортних закладів.

2. Найкращі можливості в реалізації послуг суб’єкти туристичного ринку у розглядуваному періоді мали:

- сфера діяльності готелів і ресторанів у 2008 році – 20,3% (див. значення вектора  таблиці 2);

- сфера організації подорожей у 2006 році – 20,13% (див. значення вектора  таблиці 3);

- сфера діяльності санаторно-курортних закладів у 2009 році – 20,3% (див. значення вектора  таблиці 4).

3. Найгірші можливості в реалізації послуг для суб’єктів туристичного ринку у розглядуваному періоді були для сфери:

- діяльності готелів і ресторанів у 2006 році – 19,62% (див. значення вектора  таблиці 2);

- організації подорожей у 2008 році – 19,96% (див. значення вектора  таблиці 3);

- діяльності санаторно-курортних закладів у 2005 році – 19,82% (див. значення вектора       таблиці 4).

4. Як засвідчують значення вектора , ринкова кон’юнктура була найбільш сприятливою у 2005 році: 20,08% для діяльності готелів і ресторанів, 20,03% для організації подорожей і 20,04% для діяльності санаторно-курортних закладів. Натомість несприятлива ринкова кон’юнктура проявлялася у 2008 році для діяльності готелів і ресторанів (19,93%), у 2006 році для організації подорожей (19,97%) і в 2009 році для діяльності санаторно-курортних закладів (19,92%).

 

Список використаних джерел

1. Юринець В.Є., Жмуркевич А.Є. Вибір стратегії випуску продукції в рин­кових умовах // Економіст, 1998, №11. – С. 60-63.

2. Юринець В.Є. Теоретико-ігрова оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку держави //  Вісник Львів. ун-ту. Сер. економ. – 2005. – Вип.34. – С.41-47.

3. Юринець В. Вплив валютної політики і рівня інфляції на суб’єкти підприємництва // Збірник наук. праць “Формування ринкової економіки в Україні” – Львів, Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009, вип. 19. – С. 124-129.

4. Діяльність підприємств сфери послуг: статистичний збірник Головного управління Статистики у Львівській області./ [відп. за випуск М. Пинда]. – Львів: ГУСЛО., 2010.-75с.

 Стаття надійшла до редакції 5 травня 2011 року.