EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2017

УДК 336.761(477)

 

О. І. Шаманська,

к. е. н., доцент кафедри економіки,

Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

С. М. Слободиський,

магістр, кафедри фінансів, банківської справи та страхування,

Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

 

O. Shamanska,

Ph.D in economic sciences, associate professor of еconomics,

Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

S. Slobodyskyy,

MA, Department of Finance, Banking and Insurance,

Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

 

FEATURES OF THE SECURITIES MARKET  IN UKRAINE

 

У статті висвітлюються особливості функціонування та розвитку фондового ринку. Проведено аналіз сучасного вітчизняного ринку цінних паперів України. Сучасний фінансовий ринок є складною структурою з багатьма учасниками, що оперують різноманітними фінансовими інструментами та виконують широкий набір функцій з обслуговування та управління усіма економічними процесами. У структурі фінансового ринку виділяється ринок цінних паперів, який поєднує відносини з приводу емісії та купівлі-продажу специфічного товару - цінних паперів. Ринок цінних паперів є багатофункціональною та складною системою, яка акумулює капітал для інвестицій у економічну, виробничу та соціальну сфери, структурній перебудові економіки, покращенню добробуту громадян за рахунок володіння і вільного розпорядження цінними паперами, підготовленості населення до ринкових відносин. Визначено основні проблеми функціонування фондових бірж України та запропоновано шляхи їх вирішення.

 

The features of functioning and problem of fund market development are distinguished in the article. A modern home market of securities analysis is conducted. A modern financial market is a difficult structure with many participants that operate various financial instruments and execute the wide set of functions from service and management all economic processes. The market of equities, that combines relations concerning emission and purchase-sale of specific commodity - securities, is especially distinguished in the structure of financial market. A market of equities is the multifunction system, that assists the accumulation of capital for investments in productive and social spheres, structural alteration of economy, positive dynamics of social structure of society, to the improvement of welfare of citizens due to possession and free order by securities, to preparedness of population to the market relations. For the results an analysis the basic problems of functioning of exchange stocks of Ukraine are certain and the ways of their decision are offered.

 

Ключові слова: цінні папери, фондовий ринок, фондова біржа, інвестори, акції, інвестиції.

 

Keywords: securities, fund market, exchange stock, investors, actions, investments.

 

 

Постановка проблеми. Ринок цінних паперів є однією з найважливіших частин економіки будь-якої країни, в тому числі і України. На сьогодні ринок цінних паперів в Україні розвивається з кожним днем і розширює сферу своїх інвестиційних можливостей. Вирішальним чинником для такого швидкого розвитку стала катастрофічна нестача грошової маси. А саме однією з основних функцій ринку цінних паперів є залучення додаткового оборотного капіталу шляхом емісії забезпечених цінних паперів – акцій, облігацій, векселів, депозитарних розписок тощо. При цьому, ключовою проблемою вітчизняного фондового ринку є недорозвиненість його біржового сегмента. В Україні панує непрозорий і неорганізований ринок цінних паперів, який за своїми масштабами не має аналогів у світовій практиці і значною мірою обслуговує «тіньову економіку».

На сучасному етапі, операції банків з цінними паперами, порівняно із світовою практикою, здійснюються на недостатньому рівні. Це ставить перед українською наукою багато завдань, одним з яких є створення конкурентноздатного ринку цінних паперів, здатного мобілізувати й надати економіці інвестиційні ресурси для розвитку [5, с. 142].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В зарубіжний та українській економічній літературі існує цілий ряд досліджень щодо ринку цінних паперів, факторів їх розвитку, взаємозв’язку з рівнем економічного зростання та інше. Зокрема, вищезгадані питання висвітлюються в працях таких вітчизняних економістів як: О. Руда, Л. Алексєєнко, О. Барановського, В. Гейця, А. Даніленка, В. Корнєєва, О. Мозгового, А. Мороза та багатьох інших дослідників. Тим самим зберігається потреба у вивченні особливостей становлення ринку цінних паперів в України, особливо формування його моделі.

Метою дослідження є аналіз особливостей функціонування, динаміки показників діяльності вітчизняних фондових бірж та виявленні шляхів їх подальшого розвитку.

Виклад основного матеріалу. Ринок цінних паперів - це особлива сфера ринкових відносин, де завдяки продажу цінних паперів здійснюється мобілізація фінансових ресурсів для задоволення інвестиційних потреб суб'єктів економічної діяльності. Ринок цінних паперів ще називають фондовим ринком. Це пов'язано з тим, що цінні папери за своєю економічною суттю є відображенням певних фондів - матеріальних або грошових.

Проведений аналіз показав, що ефективне формування інфраструктури фондового ринку [1, c. 45]:

- сприяє інтеграції нашої країни у світову економічну систему;

- дозволяє використовувати міжнародні принципи і стандарти побудови фондового ринку;

- позитивно позначається на залученні іноземного капіталу;

- впливає на акумуляцію коштів вітчизняних підприємств та громадян;

- узгоджує майнові інтереси учасників ринку.

За економічною суттю ринок цінних паперів - це форма розподілу й перерозподілу фінансових ресурсів у державі з метою повнішого забезпечення потреб економіки в ресурсах та їхнього ефективного використання. Ринок цінних паперів - це продукт ринкової моделі економіки. В інших економічних системах ринок цінних паперів є фіскальним.

Досвід розвитку світової економіки показав, що ринок цінних паперів - явище, що об'єктивно зумовлене функціонуванням фінансів як підсистеми економіки, важливого механізму управління нею, досягнення збалансованості в розвитку матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Ринок цінних паперів дійсно є складною організаційно-економічною системою взаємодії багаточисельних учасників стосовно обігу цінних паперів. Ринок цінних паперів являє собою особливий сегмент фінансового ринку, на якому складаються відносини з приводу купівлі - продажу спеціальних документів (цінних паперів), які мають свою вартість, вільно обертаються і засвідчують відносини співволодіння, займу і похідні від них між тими, хто залучає ресурси, випускаючи цінні папери (емітентами), і тими, хто їх купує (інвесторами), опосередкований, як правило, участю особливих суб'єктів підприємницької діяльності - фінансових посередників [3, c. 1059].

На ринку цінних паперів складаються відносини з приводу володіння і кредитування специфічними фінансовими інструментами - цінними паперами. При цьому, цінні папери як грошові документи характеризуються наступними ознаками:

- документарним характером;

- матеріальною формою;

- наявністю певного набору взаємних прав і обов'язків, що витікають із власності на цінний папір [4, c. 796].

Цінні папери завжди містять певне майнове право, реалізація якого можлива тільки за умови їх пред'явлення. Дана ознака юридичного характеру є єдиною, спільною для всіх видів цінних паперів і означає, що цінність паперу підкріплена майновим комплексом, на частину вартості якого має право претендувати власник цінного паперу.

Введення в обіг різних видів цінних паперів дає змогу без збільшення загальної грошової маси підвищити мобільність фінансових ресурсів.

У Законі України "Про цінні папери і фондову біржу" цінні папери визначаються як грошові документи, що засвідчують право володіння або боргові відносини, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, і їх власником, і передбачають, як правило, виплату доходу в виді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових чи інших прав, які витікають з цих документів, іншим особам.

Цінні папери діляться на наступні групи [5, c. 144]:

- пайові цінні папери, за якими емітент не несе зобов'язання повернути грошові засоби, інвестовані в його діяльність, але які свідчать про участь у статутному фонді, надають їх власникам право на участь в управлінні справами емітента і отримання частини прибутку в виді дивідендів і частини майна у випадку ліквідації емітента;

- боргові цінні папери, за якими емітент несе зобов'язання повернути у визначений термін засоби, інвестовані в його діяльність, але які не надають їх власникам права на участь в управлінні справами емітента;

- похідні цінні папери, механізм обігу яких пов'язаний з пайовими, борговими цінними паперами, іншими фінансовими інструментами або правами у відношенні до них.

Згідно із Законом України "Про цінні папери і фондову біржу" в Україні можуть випускатися і обертатися такі види цінних паперів:

- акції;

- облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик;

- облігації підприємств;

- казначейські зобов'язання держави;

- ощадні сертифікати;

- векселі;

- приватизаційні папери.

У "Положенні про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії", затвердженому Указом Президента України 19.02.94р., до цінних паперів віднесено також інвестиційний сертифікат.

У структурі фондового ринку існує багато різновидів ринків, на яких можуть укладатися угоди щодо купівлі та продажу цінних паперів. Насамперед у складі ринку цінних паперів виділяють первинний та вторинний ринки. Зокрема, первинний слід вважати ринок, на якому нові випуски цінних паперів продаються та купуються вперше. На такому ринку взаємодія між емітентами та інвесторами може бути безпосередньою або може здійснюватися за допомогою посередників (брокерів та дилерів). Первинний ринок цінних паперів виконує наступні головні функції [1, c. 32]:

- організація випуску цінних паперів;

- первинне розміщення цінних паперів;

- трансформація відносин власності.

Вторинний - це ринок, на якому здійснюють обіг протягом свого життєвого циклу попередньо емітовані і розміщені на первинному ринку цінні папери. До головних функцій, виконуваних вторинним ринком цінних паперів, належать:

- забезпечення належних умов для купівлі, продажу і здійснення інших операцій з цінними паперами після їх первинного розміщення;

- перерозподіл капіталів у найбільш ефективні виробництва і залучення інвестицій для розвитку підприємств.

Аналізуючи динаміки ринку цінних паперів в Україні, можна виділити такі основні етапи його становлення та розвитку.

Перший етап: з 1991 р. по 1994 р. У цей період після виходу України зі складу СРСР (1991 р.), відбувалося створення приватизованих акціонерних і фінансових компаній, спостерігалось потрясіння і прогресуюча недовіра населення до новостворених фінансових установ. Історія сучасного фондового ринку України почалась від дня прийняття у 1991 році Законів України «Про цінні папери і фондову біржу «Про господарські товариства». Проте, незважаючи на те, що було дано законодавчий «старт» розвитку фондового ринку України щодо діяльності акціонерних товариств та випуску і обігу цінних паперів, цей етап характеризується вкрай низькими темпами розвитку фондового ринку. Насамперед, це пов’язано з повільними темпами приватизації, повною відсутністю необхідної інфраструктури, недостатньою правовою урегульованістю питань, пов’язаних з його функціонуванням.

Другий етап: з 1995 р. по 1999 р. Цей етап характеризується значним кількісним та якісним зростанням фондового ринку України, каталізатором чого можна вважати два моменти [4, c. 794]:

- прискорення темпів приватизації та створення державної системи регулювання фондового ринку, насамперед, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- визначення та розподіл повноважень щодо регулювання фондового ринку серед інших державних органів.

Третій етап: 2000–2004 роки. Зі зростанням обсягів інвестування в економіку України, необхідністю належного обслуговування інвестиційних процесів та забезпечення належного захисту прав інвесторів, а також у зв’язку зі закінченням масової приватизації фондовий ринок перейшов до нового етапу свого розвитку. Реалізація Указів Президента України «Про Основні напрями роз- витку фондового ринку в Україні у 2000 році», «Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації май- на в Україні» дозволила продовжити [1, c. 28]:

- удосконалення системи захисту прав інвесторів; підвищення ролі державного регулювання ринку цінних паперів;

- розвиток нормативно-правової бази;

- розбудова інфраструктури фондового ринку;

- розвиток системи організованої торгівлі;

- удосконалення діяльності інститутів спільного інвестування;

- удосконалення механізмів корпоративного управління.

Все це створило необхідні передумови для подальшого активного розвитку ринку цінних паперів.

Четвертий етап: 2005–2007 рр. У 2005 р. відбувалася синхронізація темпів економічного зростання у базових галузях економіки та зміцнення міжгалузевих зв’язків, простежувалася тенденція активізації діяльності на фондовому ринку за рахунок збільшення обсягів зареєстрованих випусків цінних паперів та збільшення обсягів торгів на ринку цінних паперів.

П’ятий етап: з 2008 року.

У 2008–2010 рр. макроекономічна ситуація посилюється у своїй нестабільності, світова фінансова криза набирає обертів, відповідно відреагував і фондовий ринок України. В цілому, спостерігаються тенденції, характерні для світового фінансового ринку - ринок цінних паперів за обсягами залучених ресурсів істотно випереджає банківський сектор, а найшвидші темпи розвитку інструментів демонструють, переважно, довгострокові акції та облігації.

Дослідження історії розвитку фінансового ринку на прикладі побудови американських та європейських фондових бірж доводять, що кожна країна має свій власний шлях розвитку фондового ринку. Спільним для всіх країн є принцип пріоритетності національного законодавства та ефективна стратегія економічного зростання [5, c. 144].

Аналіз результатів біржової торгівлі в Україні показав, що в останні роки не спостерігалося суттєвого збільшення ролі фондового ринку. Частка біржового сегменту ринку залишається невеликою, кількість ліквідних та інвестиційно привабливих фінансових інструментів – незначною.

На організаційно оформленому ринку протягом січня-жовтня 2016 року спостерігалася консолідація торгівлі цінними паперами на двох фондових біржах «Перспектива» та «ПФТС», що становило 97,59% вартості біржових контрактів (таблиця 1) [2].

Для формування ефективно функціонуючого вітчизняного ринку цінних паперів, здатного постачати національній економіці необхідні інвестиційні ресурси, потрібно виконати наступні дії:

1. Фондовий ринок України, як інфраструктурний елемент ринкової економіки, слід перетворити в дієвий механізм реалізації економічної стратегії держави; нормативну базу і регулювання фінансових послуг привести у відповідність зі світовими стандартами; підвищити стандарти корпоративного управління до рівня директив Євросоюзу та очистити ринок від компаній, діяльність яких не відповідає вимогам чинного законодавства, підвищити рівень законодавчого захисту прав інвесторів та інших учасників ринку цінних паперів.

 

Таблиця 1.

Обсяг біржових контрактів на організаторах торгівлі з розподілом за видом фінансового інструменту

(у розрізі організаторів торгівлі), 2016 р., млн грн.

Організатор торгівлі

Акції

Облігації підприємств

Державні облігації України

Облігації місцевої позики

Інвестиційні сертифікати

Депозитні сертифікати Національного банку України

Опціонні сертифікати

Деривативи

Державний дериватив

Усього

УФБ

7,71

9,23

0,00

0,00

0,77

0,00

0,00

0,00

0,00

17,71

ІННЕКС

1,45

0,00

0,00

0,00

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

1,49

Універсальна

10,95

39,69

0,00

0,00

3,69

0,00

0,00

0,00

0,00

54,32

ПФТС

237,6

3494

76334

0,00

0,56

0,00

0,00

0,00

0,00

80066

КМФБ

31,45

1343

0,00

7,00

299

0,00

0,00

0,00

0,00

1673

УМВБ

21,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,71

Перспектива

3,05

2093

90419

0,00

49,0

11377

598

0,14

27,09

104567

СЄФБ

0,26

16,04

0,00

0,00

1,23

0,00

0,00

0,00

0,00

17,53

УБ

1467

15,33

179,93

0,00

22,52

0,00

0,00

1091

0,48

2776

Усього

1781

7011

166933

0,00

376,8

11377

598

1091

27,57

189195

 

2. Держава має сприяти зміцненню інституційних основ; посиленню взаємозв'язку фондового ринку з реальним сектором економіки; відкриттю сегментів ринку, пов'язаних із ви сокотехнологічними секторами економіки, консультаційних та інформаційних центрів допомоги учасникам ринку фінансових інвестицій, що призведе до залучення у біржову торгівлю нових інституційних та індивідуальних інвесторів та сприятиме підвищенню капіталізації вітчизняних фондових бірж. Їх укрупнення дозволить сформувати стандартні критерії лістингу та ринкові ціни.

3. Необхідно якісно підвищити вимоги до професійних учасників фондового ринку за рахунок активної і послідовної позиції ДКЦПФР щодо впровадження електронного документообігу та наскрізної автоматизації їх діяльності; переглянути вимоги бірж до фінансових показників, що обумовлюють допуск цінних паперів у лістинг; стимулювати первинне публічне розміщення цінних паперів (IPO); розширити компетенції Комісії з цінних паперів щодо встановлення порядку ведення фінансового обліку та складання фінансової звітності; упровадити єдині для всіх професійних учасників фондового ринку вимоги до розрахунку власних коштів.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, загальний аналіз ситуації на фондовому ринку України дозволяє зробити висновок, що він має потужний потенціал, який використовується далеко не в повному обсязі з багатьох причин економічного, політичного та організаційного характеру.

Для стимулювання діяльності ринку цінних паперів та створення умов для подальшого збільшення обсягів залучення довгострокових інвестицій резидентів та нерезидентів в економіку України необхідно здійснити низку заходів, спрямованих на вдосконалення його інституційних засад, підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості фінансових інструментів.

 

Література.

1. Грудзевич У.Я. Регіональні особливості формування і розвитку інфраструктури фінансового ринку України / У.Я. Грудзевич. – Л.: ЛБІ НБУ. – 2014. – С. 96

2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nssmc. gov.ua/fund/analytics.

3. Дудчик О. Особливості розвитку фондового ринку України / О. Дудчик, А. Савченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв, 2014. – № 2. – С. 1058–1061.

4. Руда О. Функціонування фондового ринку України: проблеми та перспективи розвитку / О. Руда // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв, 2015. – № 6. – С. 794–798.

5. Столяров В.Ф. Стан та тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні / В.Ф. Столяров, О.О. Полєтаєв, В.В Столярова // Вісник економічної науки України. - 2011. - № 1 (19). - С. 142-148.

 

References.

1. Hrudzevych, U.YA. (2014), Rehional'ni osoblyvosti formuvannya i rozvytku infrastruktury finansovoho rynku Ukrayiny [Regional features of formation and development of the financial market infrastructure Ukraine], LBI NBU, Kyiv, Ukraine.

2. The State Commission on Securities and Stock Market, available at: http://www.nssmc. gov.ua/fund/analytics.

3. Dudchyk, A. and Savchenko, А. (2014), Features of the Stock Market of Ukraine, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, no. 2, pp. 1058-1061.

4. Ruda, О. (2015), Оf the stock market of Ukraine: problems and prospects, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, no. 6, pp. 794-798.

5. Stolyarov, V.F. AA Poletaev, А.А. and Stolyarov, V.V. (2011), Status and trends of the securities market in Ukraine, Visnyk ekonomichnoyi nauky Ukrayiny, no. 1 (19), pp. 142-148.

 

Стаття надійшла до редакції 26.01.2017 р.