EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2017

УДК 629:656.012.34

 

Б. В. Жижила,

магістр кафедри менеджменту та адміністрування,

Національний університет харчових технологій, м. Київ

 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 

B. V. Zhyzhyla,

Master's degree of Management and Administration chair, National University of Food Technologies, Kyiv

 

IMPROVEMENT INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM IN COMMERCIAL WORKPLACES

 

В рамках даної статі були розкриті теоретичні основи управління запасами і види запасів, оцінена ефективність управління поточними фінансовими потребами і власними оборотними коштами підприємства; проаналізована існуюча система управління запасами на торговельних підприємствах.

 

Under this article were uncovered theoretical basis of inventory management and the types of stocks evaluated the effectiveness of current financial management needs and its own working capital of the company; The existing system of inventory management for commercial enterprises.

 

Ключові слова: управління товарними запасами, планування і нормування товарних запасів, цілі управління товарними запасами, торговельні підприємства.

 

Keywords: control of commodity inventories, planning and setting of norms of commodity supplies, whole controls of commodity inventories, trade enterprises.

 

 

Вступ. Запаси представляють собою один з найважливіших факторів забезпечення сталості та безперервності відтворення. Цю важливу роль відіграють всі складові частини сукупного матеріального запасу, в тому числі товарно-матеріальні запаси, що знаходяться у підприємства галузей звернення.

Загальне вивчення і правильне розуміння сутності товарних запасів, їх значення і ролі в економіці підприємств і об'єднань, стоїть у ряду найважливіших проблем з економії та раціонального використання матеріальних ресурсів країни та завдань щодо вдосконалення матеріально-технічного постачання народного господарства.

Головним завданням, торгових підприємств, є значне збільшення прибутку і скорочення витрат на утримання товарних запасів. Таким чином, управління запасами особливо актуально.

Основна мета даної статті полягає в дослідженні проблем та розробці основних напрямів удосконалення системи управління товарними запасами на торговельних підприємствах.

Виклад основного матеріалу. В стані економічної кризи найбільш вигідні галузі, в яких період обороту капіталу мінімальний. До таких галузей саме і відноситься торгівля та є дуже привабливою в ситуації, яка склалася, завдяки високому рівню рентабельності.

Успіх будь-якого підприємства на ринку залежить від ступеня орієнтації на споживача, тобто від того, наскільки раціонально підприємство задовольняє платоспроможний попит. Складність не в тому, щоб вирішувати проблеми, а в тому, щоб побачити їх.

Всі підприємства прагнуть збільшити оборот запасів, щоб при меншій площі складів і менших витратах на утримання запасів, отримати найбільший обсяг продажу і, отже, прибутку. Звичайно ідеальною системою був би продаж без зберігання, відразу після доставки постачальника. Однак, такий вид торгівлі багатьма асортиментами товарів неможливий, тому оборотність запасів є важливим критерієм, який ретельно аналізується підприємствами.

Загальне формулювання поняття запаси дає в своїй книзі "Логістика" Гаджинський А. М.: "Матеріальні запаси - це те, що находиться на різних стадіях виробництва і обігу продукція виробничо-технічного призначення, товари народного споживання і інші товари, які очікують вступу в процес особистого чи виробничого споживання ". [5, с.184]. Основні види матеріальних запасів представлені на рисунку 1.

 

Рис. 1. Основні види матеріальних запасів [5, с.187]

 

Необхідність утворення запасів пов'язана з характером процесів виробництва і відтворення. Основною причиною утворення запасів є розбіжність у просторі і в часі виробництва і споживання матеріальних ресурсів. [3, с.109].

Наявність запасів дозволяє безперервно забезпечувати виконання усіх виробничих програм. Якщо на підприємстві не вистачає матеріалів внаслідок недостачі запасів, то це порушує ритм роботи виробничого процесу, призводить до простоїв обладнання чи навіть перебудови технологічного процесу.

Загалом у роботах з економіки підприємства та логістиці виділяють основні види витрат, пов'язані зі створенням і утриманням запасів [4, с.158]:

- втрати, пов'язані з упущеною вигодою від використання вкладених у виробничі запаси коштів в інші альтернативні напрямки.

- витрати, пов'язані з ризиком втрат внаслідок: старіння, псування, продажу за зниженими цінами, уповільнення темпів споживання даного виду матеріальних ресурсів;

- комерційні витрати - відсотки за кредит; страхування; податки на капітал, вкладений в запаси;

- витрати на зберігання - утримання складів (амортизація, опалення, освітлення, заробітна плата персоналу і т.д.); операції по переміщенню запасів;

Оскільки оборот запасів знаходиться в прямій залежності від обсягу реалізації, необхідно використовувати всі можливі методи стимулювання збуту і прискорення, оборотності матеріальних запасів.

Одним зі способів прискорення оборотності матеріальних запасів є вкладення мінімальних ресурсів. При збільшенні оборотності зростає і обсяг реалізації та прибуток. А при високому рівні запасів потрібно пам'ятати, що моральне та фізичне старіння і псування при зберіганні тягнуть за собою чималі збитки. Через неминучих затримок пов'язаних з розміщенням замовлень, перевезеннями, складською обробкою товарів, підприємству не можна закуповувати товари лише в момент отримання замовлення від споживача. Підтримка запасів на залежному рівні відповідно до прогнозу збуту сприяє чіткій стійкості та ритмічності їх реалізації.

Управління товарними запасами має базуватись на використанні потужних інформаційних технологій, що дозволять практично щодня спостерігати їхній стан і динаміку, автоматично здійснювати розміщення замовлень через комп'ютерну мережу і поповнювати запаси до оптимального рівня.

Контроль запасів здійснюється на основі розрахунку рівня запасів і пов'язаних з ними витрат зокрема витрат на поточні запаси. Основні управлінські рішення щодо матеріальних запасів стосуються визначення термінів і кількості замовлень і впливають на вартість закуповуваних товарів, величину витрат, пов'язаних з оформленням замовлень, величину витрат, на зберігання запасів і розмір збитку, можливу відсутність запасів.

Існує декілька проблем розвитку і функціонування запасів. Одна з основних проблем це те, що на кінець року на складі накопичується велика кількість неліквідної продукції, а так само дефіцит по основних позиціях. Основна причина такого великого запасу те, що попереднє замовлення товару ведеться на підставі попередніх планах продажів, а так само те, що дані плани встановлює комерційний відділ виходячи з архіву інформації замовлень. Таким чином, підприємство отримує збитки, як на утримання складських приміщень, так і зменшення оборотності капіталу.

Звідси випливає, що успіху в конкурентній боротьбі може досягти той, хто найбільш раціональним чином побудував систему замовлень, так що його економічні показники знаходяться на оптимальному рівні. Це може бути досягнене шляхом:

- зниження витрат, пов’язаних зі створенням і зберіганням запасів;

- скорочення часу поставок;

- більш чіткого дотримання термінів поставки;

- поліпшення системи збуту.

Щоб цього досягти, необхідна постійна взаємодія функціональних підсистем всієї сукупності підприємств-виробників, споживачів і постачальників та налагодити тісні  зв’язки з ними.

Управління підприємством має ґрунтуватися на плануванні попереджуючих впливів. Необхідно виходити на рівень інтеграції планування і контролю операцій з організації діяльності з операціями маркетингу, збуту, постачання і фінансів, організації єдиної системи, яка охоплює всі підрозділи підприємства.

Щоб перебудувати діяльність підприємства таким чином потрібно:

- поліпшити організацію матеріально-технічного постачання з метою безперебійного забезпечення підприємства необхідними матеріальними ресурсами;

- зменшити час перебування коштів у дебіторській заборгованості;

- прискорити процес відвантаження, оформлення розрахункових документів і скорочення часу розрахунків завдяки використанню різних форм сучасних безготівкових розрахунків;

- реорганізувати систему обліку і аудиту замовлень ресурсів.

Для того щоб захистити своє фінансове становище, підприємству необхідно збільшити активи за рахунок внутрішніх ресурсів. Кращим способом відшукання таких коштів могло б стати вивільнення резервів за рахунок реалізації продукції на складі, збільшенням обсягу реалізації, перенавчання персоналу та інші.

Щоб на підприємстві оборотні кошти ефективно використовувалися і приносили прибуток, необхідно зменшити частку запасів, тобто вести постійні продажі і не давати їм залежуватися на складах. Це спричинить за собою прискорення оборотності оборотних коштів, що не може не позначитись гарним чином на діяльності торговельного підприємства.

Для досягнення оптимальної роботи підприємства, а так само для зменшення накладних витрат, пов’язаних із зберіганням продукції, необхідно вирішити декілька завдань:

- оптимізувати маркетингову діяльність підприємства

- оптимізувати і впровадити нові системи управління замовленнями;

- реорганізація складської системи з урахуванням обраної системи управління замовленнями.

Однією з пропозицій щодо вдосконалення замовлень є впровадження більш ефективного менеджменту. Для досягнення якості менеджменту на підприємстві необхідно проводити перепідготовку та навчання існуючого персоналу, що також дозволить отримати позитивний ефект в області мотивації персоналу.

Для підвищення якості обслуговування споживачів і якнайшвидшого задоволення їхніх сподівань слід скорочувати час та кількість складових циклу за рахунок більш ефективного менеджменту.

Необхідно відзначити, що добре скоординовані і швидкі поставки продукції споживачам відповідно до їх замовлень забезпечать конкурентні переваги. Нарівні з високою якістю товарів, що поставляються, важлива здатність швидко і ефективно задовольняти замовлення споживачів.

Не менш важливо розумне прогнозування запасів, знаходження їх оптимального рівня. Це дозволить підприємству вчасно збувати поставлені партії товару, а не зберігати неліквідний товар.

Коли торговельне підприємство прагне зайняти свою ринкову нішу, необхідно грамотно планувати всі витрати і витрати по діяльності. Саме грамотне планування в області збуту, закупівель, просування, стимулювання персоналу можуть гарантувати фірмі успіх. Планування запасів займає особливе місце організації діяльності фірми, так як на запаси виділяються великі фінансові витрати.

У сучасній кризовій ситуації багато підприємств працюють під замовлення. Цей метод є безпрограшним для продавців, але не завжди прийнятний для покупців. Коли попит незадоволений, покупець може вибрати іншого продавця. Щоб не втратити клієнтів і не зберігати велику кількість запасів, фірма повинна правильно розраховувати його оптимальний рівень. Вибір політики управління запасами практично полягає у відповіді на одне просте запитання: "Яка величина запасів є для компанії оптимальною?" Що ж буде критерієм правильності визначення такої величини?

Очевидно, що підприємствам запаси потрібні для того, щоб виконувати замовлення своїх клієнтів на товари в потрібній кількості і в установлені терміни. Однак запаси вимагають витрат на їх утримання, поки вони не "дочекаються свого часу" і не будуть реалізовані. Причому втрати підприємства зростають насамперед за відволікання з обороту частини капіталу, інвестованого в запаси.

Тому підприємство повинно знайти для себе оптимальне поєднання між витратами і вигодами від обраного рівня товарних запасів, щоб визначити яка величина запасів по кожній товарній групі або навіть позиції є достатньою.

Висновок. Впровадження різних методик розрахунку запасів дозволить підприємствам не тільки знизити витрати на зберігання і складування запасів, а й вивільнить кошти для вкладення їх в інші види продукції, що принесе додатковий прибуток. У даній статі були розроблені пропозиції для торговельних підприємств щодо підвищення ефективності управління товарними запасами підприємства.

 

Список використаних джерел.

1. Анікін Б.А. Логістика: [підручник для вузів] / Під ред. Б.А. Анікіна. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 170 c.

2. Альбеков А.У. Економіка торгового підприємства. - Ростов н / Д.: Феникс, 2005.-512 с.

3. Ворст Й. Економіка фірми. Пер. з датського / Й. Ворст, П. Ревентлоу. - М .: Вища школа, 2003. - 272 с.

4. Гаджинський А.М. Логістика: [підручник для вищих та середніх навчальних закладів] /А.М. Гаджинский -М.: ІОЦ «Маркетинг», 2007.- 256 с.

5. Економіка торгового підприємства/А.І. Гребньов, Ю.К. Баженов, О.А. Габріелян і ін. - М.: ВАТ "Видавництво "Економіка", 1997. - 367 с.

6. Зайцев Н.Л. Економіка промислового підприємства / Н.Л. Зайцев. - М .: ИНФРА-М, 1998. - 336 с.

7. Масленченков Ю.С. Стратегічний та кризовий менеджмент фірми: навч. посібник для вузів / Ю.С. Масленченков, Ю.Н. Тронін. - М .: Дашков і Ко, 2004. - 882 с.

8. Неруш Ю.М. Практикум з логістики: [навчальний посібник] / Ю.М. Неруш, О.Ю. Неруш - М.: ТК Велбі, Проспект, 2008. - 304 с.

9. Раіцький К.А. Економіка підприємства / К.А. Раицкий. - М.: Інформаційно-впроваджувальний центр "Маркетинг", 2000. - 690 с.

10. Управління витратами, обіговими коштами і виробничими запасами / Н.С. Шевченко, А.Ю. Черних, С.А. Тиньков, Е.Н. Кузьбожев; під ред. д. е. н., проф. Е.Н.Кузьбожева: Курськ. держ. тех. ун-т, 2000.- 154 с.

11. Чаюн І.О., Богославець Г.М., Довгаль Н.С., Стасюк Л.Л. Економіка підприємства: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навч. закладів / За ред. Н.М. Ушакової. - К.: КНТЕУ, 2005. - 568 с.

 

References.

1. Anikin, B.A. (2007), Lohistyka [Logistics], INFRA-M, Moscow, Russia

2. Albekov, A.U. (2005),  Ekonomika torhovoho pidpryyemstva [The economy trade business], Phoenix, Rostov n/D, Russia

3. Vorst, J. and Reventlou J. P. (2003), Ekonomika firmy [Economy firms], High School, Danmark

4. Hadzhynsky, A.M. (2007), Lohistyka [Logistics], Dashkov and Co, Moscow, Russia

5. Grebnev, A.I. Bazhenov, J.K. Gabrielyan, A.A. and others (1997) Ekonomika torhovoho pidpryyemstva [Business commercial enterprise], JSC Publishing house Economy, Kyiv, Ukraine

6. Zaitsev, N.L. (1998), Ekonomika promyslovoho pidpryyemstva [The economy of the industrial enterprises], INFRA-M, Moscow, Russia

7. Maslenchenkov, Y.S. Tronin, J.N. (2004), Stratehichnyy ta kryzovyy menedzhment firmy [Strategic and crisis management firm], Dashkov and Co, Moscow, Russia

8. Nerush, Y.M. (2008) Praktykum z lohistyky [Workshop logistics], T.C. Velbi, Moscow, Russia

9. Raitskyy, K.A. (2000), Ekonomika pidpryyemstva [Enterprise Economics] Information&Implementation Center Marketing, Moscow, Russia

10. Shevchenko, N.S. Black, A. Tinkoff, S.A. Kuzbozhev, E.N. and  Kuzbozheva, E.N. (2000), Upravlinnya vytratamy, obihovymy koshtamy i vyrobnychymy zapasamy [Cost management, working capital and inventory], University Press, Kursk, Russia

11. Chayun, I.A. Bogoslavets, G.M. Dovhal, N.S. Stasiu, L.L. (2005) Ekonomika pidpryyemstva [Enterprise Economics], KNTEU, Kyiv, Ukraine

 

Стаття надійшла до редакції 18.02.2017 р.