EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2017

 УДК 658.153.014.1

 

Я. І. Драчук,

магістрантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

 

Y. I. Drachuk,

Master’s degree student,  Taras Shevchenko National University of Kyiv

 

EFFICIENCY OF CASH FLOW MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE

 

Розглянуто організацію та рух грошових потоків підприємства, можливість їх регулювання та управління ними. Досліджено способи організації, управління, планування та регулювання грошових потоків. Визначено ефективність управління грошовими потоками за сучасного стану економіки.

 

The organization and movement of cash flows of a company, the possibility of their regulation and control have been discussed. The ways of organizing, managing, planning and regulating cash flows have been studied. Management efficiency of cash flows under the current economic conditions has been determined.

 

Ключові слова: грошові потоки, управління грошовими потоками, операційна діяльність, фінансова діяльність, планування грошових потоків, фінансовий стан підприємства, механізм управління грошовими потоками підприємства.

 

Keywords: cash flow, cash management, operating activity, financial activity, cash flow planning, financial position, cash management mechanism of the enterprise.

 

 

Постановка проблеми. Раціональне управління грошовими потоками в сучасних умовах дозволяє вирішити головне завдання підприємства - підвищення ефективності його функціонування, та , водночас, забезпечує фінансову рівновагу та безперебійність діяльності підприємства, прискорює капіталообіг, знижує ризик неплатоспроможності та дозволяє отримати вищі прибутки.

Велику увагу до управління грошовими потоками обумовлено необхідністю ефективного управління оборотним капіталом (оцінки короткострокових потреб у наявних грошах та управління запасами); планування часових параметрів капітальних витрат, управління капітальними потребами (фінансування за рахунок власних коштів або кредитів банку); управління витратами та їхньою оптимізацією для більш раціонального розподілу ресурсів підприємства у процесі виробництва та управління економічним зростанням.

Підтримка фінансової рівноваги та забезпечення збільшення основного показника – вартості підприємства є запорукою економічного зростання підприємства. Тому аналіз ефективності управління грошовими потоками є першочерговим та досить актуальним.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Важливий внесок у розробку управління грошовими потоками підприємств зробили такі вітчизняні економісти, як І. Бланк, В. Бочаров, О. Василик, Я. Невмежицький, А. Поддєрьогін, а також зарубіжні учені, такі як: М. Бертонеш, Ю.Брігхем, Дж. Ван Хори, Б. Койлі, Б. Коласс та ін.

 Метою статті   є теоретичне обґрунтування сутності управління грошовими потоками підприємства, визначення ролі системи управління грошовими потоками та напрямків поліпшення фінансового стану суб’єкта господарювання на базі узагальнення існуючих концепцій.

Виклад основного матеріалу. Необхідність управління грошовими потоками підприємства на даному етапі розвитку обумовлюється тим, що в умовах ринкового господарювання є важливі чинники, що зумовлюють темпи розвитку підприємства - обсяг і структура грошових ресурсів підприємства.

Л. Риндін і Г. Шамаєв пропонують таке визначення: «Грошовий потік від поточної (інвестиційної, фінансової) діяльності є сумою надлишку (недостачі) коштів, отриманих у результаті зіставлення надходжень і відрахувань коштів у процесі операційної (інвестиційної, фінансової) діяльності» [6, C.20].

Грошові потоки стають одним з найважливіших факторів розвитку українських підприємств в умовах фінансової кризи та недостатності оборотних активів. Варто відмітити, що ефективність діяльності підприємства знаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворяться в реальні гроші.

За сучасного стану розвитку економіки істотно впливає на рівень ефективності суб'єкта господарювання саме управління грошовими потоками, оскільки забезпечує безперебійність і скорочення фінансового й операційного циклів, поточну і абсолютну ліквідність, а також знижує платоспроможності.

 За словами Поддєрьогіна А.М., управління грошовими потоками — одна з найголовніших функцій фінансового менеджменту підприємства. Для ефективного управління фінансами менеджери повинні розуміти функціональні особливості бізнесу компанії. Непрофесійне управління грошовими потоками може призвести до появи непередбачених збитків, або до втрати альтернативних можливостей. [3, C.248].

Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, вироблених його господарською діяльністю.

Сутність ефективного управління грошовими потоками на підприємстві визначається за допомогою наступних чинників:

1. Грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства практично у всіх її аспектах. Грошовий потік можна представити як систему "фінансового кровообігу" господарського організму підприємства.

2. Фінансова рівновага забезпечує ефективне управління грошовими потоками.

3. Правильне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу підприємства.

4. Ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити потреби підприємства в позиковому капіталі. Активно управляючи грошовими потоками, можна забезпечити більш раціональне й заощадливе використання власних фінансових ресурсів, сформованих із внутрішніх джерел, знизити залежність темпів розвитку підприємства від позикового капіталу.

5. Управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем забезпечення збільшення обороту капіталу підприємства.

6. Зниження ризику неплатоспроможності підприємства відбувається безпосередньо за допомогою ефективного управління грошовими потоками. Навіть у підприємств, що успішно здійснюють свою діяльність і отримують необхідну для розвитку суму прибутку, неплатоспроможність може виникати як наслідок незбалансованості різних видів грошових потоків у часі. Синхронізація надходження і виплат коштів, що відбувається безпосередньо в процесі управління грошовими потоками підприємства, дозволяє усунути фактор  неплатоспроможності.

7. Активні форми управління грошовими потоками дають можливість підприємству отримувати прибуток, створений його грошовими активами.

У практиці існують положення щодо організації ефективності управління грошовими потоками підприємства:

Грошові потоки не можуть утворюватися  в результаті пасивної економічної поведінки підприємства.

Грошові потоки є невід’ємною частиною  фінансового та операційного циклів, що в свою чергу   вимагає погодження фінансових питань  між усіма ланками  курування  фінансами підприємства.

Управління грошовими потоками потребує відповідного інформаційного доповнення системи  для прийняття управлінських рішень.

Однозначність трактування прийнятих фінансових рішень, змістовне  доведення їх до виконавців та надання  адекватного зворотного зв’язку – моніторингу, перегляду та корегування фінансових рішень - є невід’ємним положенням управління грошовими потоками [7, C.322].

Управління грошовими потоками включає реалізацію наступних етапів:

1) планування та прогнозування грошових потоків і складання відповідних внутрішніх фінансових документів;

2) імплементація бюджету грошових потоків, що є невід’ємною складовою системи бюджетів на підприємстві, як процес його безпосереднього дотримання при організації операційної, інвестиційної, фінансової діяльності;

3) контролінг виконання бюджету грошових потоків та планових показників звіту про рух грошових коштів;

4) корегування планових величин відповідно до зміни зовнішніх і внутрішніх умов реалізації бюджету грошових потоків [1].

Виручка від реалізації продукції, прибуток та грошовий потік є найважливішими показниками при оцінці результатів діяльності підприємства.

Основним внутрішнім джерелом самофінансування є виручка (дохід) від реалізації продукції, робіт, послуг. Вона є основним джерелом покриття браку коштів на виробництві  і формування доходів, створення фінансового резерву і реалізації продукції. При ринковій економіці значна увага приділяється : обсягу продажу і виручці. Від обсягів  виручки залежить не тільки  внутрішньовиробнича  компенсація  витрат і  формування  доходу, а й погашення банківських кредитів, своєчасність і повнота податкових платежів, які впливають на рівень виплачених відсотків, що в кінцевому рахунку позначається на фінансовому результаті діяльності підприємства. [8, C. 99].

Невід’ємним  елементом  управління грошовими потоками є планування, що дає можливість  ефективніше контролювати свою фінансово-господарську діяльність  та орієнтуватись на довгострокові  результати . Для планування грошових потоків на підприємствах формується  бюджет доходів  і витрат на будь-який період (рік, півріччя, квартал, місяць, декада, п’ять днів). Існує дві частини бюджету : дохідна (даних про надходження коштів) і витратна (даних про їх використання у зв’язку із здійсненням певного виду діяльності) [7, C. 320].

Такі терміни, як позитивний” та „негативний” грошові потоки часто використовують для характеристики вхідних та вихідних грошових потоків. Позитивний грошовий потік (ПГП) характеризується сукупністю надходження грошових коштів на підприємстві за певний проміжок часу, негативний грошовий потік (НГП) - сукупністю використання грошових коштів на підприємстві. Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів” різниця між надходженням грошей та їх використанням утворює чистий грошовий потік (ЧГП).

Розрахунок чистого грошового потоку здійснюється за формулою (1):

 

ЧГП = ПГП – НГП                           (1)

 

В сучасних умовах господарювання більшість підприємств відчувають брак фінансових ресурсів. Актуальним постає питання самофінансування. Управління грошовими потоками є одним з найважливіших аспектів фінансового менеджменту, оскільки грошові кошти є найбільш ліквідними активами підприємства, здатними легко трансформуватися в будь-який інший вид активів. В Україні в умовах інфляції, нестабільної політичної ситуації, постійних змін в законодавстві і кризи неплатежів управління грошовими потоками є найбільш актуальним завданням в управлінні фінансами. Підвищення ефективності фінансового управління є основним фактором добробуту компанії.

Наявність інформаційного забезпечення є досить важливим чинником ефективності певної керуючої системи. При ринковій економіці існуюча формула "час – гроші" доповнюється схожою формулою: "інформація – гроші" [6, C.22]. Щодо управління грошовими потоками вона набуває безпосереднього значення, тому що від якості інформації, яка використовується при прийнятті управлінських рішень значною мірою залежать обсяг витрат фінансових ресурсів, рівень прибутку, ринкова вартість підприємства, та інші показники, що формують прибуток власників організації та темпи його економічного розвитку. За фінансовими потоками на підприємствах не ведеться системного обліку, тому це негативно впливає на наявність грошових ресурсів підприємства: інформація, що наводиться у звітності про рух грошових коштів охоплює всі види фінансового забезпечення підприємства і може бути використана в управлінні рухом грошових коштів; науково-технічний прогрес суспільства, який охоплює також і галузь інформаційних систем і технологій, дає можливість створити інтегровану інформаційну систему, що забезпечить управління оперативною, достовірною аналітичною інформацією про фінансово-господарську діяльність підприємства. Наведені вище фактори дозволять покращити результати фінансово-господарської діяльності в цілому і управління грошовими коштами зокрема [6, C.20].

Отже, грошові кошти є результатом операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства. В сучасних умовах керівники підприємств повинні прагнути до підвищення та збалансування обсягу і структури грошових. Правильно організована система управління грошовими потоками дає можливість підвищити рівень виробництва та прибутковість підприємства. Від якості та ефективності процесу управління грошовими потоками залежить не тільки фінансова стійкість підприємства в даний період часу, а й безпосередньо змога подальшого розвитку, досягнення фінансового успіху на майбутнє.

 

Література.

1. Андрієць В. Підвищення ефективності управління грошовими потоками підприємства [Електронний ресурс] : «Справочник экономиста »/ В. Андрієць// журнал – 2014, -№4. – Режим доступу до журн.: economist.net.ua/node/300

2. Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14

3. Івченко Л.В. Сутність грошових коштів: підходи до визначення / Л. Івченко // Гроші, фінанси і кредит. – 2016. – № 10. – С. 798 – 803

4. Нагайчук В.В. Управління грошовими потоками підприємства / В.Нагайчук // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2014. – № 1. – С. 245 – 249

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.1999р. №87 зі змінами від 10.06.2010р. N382 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0398-99

6. Селіверстова Л.С. Управління грошовими потоками підприємства / Л.С. Селіверстова// Економіка та держава. – 2015. – № 9. – С. 20 – 22

7. Ясишена В. Сутність грошових потоків підприємств та їх класифікація [Текст]  / В. Ясишена // Економічний аналіз. – 2014. – № 2. – С. 321 – 324

8. Ролько О.Ю. Значення ефективності управління грошовими потоками підприємств [Текст]  // Проблемы материальной культуры – Экономические науки. – 2014. - С. 97 – 100.

 

References.

1. Andriiets, V. (2014), "Improved cash management company", «Spravochnik jekonomista», vol. 4, available at: economist.net.ua/node/300

2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine " On Accounting and Financial Reporting in Ukraine," available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14

3. Ivchenko, L.V. (2016), "The essence of money: approaches to defining", Hroshi, finansy i kredyt, vol. 10, pp. 798 – 803.

4. Nahaichuk, V.V. (2014), "Cash Management Enterprise", Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, vol. 1, pp. 245 – 249.

5. Regulation (Standard) 4 "Statement of Cash Flows", approved by order of the Ministry of Finance of Ukraine 31.03.1999 №87 amended on 10.06.2010 N382 available at:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0398-99

6. Seliverstova, L.S. (2015), "Cash Management Enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 20 – 22.

7. Yasyshena, V. (2014), "The essence of the cash flows of companies and their classification", Ekonomichnyi analiz, vol. 2, pp. 321 – 324

8. Rolko, O.Yu. (2014), "The value of cash flow management efficiency of enterprises", Problemy material'noj kul'tury – Jekonomicheskie nauki, pp. 97 – 100.

 

Стаття надійшла до редакції 20.02.2017 р.